A kulturális diverzitás változása és reliktum-jelenségei.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78207
típus K
Vezető kutató Bartha Elek
magyar cím A kulturális diverzitás változása és reliktum-jelenségei.
Angol cím Change and Relic-Phenomena of Cultural Diversity.
magyar kulcsszavak kulturális diverzitás, revival, reliktum, ökológiai típusok, környezeti adaptáció
angol kulcsszavak cultural diversity, revival, relics, ecological types, environmental conformity
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Néprajz
zsűri Kultúra
Kutatóhely BTK Néprajzi Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Keményfi Róbert
Kovács László Erik
Lajos Veronika
Lovas-Kiss Antal
Lukácsné Marinka Melinda
Orosz István
Telenkó Bazil Mihály
Ujváry Zoltán
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2014-03-31
aktuális összeg (MFt) 16.962
FTE (kutatóév egyenérték) 23.56
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Szakmai programunk több szempontból már a korábban megkezdett kutatások folytatását jelenti, és tudományos műhelyünk profiljára épül. Kutatási tervünk két meghatározó területen igyekszik továbbépíteni saját korábbi eredményeinket. Emellett a néprajztudomány mai értelmezési lehetőségeit alkalmazható tudásként kívánja megmutatni.
1. A hagyományos műveltség változása és reliktum-jelenségei
A Tisza vízgyűjtő területének átmeneti jellegű térsége (a domb-, a hegyvidék és a síkság találkozási területe) a Kárpát-medence észak, északkeleti részét foglalja magában. Célunk a térség egykori népi kultúrájának rekonstrukciójára épülő és jelenorientált vizsgálatainkkal újrafogalmazni a hagyományos műveltség értelmét, annak természetét, mai „örökség” szerepét (pl. revival-mozgalmak, reliktum-jelenségek).
2. A környezeti hatások kulturális lenyomata
Másrészt, néprajzi, tereporientált kutatásaink az Alföld és a hegy-/dombvidék átmeneti tájainak rurális térségeiben arra irányulnak, hogy milyen módon formálják az életmódbeli, a gazdálkodási és egyáltalán, a műveltségi reliktumokkal átszőtt poszt-paraszti közösségek az őket körülvevő természeti mikrokörnyezetet, hogyan alkalmazkodnak a Kárpát-medencében is egyre markánsabban nyomon követhető klimatikus változásokhoz, illetve miként igyekeznek mindennapjaikba integrálni a környezeti hatásoknak a saját életvilágukban tapasztalt lenyomatát. A különböző tematikus egységek tudományos munkáját a szakterületen jelentős témafelelősök irányítják.
Eredmények: 1. több kötetes szintézis. 2. tematikus kötetek. 3. konferenciák, szimpóziumok és kerekasztal-beszélgetések. Hasznosíthatóság: a néprajz felsőfokú oktatásában: szakos képzés (BA, MA), PhD program.
angol összefoglaló
Our professional program represents, in several aspects, the continuation of previously launched research projects and activities, and is based on the profile of our academic school. Our research plan aims to expand our previous achievements in two dominant fields. Besides, it intends to demonstrate the interpreting possibilities of ethnography as an applicable type of knowledge.
1. The change of traditional culture and its relic-phenomena
The transitional area (the meeting points of the hill and the highland as well as of the plain) of the watershed of the river Tisza comprises the northern and north-eastern parts of the Carpathian Basin. Our aim, on the one hand, is to redefine the meaning of traditional culture, its nature, its function as a present-day ‘heritage’ through research based on the reconstruction of this area’s popular culture as well as by investigations oriented on the present (for example, revival-movements, relic-phenomena)
2. The cultural footprint of natural and environmental effects
On the other hand, our ethnographical, fieldwork-oriented research activities in the rural areas of the transitional parts between the plain region called Alföld and the hills and the highland aim at highlighting the ways the post-peasant societies, filled with economic, cultural, and lifestyle-related relics, shape the natural micro-environment; the ways they adapt the climatic changes that are ever more visible even in the Carpathian Basin; as well as the ways they aim to integrate into their own world the footprints of the environmental effects experienced in their lives. Work in the various thematic fields will be carried out under the guidance of individual supervisors responsible for the respective fields.
