AD FONTES: a magyar egyházzene története, elmélete és gyakorlata  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78060
típus NK
Vezető kutató Kovács Andrea
magyar cím AD FONTES: a magyar egyházzene története, elmélete és gyakorlata
Angol cím AD FONTES: history, theory and practice of Hungarian church music
magyar kulcsszavak zenetörténet, egyházzene, liturgia, történelem, forráskutatás
angol kulcsszavak music history, church music, liturgy, history, source researhces
megadott besorolás
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Egyházi zene
zsűri Kultúra
Kutatóhely Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
résztvevők Barta Gergely
Dobszay László
Farkasné Dobszay Ágnes
Földváry Miklós István
Meszéna Beáta Franciska
Papp Anette
Szendrei Janka
Takáts Judit
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2013-03-31
aktuális összeg (MFt) 58.181
FTE (kutatóév egyenérték) 8.98
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Összefoglalás
A pályázat célja:
1. Egy másfél évtizede működő, produktív kutató iskola fenntartása
2. Fiatal posztdoktor és doktoranduszok pályán tartása
3. A teljes kutatóműhely infrastrukturális és dologi szükségleteinek biztosítása
4. Az magyar és egyetemes egyházzenei forrásoknak („Ad Fontes”) a tárgyhoz megkívánt kompetenciákkal történő kutatása
5. A pedagógiai és művészi gyakorlat támogatása a forráskutatás eredményeinek publikálásával

A pályázat programja:
1. A Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae sorozat folytatása (2 újabb kötet és 2 további előkészítése)
2. A Digital Archive of Medieval Sources továbbfejlesztése (200 középkori forrás facsimiléjének digitalizálása)
3. Műfajtörténeti összefoglalások (két kötet)
4. A magyar nyelvű protestáns liturgikus ének kutatása (Thesaurus Gradualium, közlemények és konferencia-előadások)
5. A magyar népének története („A Magyar Népének” II. kötetének kiadása, CD-ROM és „Cantionale Hungaricum” publikálása
6. A Közép-európai uzuális polifónia magyarországi kutatásának megkezdése (adatbázisok, tanulmányok)
7. Forráskiadás hangfelvételeken (4 hanglemez elsődleges anyagközléssel)
8. Az Officium Strigoniense rekonstrukciója (zene és szöveg kapcsolata (egy könyv és 8 füzet megjelentetése)
9. Teoretikus kutatások az egyházzene és liturgia kapcsolatáról (Dobszay L. US-ban megjelent könyvének II. kötete; 5 rövidebb tanulmány, tanfolyamok)
10. Adaptációs feladatok (A graduale pentaton variánsait tartalmazó kiadvány I. kötete; 8 kórus-kiadvány)
angol összefoglaló
Summary
Aims:
1. To maintain a 15-years old active and productive research school
2. To keep postdoctors and doctoral students in research
3. To provide infrastructural and material goods for all scholars in the workshop
4. To study Hungarian and European church music sources („Ad Fontes”) with the use of competence required for the theme
5. Support for pedagogical and artistic practice by publishing the results of source research

Program:
1. To continue the series „Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae” (2 volumes and 2 more prepared)
2. To develop the „Digital Archive of Medieval Sources” (digitalizing the facsimiles of 200 medieval sources)
3. History of genres: summaries (2 volumes)
4. Research of vernacular Protestant liturgical chant (Thesaurus Gradualium, papers and conference contributions)
5. The history of Hungarian Folk Hymn (Vol II of „The Hungarian Folk Hymn”¸ publication of CD-ROM and the anthology „Cantionale Hungaricum”)
6. Start of research in Central-European „usual polyphony” (databases, papers)
7. Source edition in sound records (4 records with primary source material)
8. The reconstruction of the Officium Strigoniense (text-music connections; publication of one book and 8 booklets)
9. Theoretical studies liturgico-musical themes (Vol. II. of a book by Dobszay published in the US; 5 short papers, courses)
