Hungarian generative diachronic syntax  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
78074
Type NK
Principal investigator É. Kiss, Katalin
Title in Hungarian Magyar generatív történeti mondattan
Title in English Hungarian generative diachronic syntax
Keywords in Hungarian magyar nyelvtörténet, mondattan, nyelvi változás, ómagyar, középmagyar, annotált nyelvtörténeti adatbázis
Keywords in English history of Hungarian, syntax, language change, Old Hungarian, Middle Hungarian, parsed database of Old and Middle Hungarian
Discipline
Linguistics (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Syntax
Panel Linguistics
Department or equivalent HUN-REN Hungarian Research Centre for Linguistics
Participants Bácskai-Atkári, Júlia
Bende Farkas, Ágnes
Blaho, Sylvia
Bunth, Istvánné
Dékány, Éva
Egedi, Barbara
Farkas, Judit
Gerőcs, Mátyás
Gugán, Katalin Orsolya
Hegedűs, Veronika
Kacskovics Reményi, Andrea
Kántor, Gergely
Mihály, Eszter
Mittelholcz, Iván
Novák, Attila
Peredy, Márta Dóra
Simon, Eszter
Szeredi, Dániel
Tánczos, Orsolya
Tóth, Ildikó
Starting date 2009-04-01
Closing date 2013-08-31
Funding (in million HUF) 88.337
FTE (full time equivalent) 23.46
state closed project
Summary in Hungarian
A projektum fő kutatási célja a magyar nyelvtörténet generatív keretben való vizsgálata. A nyelvemlékekben megfigyelhető lassú mondattani változások az egymást követő generációk belső grammatikái közötti eltérésekre vezethető vissza. A nyelvi változások tanulmányozása – például annak megfigyelése, hogy milyen szerkezetek jelennek meg együtt, vagy vesznek ki egyszerre a nyelvből, a mentális grammatika megismerésének egyik fontos eszköze. A generatív nyelvtörténeti kutatások eddig szinte kizárólag az indoeurópai nyelvek kis csoportjára terjedtek ki – minthogy kevés nem indo-európai nyelv rendelkezik évszázadokra visszamenő írott adatokkal. A tervezett projektum a magyar nyelv 800 éve adatolt változásainak tanulságait akarja a nyelvelmélet számára hozzáférhetővé tenni. Vizsgálataink magyar nyelvtörténeti szempontból is sok újat igérnek. A hagyományos nyelvtörténetek, bár rengeteg empirikus adatot tartalmaznak, nem törekedtek az ómagyar és a középmagyar kori mondatszerkezet rekonstruálására, vagy annak kiderítésére, hogy a magyar grammatika mely részrendszereinek miféle átstrukturálódása vezetett a dokumentumokban megfigyelhető változásokhoz. Kutatásaink elsősorban a mondatszerkezet kulcselemeinek, az ún. funkcionális projekcióknak a vizsgálatára összpontosulnak majd. Így foglalkozunk az igeidők és az aspektus rendszerének, a mondatbevezetőknek, a névutók és határozóragok rendszerének, valamint a determinánsok rendszerének az átalakulásával. Fontos kutatási kérdés a fókuszpozíció és a kvantorpozíció kialakulásának mikéntje. Eredményeinket egy angol nyelvű és egy magyar nyelvű tanulmánykötetben fogjuk összefoglalni. Második fő célunk, az elméleti kutató munkát kiegészítve, egy nyilvános elektronikus annotált nyelvtörténeti adatbázis felállítása. A pályázatnak egy, nyelvi evolúciós kérdésekre is kiterjedő változata a European Research Council társadalomtudományi pályázatán igen dicsérő értékelést kapott; 404 pályázó közül bejutott a legjobb 120 közé. A pályázat jelen változatában nem szerepelnek az ERC bírálók által kockázatosnak tartott evolúciós kutatások.