Expected achievements: 1. a synthesis of several volumes. 2. thematic collections. 3. conferences, symposia, and round-table talks. Expected benefits: in the field of teaching ethnography in higher education: BA, MA, PhD degrees.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kulturális diverzitás változása és reliktum-jelensége A kutatási tervünk a hagyományos kultúra fennmaradt reliktumainak feltárását, azoknak a történelmi háttérbe ágyazott vizsgálatát, a helyi hagyományok napjainkban számos helyen tapasztalható újraszerveződésének, valamint a vizsgált terület mai életében, kultúrájában betöltött szerepének elemzését tartalmazta. A terv kiemelte a népi műveltség elemeit egykori környezetükből, és a helyi, a kistáji identitás részeiként igyekezett újraértelmezni a kulturális örökség szerepét a közelmúlt időszak és a jelen társadalmi és műveltségi viszonyai között. Eredmények: I. kétkötetes szintézis (Táj és kultúra I–II.) 2. tematikus kötetek. 3. számos tanulmány. 4. konferencia-szervezések. 5. konferencia-részvételek, szimpóziumok és kerekasztal-beszélgetések. Részletes adatok: könyv: 21; könyvfejezet: 72; folyóiratban megjelent tanulmány: 50; disszertáció: 2 (MTA doktori, PhD). Az OTKA támogatással megjelent publikációk összesen, 2009–2014: 144 II. Konferenciák: 1. konferenciaszervezés: 6; konferencia-előadások: 55 hazai és 31 nemzetközi; III. Egyéb tudománynépszerűsítő tudományos ismeretterjesztő rendezvények: 21
kutatási eredmények (angolul)
Changes and Relict-Phenomena in Cultural Diversity Our research plan contained the exploration of the extant relicts of traditional culture, their analysis embedded in a historical background as well as in their contemporary forms when reorganized as components of local traditions with a role in the current cultural fabric of the areas under scrutiny. The plan highlighted the elements of folk culture in their original environments and tried to reinterpret the role of cultural heritage as part and parcel of local and small-region identity among the social and cultural circumstances of the present and the recent time periods. Results: I. a two-volume synthesis (Táj és kultúra [Landscape and Culture] I–II.) 2. thematic collections. 3. numerous studies. 4. the hosting of conferences. 5. participation in conferences, symposia and round-table talks. Detailed breakdown of data: books: 21; book chapters: 72; papers published in journals: 50; dissertations: 2 (one academic doctoral and one Ph.D.). Total number of publications supported by the OTKA grant, 2009–2014: 144 II. Conferences: 1. conference hosting: 6; papers delivered at conferences: 55 in Hungary and 31 abroad; III. Other events for the popularization and dissemination of scientific/scholarly knowledge and culture: 21
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78207
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lajos V: Body – Purity – Social Transition.: Impulses of Modernization and Cultural Adaptation., pp. 342-359. In: Arens, M; Rettel, K (szerk.) Cluj-Berlin, 2011
Lajos V: A jelenkutatás etnográfiai dilemmái.: Az élettörténeti módszer alkalmazhatósága a moldvai csángó környezetben., Ethnographia 122: 44-73., 2011
Lajos V: Komplex paraszti tudás és kulturális alkalmazkodás: A moldvai csángó paraszttársadalom „varázstalanítása”, pp. 71-83. in: Pap Levente - Tapodi Zsuzsa (szerk.): Kapcsolatok, képek. Imagológiai tanulmányok, Státus Kiadó, 2011
Lajos V: Modernizáció és kulturális alkalmazkodás.: A gyerek társadalmi státuszának változása a moldvai Lujzikalagorban, pp. 117-129. in: Kavecsánszki M; Szászfalvi M (szerk.): Tanulmányok Ujváry Zoltán 80. születésnapja alkalmából, Debrecen, 2012
Marinka M: A szatmári svábok identitásának dilemmái. A folkló-hagyomány szerepe az önazonosság meghatározásában., pp. 699-707. in: Jankovics J; Nyerges J. Kultúra, nemzet, identitás. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2011
