Népi vallás, néphit, vallásos folklór, 16-21. század  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78253
típus K
Vezető kutató Pócs Éva
magyar cím Népi vallás, néphit, vallásos folklór, 16-21. század
Angol cím Folk religion, folk belief, religious folklore, 16th-21st centuries
magyar kulcsszavak vallás, néphit, folklór
angol kulcsszavak religion, folk belief, folklore
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)90 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító néprajz
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)5 %
Ortelius tudományág: A keresztény egyház története
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)5 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
zsűri Kultúra
Kutatóhely Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék (Pécsi Tudományegyetem)
résztvevők Balatonyi Judit
Csonka-Takács Eszter
Hesz Ágnes
Iancu Laura
Kajári Gabriella
Kis-Halas Judit Zsuzsanna
Landgraf Ildikó
Peti Lehel
Szacsvay Éva
Tóth G. Péter
projekt kezdete 2009-09-01
projekt vége 2014-05-31
aktuális összeg (MFt) 30.000
FTE (kutatóév egyenérték) 17.45
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Népi vallás, néphit, vallásos folklór (16-21. század)
A kutatás alábbi három ága két előző projekt kutatásainak egyesítésével jött létre, új helyszíneknek és forrásoknak, valamint a kutatók egy új korosztályának bevonásával.
1. A vallás, mentalitás és hiedelmek 16-19. századi forrásainak feltárása és feldolgozása. Kulcsponti témák: boszorkányság és boszorkányüldözés, prédikációk, látomásirodalom, 18-19. századi babona- irodalom; az egyházi és laikus kultúra közlekedő csatornái. Várható eredmény minimálisan négy forráskiadvány és két tanulmánykötet publikálása.
2. A vallási élet és hiedelemvilág, rítusrendszerek, valamint a vallásos folklór hosszú terepmunkán alapuló komplex, társadalmi hátterű kutatása, nagy hangsúllyal a közösségek szellemi életének modernizációs folyamatokkal, európai integrációval kapcsolatos átalakulásaira, (gyimesi és dél-moldvai falvakban), továbbá új vallási jelenségek, kegyhelyek, vallásos közösségek alakulására Magyarországon és a romániai magyarság körében (Gyimes, Dél-Baranya, Sükösd, Bács m., Szőkefalva, volt Kis-Küküllő megye). Témánként egy-egy kötet, valamint szöveggyűjtemények publikálása több vallásos/mágikus műfajból.
3. A Magyar Néphit Archívum mintegy 100.000 adatán alapuló néphit adatbázis rendszerezésének, mutatózásának, katalogizálásának befejezése, a kutatás rendelkezésére bocsátása (elektronikus katalógusok, mutatók publikálásával), egyidejűleg több rész-tematika összefoglaló feldolgozása (tanulmányokban, illetve önálló kötetekben).
angol összefoglaló
Local religion, popular belief and religious folklore, 16th-21st centuries

This research project has three main branches which aim to continue two previously existing research projects, to expand to new locations and sources and to involve a new generation of scholars.
1. Identifying and processing 16th–19th century sources concerning religion. Key issues: witchcraft and its persecution; sermons, visionary literature; 18th–19th century superstition literature. Expected results: four source publications and two volumes of essays.
2. Complex research into religious life and religious folklore based on extensive, long term field work and extending to the social background, with great and special emphasis on the way in which the traditional communities in question become transformed in response to the processes of modernisation and European integration (in villages of Gyimes and Southern Moldva), as well as on the emergence of new religious phenomena such as new shrines and religious communities in Hungary and amid the Hungarian speaking population of Romania. Expected results: one published volume per subject area.