Summary
The project aims to investigate the history of the syntax of Hungarian in the generative framework. The slow rate of language change is the reflection of changes in the grammars acquired by subsequent generations of speakers, and as such is a crucial source of our understanding how mental grammars are constructed by native speakers. So far, studies of this type have almost exclusively been based on the history of Indo-European languages. Our project intends to investigate the rich source of data provided by Hungarian, a non-Indo-European language with a well-documented history of over 800 years. The investigations will also be important from a language-internal perspective. Traditional historical grammars of Hungarian, though compiling large amounts of data, did not aim to reconstruct the syntactic systems of previous stages of the language, and were even less interested in how subsequent grammars evolved, not to mention what kinds of changes in the primary linguistic data triggered the construction of new grammars. The project aims to examine how crucial building blocks (primarily the so-called functional projections) of sentence structure have changed, focussing on changes in the tense and aspect system, the system of complementizers, the system of postpositions and adverbial cases, and the system of determiners, among others. An important issue is the emergence of the structural focus position in the left periphery, and the appearance of overt quantifier raising. We intend to publish our results in an English and a Hungarian volume. We will set up an electronic parsed corpus of Old and Middle Hungarian data. A version of the proposal was submitted as an Advanced Grant proposal to the European Research Council, where it was evaluated highly, and was recommended for funding, even if it eventually fell outside of the available budget. The present version does not include the evolutionary aspects of the ERC proposal, which were judged as risky by the review panels.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Elkészítettük a kéziratos ómagyar és korai középmagyar szövegek, köztük 47 kódex digitális adatbázisát, egy kétmillió szavas korpuszt. 11 kódexszöveghez normalizált helyesírású változatot is illesztettünk. Négy kódexet morfológiailag is annotáltunk. Az adatbázishoz felhasználóbarát keresőt készítettünk. Elemeztük az ómagyar szövegek mondattanát, olykor az ősmagyar korig visszanyúlva. Egyes változásokat a középmagyar koron át az újmagyar korig követtük. Amellett érveltünk, hogy az ősmagyar mondat SOV szórendű volt, és az ősmagyar/ómagyar kor fordulóján változott SVO-vé. Hipotézist állítottunk fel a változás okáról és lefolyásáról. Végigkísértük a határozott névelő kialakulását és a birtokos szerkezet változásait. Kimutattuk , hogy míg az ősmagyart az adverbiális kvantifikáció jellemezte, az ómagyar kor közepére a determinánsi kvantifikáció vált általánossá. A névutós szerkezeteket a relációs főnevet tartalmazó birtokos szerkezetektől a határozóragokig vezető grammatikalizációs út állomásaként elemeztük. Vizsgáltuk az ősmagyar SOV örökségeként továbbélő sokféle korai ómagyar igeneves szerkezetet, és megmutattuk, hogyan szorította ki őket a véges alárendelés. A változásokban kimutattuk a nyelvi változások univerzális válfajait: az újraelemzést, a grammatikalizációt, és megmutattunk a változások ciklikus voltát. Eredményeinket egy magyar és egy angol kötetben foglaltuk össze; előbbi az Akadémiai Kiadónál, utóbbi az Oxford University Pressnél áll megjelenés alatt.
Results in English