Marinka M: Connections Between the ’Area Bond’, Symbolical Spaces of Memory and Self-Representation among the Swabians of the Szatmár/Satu-Mare Region., pp. 147-160. in:Barszczewska B; Peti L. Kriterion - ISPMN, Cluj-Napoca, 2011
Lovas Kiss A: The impacts of the European Union accession to the situation and the economic, social structure of several settlements of the Region of Bihar. Ethnographica et Folkoristi, Debrecen, p. 176, 2011
Lovas Kiss A: Kisüzemi gazdaságok társadalmi szerepének változása. Esettanulmány egy bihari településről. A Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtára 13., Debrecen, p. 192., 2011
Lovas Kiss A: Társadalmi ünnepek közösségi funkciói a 21. század elején. Studia Folkloristica et Ethnographia. 56., Debrecen. p. 148 ., 2011
Lovas Kiss A: Családfenntartó nők a rendszerváltozás után., pp. 250-258. in: Bathó E; Tóth P. A vászoncselédtől a vállalkozó nőig. Jászsági Könyvtár 7. Jászberény, 2011
Kiri E: Tiszta sorok. Tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról., Ethnica XIII/2: 46-47., 2011
Orosz I: Debrecen útja a mezővárostól a szabad királyi városig., pp. 115-130. in: Bárány A; Papp K; Szélkai T. Debrecen város 650 éves: Várostörténeti tanulmányok. Méliusz Műhelye, Debrecen, 2011
Orosz I: "Jászkunság kutatása" konferenciák jelentősége., pp. 5-7. in: Bathó E; Tóth P. A vászoncselédtől a vállalkozó nőig. Jászsági Könyvtár 7. Jászberény, 2011
Orosz I: Arisztokrata szőlőbirtokosok Mádon., Debreceni Borozó - Ősz: 8-9., 2011
Keményfi R: A nemzeti tér építésének lokális útjai, mitikus képzetei és térképi megjelenítésének formái, MTA doktori disszertáció, 2010
Bartha E: Vallásetnográfiai adatok az északkelet-magyarországi migráció néprajzához, In: Tóth Arnold (szerk) Néprajz - muzeológia: Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére., 2012
Lajos V: A nemzeti eszme és a moldvai csángók életvilága: „Románosító” és „magyarosító” csángó életpályák, pp. 411-430. in: Bárdi N; Tóth Á. Egyén és közösség: Tanulmányok. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2012
Bartha E; Keményfi R; Vincze K Zs. (szerk): Matthias Rex 1458-1490 Hungary at the Dawn of the Renaissance., Ethnographica et folkloristica Carpathica ;17 : Mûveltség és Hagyomány ; 35. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, p. 160., 2012
Lajos V: Alkalmazott antropológia a moldvai csángóknál?: Kísérlet elmélet és gyakorlat viszonyának újraértelmezésére, ERDÉLYI MÚZEUM 74: 176-193., 2012
Selmeczi Kovács A: Eszköztörténet és tárgykultúra., Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének Kiadványa, Debrecen, p. 236., 2012
Orosz I: Tokaji szerződések a 17. század első feléből, ETHNICA 14: 11-13., 2012
Orosz I: Adatok a Tokaj-hegyaljai szőlő- és borkultúra történetéhez, pp. 71-89. in: Frisnyák S; Gál A, Tokaj-hegyaljai borvidék: Hazánk első történeti tája. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza-Szerencs, 2012
Marinka M: Identitásörző tevékenység és felekezeti kötődés egy romániai sváb falu viszonylatában, pp. 131-140. in: Kavecsánszki M; Szászfalvi M, Tanulmányok Ujváry Zoltán 80. születésnapja alkalmából. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen., 2012
Marinka M: Vándorlásformák és kulturális hatásuk egy romániai sváb település lokális társadalmában., NÉPRAJZI LÁTÓHATÁR 21: 25-44., 2012
Marinka M.: Kutatási együttműködés Freiburg és Debrecen között. / Forschungsvereinbarung zwischen Freiburg und Debrecen, ETHNICA 14: 57., 2012
Marinka M: Egyházi és felekezeti kötődés egy romániai sváb faluban., TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 20: 151-161., 2012
Orosz I: Falusi mindennapok egy dráma árnyékában, BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 24: 273-275., 2012
Ujváry Z: Dugonics és Tompa Csörsz árka, ETHNICA 14: 54., 2012
