Fabulous Creatures in Ancient and Early Mediaeval Indian Literature  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
78093
Type PD
Principal investigator Dezso, Csaba
Title in Hungarian Képzelt lények az ókori és kora középkori indiai irodalomban
Title in English Fabulous Creatures in Ancient and Early Mediaeval Indian Literature
Keywords in Hungarian képzelt lények, indiai irodalom
Keywords in English fabulous creatures, Indian literature
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Oriental studies
Panel Culture
Department or equivalent Institute of Oriental Studies (Eötvös Loránd University)
Starting date 2009-04-01
Closing date 2013-03-31
Funding (in million HUF) 4.200
FTE (full time equivalent) 2.80
state closed project
Summary in Hungarian
Az élőlények köre a pre-muzulmán indiai kultúrában nem csak az isteneket, embereket és állatokat foglalja magában. A legkülönfélébb nem emberi lények folyamatos kapcsolatban vannak az emberekkel. Az élőlények különböző kategóriái átjárhatók: bármelyik élőlény bármely más kategóriában újraszülethet.
Ezeknek a "képzelt lényeknek" a rendszeres tanulmányozása mindeddig nem történt meg, és a mai napig nem készült olyan tudományos igényű szótár vagy enciklopédia, ahol az irántuk érdeklődő kutató utánuk nézhetne.
Dr. Peter Bisschop (Lecturer in Sanskrit Studies, University of Edinburgh) és jómagam elhatároztuk, hogy kezdeményezünk egy kutatási projectet, melynek célja, hogy számba vegye ezeket a lényeket és egy olyan enciklopédiát hozzon létre, amely mind szöveges, mind képzőművészeti anyagot magában foglal. A következő két-három év célja az enciklopédia főbb irányelveinek a meghatározása és szakemberek megnyerése különböző területekről, hiszen egy ilyen project nem valósulhatna meg az indiai kultúra legkülönbözőbb aspektusait kutató tudósok együttműködése nélkül.

Amellett, hogy részt veszek a fenti project előkészítésében, saját kutatómunkám a "képzelt lények" klasszikus indiai szépirodalomban (kāvya), elsősorban pedig a történelmi témájú kāvyában betöltött szerepét vizsgálja. Az ókori és kora középkori feliratos források és a "kreatív" vagy "allegórikus" történetírás párhuzamos vizsgálata során képet kaphatunk a "képzelt lényeknek" és hagyomány szerinti lakóhelyeiknek a különféle indiai dinasztiákhoz és régiókhoz fűződő kapcsolatáról, valamint a számunkra tündérmesének tűnő elbeszélések mögött néhány esetben (a mi szemünkben) valóságos történelmi tényeket is feltárhatunk. A legendák, mítoszok motívumainak nyomonkövetésésével (pl. "szövetkezés nem emberi lényekkel", amely legalább a Rāmāyaṇáig megy vissza) világosabb lesz számunkra, hogyan szerkesztették meg a költők történelmi témájú műveiket, milyen modelleket használtak, amikor megalkották a mítosz és a történelem elegyét.
Summary
The range of living beings in pre-Muslim Indian culture comprises not just gods, men and animals. Various non-human beings are constantly in contact with humans. These categories of living beings are permeable: any being can, after death, move into any other category.
The study of these fabulous creatures has never been carried out systematically and there is to the present day no scholarly dictionary or encyclopaedia where the interested scholar can identify them.
Dr. Peter Bisschop (Lecturer in Sanskrit Studies, University of Edinburgh) and myself have decided to initiate a research project which aims to take stock of these creatures and to produce such an encyclopaedia, which will incorporate both textual and art-historical material. The following two or three years will be devoted to outlining the main contours of the encyclopaedia and to bringing together experts from different areas, since such a project cannot be realised without the co-operation of scholars from various fields of research.

Apart from taking part in the co-ordination and drawing up the above outlined international project, my own research work will centre on fabulous creatures in kāvya (classical Indian belletristic literature), and especially in kāvya with historical content. Parallel research on the epigraphical sources and on the “creative” or “allegorical” historiography of early mediaeval India can throw light on the associations of fabulous creatures and their habitats with various dynasties and regions of the Subcontinent, and it may also help unveil what is for us “real” history from behind stories that for us appear as fantastic fairy tales. Tracing legendary motifs in Indian literature (e.g. ‘forming an alliance with non-human beings’, going back at least to the Rāmāyaṇa) will also contribute to our knowledge about how the poets constructed their works on historical subjects, what models they used when they created a blend of myth and history.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás témája a képzelt, fantasztikus lények vizsgálata volt az ókori és korai középkori indiai vallásos és szépirodalomban. A kutatómunka során számos eddig még feldolgozatlan, csak középkori kéziratokban hozzáférhető forrást használtam, valamint törekedtem a képzőművészeti alkotásoknak az írott forrásokkal való összevetésére is. A project ideje alatt több nemzetközi workshopon vettem részt és folyamatos volt a szakmai együttműködésem külföldi indológus kollégáimmal. Ennek során kialakult a tervezett Encyclopedia of Fabulous Creatures szócikkeinek címlistája. A project ideje alatt írt tanulmányaim mindegyike szakmailag lektorált folyóiratokban jelent meg illetve fog megjelenni, közülük kettő külföldi. Elsőként publikált tanulmányom pozitív nemzetközi fogadtatását jelzi, hogy 2012-ben már hivatkozott rá egy, a Brill’s Indological Library-ben megjelent tanulánykötet. Ugyancsak kutatómunkám nemzetközi (el)ismertségét jelzi, hogy 2013 elején a Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient szerkesztője felkért, írjak recenziót egy, a fantasztikus lények ókori indiai képzőművészeti alkotásokban található ábrázolásairól írt könyvről (a recenzió még 2013-ban megjelenik).
Results in English
The research project focused on the role of fabulous creatures in the religious and belletristic literatures of ancient and early mediaeval India. During the course of my research I used many unedited textual sources that are only available in mediaeval manuscripts, and I also compared visual representations with textual material. I attended several international workshops and I had a continuous scholarly interaction with my Indologist colleagues abroad, which resulted in the preparation of a list of entries for the planned Encyclopaedia of Fabulous Creatures. The scholarly papers I wrote during the duration of the project have been and are about to be published in peer-reviewed journals, two of them abroad. That my first paper has been well-received is shown by the fact that it has already been cited in a volume of studies published in Brill’s Indological Library in 2012. Another sign of the international acknowledgement of my research work has been the request of the editor of the Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient to write a review about a book written on “fantastic beings” in the art of ancient India (the review will be published in 2013).
Decision
Yes

 

List of publications

 
Dezső Cs.: Encounters with Vetalas. Studies on Fabulous Creatures I, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung. Vol. 63(4), 2010
Dezső Csaba: The Story of the Irascible Yaksa and the King Who Nearly Beheaded Himself in Dhanapala's Tilakamanjari, Journal of the Royal Asiatic Society, Series 3, 22, 1 (2012), pp. 73-91., 2012
Dezső Csaba: Inspired Poetry. Santakaragupta’s Play on the Legend of Prince Sudhana and the Kimnari, Indo-Iranian Journal (közlésre elküldve), 2014

 

Events of the project

 
2020-02-05 09:32:29
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Ókortudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem), Új kutatóhely: Orientalisztikai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem).
Back »