We compiled a 2-million-word corpus of Old and Early Middle Hungarian manuscripts, among them 47 codices. In the case of 11 codices, we also prepared a paleographically normalized version. 4 codices were morphologically parsed and annotated. We prepared a user-friendly corpus query tool. We analyzed the syntax of Old Hungarian texts, often also reconstructing the Proto-Hungarian antecedents. We have followed some of the changes up to the present. We concluded that the Proto-Hungarian sentence was SOV, which changed into SOV at the turn of the Proto-Hungarian/Old Hungarian periods. We have set up a hypothesis about the causes and the process of this change. We analyzed the stages of the emergence of the definite article and the changes of the possessive construction. We pointed out a shift from adverbial quantification to determiner quantification. We analyzed postpositional constructions as intermediate steps on the grammaticalization path leading from possessive constructions with a relational head noun to adverbial suffixes. We investigated the rich system of non-finite subordination surviving from the SOV Proto-Hungarian era, and its gradual replacement by finite subordination. We pointed out the universal mechanisms of change, among them reanalysis and grammaticalization, and we showed the cyclic nature of changes. We summarized our results in a Hungarian and in an English book. The former is being published by Akadémiai Kiadó, the latter, by Oxford University Press.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78074
Decision
Yes

 

List of publications

 
Hegedűs Veronika: Non-verbal predicates and predicate movement in Hungarian, PhD Dissertation, Tilburg University, LOT dissertation series, 2013
Hegedűs Veronika: The cyclical development of Ps in Hungarian, É. Kiss Katalin (szerk.) The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax. Oxford University Press, 2014
Surányi Balázs, Hegedűs Veronika: Dichotomies in Secondary Predication: A view from complex predicates in Hungarian, Workshop on Secondary Predication in Formal Frameworks (SPIFF 2013), Utrecht University, 2013 május 27., 2013
Hegedűs Veronika, Surányi Balázs, Jutta M. Hartmann: On copula-drop in Hungarian, 11th International Conference on the Structure of Hungarian, Piliscsaba, PPKE, 2013. augusztus 29-31., 2013
É. Kiss Katalin: Az ősmagyar SOV szórendtl az ómagyar ’topik fókusz V X*’ szórendig, É. Kiss Katalin (szerk.) Magyar történeti mondattan, 2013
É. Kiss Katalin: The evolution of left peripheries in the Hungarian sentence, É. Kiss Katalin (szerk.) The evolution of Left Peripheries in Hungarian Syntax, 2014
Egedi Barbara, Simon Eszter: Gradual expansion in the use of the definite article. Checking a theory against the Old Hungarian Corpus, Exploring Ancient Languages through Corpora, Oslo, 2012. június 14-17., 2012
Egedi Barbara: A story about the left periphery. The functional extension of the Hungarian noun phrase, 14th Diachronic Generative Syntax Conference, Lisszabon (Universidade de Lisboa), 2012. július 4-6., 2012
Egedi Barbara: Jó magyar-e az ómagyar? A latin forrásszövegek hatása az ómagyar szintaktikai jelenségekre, Nyelvelmélet és kontaktológia, Piliscsaba (PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék), 2012. november 13-14., 2012
Egedi Barbara: Plural agreement within possessive constructions in three varieties of Hungarian, 11th International Conference on the Structure of Hungarian, Piliscsaba, PPKE, 2013. augusztus 29-31., 2013
Egedi Barbara: Coptic Noun Phrases, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. Budapest, 2012, 2012
Egedi Barbara: The DP-cycle in Hungarian and the functional extension of the noun phrase, In: É. Kiss Katalin (szerk), The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax, 2014, 2014
Egedi Barbara: Főnévi kifejezések: határozottság, névelőhasználat, birtokos szerkezetek, In: É. Kiss Katalin (szerk.) Magyar történeti mondattan. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2013
Egedi Barbara: A latin forrásszövegek hatása az ómagyar szintaktikai jelenségekre., In: É. Kiss Katalin (szerk.) Magyar történeti mondattan. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2013
Bende-Farkas Ágnes: From A-Quantification to D-quantification: universal quantifiers in the sentence and in the Noun Phrase, É. Kiss Katalin (szerk.) The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax. Oxford University Press,, 2014
Bende-Farkas Ágnes: Az univerzális és az egzisztenciális kvantorok története, In: É. Kiss Katalin (szerk.) Magyar történeti mondattan. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2013