Ujváry Z: Egy jó betyár Versényi versében, ETHNICA 14: 53., 2012
Ujváry Z: Két adoma irodalmi feldolgozása, pp. 498-501. in: Tóth A. Néprajz - muzeológia: Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére., 2012
Lovas Kiss A: A konfliktus feloldó innováció. A rendszerváltozás után átalakuló gazdálkodási formák Biharban a tsz-ektől a családi gazdaságokig., pp. 213-218. in: Ballás D. Tradíció és innováció a 20. századi magyar paraszti gazdálkodásban. Konferenciák és műhelybeszélgetések IV. Liceum Kiadó, 2012
Keményfi R: Die Geologische Karte als politisches Instrument im Dienst der Nation. Der Mythos des Tisia-Massivs zwischen den beiden Weltkriegen in der ungarischen Geogra, pp. 216–227. in: Halinger P; Oswalt V, Kampf der Karten. Marburg: Verlag Herder-Institut, 2012
Keményfi R: Selmeczi Kovács Attila köszöntése., Ethnica XIV. 2: 34–35., 2012
szerk. Bartha E; Keményfi R.; Marinka M.: 1956 a néphagyományban., Studia Folkloristica et Ethnographican 53., Debrecen, p.600, 2009
Bartha E: A szakrális terek mikroszintű szerveződésének kérdései: a görög katolikus példa, pp. 475-480 in HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE = ANNALES MUSEI MISKOLCIENSIS DE HERMAN OTTO NOMINATI, 2010
szerk. Bartha E: A keleti palócok pásztorkodása, Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, p. 239., 2010
Bartha E; Keményfi R; Vincze K Zs. (szerk): Matthias Rex 1458-1490 Hungary at the Dawn of the Renaissance., Ethnographica et folkloristica Carpathica ;17 : Mûveltség és Hagyomány ; 35. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, p. 160., 2012
Lajos V: A modernitás eleganciája.: A kritikai szembenézés társadalomtudományi gyakorlatának néhány aspektusa, KULTÚRA ÉS KÖZÖSSÉG 4. :43-54., 2013
Marinka M: Kommunikation und kulturelle Repräsentation der Sathmarer Schwaben in der Diaspora., pp. 28-39. in: Marinka M; Keményfi R. Die heutige Konnotation de schwäbischen Phänomens. Ethnographica et Folkloristica Carpathica; 18., 2013
Bartha E: A víz a szakrális folklórban., MAGYAR TUDOMÁNY 11: 1333-1340., 2013
Orosz I: Extraneus arisztokrata szőlőbirtokosok Tokaj-Hegyalján a 19. században, pp. 201-214. in: Papp K; Püski L. A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok., 2013
Telenkó BM: Gondolatok a görögkatolikus ruszinság kultúrtörténete kapcsán: Ruszin identitáselemek a vallási hagyomány és nemzeti kultúra tükrében, pp. 276-287. in: Székely AB. Válogatás a magyarországi nemzetiségek néprajzi köteteiből 7. Budapest, 2014
Bartha E: Táj és szakralitás, Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen., 2014
Keményfi R: Körösfői Kries Aladár, Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen., 2014
szerk. Bartha E; Keményfi R.: Táj és kultúra I., Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen., 2014
szerk. Bartha E; Keményfi R.: Táj és kultúra II., Deberceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen., 2014
szerk.: Bartha E; Forisek P.: Ünnepek, ünnepkörök történelmi és néprajzi vonatkozásai., STUDIA FOLKLORISTICA ET ETHNOGRAPHICA; 57. Deberceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen. p. 258., 2013
szerk.: Bartha E; Marinka M.: Regionális néprajzi kutatások a Kárpát-medencében, STUDIA FOLKLORISTICA ET ETHNOGRAPHICA; 58. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen., 2013
Lajos V.: Etnográfiai tudás és tudományos népszerűsítés., pp. 83-97. in: Keményfi R; Borsos Balázs. „A BURGONYÁTÓL A SZILVAFÁIG”: Tanulmányok a hetvenéves Kósa László tiszteletére. Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék., 2013
szerk.: Keményfi R; Marinka M.: Die heutige Konnotation de schwäbischen Phänomens., Ethnographica et Folkloristica Carpathica 18. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, 158 p., 2013
Marinka M: 21. századi sváb ünnepek identitásőrző jellege Szatmárban, pp. 144-159. in: BarthaE; Forisek P. Ünnepek, ünnepkörök történelmi és néprajzi vonatkozásai. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, 2013