10. Adaptation (Vol. I. of the complete edition of Graduale with pentatonic variants; 8 source-based collection of choir-music)

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A zsolozsmahagyományok kutatásához kapcsolódva 4 kötetet jelentettünk meg a CAO-ECE sorozat keretében. További 3 kötet kiadás előtt áll. Elkészült 2 közép-európai hagyomány adatelemzése. A mikrofilmek digitalizálása során a gyűjtemény 220 új forrással bővült. A magyar nyelvű protestáns liturgikus ének kutatásának témakörében kiadtuk a 17–18. szá-zadi graduál-antifónák teljes anyagát. A protestáns és unitárius graduálokról 4 tanulmány megjelent, 2 megjelenés előtt áll. A témáról 8 konferencia-előadás hangzott el. A magyar népének II. antológiasorozatból megjelent 4 kötet. A Történeti Énektár mintegy 7000 támlapnyi anyagát adatbázissá fejlesztettük, megkezdtük az analízist. Befejeztünk egy, a magyar népénektörténettel foglalkozó konferencia anyagának kiadását. Az uzuális polifónia adatbázisa elkészült, megkezdődött annak területek és műfajok szerinti feldolgozása. A területek közül a lengyel és cseh források, a műfajok közül az olvasmányok álltak a középpontban. Egy eddig feltáratlan műcsoport antológiáját, továbbá 2 két tanul-mányt publikáltunk. Elkészült hat CD-felvétel. Az esztergomi zsolozsma rekonstrukciója egy-egy jeles nap teljes kottás anyagát adja közre, melyből 13 jelent meg. Nemzetközileg kiemelkedő a magyarországi offícium 1000 tételes responzórium-anyagának közreadása. A teoretikus kutatások eredményeként 20 könyv, 61 tanulmány, 20 gyakorlati célú füzet jelent meg, és 2 konferencia került megrendezésre. Elkészült egy angol-latin Graduale Parvum, és az Egyházzenei Füzetek sorozatban megje-lent 8 kórusfüzet és 3 orgonakiadvány.
kutatási eredmények (angolul)
During the implementation period 4 volumes of studies have been published in the CAO-ECE series. There are 3 additional volumes to be published. The data analysis of two Central-European liturgical traditions was completed and as a result of the microfilm digitalization, the collection extended with 220 new sources. As a result of the research into the Hungarian protestant liturgical chants, the complete edition of the 17th- and 18th- century antiphons have been published. More than 7000 proofs of the Historical Song Collection were transformed and developed into a database. Publishing of the papers prepared for the conference focused on the history of the Hungarian liturgical songs has been realised. The usual polyphony database has been completed, and its processing on the basis of areas and genres has began. The research focused on the Polish and Czech territories, and on the readings as the genre. An anthology of hitherto unexplored genre and 2 additional studies were published. 6 CD recordings were produced. The reconstruction of the Esztergom Officium includes the complete collection of sheet music for every noted day of the liturgical year, until now 13 series have been published. Publishing the Hungarian Officium with its 1000 responsories is an outstanding output even on international level. As the results of the theoretical research, 20 books, 61 studies, 20 booklets for practical usage were published, and 2 conferences were held. An English-Latin Graduale Parvum was completed and as parts of the Booklets of Ecclesiastical Music, 8 choral and 3 organ collections were published.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dobszay László: A zsolozsmaéneklés keresztény gyökerei, Magyar Egyházzene XVIII (2010/2011), 139–142., 2011
Dobszay László: Latin-magyar nappali zsoltároskönyv az évközi időre, Szent Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom, Budapest, 2011
Földváry Miklós István: A Hartvik-agenda és a Német-római pontifikále, In: Kovács Andrea (szerk.). Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 147–158., 2012