Dékány Éva: Nem jöttem hínia az igazakat. Az ómagyar anti-egyeztetett főnévi igenevekről., Nyelvtudományi Közlemények 108, 209-242, 2012
Dékány Éva: A profile of the Hungarian DP: the interaction of lexicalization, agreement, and linearization with the functional sequence, University of Tromso, 2012
Dékány Éva: Approaches to head movement, Trial lecture for the degree Philosophiae Doctor, University of Tromsø, 2012 május, 2012
Dékány Éva: On some questions regarding the Hungarian nominal and pronominal plural, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2012 június, 2012
Dékány Éva: Inside proper names, 36th Penn Colloquium, Pennsylvania, 2012 március, 2012
Dékány Éva: Anti-agreement: the case of Hungarian possessors, SinFonIJA-5, Bécs, 2012 szeptember, 2012
Dékány Éva, Hegedűs Veronika: Across the river and into the syntactic trees, CGR-H conference, Szeged, 2012 november, 2012
Dékány Éva: Rethinking the structural vs. inherent case contrast: a view from caseassigning numerals, University of Utah Linguistics Colloquium, Salt Lake City, 2013 március, 2013
Dékány Éva: Obligatorily possessed gerunds in Old Hungarian, Olomouc Linguistics Colloquium, Olomouc, 2013 június, 2013
Hegedűs Veronika, Dékány Éva: Word order variation in Hungarian PPs, 11th International Conference on the Structure of Hungarian, Piliscsaba, 2013 augusztus, 2013
Dékány Éva: The structure of Old Hungarian -t gerunds, 11th International Conference on the Structure of Hungarian, Piliscsaba, 2013 augusztus, 2013
Dékány Éva: A nem véges alárendelés (az igenevek) története, In: É. Kiss Katalin (szerk), Magyar történeti mondattan. Budapest: Akadémiai Kiadó., 2013
Bende-Farkas Ágnes: The Semantics of Floating "Mind" "All" in Old Hungarian, 11th International Conference on the Structure of Hungarian, Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba., 2013, 2013
Kántor Gergely: Hungarian Mint as Conj0, 11th International Conference on the Structure of Hungarian, Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba., 2013
Kántor Gergely: On the Rise of Non-C Mint in Hungarian: A Diachronic Approach., 21st International Conference on Historical Linguistics (ICHL21), Universitetet i Oslo, 2013
Egedi Barbara: Az ómagyar határozott névelő kialakulásának grammatikai vonatkozásai, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI. Szeged, 35-48., 2011
Egedi, Barbara: Attribution vs. possession in Coptic. The origin and development of an opposition, Lingua Aegyptia 17, 65-79., 2009
Egedi, Barbara: Respondent paper to Chris Reintges: Contact-induced change: The „Hellenization” of Egyptian Syntax, Borrowing into Coptic. Inaugural Conference of the DDGLC project 2010 ápr. 26-28. Leipzig, Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, 2010
Egedi Barbara: Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen., Edit és Szilágyi Sándor (szerk.) Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 110-127., 2011
Egedi Barbara: A határozott névelő, Mondattani jelenségek a Jókai-kódexben, Műhelykonferencia, 2010. február 4., MTA Nyelvtudományi Intézet,, 2010
Blahó, Sylvia & Curt Rice: Modelling Ungrammaticality, Curt Rice & Blaho Sylvia (szerk.) Modelling Ungrammaticality in Optimality Theory. Equinox Publishing, London., 2010
Kántor Gergely: A feltételes mód és a felszólító mód használata a kései ómagyarban, In: Hegedűs a. - É. Kiss K. (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia. Piliscsaba, 2011
Peredy Márta: Az ige-igekötő sorrend az ómagyar korban, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI. Szeged, 181-198., 2011
Peredy Márta: Az ige-igekötő sorrend., Mondattani jelenségek a Jókai-kódexben Műhelykonferencia, 2010. február 4., MTA Nyelvtudományi Intézet, MTA Nyelvtudományi Intézet honlapja, 2010
Gugán Katalin és Csepregi Márta: Közvetlen és közvetett orosz hatás az osztják idő-, aspektus- és akcióminőség-rendszerre, Nyelvelmélet és kontaktológia, 2010
Tóth Ildikó: "A ragozott főnévi igenevek". Mondattani jelenségek a Jókai-kódexben Műhelykonferencia, 2010. február 4., MTA Nyelvtudományi Intézet, MTA Nyelvtudományi Intézet honlapja., 2010