Lovas Kiss A: Glokális jegyek a 21. századi falunapok struktúrájában., pp. 200-214. in: BarthaE; Forisek P. Ünnepek, ünnepkörök történelmi és néprajzi vonatkozásai. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, 2013
Keményfi R: The Notion of Ethnic Space: Sacred Ethnicity and Territory., pp. 186-197. In:Pieldner J; Ajtony Zs. Discourses of Space. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 2013
Keményfi R: Volkstumsforscher in Ungran, pp. 96-115. In: Marinka M; Keményfi R. Ethnographica et Folkloristica Carpathica 18.: Die heutige Konnotation des schwäbischen Phänomens. Debrecen University Press, Db., 2013
Bartha Elek: Vallási terek néprajzi kutatása, TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 20: 17-24, 2012
Bartha Elek: Szent helyek - profán tartalmak., ETHNOGRAPHIA 123/4: 428-434, 2012
Bartha Elek: Miestné identity a revivalistické hnutia - etnografické vyucovanie v Madarsku., In: Pavol Rusko, Marta Boselovaa Martina Krusinska (szerk.) (szerk.) Aktualne hodnoty ludovej kultúra a umenia vo vzdelávani I.. Ruzomberok: Katolícka univerzita v Ruzomberku. Filozofická fakulta. Katedra histórie, 2010. pp. 35-41., 2010
Bartha Elek: A víz a szakralitásban, In: Bartha Elek, Keményfi Róbert, Lajos Veronika (szerk.) (szerk.) A víz kultúrája. Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, 2010. pp. 175-183., 2010
Bartha E: A szakrális terek mikroszintű szerveződésének kérdései: a görög katolikus példa, pp. 475-480 in HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE = ANNALES MUSEI MISKOLCIENSIS DE HERMAN OTTO NOMINATI, 2010
Bartha E: A bárány a néphagyományban, pp. 2-3. in MAGYAR MEZŐGAZDASÁG, 2010
Bartha E: A görög katolikus felekezeti tér makroszintű tagolódásának kérdéséhez, pp. 33-39. in Fábián M; Horváth K. Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 80. születésnapjára., 2010
Bartha E: Református templomok néprajzáról., pp. 67-72. in Küllős I. Vallási Néprajz 15., 2010
Bartha E: Szent raktárak a tájban., pp. 248-254. in Mód L; Simon A. OLVASÓ: Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Studies in Honour of Gábor Barna on His 60th Birthday., 2010
Bartha E: A templomhoz jutás módjai görög katolikus egyházközségekben, Ethnographia 121: 225-254, 2010
Bartha E: Barna Gábor köszöntése, pp. 13-16. in: Mód L.; Simon A. OLVASÓ: Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Studies in Honour of Gábor Barna on His 60th Birthday., 2010
Bartha E: A hetvenéves Paládi-Kovács Attila köszöntése., Ethnica 12: 107-108., 2010
Bartha E: Barna Gábor köszöntése., Ethnica 12: 108-109, 2010
Bartha E: Emlékezeti helyek a népi kultúrában, Ethnica 12: 71, 2010
Bartha E: A víz kultúrája, Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, p. 248., 2010
Bartha E: A keleti palócok pásztorkodása, Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, p. 239., 2010
Bartha E: Diversity of Religious Culture in a Central-European Region, pp. 39-46. in: Bartha E.; Kelményfi R.; Lajos V. Ethnographica et Folkloristica Carpathica. 15. Műveltség és Hagyomány. XXXIII.: To Face the Differences and Similarities, 2010
Keményfi R: Die rezeption deutscher Vorstellungen von Expansion und „ethnischer Landscahft” in der ungarischen Geographie der Zwischengrieszeit., pp. 447–467. Störtkuhl, B; Stüben, J; Weger, T. Das östliche Europa und die Deutschen nach dem ersten Weltkrieg., 2010
Keményfi R: Cartography as a Tool of Nation-building in Hungary and Means of Legitimizing Hungarioan Ethnic Borders and Spaces., Hungarian Studies. 24. 2. 169–179., 2010
Keményfi R; Ilyés Z: Geomorphologia esoterica., pp. 141-158 in Lóki J. Interdiszciplinaritás. A természet- és társadalomtudományokban. Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszéke, Debrecen., 2010
