Mezővárosi fejlődés a középkori Magyarország északkeleti részén  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78132
típus PD
Vezető kutató Gulyás László Szabolcs
magyar cím Mezővárosi fejlődés a középkori Magyarország északkeleti részén
Angol cím The development of the market-towns in the medieval North-east Hungary
magyar kulcsszavak Mezővárosi fejlődés
angol kulcsszavak Development of the market-towns
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Középkori történelem
zsűri Történelem
Kutatóhely BTK Történelmi Intézet (Debreceni Egyetem)
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2012-03-31
aktuális összeg (MFt) 15.694
FTE (kutatóév egyenérték) 2.10
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja a mezővárosi fejlődés alapvető jellemzőinek vizsgálata a középkori Magyarország északkeleti részén. A vizsgálat a térség mezővárosainak történetével kapcsolatos okleveles anyag részletes feldolgozásán alapul. A felhasználandó forrásanyag első és legfontosabb körét azok az oklevelek képezik, amelyeket az érintett mezővárosok tanácsai adtak ki. E forrásokon kívül elsősorban a helyi oklevéladás termékeire: plébánosi kiadványokra és magánlevelekre szeretnénk a hangsúlyt fektetni, de a nagyobb forrásgyűjtemények más jellegű anyagát és a várostörténeti munkákat is hasznosítani fogjuk majd.
Az oklevelek jellegéből adódóan főként igazgatás- és jogtörténeti, valamint társadalomtörténeti szempontból hasznosítható eredmények várhatók.
Információkat nyerhetünk az érintett települések önkormányzatáról és jogi helyzetéről, valamint a mezővárosi oklevéladásra és társadalmi hátterére vonatkozóan is.
A középkori Hegyalja és tágabb környéke szőlőművelő településeivel kapcsolatos forrásanyag alapján össze lehetne foglalni az ingatlanforgalom szokásjogát a térségben.
Az oklevelek alapján vizsgálható, hogy milyen összefüggés állt fenn a polgárok hivatalviselése, családi és társadalmi kapcsolatai, anyagi helyzete és birtokai, továbbá kézműves tevékenysége között.
A források nagy száma remélhetőleg lehetőséget nyújt majd ahhoz, hogy a mezővárosok 15. századi változatos terminológiahasználatának (civitas, oppidum, possessio, villa) hátterével kapcsolatos következtetéseket vonjunk le.
angol összefoglaló
The main aim of this research is to examine the basic features of the development of the market-towns in the North-East region in the medieval Hungary. It is based on the detailed examination of the sources, connecting to the history of them.
The documents I plan to use include the charters of the councils and local vicars, and the letters of inhabitants living in these market-towns. In addition, I would like to make the most of collection of medieval documents and scientific literature dealing with the history of these settlements.
It will be expected informations mostly in sphere of administration-, social- and legal history.
We can achieve new datas in the field of social background, issuing of documents, legal situation and self government of the market-towns, and hopefully, we obtain new results about the customary law of property circulation.
It will be examined, that family and social relationships, craftmanship, possessing of vineyards and appearing in the town council are closely connected with each other.
The great amount of sources make us possible to recognize the background of the various terminology-using (civitas, oppidum, possessio, villa) of the market-towns in the fifteenth century.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás nagyjából 200 középkori primer (azaz az északelet-magyarországi régióban lévő mezővárosok által írásba foglalt) forráson és ennél jóval több egyéb kapcsolódó oklevélen alapul. Ezek felhasználásával egyrészt sikerült egy nagyívű áttekintést kapnunk a térség mezővárosi ingatlanforgalmi joghasználatáról; megismerhettük a mezővárosi végrendeletek legfontosabb jellemzőit, valamint a kapcsolatot egy mezőváros és az abban épült főúri rezidencia között, ennek hatásait a városfejlődésre. Végezetül, a középkori jobbágyi migrációval kapcsolatosan is számos új információhoz sikerült jutni, látható, hogy azt számos földrajzi, gazdasági és társadalmi tényező határozza meg.
kutatási eredmények (angolul)
This research based on about 200 medieval charters of opida located in North-eastern Hungary and much more, which are also connected to this topic. By using these sources, firstly, we have managed to achieve a broad picture of the market-towns' legal situation, which were used in their property circulation. We could see the most important features of the last-wills of the market-town dwellers, and the connection between the urban developement and being a residence of landlords in a settlement. Lastly, this research shows us, that the migration between cities, market-towns and villages has basic regularities, and was effected by lot of geographical, social and economical factors.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78132
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gulyás László Szabolcs: 15−16. századi parasztságunk városba költözésének jogi háttere és gyakorlata (Eperjes és a jobbágyköltözés), A város és társadalma. Tanulmányok Bácskai Vera tiszteletére. Budapest, 2011. 113-124., 2011
Gulyás László Szabolcs: Jobbágyi migráció és személynévadás a 16. század eleji Bács és Bodrog megyében., Helynévtörténeti Tanulmányok 6 (2011) 175−195., 2011
Gulyás László Szabolcs: Mezővárosi polgárok kegyes adományai a középkorban., Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen, 2011. 183−204., 2011
Gulyás László Szabolcs: Personal Names and Society in Medieval Hungarian Villages and Market-towns., 24th International ICOS Congress of Onomastic Sciences: “Names in daily life”. ISBN-nel rendelkező CD-ROM. Barcelona, 2012. (megjelenés alatt), 2012
Gulyás László Szabolcs: Rezidencia és városfejlődés: földesúr és mezőváros a középkori Magyarország északkeleti részén., Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv 7 (2012) (megjelenés alatt), 2012
Gulyás László Szabolcs: A középkori szőlőművelés és borkereskedelem információtörténeti vizsgálatának lehetőségei., Aetas 27 (2012) 4. sz. (közlésre elfogadva), 2012
Gulyás László Szabolcs: A mezővárosi és falusi ingatlanforgalom jellemzői és szokásjoga a 14−16. századi Zemplén megyében és környékén., Levéltári Közlemények 84 (2013) (közlésre elfogadva), 2013
Gulyás László Szabolcs: Falu és város között. A középkori mezővárosok kutatásának újabb lehetőségei, Élet és Tudomány 67 (2012) 7. sz. 2012. február 17. 207–209., 2012
Gulyás László Szabolcs: Mészégetők és a mész forgalma a Mohács előtti Magyarországon, Történeti tanulmányok XVII. (Acta universitatis Debreceniensis series historica ). Szerk. Velkey Ferenc. Debrecen, 2009. (Közlésre elfogadva: 2012), 2012
Gulyás László Szabolcs: Újabb adatok a középkori jobbágyi-mezővárosi személynévadás kérdéséhez, Névtani Értesítő 31 (2009) 47-61., 2010
Gulyás László Szabolcs: Az információáramlás és az írásbeliség szerepe a középkori szőlőművelésben és borkereskedelemben., A kommunikáció története. A HIK 2009. évi miskolci konferenciájának kötete. (közl. elf., Megjelenési ideje ismeretlen. Átdolgozott formában közl. elf. Aetas 2012 /4.), 2010
vissza »