Földváry Miklós István: A Hartvik-agenda kiközösítési és visszafogadási rítusainak szerkezete és eredete, Conversio, Budapest, 2012
Földváry Miklós István: A nagyheti szertartások rendje, Szent Mihály Laikus Káptalan Budapest, 2011
Földváry Miklós István: A Recent Survey of Catalonian and Mallorcan Ordinals and its Contribution to the Editorial Approach of Normative Liturgical Texts, In: International Musicological Society, Study Group Cantus Planus. Papers Read at the 15th Meeting Dobogókő, Hungary 2009. MTA ZTI, Budapest, 2012
Földváry Miklós István: A római rítus változatai. Törvényességük és újjáéledésük, In: Földváry Miklós István–Talmácsi József (szerk.): XVI. Benedek pápa és a Szent Liturgia. Szent István Társulat, Budapest 2011, 109-119., 2011
Földváry Miklós István: Diurnale Paulinum, Szent Mihály Laikus Káptalan, Budapest, 2011
Földváry Miklós István: Énekes kis zsolozsma, Szent Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom, Budapest, 2011
Földváry Miklós István: Hebdomada maior, Szent Mihály Laikus Káptalan Budapest, 2011
Földváry Miklós István: Kancionále, Szent Mihály Laikus Káptalan, Budapest, 2011
Földváry Miklós István: Katalónia és Mallorca ordináriuskönyvei és jelentőségük a normatív liturgikus szövegek kiadásában, Magyar Egyházzene XVIII (2010/2011), 45–58., 2011
Földváry Miklós István: Liturgikus könyvek, Ars sacra. A liturgikus művészet kézikönyve. Szent István Társulat, Budapest, 2010
Földváry Miklós István: Officia tenebrarum, Szent Mihály Laikus Káptalan Budapest, 2011
Földváry Miklós István: The Prehistory of the Ordinarius Strigoniensis. The Relationship of a XVth Century Print to its Manuscript Antecedents, In: Papers Read at the International Conference Matthias Rex 1458-1490. Hungary at the Dawn of the Renaissance. Budapest, 2012
Földváry Miklós István: The Variants of the Roman Rite. Their Legitimacy and Revival, In: Papers Read at the International Conference Pope Benedict XVI and the Sacred Liturgy. Budapest, 2012
Földváry Miklós István: Zsolozsmarendek IV., Magyar Egyházzene XVIII (2010/2011), 159–164., 2011
Földváry Miklós István: Zsolozsmarendek V., Magyar Egyházzene XVIII (2010/2011), 423–428, 2011
Kovács Andrea: Miserere mei Deus, Magyar Egyházzene XVIII (2010/2011), 165–168., 2011
Kovács Andrea: Szent Ágota zsolozsmája és miséje, In: Medgyesy S. Norbert (szerk.), Ecclesia Agathæ. A 250 esztendős perenyei templom tanulmánykötete és népének-hanglemezei. Magyar Napló, Budapest, 2011, 41–126., 2011
Kovács Andrea: Zsigmond király magyarországi kultuszáról, Magyar Egyházzene XVIII (2010/2011), 357–362., 2011
Szendrei Janka: Két Gergely pápa, In: Kovács Andrea (szerk.). Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2011. 437–442., 2011
Szendrei Janka: Vere felicem/Convertimini. Egy különleges kontrafaktumról, Magyar Egyházzene XVIII (2010/2011), 35–43., 2011
Kovács Andrea-Medgyesy S. Norbert: Énekek Szent László király tiszteletére-Cantiones de Sancto Ladislao rege, Magyar Napló, Írott Szó Alapítvány, Budapest, 2012
Kovács Andrea: Cristóbal de Morales: Motetták és misék, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2012
Kovács Andrea-Merczel György: Cseh Cantionale. Gyulafehérvár, Batthyány Könyvtár R.I.7. megjelenés előtt, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest, 2013
Kovács Andrea: A segesvári psalterium, Zenetudományi Dolgozatok 2011, Zenetudományi Intézet, Budapest, 97-108, 2012
Kovács Andrea: Gaude felix Hungaria? Szent Ilona/Heléna magyarországi kultuszáról megjelenés előtt, Magyar Egyházzene, 2013
Földváry Miklós István: Ordinarius Strigoniensis, Argumentum Kiadó, Budapest, 2009
Földváry Miklós István: A magyarországi zsolozsma-lekcionárium temporáléjának jellegzetességei I. Bevezetés, Magyar Egyházzene XVI/2 143-154, 2009
Földváry Miklós István: A magyarországi zsolozsma-lekcionárium temporáléjának jellegzetességei II. Esztergom, Magyar Egyházzene XVI/4, 405-440, 2009