3. Completing the organisation, indexing and cataloguing of the approximately 100.000 items of database of the Archive of Hungarian Folk Belief; opening it for use by researchers (by publishing electronic catalogues and indexes). This is to be accompanied by creating and publishing summaries of several sub-topics.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás alábbi három ága két előző projekt kutatásainak egyesítésével jött létre, új helyszíneknek és forrásoknak, valamint a kutatók egy új korosztályának bevonásával. 1. A vallás, mentalitás és hiedelmek 16-19. századi forrásainak feltárása és feldolgozása. Kulcsponti témák voltak: boszorkányság és boszorkányüldözés, prédikációk, látomásirodalom, 18-19. századi babona- irodalom; az egyházi és laikus kultúra közlekedő csatornái. 2. A vallási élet és hiedelemvilág, rítusrendszerek, valamint a vallásos folklór hosszú terepmunkán alapuló komplex, társadalmi hátterű kutatását végeztük, nagy hangsúllyal a közösségek szellemi életének modernizációs folyamatokkal, európai integrációval kapcsolatos átalakulásaira, (gyimesi és dél-moldvai falvakban), továbbá új vallási jelenségek, kegyhelyek, vallásos közösségek alakulására Magyarországon és a romániai magyarság körében (Gyimes, Dél-Baranya, Sükösd, Bács m., Szőkefalva, volt Kis-Küküllő megye). 3. Folytattuk a Magyar Néphit Archívum és a boszorkányüldözés forrásaiból egyesített adatbázis rendszerezését, mutatózását, katalogizálását, egyidejűleg több rész-tematika összefoglaló feldolgozását (tanulmányokban, illetve önálló kötetekben). A feldolgozott adatok száma 70 000-ről 100 000-re emelkedett. A részeredményeket CFD munkapéldányként mutattuk be. Három kutatási területünkön 55 tanulmányt és 8 könyvet publikáltunk.
kutatási eredmények (angolul)
This research project had three main branches which aimed to continue two previously existing research projects, to expand to new locations and sources and to involve a new generation of scholars. 1. Identifying and processing 16th–19th century sources concerning religion. Key issues were: witchcraft and its persecution; sermons, visionary literature; 18th–19th century superstition literature. 2. We carried out complex research into religious life and religious folklore based on extensive, long term field work and extending to the social background, with great and special emphasis on the way in which the traditional communities in question become transformed in response to the processes of modernisation and European integration (in villages of Gyimes and Southern Moldova), as well as on the emergence of new religious phenomena such as new shrines and religious communities in Hungary and amid the Hungarian speaking population of Romania. 3. We continued the organisation, indexing and cataloguing of the united database of the Archive of Hungarian Folk Belief and of the sources of the witch-persecution. This was accompanied by creating and publishing summaries of several sub-topics. The work was carried out continuously, the number of processed data increased from 70 000 to 100 000. We published the partial results as a CD working copy. In the three research areas, we accomplisheed 55 papers and 8 books.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78253
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pócs Éva - Wehli Tünde: Sárkány, pp. 223-226. in: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X. Balassi Kiadó, Budapest, 2010
Pócs Éva (szerk.): Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Tanulmányok a romániai magyarság vallási életéből, 545 p., Studia Ethnologica Hungarica XIV. L'Harmattan, Budapest, 2012
