Learning from persons, learning about persons: two interpretations of persons in infants' cognition  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
78186
Type PD
Principal investigator Egyed, Katalin
Title in Hungarian Tanulni társaktól, tanulni társakról: a személyek szerepének eltérő értelmezési lehetőségei a csecsemőkori megismerésben
Title in English Learning from persons, learning about persons: two interpretations of persons in infants' cognition
Keywords in Hungarian célok megértése, érzelemkifejezések értelmezése, utánzás, tárgyközpontú és személyközpontú értelmezés
Keywords in English understanding goals, interpretation of emotional expressions, imitation, object-centered and person-centered interpretation
Discipline
Psychology (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Developmental psychology
Panel Psychology and Education
Department or equivalent Institute of Psychology (Eötvös Loránd University)
Starting date 2009-04-01
Closing date 2013-05-31
Funding (in million HUF) 6.567
FTE (full time equivalent) 2.46
state closed project
Summary in Hungarian
A kísérletsorozat központi kérdése, miként válik képessé a csecsemő egy személy-tárgy interakció (valaki megfog egy tárgyat, érzelmet fejez ki vele kapcsolatban, működteti a tárgyat) rugalmas értelmezésére, mikor érti meg a résztvevő személy változó szerepét, és mi vezérli a tárgy- vs. személyközpontú interpretációk közötti szelekciót. Az elméleti hátteret a társas megismerés fejlődésének kurrens kutatásai adják, melyek között a Természetes Pedagógia elmélete (TP) kap nagyobb hangsúlyt. A vizsgálatok három területre terjesztik ki az interpretációk használatára irányuló elméleti kérdést:
célok megértése, referenciális érzelemkifejezések értelmezése, utánzás.
Feltételezzük, hogy
1. fiatalabb életkorban – szemben a TP elvárásával – mindig a tárgyközpontú értelmezést alkalmazzák a csecsemők mind a célok, mind az érzelemkifejezések értelmezése során;
2. az idősebb korosztály az elméletnek megfelelően személyspecifikus célokat és érzelmeket tulajdonít osztenzív-kommunikatív jegyek hiányában, míg jelenlétükben a tárgyközpontú értelmezés lép működésbe;
3. az utánzás területén is tetten érhető a személy- és tárgyközpontú értelmezés egyaránt, amely szelektív utánzást eredményez.
A kísérletekben 8-36 hónaposok vesznek részt, melyekben a korábbi kutatásokból ismert eljárásokat módosítjuk, igazodva az életkori sajátosságokhoz: 8-14 hónapos korban familiarizációs technikát alkalmazunk, és nézési időt mérünk, a 18-36 hónaposok számára játékos helyzeteket alakítunk ki viselkedéses függő változókkal.
A több területen és széles életkori övezetben zajló kísérletsorozat eredményei fontos visszajelzéssel szolgálhatnak a csecsemő mint aktív értelmező alaposabb megértéséhez.
Summary
The main question of our experiments is how the infants become able to interpret fluently the person-object interactions (eg. somebody grasps something, sy expresses emotions in relation to sg, works sg. etc.). We ask when the infants understand the variable roles of persons, and what determines the selection of the object-centred vs. person-centred interpretations of interactions. The current studies of development of social cognition create our theoretical background, especially the Human Pedagogy (HP) theory. The experiments are extended the theoretical question of interpretation selection to three fields: understanding goals, interpretation of referential emotional expressions, and imitation.
We suppose that
1. younger infants always apply the object-centred interpretation of both goals and referential emotional expressions contradicting the HP theory;
2. according to the expectation of HP theory in ostensive-communicative context older infants switch on the object-centred interpretation in, and without the ostensive-communicative cues they can attribute person-specific goals and emotions;
3. older infants use both the object-centred and the person-centred interpretation what results in selective imitation.
8-36-month-olds participate in modified versions of familiar procedures. We apply familiarization technique with looking time measuring (8-14m) and playful live situations with behavioural depending variables.
Our experiments running on three fields with broad developmental perspective will give important information to understand the human infant as an active interpreter.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásaink három területen vizsgálják, hogy különböző életkorú gyerekek miként értelmezik mások viselkedését, illetve mindez hogyan befolyásolja a viselkedésüket. 1. 18 hónaposokkal végzett kísérleteink megmutatták, hogy a csecsemők kommunikatív kontextusban tárgyközpontúan értelmezik mások referenciális érzelmeit, és általánosítják az adott viszonyulást. Nem-kommunikatív kontextusban viszont nincs generalizáció, a tulajdonítás személyspecikus. 4-8 évesek számára kialakítottunk és teszteltünk egy olyan új mentalizációs feladatot, amelyben vélekedés-alapú érzelmeket kell magyarázni. A tesztelt mentalizációs feladatok fejlődési trendje és nehézségi sorrendje a predikcióknak megfelelően alakult. 2. Megvizsgáltuk azt a feltevésünket, hogy facilitálhatja-e a képek megértését, ha 2-2.5 éveseknek hozzáférhetővé tesszük az alkotói szándékot. Elvárásainknak megfelelően, a gyerekek jobban tudják a képeket problémamegoldás során használni, ha módjuk van a képeket célirányos viselkedés eredményeként megtapasztalni. 3. Megvizsgáltuk, hogy az óvodások mennyire szelektíven és rugalmasan utánoznak, illetve a társas kontextus hogyan befolyásolja a viselkedésértelemzésüket. Eredményeink szerint képesek szelektíven utánozni a releváns lépéseket. Új kontextusban irrelevánsként értelmezhető lépést kevésbé követik, vagyis rugalmasan viselkednek. Ugyanakkor, az okilag irreleváns, de társas szempontból releváns aspektust hajlamosak túlutánozni, illetve a társas kontextus hatással van az utánzásra.
Results in English
Our research aims to investigate how young children interpret the human behaviour and how these interpretations determine their behaviour in three fields. 1. We demonstrated that 18-month-olds in communicative context generalize an object-centred interpretation of referential attitudes to others, whereas in non-communicative context they attribute to the emoting agent a person-specific attitude without generalizing it to others. We developed a new mentalization task in 4-8 year-olds. In the task the children are required to explain belief-based emotions. Regarding the task difficulty, the tasks show the predicted developmental trend and relation to other mentalization tasks. 2. We tested the assumption that picture comprehension can be facilitated in a social context that makes the creator’s intention available. As we expected, 2-2.5-year-olds perform better in using picture as a guide for action if they can interpret the pictures as the results of goal-directed actions in the treatment. 3. We investigated how selective and flexible preschooler’s imitation was and how the social context influenced their action interpretation. Our findings show that children tend to selectively imitate the relevant steps. Additionally, they are less likely to imitate the step that becomes irrelevant in a new test context. However, the social context can influence the imitative behaviour and they tend to overimitate a socially relevant but causally irrelevant aspect of an action.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78186
Decision
Yes

