Átalakuló emberi erőforrás menedzsment nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78233
típus K
Vezető kutató Farkas Ferenc
magyar cím Átalakuló emberi erőforrás menedzsment nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában
Angol cím HRM in Transition - Practices of MNC-Subsidiaries in Central and Eastern Europe
magyar kulcsszavak Emberi erőforrás menedzsment, összehasonlító nemzetközi emberi erőforrás menedzsment, nemzetközi vállalatok, helyi leányvállalatok, tudástranszfer, Közép-Kelet-Európa
angol kulcsszavak Human Resource Management (HRM),Comparative International Human Resource Management, International firms, Local subsidiaries, Knowledge Transfer, Central-Eastern Europe
megadott besorolás
Közgazdaságtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Emberi erőforrás menedzsment
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely KVANTITATÍV MENEDZSMENT INTÉZET (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Karoliny Mártonné
Poór József
Sümeginé dr. Dobrai Katalin
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2012-03-31
aktuális összeg (MFt) 6.800
FTE (kutatóév egyenérték) 2.87
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A nemzetközi emberi erőforrás menedzsment (EEM) irodalmában még nem található meg az átmeneti országok leányvállalatainál kialakult új EEM minták pontos leírása. Ezért a kutatás a Magyarországon és régióban megtelepülő nemzetközi vállalatok leányvállalatainak emberi erőforrás (EE) funkcióit, gyakorlati alkalmazásait és azok történeti fejlődését vizsgálja. A benchmarking módszer alkalmazásával keressük a választ arra, hogy ezek a funkciók és a gyakorlati alkalmazások hogyan alkalmazkodtak az elmúlt évek gazdasági változásaihoz. Feltevésünk szerint a fejlődési szakaszokon átment külföldi tulajdonú leányvállalatok esetében hasonló jelenségeket tapasztalhatunk, mint amelyeket hasonló érettségű leányvállalatok kapcsán a szakirodalomban más országok tapasztalatairól már publikáltak.
A kutatási eredmények hozzájárulnak a magyarországi EE professzionalizmusának javulásához, vállalataink EE tevékenységének regionális és világszintű versenyképességéhez és az összehasonlító EEM hazai és átmeneti országokra alkalmazható kutatási modelljének kidolgozásához. Elősegítik a magyarországi EEM tevékenység örökségének és jövőjének megértését. Ajánlásokat fogalmazunk meg a magyarországi nemzetközi vállalatok munkaügyi szabályozásának javítására. A tervezett publikációk ismertté teszik a magyarországi EEM tudományos értékeit hazánkban és külföldön. Az eredmények alkalmazhatóak lesznek az oktatásban, a tudományos utánpótlás-képzés részeként a témához kapcsolódó doktori értekezések készülnek.
angol összefoglaló
The literature on International Human Resource Management is still lacking an exact description of the new human resource management practices developed by the subsidiaries of multinational/international companies in the transitional countries. This is why the aim of this research project is an examination of functions, practical solutions of human resources and their historical development. With the help of benchmarking we seek an answer to the question, how these functions and practical solutions were adjusted to the changes in economy during the last few years. According to our assumption, we can observe similar phenomena in the case of subsidiaries of foreign companies in the studied development phases as the ones published in literature by other authors in other countries.
Research results contribute to the professionalization of HR work in Hungary, to meeting the challenges of regional and world competition and, to the development of a research model of comparative human resource management which can be used both in the case of Hungary and other transition countries. They help a better understanding of heritage and future of human resource management in Hungary. We formulate suggestions to improve labor regulations in multinational corporations in Hungary. Publications which are planned as a result of this project will make the achievements of Hungarian HRM research known both in Hungary and abroad. Results will also be used in education, and as a result of the development of scientific substitution dissertations about this topic will be prepared.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás eredményeinek összefoglalója A kutatás keretében vizsgáltuk a multinacionális cégek helyi leányvállalatainak emberi erőforrás menedzselési sajátosságait. A kutatócsoport (angol betűrövidítéssel CEEIRT) 12 országban összesen 289 vállalatnál végzett kérdőíves és interjús felmérést. A felmérés web felülete alkalmas módszertannak bizonyult és jó terepet kínál a kutatás további folytatásához, a longitudinális vizsgálatok elvégzéséhez. A kutatás eredményeinek publikálása tudományos konferenciákon és közleményekben itthon és külföldön folyamatosan történt. Ez alkalmat adott a nemzetközi kutatócsoport tagjai közötti eszmecserére, a kutatási eredmények széleskörű disszeminációjára. A megjelenések teljes száma 43 tétel, közülük 10 közlemény a kutatás kiemelt eredményének tekinthető. Ezek tartalmazzák az OTKA kutatás számát. Az eredmények megerősítik kiinduló hipotéziseinket: az emberi erőforrás menedzsment professzionalizációja a régió országaiban a multinacionális vállalatok jelenlétének hatására erősödött – még a válság kedvezőtlen körülményei között is. A nemzeti sajátosságokat a 7 országjelentés tartalmazza, a hasonlóságok és eltérések kimunkálása az összefoglaló tanulmányokban (két ISBN kiadvány) jelent meg. A kutatás személyi tényezőiben az eltérést még egy PhD hallgató részidős alkalmazása jelentette. A költségfelhasználás egyes elemeinek módosulását a gazdálkodási szabályok változása és a speciális szakértelmet kívánó munkafeladatok indokolták, OTKA engedéllyel.