Keményfi R: Földrajzi tér és etnicitás. A kritikai geográfia tanulságai., pp. 99–113. In: Feischmidt Margit. Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Gondolat–MTA Kisebbségkutató Intézet. Budapest., 2010
Keményfi R: Voigt Vilmos könyvészete., Studia Folkloristica et Ethnographica. 54. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen:, 2010
Kemenyfi R: Grenzen – Karten –Ethnien. Kartenartige Konstituirungsmittel im Dienst des ungarischen nationalen Raums., pp. 201-214 in: Jörn Happel; Christophe von Werdt Osteuropa kartiert - Mapping Eastern Europe (Unter Mitarbeit von Mira Jovanovic), 2010
Ujváry Z: Antik kultuszelemek a néphagyományban, Ethnica 12: 85-87., 2010
Ujváry Z: Mária Terézia a folklórban, Ethnica Kiadó, Debrecen, p. 32., 2010
Ujváry Z: Száz kis írás: Mondák, anekdoták, szólások, Ethnica Kiadó, Debrecen, 336 p., 2010
Orosz I: A jobbágyvilág megszűnése Magyarországon., Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen,, 2010
Orosz I: Sárospatak vitái a Bretzenheimekkel., pp. 168-178. In: Papp I; Angi J; Pallai L. Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék,, 2010
Orosz I: Egy 1848 szeptemberi országgyűlési határozat és társadalmi háttere., pp. 217-222. in: Kovács Z; Püski L. Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Debreceni Egyetem Történeti Intézete, Debrecen,, 2010
Orosz I: Történelmi tudat és nemzeti identitás., pp. 210-225. in: Pál J; Sipos G. Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár., 2010
Orosz I: Wesselényi Miklós és a földesúr jobbágy viszony., pp. 13-38. in: Sipos L. Magyar agrárpolitikusok a XIX. és a XX. században. Napvilág Kiadó, Budapest,, 2010
Orosz I: Emlékeim Oláh Józsefről., pp. 29-33. in: Gebei S. Exempli causa- Példának okáért. Emlékkönyv Oláh József születésének 80. évfordulójára. Debrecen,, 2010
Orosz I: Neiderhauser Emil halálára., Klió 19: 126-128., 2010
Telenkó BM: Egy zarándoklat kutatási szempontjaihoz: Két görög katolikus szakrális központ., Ethnica 12: 104-107., 2010
Telenkó BM: Szenteltvízhez kapcsolódó hagyományok a magyarországi görög katolikusság körében., pp. 190-206. in: Bartha E; Keményfi R; Lajos V. A víz kultúrája. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen,, 2010
Lajos V: Tisztaság-koncepciók és modernizáció.: Az alkalmazkodás mikéntjének egy példája a moldvai csángó társadalomban, pp. 121-134. in: Bartha E; Keményfi R; Lajos V. A víz kultúrája. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 2010
Lajos V: Modernization - Migration - Social and Cultural Changes.: Transformations of a Former Peasant Community in Eastern Europe, pp. 177-192. in: Bartha E; Keményfi R. Lajos V. Ethnographica et Folkloristica Carpathica. 15. Műveltség és Hagyomány. XXXIII., 2010
Lajos V: Modernizációs stratégiák és hagyományos kötődések.: A társadalmi átmenet szimbolikus határhelyzetei egy moldvai csángó közösségben – egy lujzikalagori asszony példája., 271 p. (Disszertáció: PhD) Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, 2010
Marinka M: A szatmári svábok templombúcsújának sajátosságai, Ethnica 12: 91-94., 2010
Marinka M: Schwäbisch - ungarische Lebensgemeinschaft in Rumänien im Spiegel des Gesellschaftslebens, pp. 47-58. in: Bartha E.; Kelményfi R.; Lajos V. Ethnographica et Folkloristica Carpathica. 15. Műveltség és Hagyomány. XXXIII, 2010
Kiri E: A deszki szerb helytörténeti gyűjtemény, Múzeumőr 8: 23-24., 2010
Kiri E: Népi orvoslás és gyógynövények kiállítás az Ócsai Tájházban., Ethnica 12: 109-110., 2010
Kiri E: Víz és vízhasználat a 19-20. századi magyar népi gyógyításban.: A rendszerezés egy lehetséges módja, pp. 135-145. in: Bartha E; Keményfi R; Lajos V. A víz kultúrája. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 2010
Ujváry Z: Folklór az irodalomban., Ethnica XIII/1.: 1-8., 2011
Kovács LE: Szakrális és profán fényképek egy plébános gyűjteményében., Ethnica 12: 53-59, 2010
