The new arena of politics: the region  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
78294
Type PUB-K
Principal investigator Pálné dr. Kovács, Ilona
Title in Hungarian A politika új színtere: a régió
Title in English The new arena of politics: the region
Keywords in Hungarian PTE, regionalizmus, hálózatosodás, Pálné Kovács Ilona, civil hálózatok, dél-dunántúl
Keywords in English PTE, regionalism, networks. civic networks, south transdanubia
Discipline
Political Science (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Policy studies
Panel Publications Panel
Department or equivalent Department of Political Studies (University of Pécs)
Starting date 2009-01-01
Closing date 2009-12-31
Funding (in million HUF) 0.926
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project
Summary in Hungarian
2005 és 2008 között zajlott a Pécsi Tudományegyetem Politikai Tanulmányok Tanszékén a Politika új színtere: a régió elnevezésű TO49453 számú OTKA kutatás, melyben a tanszék oktatói és doktorandusz hallgatói vettek részt. A kutatás a Dél-Dunántúli régióban folyt, alapvető célja a regionális szintű intézmények, döntési folyamatok elemzése, abból a szempontból, hogy mennyiben járulnak hozzá a regionális szint kiépítéséhez, a közigazgatási területi reform megalapozásához.
A kutatások kitértek a régió gazdasági, társadalmi jellemzőinek értékelésére, a közszolgáltatások regionális kiépülésének folyamatára, az államigazgatásban lezajlott regionalizációs reformra, a regionális fejlesztési intézményrendszer és a civil társadalom működésének regionális összefüggéseire, a régió uniós kapcsolatrendszerére stb.
A kutatás újszerű eleme az a kérdőíves felmérés, amelyet a regionális döntési folyamatokban résztvevő intézmények vezetőinek, politikusainak körében végzett a kutató csoport. A felmérés egyrészt a regionális folyamatokban érintett intézmények közötti kapcsolatokat törekedett feltárni, továbbá kiterjedt a „regionális elit” identitásának és a közigazgatási reformhoz való viszonyának elemzésére. Az eredmények feldolgozása során alkalmaztuk az, un. társadalmi hálózat elemző módszert (SNA), amelynek segítségével megállapítható volt a regionális hálózat kiépültsége.
Summary
The research project was conducted by the teachers and PhD students of the Department of Political Studies of University of Pécs (2005-2008, contract number TO 49453, title: The new arena of politics, the region, led by Ilona Pálné Kovács).
The basic target of the project implemented in the South—Transdanubian region was analysing of regional institutions and decision-making processes from the aspect, to what extent these can contribute to the region-building and establishment of regional administrative reform.
Research activities included the evaluation of economic, social features of the region, the process of regional facilitation of public services, the regionalization process within the state administration, the regional aspects of the functioning of regional development institutions and the civil society as well as the system of the European relationships of the region, etc.
An innovative element of the project was the survey implemented among institutional leaders, politicians participating in regional decision-making processes. The survey identified the relationships between regionally involved institutions and it covered the analysis of attitudes of the regional elite to regional reforms. In the course of the elaboration of the results we applied the method of the so called social network analysis (SNA), by which we identified the level of regional networking.

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az OTKA publikációs pályázat keretében a 2005-2008 között végzett, OTKA által támogatott kutatásunk eredményeinek összefoglalását adtuk ki tanulmánykötet formájában. A politika új színtere a régió című tanulmánykötet a kutatásban részt vevők zárótanulmányait tartalmazza. A tanulmányok mindegyike a regionalizmus fogalomrendszerét járja körül különböző aspektusokból, kiemelt tekintettel a kutatás központjának számító dél-dunántúli régióra. A tanulmánykötet fókuszában a regionális identitás kialakulásának lehetősége áll. A kutatás abból a feltételből indult ki, hogy a régió már politikai színtér, ahol közhatalmi döntések születnek és a döntéseket a régió különböző jellegű legitimációval rendelkező szereplői hozzák.
Results in English
A summary of our research work, which was supported by OTKA and was made within the scope of the OTKA publicational competition between 2005-2008, has been published as a volume of studies. The volume of studies titled The New Scene of Politics is the Region contains the final studies of those participating in the research work. All of the studies examine the system of concepts of regionalism from different aspects highlighting especially the South Trans Danubian region which serves as the centre of the research. The possibility of the emergence of a regional identity is in the focus of the volume of studies. The research proceeds from the assumption that the region is already a political scene where executive decisions are made by bodies of the region with different legitimacies.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78294
Decision
Yes

 

List of publications

 
Pálné Kovács Ilona: A politika új színtere a régió, Századvég Kiadó, Budapest, 2009, 2009
Back »