Dobszay László: Iskola és kórus, Magyar Egyházzene XVII/2, 201-202, 2010
Szendrei Janka: A népszokások tanulságai, Magyar Egyházzene XVII/3, 337-340, 2010
Földváry Miklós István: Unknown Fragments of Ordines in Medieval Hungary and Related Central European Churches, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 671-683, 2010
Földváry Miklós István: Középkori pontifikálék Magyarországon, Magyar Könyvszemle 126/3, 242-247, 2010
Földváry Miklós István: Ismeretlen ordótöredékek a középkori Magyarországon és a környező közép-európai egyházakban, Magyar Könyvszemle 126/3, 366-375, 2010
Földváry Miklós István: Patrisztikus beszédek és kommentárok a latin liturgia kontextusában, Ókor: folyóirat az antik kulturáról 9/3, 64–70, 2010
Földváry Miklós István: A hagyományos római (tridenti) liturgia, Stacio 5/6, 8-9, 2010
Földváry Miklós István: „Te pedig a szent helyen lakol, Izráel dicsősége”. A Ps 21,4 fordításáról, Magyar Egyházzene XVII/1, 45-58, 2010
Földváry Miklós István: A Litania maior és a Szent Márk-napi búzaszentelés szokása, Magyar Egyházzene XVII/3, 343-360, 2010
Dobszay László-Szendrei Janka: Ambrózián énekek vízkeresztre. Ambrosian Chants for Epiphany, BMC CD 164, 2010
Dobszay László: Áttekintés a mai gregorián-kutatás alapkérdéseiről, Magyar Zene 49/4, 377-395, 2011
Fehér Judit: Himnuszok a gyülekezeti énekeskönyvekben, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 77-83, 2011
Barta Gergely: Parvus liber hymnorum, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon, Gödöllő, 2011
Barta Gergely: Credo. Cor Kee 50 genfi zsoltár-feldolgozása, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 11-15, 2011
Dobszay László–Szendrei Janka–Rajeczky Benjamin: Cantus Gregorianus ex Hungaria – Gregorian Chants from Hungary 1., Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoportja, Budapest, 2012
Dobszay László–Szendrei Janka: Cantus Gregorianus ex Hungaria – Gregorian Chants from Hungary 2., Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoportja, Budapest, 2012
Földváry Miklós István: A zsinattartás rendje a Hartvik-agendában, Magyar Egyházzene XIX/1, 3-32, 2012
Földváry Miklós István: Egy zsolozsmahagyomány újjáéledése: gondolatok a Vesperale Carmelitanum elé, Magyar Egyházzene XIX/2, 115-168, 2012
Földváry Miklós István: Egy hiányzó láncszem: az MR 124-es zágrábi pontifikále, Magyar Egyházzene XIX/4, 383-416, 2012
Barta Gergely: Egyházi kórusművek–Sacred Choral Music. Egyházzenei Füzetek III/29., Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2012
Dobszay László-Szendrei Janka: Trident utáni gregorián ének Magyarországon. Post-Tridentine Gregorian Chant in Hungary, BMC CD 193, 2012
Barta Gergely: Organum Officians II., Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2013
Soós András: Claudio Monteverdi: Concerti ecclesiastici, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2012
Barsi Balázs: A liturgikus év, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2013
Török József: A szentmise liturgiája és annak története, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2013
Mezei János: Continuo-játék és kamaraének, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2013
Papp Anette: A magyar népének II. 1/A Gregorián eredetű népénekek, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2013
Papp Anette: A magyar népének II. 2. A 16. század magyar eredetű népénekei, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2013
Papp Anette: A magyar népének II. 3/B Korálok, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2013
Papp Anette: A magyar népének II. 3/A Humanista metrikus népénekek és genfi zsoltárok, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2013
Dobszay László-Balogh Piusz: Bevezetés a gregorián énekbe, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2013
Balogh P. Piusz: Hangzó népzsolozsmák, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Diákotthon, Gödöllő, 2013