Pócs Éva (sterk.): Hiedelemszövegek. (A magyar folklór szövegvilága 1.), 716 p., Balassi Kiadó, Budapest, 2012
Pócs Éva: Előszó In Pócs Éva (szerk.): Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Tanulmányok a romániai magyarság vallási életéből., Studia Ethnologica Hungarica XIV. L’Harmattan, Budapest, pp. 6-12., 2012
Peti Lehel: Látomások, vallási megtérés és megszállottság. Kommunikáció a transzcendenssel egy erdélyi faluban., In: Pócs Éva (szerk.) Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. L!Harmattan, Budapest, 13-74., 2012
Hesz Ágnes: Élők, holtak és adósságok. A halottak szerepe egy erdélyi falu társadalmában, 280 p. Budapest: L'Harmattan - PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, 2010
Győrfy Eszter: Csodák és csodatörténetek a szőkefalvi kegyhelyen., In Pócs Éva szerk.: Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Studia Ethnologica Hungarica XIV. L'Harmattan, Budapest, 75-229., 2012
Peti Lehel: Imagisztikus rítusok és vallásosság – csángók a szőkefalvi Mária-jelenéseken., In Pócs Éva szerk.: Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Studia Ethnologica Hungarica XIV. L'Harmattan, Budapest, 231-250., 2012
Kajári Gabriella: Specialisták és stratégiák a gyimesi imakultúra alakulásában., In Pócs Éva szerk.: Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Studia Ethnologica Hungarica XIV. L’Harmattan, Budapest, 251-277., 2012
Csonka-Takács Eszter: A vallási elemek változása új társadalmi közegben, egy esettanulmány kapcsán., In Pócs Éva szerk.: Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Studia Ethnologica Hungarica XIV. L’Harmattan, Budapest, 331-349., 2012
Balatonyi Judit: A „csángósba öltöztetett kardszárnyú delfin”. A gyermeklakodalom szerepe a gyimesi magyarok és románok önreprezentációs és identitáskonstrukciós kísérleteiben., In Pócs Éva szerk.: Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Studia Ethnologica Hungarica XIV. L’Harmattan, Budapest, 351-413., 2012
Iancu Laura: Nyelvpolitikai viszályok összefüggései a vallási műveltséggel és a vallásos tudattal a moldvai magyar katolikusoknál., In Pócs Éva szerk.: Szent helyek, ünnepek, szent szövegek. Studia Ethnologica Hungarica XIV. L’Harmattan, Budapest, 499-525., 2012
Kis-Halas Judit: ‘I make my saints work…’: A Hungarian Holy Healer’s Identity Reflected in Autobiographical Stories and Folk Narratives, In M. Bowman and Ü.Valk (eds.) Vernacular Religion in Everyday Life. Sheffield: Equinox, 2012, 63–92., 2012
Pócs Éva: Conversations and Narratives on the Supernatural among Hungarian-speaking Catholics in a Romanian Village., In M. Bowman and Ü.Valk (eds.) Vernacular Religion in Everyday Life. Sheffield: Equinox, 2012, 246-280.., 2012
Hesz Ágnes: Hidden messages: Dream narratives about the dead as indirect communication., Conversations and Narratives on the Supernatural among Hungarian-speaking Catholics in a Romanian Village. Sheffield, Equinox, 140–160., 2012
Hesz Ágnes: Hit, kétely és bizonyságkeresés. A halál utáni léttel kapcsolatos elképzelések Gyimesben., In Landgraf I. – Nagy Z. (szerk.): Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére.. L'Harmattan, Budapest, 71-91., 2012
Balatonyi Judit: „…De amikor ünnep van, ünnepeljünk!” Közösségi ünnepek – gyimesi ünnepértelmezések., In Landgraf I. – Nagy Z. (szerk.): Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére.. L'Harmattan, Budapest, 707-747., 2012
Csonka-Takács Eszter: A komasági rendszer kapcsolathálója Gyimesben., In Landgraf I. – Nagy Z. (szerk.): Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. L'Harmattan, Budapest,747-762., 2012