Kovács LE: F. Gülay Mirzaoglu-Sivaci: A török szájhagyomány és az elbeszélő költemények. - fordítás -, Ethnica 12: 87-91., 2010
Földvári K: A máriapócsi kegytemplom votiv tárgyainak története II. József uralkodása idején., Athanasiana 31: 71-99., 2010
Földvári K: A pócsi búcsúk emlékei a Nagy Szent Bazil Rend Máriapócsi Gyűjteményében., Ethnica 12: 47-48., 2010
Borzován E: A wicca hagyományok szerepe a „Telihold” káoszmágus alternatív vallási csoport működésében., Ethnica 12: 59-61., 2010
Keményfi R: Nagy folyók mitikus kultúrateremtő ereje., pp. 166–174. in: Bartha E; Keményfi R; Lajos V. A víz kultúrája. Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 2010
Bartha E: Zsidó néprajzi kutatások a Debreceni Egyetemen, pp. 88-95. in: Heller Zs. Történelem, Kultúra, Közösség... Budapest, 2011
Bartha E: Együttműködési formák a vallásgyakorlásban., Ethnica XIII: 39-40, 2011
Ujváry Z: Az első zsidó akadémikus Magyarországon., pp. 129-138. in: Heller Zs. Történelem, Kultúra, Közösség... Budapest, 2011
Ujváry Z: A szeretett királynő - Die geliebte Königin: Mária Terézia / Maria Theresia, Didakt Kiadó, Debrecen, p. 42., 2011
Keményfi R: The Notion of Ethnic Space., Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, Vol. 3, No. 2.: 123-133., 2011
Keményfi R: Nemzetiségi térképek mint a hatalmi beszédmód formái. I., Tér és Társadalom. 25/1: 63–80., 2011
Keményfi R: Nemzetiségi térképek mint a hatalmi beszédmód formái. II., Tér és Társadalom. 25/2: 69–87., 2011
Telenkó BM: Szakrális térkialakítás, profán ellenállás, Ethnica XIII/3: 49-52., 2011
Lajos V: „Cineva vorbeste altora despre ei...” Ceangai din Moldova., Annuario dell'Istituto Italo-Romeno di Studi Storici – Anuarul Institutului Italo-Roman de Studii Istorice, IV-2007: 225-232., 2009
Telenkó BM: Emlékező hagyomány. Parancsmegtagadásért golyó általi halál?, pp. 316-327. in: Bartha E; Keményfi R.; Marinka M. 1956 a néphagyományban. Studia Folkloristica et Ethnographican 53. Debrecen, 2009
Marinka M: A szatmári svábok 1956-os forradalmi emlékei., pp. 415-424. in: Bartha E; Keményfi R.; Marinka M. 1956 a néphagyományban. Studia Folkloristica et Ethnographican 53. Debrecen, 2009
Ujváry Z: Monda, történeti tudat, valóság, 1956, pp. 20-26. in: Bartha E; Keményfi R.; Marinka M. 1956 a néphagyományban. Studia Folkloristica et Ethnographican 53. Debrecen, 2009
Marinka M: Konzerválódott és felújított, valamint újszerű szokások a szatmári sváboknál, pp. 161-172. in: Nagy I; Kutnyánszkyné Bacskai E. Bonyhádi Evangélikus Füzetek 2. Németek a Kárpát-medencében Konferencia anyaga. Bonyhád, 2009
Marinka M: Gemeindepartnerschaften als Ausdrucksform der interkulturellen Kommunikation?, pp. 105-125. in: Kommunale Partnerschaften zwischen West und Ost. Referate der Tagung des Johannes-Künzig-Instituts für ostdeutsche Volkskunde vom 7. bis 9. Freiburg, 2009
Lajos V: Etnográfiai kutatás és gyakorlati alkalmazás. Problémafelvetés a moldvai migráció kapcsán., Etnica 2009.IV. 104-106., 2009
Orosz I: Debrecen a történelemben., pp. 25-30. in: Koncz I; Fürj Z. A reformáció, mint európai, debreceni nemzeti érték. Hol a helyünk Európában, 2009
Orosz I: A növénytermelés bővítésének lehetőségei Magyarországon a 19. század első felében., pp. 319-329. in: Halmos K; Klement J; Tomka B. A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Budapest, 2009
Orosz I: A Magyar Történelmi Társulat útja a kiegyezéstől a rendszerváltásig., Magyar Tudomány 2009 II. 132-137, 2009
Orosz I: „A történetírást az életoktatás színvonalára emelni” Mikó Imre a Magyar Történelmi Társulat élén., Erdélyi Múzeum. LXXI. II-III: 3-8., 2009
Orosz I: Kamat és uzsora a 15-16. századi Európában., pp. 238-248. in: Bessenyei J; Draskóczy I. Pénztörténet-Gazdaságtörténet. Tanulmányok Búza János 70. születésnapjára. Budapest, 2009