Tóth Ildikó: A ragozott főnévi igenevek a kései ómagyar korban., A nyelvtörténeti kutatások eredményei VI, SZTE, Szeged, 249-265., 2011
É. Kiss Katalin: Null pronominal objects in Hungarian: a case of exaptation, 20th International Congress on Historical Lingistics, Book of Abstracts, 2011
Oravecz Csaba, Sass Bálint, Simon Eszter: Gépi tanulási módszerek ómagyar kori szövegek normalizálására., . In: Tanács A., Szauter D., Vincze V. (szerk.) : MSZNY2009, VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, p. 317-324., 2009
Blaho Sylvia – Sass Bálint – Simon Eszter: A készülő MGTSz adatbázis felépítése., Mondattani jelenségek a Jókai-kódexben, Műhelykonferencia, 2010. február 4., MTA Nyelvtudományi Intézet, 2010
Oravecz, Csaba, Sass, Bálint, Simon, Eszter: Semi-automatic Normalization of Old Hungarian Codices., In: C. Sporleder & K. Zervanou (eds.) Proceedings of the ECAI 2010 Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities. Lisbon, 55-60., 2010
Bácskai-Atkári Júlia: A komparatív operátor esete a mondatbevezetővel: Szintaktikai változások a magyar hasonlító mellékmondatokban, In: Hegedűs a. - É. Kiss K. (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia. Budapest–Piliscsaba: Szent István Társulat. 103–119., 2011
Bácskai-Atkári Júlia-Kántor Gergely: Elliptical Comparatives in Finnish, Estonian, and Hungarian, Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum, III. 159., 2010
Egedi Barbara: Possessive Constructions in Egyptian and Coptic. Distribution, definiteness, and the construct state phenomenon, Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde 137, 1-12, 2010
Egedi Barbara: Kopt szintaxis és a görög igék átvételi morfológiája., In: É. Kiss K. - Hegedűs A. (szerk.) Nyelvelmélet és kontaktológia. Piliscsaba. 33-48., 2010
Egedi Barbara: A kopt jelzős szerkezet kialakulásáról, IX. Magyar Ókortudományi Konferencia 2010. május 20-22. Pécs, PTE BTK Klasszika Filológia Tanszék, 2010
Egedi Barbara: A magyar mutató névmási módosító és a birtokos szerkezet történeti vizsgálata, Nyelvelmélet és diakrónia 2010. november 16-17. Piliscsaba, PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék, 2010
Egedi Barbara: A kopt dialektusok kölcsönzési stratégiáinak történeti és szociolingvisztikai vonatkozásai, Nyelvtörténeti adat: érvény és értelmezés Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, szeptember 30. – október 1., 2010
Egedi Barbara: Grammatical encoding of referentiality in the history of Hungarian, Anna Giacolone Ramat – Caterina Mauri – Piera Molinelli (eds.): Synchrony and Diachrony: a Dynamic Interface. Studies in Language Companion 138. Amsterdam: John Benjamins, 2013
Tóth Ildikó: Hungarian inflected infinitives from typological and diachronic perspective: From controlled pro to controlled PRO, 6th International Contrastive Linguistics Conference, Berlin, September 30-October 2, 2010, 2010
Tóth Ildikó: A -t képzős igeneves szerkezet használata az ómagyarban, É. Kiss Katalin - Hegedűs Attila (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia, Piliscsaba, 121-133., 2011
Gerőcs Mátyás: Aspektus és igekötő: a mondat belső időszerkezete a kései ómagyarban., In: Hegedűs a. - É. Kiss K. (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia. Piliscsaba, 153-170., 2011
Hegedűs Veronika: Utána a névutós kifejezéseknek! (Régen és ma), A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei II, Kolozsvár, 2010
Hegedűs Veronika: The grammaticalization of postpositions in Old Hungarian, Syntax over Time: Lexical, Morphological and Information-Structural Interactions ed. by Teresa Biberauer & George Walkden. Oxford: Oxford University Press., 2013
Hegedűs Veronika: Ómagyar anaforák, reflexivitás és a kötéselmélet, In: Hegedűs A. - É. Kiss K. (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia. Piliscsaba, 179-190., 2011
Kádár Edit - Peredy Márta: Discourse orientedness and the lack of aspect – the role of verbal particles in Hungarian, Diachronic Generative Syntax (DiGS) Conference XII., 2010. július 14-16, Cambridge, 2010