Pócs Éva: Átmeneti rítusok a halál után., In Landgraf Ildikó – Nagy Zoltán (szerk.): Az elkerülhetetlen. Vallásantropológiai tanulmányok Vargyas Gábor tiszteletére. L'Harmattan, Budapest, 763-792., 2012
Szacsvay Éva: Die Botschaft der Bilder in der dekorativen Kunst. Kalvinistische Kirchenkunst, ungarische Volkskunst,, in: Acta Siculica, Sepsiszentgyörgy, 499-514., 2010
Pócs Éva: Sámán, pp. 212–214, in: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon X, Balassi Kiadó, Budapest, 2010
Hesz Ágnes: Rejtett üzenetek. A halottakkal kapcsolatos álomelbeszélések szerepe Hidegségen a mindennapi kommunikációban., pp. 765-784 in: Vargyas G. (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. L'Harmattan, Budapest., 2011
Pócs Éva: Táltos, pp. 344–346, in: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XI. Balassi Kiadó, Budapest, 2011
Pócs Éva–Magyar László András: Vámpír, pp. 285–286, in: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XII. Balassi Kiadó, Budapest, 2011
Balatonyi J.: A csíksomlyói kegyszobor szerepe a gyimesi csángók eljegyzési rítusaiban., Közlésre elfogadva In: Vallások, határok, kölcsönhatások. 10. szegedi vallási néprajzti konferencia kötete konferencia kötete), 2012
Kis-Halas Judit: ‘I make my saints work…’: A Hungarian Holy Healer’s Identity Reflected in Autobiographical Stories and Folk Narratives, In M. Bowman and Ü.Valk (eds.) Vernacular Religion in Everyday Life. Sheffield: Equinox, 2012, 63–92., 2012
Pócs Éva: Conversations and Narratives on the Supernatural among Hungarian-speaking Catholics in a Romanian Village., pp. 246-280, in M. Bowman-Ü.Valk (ed.) Vernacular Religion in Everyday Life. Sheffield: Equinox, 2012
Balatonyi Judit: „Boldogok vagyunk, mert tudtunk ma ünnepelni…” Közösségi ünnepek a gyimesi társadalom és helyi vallás kontextusában., pp. 315–329, in: Fenyvesi Krsitóf (szerk.): Átmenet és különbözőség. Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban. Budapest: Nemz. Magyarságtudományi Társ., 2012
Iancu L.: Vallás és nyelv, pp. 179-189 in: Vallás és nyelv. In Szemerkényi Ágnes (szerk.): Folklór és nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest,, 2010
Iancu L.: Vallás, prédikáció, funkció., pp. 94-106 in: Kortárs 55., 6. sz., 2011
Bárth D.: Benedictio peregrinorum. A zarándokok megáldásának liturgiatörténeti vonatkozásai., pp. 19-29 in: Mód L.-Simon A. (szerk): In: Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. SzTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2010
Balatonyi Judit: Közös kultúra és partikuláris identitások?, pp. 133–149, in: Keszeg Vilmos – Farkas Judit (szerk.): Néprajzi-kulturális antropológiai tanulmányok két doktori iskolából. Budapest: L'Harmattan, 2013
Bárth D.: Vihargyertyák. Bácskai adatok egy „félhivatalos” szentelmény történetéhez., pp. 186-194 in: In: Dévavári Beszédes V.-Silling L. (szerk) Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a hatvanesztendős Silling István tiszteletére., 2010
Bárth D.: Állatáldás és állatátok., pp. 106-115 in: Bali J.– Báti A.– Kiss R. (szerk): Inde aurum – inde vinum – inde salutem. Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Budapest, 2010
Iancu L.: Meeting of the traditional peasant world and reliogisity with the globalized world. Changes in the religious life of a Hungarian village, Magyarfalu (Arini) in Mold, pp. 3-9 in: Acta Ethnographica Hungarica 56, 2011
Iancu L.: Kép és kultusz Magyarfalu vallásában. Ikonográfiai jegyzetek., pp. 196-208 in: Mód L.–Simon A.(szerk.): Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Gerardus Kiadó, Szeged, 2010