kutatási eredmények (angolul)
We examined the human resource management characteristics of multinational companies’ local subsidiaries. The research team (CEEIRT) conducted surveys with questionnaires and interviews at 289 companies in 12 countries. The website of the survey proved to be a proper tool, it offers a promising opportunity for continuing the research with longitudinal investigations.The findings have been published on conferences and in high-standard publications both in Hungary and abroad. This provided opportunities for the members of the research team to exchange ideas and disseminate the results of the research. 43 publications have been published altogether, of which 10 contain the main results of the research. The identification number of the OTKA research is included in all of them. Our findings verify our hypotheses: the professionalization of human resource management within the countries of the region has strengthened due to the presence of multinational companies – even within the unfavourable circumstances of the economic crisis. 7 country reports include the national characteristics; the comparative analysis of similarities and differences was published in the two summarizing studies (two ISBN publications). There is one novelty regarding the personnel of the research, one more PhD student has been employed in part-time. Some elements have changed in the costs’ structure as a consequence of the changing economic regulation and the emergence of tasks requiring special expertise.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78233
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - Poór József: In focus, Hungarian and Central Eastern European characteristics of human resource management – An international comparative survey, Journal for East European Management Studies, 2009
Farkas Ferenc - Karoliny Mártonné - Poór József - Kehl Dániel: Changes in Corporate Employment and HR Practice, HRM Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, 2009
Poór József: Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment, CompLex Kiadó, Budapest, 2009
Poór J – Bóday Pál – Kispál-Vitai Zs.: Trendek és tendenciák a kelet-európai emberi erőforrás menedzsmentben, Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar, 2009
Fodor Péter - Poór József: The Impact of the Economic and Financial Crisis on HRM and Knowledge-Management in Hungary and Slovakia - Empirical Research 2008-2009, Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 6., No. 3, 2009
Farkas Ferenc - Dobrai Katalin: Knowledge-Intensive Business Services: A Brief Overview, Perspectives of Innovations, Economics & Business., 2009
Ferenc Farkas – Katalin Dobrai: The Role of Local Nonprofit Organizations in the European Capitals of Culture project, ISTR Working Papers, Volume VII, pp. 1-20., 2010
Karoliny Mártonné – Farkas Ferenc – Poór József: Az emberierőforrás-menedzselés magyarországi változásai, Competitio IX. évfolyam, 2. szám, (december) pp. 92-110, 2010
Zsuzsa Karoliny – Ferenc Farkas – József Poór: Sharpening Profile of HRM in Central-Eastern Europe in Reflection of its Developments in Hungary, Review of International Comparative Management Volume 11, Issue 4, October pp. 733-747, 2010
Dobrai Katalin – Farkas Ferenc – Karoliny Mártonné – Poór József: Tudásmenedzsment nemzetközi vállalatok helyi leányvállalatainál Magyarországon egy 2010-es empirikus vizsgálat tükrében, Tudásból várat…Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben (Szerk. Noszkay E.), a MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottság gyűjteményes kötete 61-73., 2011
Dobrai, Katalin – Farkas, Ferenc – Karoliny, Zsuzsa – Poór, József: Knowledge Transfer in Multinational Companies – Evidence from Hungary, Acta Polytechnica Hungarica - megjelenés alatt, 2012
Poór József – Farkas Ferenc – Dobrai Katalin – Karoliny Mártonné: Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális vállalatok magyarországi leányvállalatainál 2008-2009, Vezetéstudomány. 2012. XLIII. évfolyam, február, pp.18-28., 2012
Poór József-Farkas Ferenc: Átalakuló emberi erőforrás menedzsment a multinacionális cégek helyi leányvállalatainál Közép-és Kelet-Európában, Szent István Egyetem Kiadó, Gödöllő, p. 253, 2012
Dr. Poór József – Dr. Farkas Ferenc – Dr. Dobrai Katalin - Dr. Allen Engle - Karoliny Mártonné dr.: Külföldi tulajdonú vállalatok HR gyakorlata Közép- és Kelet Európában és Magyarországon: 11 országra kiterjedő kutatás eredményei, Közgazdasági Szemle - megjelenés alatt, 2012
Farkas, Ferenc & Poór, József and Engle, Allen: Human Resource Management Issues and Challenges in Multinational Companies: Central and Eastern Europe, Pécs: University of Pécs, p. 59. Kutatási jelentés, 2012
Ruth Alas – Zsuzsa Karoliny – József Poór – Elizabeth Vatchkova: Comparative IHRM in Transitional Economies, 11th International HRM Conference: 9-12 June 2010 Aston Business School, Birmingham, UK CD, 2010
Zsuzsa Karoliny – Ferenc Farkas – József Poór: Varying importance of HR and its outcomes in different management cultures with CEE focus, EURAM 2011 Management Culture in the 21st Century 1-4 June 2011, Tallinn, Estonia, 2011
vissza »