 

List of publications

 
Egyed Katalin: ‘Object-Centred' and 'Person-Centred' Interpretation of Actions: Selective Imitation in Infancy and Early Childhood? (poster), XIV European Conference on Developmental Psychology, Vilnius, 2009
Egyed, K. & Szalai, G.: The Role of Intentionality in the Development of Understanding Pictures as Representations of Reality (poster), XVIIth Biennial International Conference on Infant Studies, Baltimore, USA, 2010
Szalai, G. M. & Egyed, K.: Can Reading Intentions Help Infants to Understand Pictures?, CEU Conference on Cognitive Development, Budapest, Hungary (poster), 2011
Takács, R. & Egyed, K.: Is Cooperation Relevant Enough to Copy? Imitation of Goal-Directed Action Demonstrated by Single vs. Two Cooperating Models in Preschoolers, Budapest CEU Conference on Cognitive Development, Budapest, Hungary (poster), 2011
Szalai, G. & Egyed, K.: Képek az alkotó akaratából - A kép alkotói szándék következményeként való értelmezése és hatása kisgyermekkorban. előadás, MPT Nagygyűlés, Budapest, 2011
Egyed, K. & Takács, R.: „Magányos” és „kooperatív” elmék társaságában - Klasszikus egyszemélyes (1M) vs. kooperatív kétszemélyes modellek (2M) hatása az óvodáskori, előadás, MPT Nagygyűlés, Budapest, 2011
Egyed, K. & Takács, R.: „Lonely” and „cooperative” minds’ effect – Imitation-paradigm with one or two models in investigating preschoolers’ interpretation of goal-directed actions, poster, 4th Joint Action Meeting, Bécs, 2011
Szalai, G. & Egyed, K.: Can mindreading help to understand drawings?, poster, European Conference on Developmental Psychology, Bergen, Norvégia, 2011
Egyed, K. & Takács, R.: Irrelevant but Significant: Imitation of Causally Irrelevant but Significant Social Aspect of Action in Preschool, poster, European Conference on Developmental Psychology, Bergen, Norvégia, 2011
Egyed, K. & Wurmbrandt, E.: Are Preschoolers Rigid or Flexible Imitators? - The Test of Flexibility with Changing Relevance of an Action, poster, Budapest CEU Conference Cognitive Development, Budapest, Hungary, 2012
Egyed, K.: A társas lény - kiskorában: babakutatások a társas viselkedés fejlődésének területén, MPT - Pszichológiáról mindenkinek, előadás, 2012
Wurmbrandt, E. & Egyed, K.: Túlzottan vagy rugalmasan? – A flexibilitás tesztelése óvodáskorban egy változó relevanciájú cselekvés alkalmazásával, XXI. MPT Nagygyűlés, poszter, 2012
Wurmbrandt, E. & Egyed, K.: Context-dependent over- and selective imitation in preschoolers, BCCCD Conference on Cognitive Deveopment, Budapest, poster, 2013
Szalai, G. & Egyed, K.: Reading intentions improves performance in the picture-based retrieval task, BCCCD Conference on Cognitive Deveopment, Budapest, poster, 2013
Wurmbrandt, E. & Egyed, K.: Kontextus-függő utánzás óvodáskorban, XXII. MPT Nagygyűlés, előadás, 2013
Egyed, K., Király, I., & Gergely, Gy.: Communicating Shared Knowledge in Infancy, Psychological Science first published online/megjelenés alatt, 2013
Egyed, K. & Nagy, V.: Egyed Katalin és Nagy Viktória: Miért fél/örül Piroska? – Vélekedésen alapuló érzelmek magyarázata óvodás- és kisiskoláskorban, Alkalmazott pszichológia, közlésre elküldve, 2013
Egyed, K. & Szalai, G.: Early Understanding of the Socially Mediated Representational Function of Pictures, Cognition, közlésre elküldve, 2013
Szalai, G. & Egyed, K.: Socially facilitated picture understanding in a retrieval task in 26-month-olds, Journal of Experimental Child Psychology, közlésre előkészítése folyamatban, 2013
Wurmbrandt, E. & Egyed, K.: Szelektív és rugalmas utánzás óvodáskorban, Magyar Pszichológiai Szemle, közlésre előkészítése folyamatban, 2013
Egyed, K. & Takács, R.: A relevancia-központú értelmezés és a társas kontextus szerepe az utánzásban, Pszichológia, közlésre előkészítése folyamatban, 2013
Back »