Gilányi Gabriella: Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae IV/B Aquileia Sanctorale, MTA Zenetudományi Intézet-LFZE Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, megjelenés előtt, 2013
Kovács Andrea: Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae VIII/A Wroclaw Temporale, MTA Zenetudományi Intézet-LFZE Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, megjelenés előtt, 2013
Kovács Andrea: Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae VIII/B Wroclaw Sanctorale, MTA Zenetudományi Intézet-LFZE Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, megjelenés előtt, 2013
Papp Anette: Adalékok az Öreg graduál antifónáinak kapcsolataihoz, Református Szemle 104/4, 397-410, 2011
Papp Anette: Huszár Gál: az apostolok ünnepeire avagy egyéb szenteknek emlékezeti napjára való vespera-rendje, Károli Gáspár Református Egyetem L'Harmattan Kiadó, Budapest, 61-68, 2012
Papp Anette: A 17. századi unitárius graduálok úrvacsorás istentiszteleti rendjéről, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság IX. konferenciája, megjelenés előtt, 2012
Papp Anette: Die ungarische Gradual-Antiphonen und ihre Verbindungen mit den mittelalterlichen Melodien, Porta speciosa. A Journal of Theological Aesthetics. Institute of Sacred Arts, Budapest. Volume 2, Pentecost, 39–53, 2010
Papp Anette: Das Verhältnis zwischen den Introiten im ungarischen Mittelalter und ihren protestantischen Gegenstücken, Porta speciosa. A Journal of Theological Aesthetics. Institute of Sacred Arts Budapest, megjelenés előtt, 2013
Rudolf Krisztina: Többszólamú olvasmányok a liturgiában, Magyar Egyházzene XX/1, 67-82, 2013
Czagány Zs, Szer. Dobszay L: Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae.III/. Bamberg, Temporale, MTA Zenetudományi Intézet, Buidapest, 280., 2011
Szendrei Janka: Az Éneklő Egyház keletkezéstörténete, Magyar Egyházene, 2010
Dobszay László: Graduale Parvum, St. Damasus Society, London, 310, 2011
Földváry M I: Vesperale Strigoniense-Carmelitarum ( per Annum), OCarm, Magyarszék, 180, 2011
Földváry M I: Psalterium Latino-Hungaricum, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 396 old., 2011
Papp Anette: Thesaurus Gradualium, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutastócsoport, Budapest, 180 old, 2010
Dobszay László: Segédlet a Psalterium Latino-Hungaricum nyelvi tanulmányozásához, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 47 old., 2010
Földváry M I: Dominica Prima in Quadragesima, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 320, 2010
Dobszay László: Spiritualitás és gyakorlat, Credo 2010/1-2, 2010
Dobszay László: Solesmes, cecilianizmus, hagyomány és megújulás, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 4, 2010
Dobszay László: A zenei analízis kettős célja, Magyar Zenetudósok és Zenekritikusok Tárasága, 2010
Dobszay László: Az admonti biblia eredete, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, 2010
Dobszay László: Az összehasonlító népzenetudomány tündöklése és bukása, Magyar Zene, 2010
Dobszay László: Egy organikus fejlődés perspektívái, XVI. Benedek pápa és a szent liturgia, LFZE Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 157–163, 2011
Dobszay László: Kodály után – Kései utóhang, Muzsika 2010, február-mácius, 2010
Dobszay László: Liturgikus anyagok a gyülekezeti énekeskönyvekben, A keresztyéni gyülekezetben... Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2011
Dobszay László: The Performance of the Gregorian Chant, St. Cecily Academy, Brenwood, 2010
Dobszay László: The History of the Office, Reid: Companion to Liturgical Studies. T and T Clark, London, 2011
Kovács Andrea: ... secundum chorum almae ecclesiae Quinqueecclesiensis, Hagyomány és megújulás... Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, 2010
Kovács Andrea: A Csatári Biblia hangjelzett tételei, Az admonti biblia. Magyar Könyvszemle ?, 2011