Iancu L.: Midwinter dramatic plays and singing customs in Magyarfalu, pp. 57-68 in: Acta Ethnographica Hungarica 55., 2010
Kajári G.: Tradíció, innováció és önreflexió a gyimesi rózsafüzér-társulatok életében., pp. 207-230 in: Bene K.–Sarlós I.–Vitári Zs.(szerk.): Kutatási füzetek 17. A Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskolájának kiadványsorozata. PTE, Pécs, 2011
Kajári G.: „Lokális” és „globális” rózsafüzér társulatok Gyimesben. Egy „virtuális imaközösség” helyi adaptációja., Közlésre elfogadva in: Vallások, határok, kölcsönhatások c. 10. szegedi vallási néprajzi konferenciakötet, 2012
Peti L.: Apariţia Fecioarei Maria de la Seuca, în contextul interferenţelor religioase şi etnice. Studii de atelier., pp. 5-22 in: Cercetarea minorităţilor naţionale din România. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2009
Peti L.: The Marian Apparition from Seuca/Szőkefalva in the Context of Religious and Ethnical Interferences., pp. 23-37 in: Working Papers in Romanian Minority Studies. Institutul pentru Studierierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 2009
Peti L.: „Nekünk is van Medjugorjénk!” Vallási és etnikai interferenciák Erdélyben. A szőkefalvi Mária-jelenések., pp. 283-299 in: Feischmidt M.(szerk.): Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Gondolat–MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2010
Peti L.: A szőkefalvi Mária-jelenések vallásantropológiai megközelítésben. (1-2), Keresztény Szó. XX/1, XX/2., 2009
Pati L.: Vallási interferenciák és látomások: csángók a szőkefalvi Mária-jelenésen., 118-136 in: Székelyföld, XIII/3, 2009
Peti L.: Mária-jelenés és ördögűzés. Egy vak látó imaginárius világa., pp. 40-48 in: Korunk, XXI/9., 2010
Szacsvay É.: A protestáns prédikációk ördöge., pp. 821-838 in: V argyas G. (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. L'Harmattan, Budapest, 2011
Balatonyi J.: Az édes tészták mint jólét- és etnikai identitás emblémák a gyimesi csángók lakodalmi rítusaiban., pp. 63-65 in: Studia Caroliensia 3-4., 2010
Balatonyi J.: Gyűrűváltás a csíksomlyói Szűz Mária-kegyszobor lába előtt. Egy gyimesi csángó eljegyzési rítus társadalmi karrierje és funkcióváltozásai., pp. 63-85 in: Erdélyi Múzeum LXXIII/1., 2011
Balatonyi J.: A csíksomlyói kegyszobor szerepe a gyimesi csángók eljegyzési rítusaiban., Közlésre elfogadva In: Vallások, határok, kölcsönhatások. 10. szegedi vallási néprajzti konferencia kötete konferencia kötete), 2012
Balatonyi J.: The Certification Process of a Memorial Place and Cult of Heroes in Gyimesbükk (Ghimeş-Făget)., Közlésre elfogadva in: Povedák István (szerk.): Heroes and Celebrities in Central- and Eastern Europe konferencia kötete, 2012
Tóth G. P.–Németh I. (szerk.): Soproni boszorkányperek / Ödenburger Hexenprozesse 1429–1702. A magyarországi boszorkányság forrásai. Várostöténeti források 3., Balassi kiadó, Budapest, 649 p., 2011
Tóth G. P.: Boszorkányos hagyaték. A magyarországi boszorkányperek feltárásának kutatástörténete a kezdetektől napjainkig., pp. 637-694 in: Vargyas G. (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. L'Harmattan, Budapest., 2011
Hesz Ágnes: Rejtett üzenetek. A halottakkal kapcsolatos álomelbeszélések szerepe Hidegségen a mindennapi kommunikációban., pp. 765-784 in: Vargyas G. (szerk.): Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. L'Harmattan, Budapest., 2011
Pócs É.: Álommedicina. A gyógyítás és rontás éjszakai világa, pp. 428-458 in Pócs Éva (szerk.) Mágikus és szakrális medicina. Balassi Kiadó, Budapest,, 2010
Pócs É.: Élők, holtak és a víz mitológiája., pp. 149-165 in: In Bartha Elek–Keményfi Róbert–Lajos Veronika (szerk.): A víz kultúrája. Studia Folkloristica et Ethnographica 55. DE Néprajzi Tanszék, Debrecen, 2010