Orosz I: Simonffy Emil, az agrártörténeti kutató., pp. 31-35. in: Patay Z. Zalai Történeti tanulmányok 2009. Zalai gyüjtemény 67., 2009
Ujváry Z.: Dugonics András példabeszédei. Mondák, anekdoták, szokások. Magyar Néprajzi Könyvtár., Debrecen, p. 616., 2009
Ujváry Z.: Néhány monda Hunyadi Jánosról, pp. 352-356. in: Bali J; Turai T. Életút írások Szilágyi Miklós tiszteletére. Budapest., 2009
Ujváry Z.: Néprajzi adatok Tompa Mihály költészetében., pp. 42-48. in: Ujváry Z. Írások Tompa Mihályról. Putnok, 2009
Ujváry Z.: Tompa, Kerényi és a költői verseny., pp. 49-52. in: Ujváry Z. Írások Tompa Mihályról. Putnok, 2009
Ujváry Z.: Mondák Magyar Balázsról és fogadott fiáról, Kinizsi Pálról, pp. 352-358. in: Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve, XVIII. Szolnok, 2009
Ujváry Z.: A megnyúzott varga., Ethnica 2009. II: 54-55., 2009
Ujváry Z.: „Az Isten igazságának tükörei.”, Ethnica 2009. I: 7-10., 2009
Ujváry Z.: A cigányság néprajzi kutatásának néhány kérdése., Ethnica 2009. IV: 107-109., 2009
szerk. Bartha E; Keményfi R.; Marinka M.: 1956 a néphagyományban., Studia Folkloristica et Ethnographican 53., Debrecen, p.600, 2009
Bartha E: 1956 néprajzi kutatásának kérdései., pp. 11-19. in: Bartha E; Keményfi R.; Marinka M. 1956 a néphagyományban. Studia Folkloristica et Ethnographican 53. Debrecen, 2009
Bartha E: Köszöntő, pp. 7-8. in: Bartha E; Keményfi R.; Marinka M. 1956 a néphagyományban. Studia Folkloristica et Ethnographican 53. Debrecen, 2009
Bartha E: Előszó. Jaczkó Fruzsina - Egyházi ünnepek és szokások a Szolnoki Görög Katolikus Egyházközségben c. könyvéhez, pp. 7-9. in: Jaczkó F. Egyházi ünnepek és szokások a Szolnoki Görög Katolikus Egyházközségben. Szolnok, 2009
Bartha E: Néprajz a Debreceni Egyetemen, Ethnica 2009. IV. 97-99, 2009
Keményfi R: Az emlékezet hagyománya és megalkotott mitikus terei., pp. 26-46. in: Bartha E; Keményfi R.; Marinka M. 1956 a néphagyományban. Studia Folkloristica et Ethnographican 53. Debrecen, 2009
Keményfi R: Földrajzi tér – történelmi idő – természeti környezet., Híd. LXXIII. 6: 3-18., 2009
Keményfi R: Kulturelles Grenzgebiet – kulturelle „Wirkungskräfte“. Die Idee vom „ungarischen Mesopotamien“, pp. 55-75. In: Petr Lozoviuk (hg.): Grenzgebiet als Forschungsfeld. Aspekte der ethnografischen und kulturhistorischen Erforschung des Grenzlande. Leipzig, 2009
Keményfi R: Toroczkai Wigand Ede, a tradicionális modernizmus polihisztora, Ethnographia 120. I. 117–130., 2009
Lovas Kiss A: „Nálunk nem történt semmi” Az elhárítás mechanizmusai az 56-ról szóló narratívákban., pp. 521-535. in: Bartha E; Keményfi R.; Marinka M. 1956 a néphagyományban. Studia Folkloristica et Ethnographican 53. Debrecen, 2009
Lovas Kiss A: Francia gazda, magyar traktoros lány. A mezőgazdaság megjelenítése a francia és a magyar plakátművészetben 1889-1990., pp. 343-345. in: Magyari M. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2008-2009. A Debreceni Déri Múzeum Kiadványai LXXXI. Debrecen, 2009
Kovács LE: 1956 emléke Köröstárkányban., pp. 453-460. in: Bartha E; Keményfi R.; Marinka M. 1956 a néphagyományban. Studia Folkloristica et Ethnographican 53. Debrecen, 2009
Lajos V: Emlékező és emlékezést szolgáló t.árgyak – 1956-os mindennapok diákszemmel, pp. 215-225. in: Bartha E; Keményfi R.; Marinka M. 1956 a néphagyományban. Studia Folkloristica et Ethnographican 53. Debrecen, 2009
Lajos V: Testek – tisztaság – modernitás. Kulturális és társadalmi összefüggések Moldvában a „báje” kapcsán, pp. 159-171. in: Juhász K. Tiszta sorok. Tanulmányok a tisztaságról és a tisztálkodásról. L’Harmattan – MTA Néprajzi Kutatóintézete, Budapest, 2009
Lajos V: „Felkelnének az öregek, lássák meg, milyen jó élni most…” Modernitás és migráció összefüggései Moldvában, pp. 123-136. in: Diószegi L. Moldvai csángók és a változó világ, Teleki László Alapítvány, Nyugat-magyarországi Egyetem, Budapest-Szombathely, 2009
vissza »