Papp Anette: A református énekeskönyvek szerkezete, éneksorrendje a 16–18. században, A keresztyéni gyülekezetben... Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2011
Kovács Andrea: A nagyszombati próféciákról, Magyar Egyházzene XVII/4. Budapest, 401–404., 2010
Papp Anette: Protestáns énekszerzők a XVI. században, Batizi András, Tinódi Sebestyén, Bornemissza Péter tiszteletére. Eszmély, 2010
Fehér J, Dobszay L, Szendrei J: Graduale Romanum, Újhely 1623, BMC, 2010
Dobszay L, Barta G, Földváry M I, Szendrei J: Historia Sancti Regis Stephani, Historiae. Institute of Medieval Music, Ottawa, 82 oldal, 2010
Dobszay László: Alter ad Alterum: The Seraphic Voice in the Liturgy, The Society of St Catherine of Siena with the London Oratory School – konferencia, 2009
Földváry M; Talmácsi J; Dobszay L.: XVI. Benedek pápa és a szent liturgia, Szent István Társulat, Budapest, 206 oldal, 2011
Kovács Andrea (szerk): A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek – Népénektáraink tegnap és ma, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 600 old, 2011
Kovács Andrea: Amantius Akimjak etc. Graduale Scepusiense (recenzió), Plainsong and Medieval Music 19/2, 218-222, 2010
Kovács Andrea (szerk.): Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyeem Egyházzenei Kutatócsoport, Budaest, 2011
(Dobszay L. szerk.); Czagány Zs: CAO-ECE III/B Bamberg (Sanctorale), MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 300, 2011
Dobszay L, Szendrei J, Meszéna B: Responsories / Responzóriumok, Balassi Kiadó. Budapest, 1600 oldal, 2011
Fehér J, Dobszay L: Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae I/B. Salzburg – Sanctorale, MTA Zenetudományi Intézet, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsport, Budapest,, 2010
Dobszay L et alii: Magyar népének II, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest,, 2011
Földváry M I: Házasságkötés és nászmise az esztergomi rítus szerint, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 47 oldal., 2010
Szaszovszky Á, Meszéna B: Graduale Romanum secundum Usum Antiquum Centralis Europae I-II., Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 436 oldal., 2011
Szendrei Janka: Graduale Romanum secundum Usum Monasterii de Újhely, 1623., MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 311 oldal, 2010
Dobszay László: A traktus, Liszt Feremc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest 50 old., 2011
Kovács Andrea: A Pray-kódex magyar szentek ünnepeire írt orációi és azok utóélete, Magyar Egyházzene XVI/2: 155-170., 2009
Kovács Andrea: Szent Erzsébet középkori liturgikus énekei Magyarországon., Árpád-házi Szent Erzsébet kultusza a 13-16. században. Studia Franciscana Hungarica... (Szerk. Falvy Dávid): 221-248., 2009
Kovács Andrea: A középkori magyar sequentionale, Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára. (Szerk. Kerny Terézia, Tüskés Anna): 359-367., 2009
Kovács Andrea: Romantikus egyházi kórusművek – Anton Bruckner, Egyházzenei Füzetek III/23. MTA-TKI Egyházzenei Kutatócsoport, 2009
Dobszay László: Ljubljanai magyar töredék, MTA-TKI – LFZE felolvasó ülés, 2009
Dobszay László: The Restoration and Organic Development of the Roman Rite, T and T Clark. Studies in Fundamental Liturgy. 277 oldal, 2010
Dobszay László: The Connections between Jewish Liturgical Music and the Gregorian Chant, Temple Studies Group Symposium, konferencia, 2009
Dobszay László: What does the Roman Rite Denominate, "The Liturgical Subject" (ed. by J. G. Leachman), London: 57-73., 2009
Dobszay László: The Proprium Missae of the Roman Rite, In: The Genius of the Roman Rite ed. by Uwe Michael Lang). Chicago/Mundelein, Hillendrand Books: 83-118., 2009
Dobszay László: Proprium Missae und die Neue Messordo., Heiliger Dienst 2009/2: 150-170., 2009