Pócs Éva: Varázsló, pp. 306–307, in: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XII. Balassi Kiadó, Budapest, 2011
Tóth G. P.: Tárgyak, férgek, démonok. Társadalmi válságtünetek és demonológiai diagnózisok a kora újkori Magyarországon., pp 119-153 in Pócs É. (szerk.): Mágikus és szakrális medicina. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi Kiadó, Budapest., 2010
Iancu L.: Világkép, vallás és betegség Magyarfaluban, pp. 184-202 in: Pócs É.(szerk.): Mágikus és szakrális medicina. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi Kiadó, Budapest., 2010
Bárth D.: Benedikciók a kora újkori bencés medicina szolgálatában, pp. 498-514 in Pócs É. (szerk.): Mágikus és szakrális medicina. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi Kiadó, Budapest., 2010
Kis-Halas J.: Jézus katonái a Földön és a Mennyei Jeruzsálemben., Szellemsebészet: egy kortárs ezoterikus gyógyászati rendszer, pp. 593-622 in: Pócs É. (szerk.): Mágikus és szakrális medicina. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi Kiadó, Budapest., 2010
Szacsvay É.: "A' betegek körül való babona ellen". H. F. Rehm (Erfurt) és Budai Pál (Nagybajom) prédikációi., pp. 546-562 in: Pócs É. (szerk.): Mágikus és szakrális medicina. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Balassi Kiadó, Budapest., 2010
Kajári G.: Tradició, innováció és önreflexió a gyimesi rózsafüzértársulatok életében, Közlésre elfogadva in PTE BTK Interdiszicplináris Doktori iskola Kutatási Füzetek 15., 2010
Pócs É.: Zene, tánc és megszállottság a dél-kelet-európai tündérhiedelmekben és -rítusokban., pp.379-398 in Szemerkényi Á. (szerk.). Folklór és zene. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009
Pócs É.: Social Tensions, Political Changes and Divine Intervention: Visions and Apparitions in Eastern Hungarian Communities in Our Age., pp. 195-221 in Valtchinova, G. (ed): Religion and Boundaries. Studies from the Balkans, Eastern Europe and Turkey. The Isis Press, Istanbul, 2010
Iancu Laura: Vallás magyarfaluban. Néprajzi vizsgálat., 424 p. Budapest: L'Harmattan - PTE Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, 2013
Hagenthurn E. (szerk.)/Tóth G. P. (sorozatszerk.): Segesvári boszorkányperek/Schäßburger Hexenprozesse. A magyarországi boszorkányság forrásai. Várostörténeti források, Balassi Kiadó, Budapest, 2010
Bárth D.: Benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon. Fontes Ethnologiae Hungaricae IX., L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2010
Pócs Éva: A „2. merseburgi ráolvasás” magyar típusai., pp. 272-281 in: Mód L–Simon L. (szerk.): Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged., 2010
Pócs É.: Nature and culture – „the raw and the cooked”. Shape-shifting and double beings in Central and Eastern European folklore., pp. 99-134 in: W.de Blécourt – Ch.A.Tuczay (Hrsg.): Tierverwandlungen. Codierungen und Diskurse. Francke Verlag, Wien,, 2011
Pakó László-Tóth G. Péter: Kolozsvári boszorkányperek 1564-1743, 425 p., Balassi Kiadó, Budapest, 2014
Ilyefalvi Emese (közreadja és bev. tan.): Ráolvasások. Gyűjtemény a történeti forrásokból (1488–1850) 374 p., Budapest, Balassi, 2014
Pócs Éva (közreadja és bev. tan.): Ráolvasások. Gyűjtemény legújabb korból (1851–2012), 1204 p., Budapest, Balassi, 2014
Takács György (közreadja):: „Elindula boldogságos szép Szűz Mária”. Ráolvasók a régi Csíkszékről, 743 p., Fontes Ethnologiae Hungaricae X. Budapest: L’Harmattan, 2015

 

Projekt eseményei

 
2013-06-24 16:42:42
Résztvevők változása
2011-03-09 10:36:50
Résztvevők változása
vissza »