Peredy Márta: The syntactic expression of emotions in Hungarian from a diachronic point of view, Emotions in and around Language, Tallinn, Estonia, 23th-24th September, 2010, 2010
É. Kiss Katalin - Hegedűs attila (szerk.): Nyelvelmélet és diakrónia, Szent István Társulat, Budapest-Piliscsaba, 2011
É. Kiss Katalin: A negative cycle in 12-15th century Hungarian?, Syntax over Time: Lexical, Morphological and Information-Structural Interactions ed. by Teresa Biberauer & George Walkden. Oxford: Oxford University Press., 2013
É. Kiss Katalin: Az ősmagyar SOV-től az ómagyar (TQF)VSO-ig, Nyelvelmélet és diakrónia. Piliscsaba, 2011
É. Kiss Katalin: A 'sem' szinkrón és diakrón szerepéről, Kádár Edit és Szilágyi Sándor (szerk.) Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár, 95-109., 2011
É. Kiss Katalin: A magyar tárgyas és alanyi igeragozás kialakulásának szintaktikai hátteréről, Nyelvtudományi Közlemények 107, 131-146., 2011
É. Kiss Katalin: From Proto-Hungarian SOV to Old Hungarian TopFocVX*, Diachronica 30(2): 202-231., 2013
É. Kiss Katalin: Null pronominal objects in Hungarian: a case of exaptation, Acta Linguistica Hafniensia 44 (2). DOI 10.1080/03740463.2013.779077., 2013
É. Kiss Katalin: Az ősmagyar SOV-től az ómagyar (TQF)VX-ig, É. Kiss Katalin - Hegedűs Attila (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia, Piliscsaba, 85-102., 2011
Gugán Katalin: A nyelvtörténet vargabetűi: a tagadás és a tagadás szerinti egyeztetés története az ugor nyelvekben, É. Kiss Katalin - Hegedűs attila (szerk.): Nyelvelmélet és diakrónia, Piliscsaba, 65-84., 2011
Gugán Katalin: Zigzagging in language history: Negation and negative concord in Hungarian, FULL (Finno-Ugric Languages and Linguistics), 2012
É. Kiss Katalin: Differential object−verb agreement and information structure, RALFe - Structures Formelles du Langage, Abstracts,, 2012
É. Kiss Katalin: Tárgyas ragozás és rejtett tárgyi névmás, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredménye VII. Szeged, 2012. márc. 29-30., 2012
É. Kiss Katalin: The grammaticalization of an obsolete syntactic rule as a PF operation, New Reflections on Grammaticalisation, Edinburgh, 2012. július 16-19., 2012
Kádár Edith - Németh Bolárka: Predikatív határozói igeneves szerkezetek csángó beszélt szövegekben, É. Kiss Katalin-Hegedűs Attila (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia, Piliscsaba, 189-211., 2010
Hegedűs Veronika: Reflexive pronouns in Hungarian PPs: synchronic variation and diachronic change, Synchrony and Diachrony: Variation and Change in Language History, Oxford, 2012. március 16-17., 2012
Hegedűs Veronika: Az igekötős igék szintaxisa és az ómagyar szórend, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. Szeged, 2012.március 29-30., 2012
Hegedűs Veronika: Particle-verb order in Old Hungarian and complex predicates, DIGS (Diachronic Generative Syntax) XIV, Lisszabon, 2010. júl. 4-6., 2012
Bácskai-Atkári Júlia: A magyar összetett kötőszók történetéhez. 7., Félúton 7. Budapest: ELTE., 2012
Bácskai-Atkári Júlia: Extended Projections of Adjectives and Comparative Deletion, 25th Scandinavian Conference of Linguistics (25-SCL), workshop: Syntax and Semantics of Adjectives, Reykjavík, University of Iceland., 2013
Bácskai-Atkári Júlia: Reanalysis in Hungarian Comparative Subclauses., Approaches to Hungarian 13, szerk. Valeria Molnar, Amsterdam: John Benjamins., 2012
Bácskai-Atkári Júlia: The History of Hungarian Complex Complementisers, LIPP-Journal, Universität München, 2012
Bácskai-Atkári Júlia, Kántor Gergely: Elliptical Comparatives in Finnish, Estonian, and Hungarian, FULL (Finno-Ugric Languages and Linguistics), 2012
Bácskai-Atkári Júlia: The Relative Cycle in Hungarian Declaratives, Diachronic Generative Conference (DiGS14), Lisszabon, University of Lisbon, 2012. július 4–6., 2012
Bácskai-Atkári Júlia: On the Diachronic Development of a Hungarian Declarative Complementiser., Synchrony and Diachrony: Variation and Change in Language History, Oxford, Worcester College, University of Oxford, 2012. március 16–17., 2012