Dobszay László: The Debate about the oral and written transmission of chant, In: Oral and Written Transmission in Chant. (Ed. by Th. F. Kelly). Farnham – Burlington (Ashgate): 251-274., 2009
Dobszay László: Some Remarks on Jean Claire's Octoechos, Chant and its Origins. (ed. by Th. F. Kelly). Farnham – Burlington (ashgate): 243-258., 2009
Dobszay László: From crudelitas to credulitas. COmments on Saint Stephen's Historia Rhythmica, In: Political Plainchant? Music, Text and Historical Context of Medieval Saints' Offices. (Ed. by Roman Hankeln). Musicological Studies CXI. Ottawa (Canada): 93-106., 2009
Dobszay László: The Dichotomy between Defining a Rite and Analysing an Antiphonale, Antiphonaria: Studien zu Quellen und Gesängen des mittelalterlichen Offiziums. (Ed. by D. Hiley). Tutzing (Hans Schneider)., 2009
Dobszay László: Biblia és liturgia, In: Biblia Hungarica Philologica: Magyarországi bibliák a filológiai tudományokban. SSzerk. Heltai János). Budapest (Argumentum): 11-15., 2009
Dobszay László: The Concept of the Graduale Parvum, Society of St Catherine of Siena with the London oratory School, 2009
Földváry Miklós (szerk.): In sancti Michaelis archangeli, MTA-TKI Egyházzenei Kutatócsoport, 2009
Földváry Miklós (szerk.): In Dedicatione ecclesiae, MTA-TKI Egyházzenei Kutatócsoport, 2009
Földváry Miklós (szerk.): In Epiphania Domini nostri Iesu CHristi, MTA-TKI Egyházzenei Kutatócsoport, 2009
Földváry Miklós (szerk.): In dominica Septuagesimae, MTA-TKI Egyházzenei Kutatócsoport, 2009
Földváry Miklós (szerk.): In dominica prima Quadragesimae, MTA-TKI Egyházzenei Kutatócsoport, 2009
Dobszay László – Merczel György: Éneklő Egyház: Orgonakönyv, Szent István Társulat, 2009
Enyedi Pál, Bódiss Tamás: Organum Officians, MTA-TKI – LFZE EGyházzenei Kutatócsoport, 2009
Mezei János: G. Werner: Missa Contrapunctata, MTA-TKI–LFZE EGyházzenei Kutatócsoport, 2009
Mizsei Zoltán: Toni Psalmorum in Falso Bordone, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, 2010
Barsi Balázs (szerk.): Nagyhét (segédkönyv és szöveggyűjtemény a "Liturgikus év" c. tankönyvhöz), Tatabánya (Alfadat), 2009
Barta Gergely: Szólamkeresztezés – a cantus planus binatim tételkészletének kompozíciós kulcsa, Magyar Egyházzene XVI/1: 83-88., 2009
Barta Gergely: Stílus és funckionalitás kapcsolata kortárs holland szerzők műveiben, LFZE Egyházzenei Kutatócsoport, 2009
Barta Gergely: Responsoriale binatim, LFZE Egyházzenei Kutatócsoport és Magyar Egyházzenei Társaság, 2009
Kovács Andrea: Csíksomlyói Cantionale, "800 éves a ferences rend". Tudományos konferencia, 2009
Kovács Andrea: Szent Márton liturgikus énekei a középkori Magyarországon, A Szent Márton-kutatás legújabb eredményei. (Szerk. Zsámbéky Mónika): 30-63., 2009
Kovács Andrea: Un ufficio sconosciuto di San Gerardo di Csanád, Fifteenth Meeting of the IMS Study Group 'Cantus Planus', 2009
Kovács Andrea: Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae VI/B Kalocsa-Zagreb, Sanctorale, MTA Zenetudományi Intézet, 2009
Kovács Andrea: Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae VII/A Erdély, Temporale, MTA Zenetudományi Intézet, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, 2010
Kovács Andrea: Corpus Antiphonalium Officii Ecclesiarum Centralis Europae VII/B Erdély, Sanctorale, MTA Zenetudományi Intézet, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, 2010
Kovács Andrea – Földváry Miklós: Egy ismeretlen Szent Gellért-offícium, Magyar Könyvszemle 2010/1: 1-23., 2010
Kovács Andrea: Amantius Akimjak – Ratislav Adamko – Janka Bednáriková: Spissky Graduál Juraja z Kezmarku z roku 1426. Graduale Scepusiense Georgii de Kesmark anni 1426 (recenzió), Magyar Egyházzene XVI/2: 235-242., 2009

 

Projekt eseményei

 
2012-11-03 15:54:46
Résztvevők változása
2011-11-14 14:45:38
Résztvevők változása
2011-11-14 11:30:17
Vezető kutató váltás
Régi vezető kutató: Dobszay László
Új vezető kutató: Kovács Andrea

A vezető kutató váltás indoka: 2011. augusztus 26-án elhunyt.
vissza »