Simon Eszter, Sass Bálint, Mittelholcz Iván: Korpuszépítés ómagyar kódexekből., Tanács Attila, Vincze Veronika (szerk.): VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. SzTE, Szeged, 2011., p. 81-89., 2011
Simon Eszter, Sass Bálint: Nyelvtechnológia és kulturális örökség, avagy korpuszépítés ómagyar kódexekből, Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 2012
Egedi Barbara: Remarks on loan verb integration into Coptic, Richter, Tonio Sebastian (ed.) Structural Borrowing in Antiquity. The Impact of Language Contact on Coptic. Leipzig, 2014
Egedi Barbara: Birtokos szerkezetek a korai kopt dialektusokban, In: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia II. Piliscsaba, Szent István Társulat, 34-54., 2012
Egedi Barbara: Variation and change in the left periphery of the Hungarian noun phrase, Synchrony and Diachrony. Variation and Change in Language History 2012. március 16-17. Oxford (Worcester College, University of Oxford), 2012
Egedi Barbara: Egy fejezet a magyar strukturális fókusz történetéből, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. Szeged, 2012.március 29-30., 2012, 2012
É. Kiss Katalin: The inverse agreement constraint in Uralic languages, FULL (Finno-Ugric Languages and LinguisticsÖ, 2013
É. Kiss Katalin: Differential object - verb agreement and information structure, Grammar and Context, Book of Abstracts, 2013
É. Kiss Katalin: The role of historical corpora in the reconstruction of proto-syntax, Exploring ancient languages through corpora - Abstracts, 2012
É. Kiss Katalin: Az ótörök-ősmagyar kontaktus nyomai az ómagyar igeidőrendszerben és a birtokos szerkezetben, Agyagási Klra - É. Kiss Katalin - Hegedűs Attila (szerk.) Nyelvelmélet és Kontaktológia 2. Piliscsaba: PPKE BTK., 2013
É. Kiss Katalin: The rise and fall of Hungarian complex tenses, DIGS Diachronic Generative Syntax Conference 15, Abstracts, 2013
É. Kiss Katalin szerk.: Magyar történeti mondattan, Budapest: Akadémiai Kiadó, 2013
É. Kiss Katalin szerk.: The Evolution of Functional Left Peripheries in Hungarian Syntax, Oxford: Oxford University Press, 2014
Bácskai-Atkári Júlia: The Diachronic System of the Left Periphery of Subordinate Clauses in Hungarian, Balázs Surányi (ed.) Proceedings of the Second Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students. Budapest: Pázmány Péter Catholic University. 3–23., 2012
Bácskai-Atkári Júlia, Kántor Gergely: Deletion in Hungarian, Finnish and Estonian Comparatives, Finno-Ugric Languages and Linguistics 1:1–2. 44–66, 2012
Bácskai-Atkári Júlia: A magyar összetett kötőszók történetéhez, Parapatics Andrea (szerk.) FÉLÚTON 7: A 7. Félúton konferencia (2011) kiadványa. Budapest: ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola. 1–14., 2012
Hegedűs Veronika: Névutós kifejezések a Jókai-kódexben, A nyelvtörténeti kutatások eredményei VI, SZTE, Szeged, 95-104., 2011
Hegedűs Veronika: "A névutós kifejezések" Mondattani jelenségek a Jókai-kódexben Műhelykonferencia, 2010. február 4., MTA Nyelvtudományi Intézet, MTA Nyelvtudományi Intézet honlapja., 2010
Sass Bálint, Pajzs Júlia: FDVC -- Creating a Corpus-driven Frequency Dictionary of Verb Phrase Constructions for Hungarian., Abstracts of the eLexicography in the 21st century Conference, Louvain-la-Neuve, Belgium, 183-186., 2009
É. Kiss Katalin: A Jókai-kódex tagadó szerkezetei, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI, SZTE, Szeged. 19-34., 2011
É. Kiss Katalin: "Tagadás a Jókai-kódexben" Mondattani jelenségek a Jókai-kódexben Műhelykonferencia, 2010. február 4., MTA Nyelvtudományi Intézet, MTA Nyelvtudományi Intézet honlapja., 2010
É. Kiss, Katalin: Principles of Syntactic Reconstruction. By Gisella Ferraresi & Maria Goldbach (eds.), Diachronica 25, 448-455., 2009
Blahó, Sylvia - Szeredi, Dániel: Secondary stress in Hungarian: (morpho-)syntactic, not metrical, West Coast Conference on Formal Linguistics, Los Angeles, 2010

 

Events of the project

 
2012-05-03 15:44:12
Résztvevők változása
2011-05-24 11:24:19
Résztvevők változása
2010-04-19 12:23:34
Résztvevők változása
2009-09-23 08:34:57
Résztvevők változása
2009-05-22 14:16:59
Résztvevők változása
Back »