Erdélyi okmánytár IV. (1360-1369)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78324
típus K
Vezető kutató Csukovits Eniko
magyar cím Erdélyi okmánytár IV. (1360-1369)
Angol cím Charters illustrating the History of Transylvania IV. (1360-1369)
magyar kulcsszavak forráskiadvány, Erdély, középkor, oklevelek
angol kulcsszavak publication of sources, Transylvania, Middle Ages, charters
megadott besorolás
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Történelem
zsűri Történelem
Kutatóhely Történettudományi Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Hegyi Géza
Kovács András
projekt kezdete 2009-06-01
projekt vége 2014-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.400
FTE (kutatóév egyenérték) 6.31
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatási program célja az Erdély történetére vonatkozó középkori (1542 előtti) nem elbeszélő források teljességre törekvő összegyűjtése, kritikai vizsgálata és magyar nyelvű regesztákban történő gyűjteményes közzététele, amely elkészültével szilárd alapokat biztosíthat Erdély középkori történetének tudományos igényű, korszerű műveléséhez. A sorozat első kötete, amely az 1023–1300-as évek közötti anyagot tartalmazta, 1997-ben, a második kötet, amely az 1301–1339. évek forrásait tartalmazta, 2004-ben jelent meg. A harmadik kötetnek – az 1340–1359. évek kivonataival – elkészült a tördelt változata, megjelenése 2008. év őszén várható. Jelen pályázat célja a sorozat következő, az 1360-1369 közötti évek forrásanyagát publikáló, negyedik kötetének elkészítése.
angol összefoglaló
The aim of the overall research project is to compile the most complete collection possible of all the available non-narrative medieval (pre-1542) sources relating to the history of Transylvania. After the critical investigation of the documents, they are to be published in the form of short résumés in Hungarian. The completion of the intended volumes can provide a firm base to any further scholarly investigation and modern analysis of the medieval history of Transylvania. The first volume of the series containing the collected material for the years between 1023 and the 1300s was published in 1997, while the second one covering the period between 1301 and 1339 came out of press in 2004. The third volume – with the abstracts for the years between 1340 and 1359 – is just ready for press and expected to be published during the autumn of 2008. The main intention of the present application is to make possible the preparation as well as the publication of the next (fourth) volume of the series for the years between 1360 and 1369.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A program célja az Erdély történetére vonatkozó középkori (1542 előtti) nem elbeszélő források (oklevelek, missilisek, számadások stb.) teljességre törekvő összegyűjtése, kritikai vizsgálata és magyar nyelvű regesztákban történő gyűjteményes közzététele. A kiadvány-sorozat a történeti Erdélyre (az erdélyi vajdaság területére) vonatkozó teljes fennmaradt okleveles anyagot közli, tehát összegyűjti, kritikailag megrostálja és mutatóval ellátva a tudományos kutatás számára hozzáférhetővé teszi. Ennek a forrásanyagnak a mennyisége kb. 30–35.000 szövegre tehető, de csak töredéke jelent meg eddig nyomtatásban. E kutatási program a magyar és külföldi levéltári fondok, kéziratgyűjtemények és korábbi közlések átvizsgálása útján egy minden eddiginél teljesebb gyűjtés megvalósítását tűzte ki célul. A sorozat elindítója Jakó Zsigmond, aki az erdélyi vonatkozású oklevelek zömét 1400-ig terjedően regesztázta. Az ő hátrahagyott kéziratát Hegyi Géza és W. Kovács András szerkeszti és egészíti ki. Korábban három kötet jelent meg: Codex diplomaticus Trans-sylvaniae. Erdélyi okmánytár. I-III. (1023–1359). Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi Jakó Zsigmond. Bp. 1997–2008 (A Magyar Országos Levéltár Kiadványai. II. Forráskiadványok 26., 40., 47.). A most megjelent kötet az 1360-1372 közötti évek okleveleit teszi közzé: IV. (1360–1372). Bp. 2014. (A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiadványai. II. Forráskiadványok 53. sz.).
kutatási eredmények (angolul)
The aim of the research program is the collection, critical examination and publishing in Hungarian abstracts of the non-narrative sources (charters, letters, financial accounts, etc.) with reference to the medieval (pre1542) history of Transylvania. This series offers a complete edition of the medieval charters regarding historical Transylvania (the territory of the voevodate of Transylvania), collects, critically assesses and publishes the documents with indices thus making them accessible for further scientific research. The overall number of these documents can be put to some 30–35,000 pieces, only a small part of which has ever been published. Our research program proposes to accomplish the amplest collection ever by searching Hungarian and foreign archival fonds, manuscript collections and earlier publications. The series was launched by Prof. Zsigmond Jakó, who also prepared the abstracts of the majority of the documents regarding Transylvania up to 1400. The manuscript left behind by him is being edited and completed by Géza Hegyi and András W. Kovács. So far, three volumes of the series have appeared: Codex diplomaticus Transsylvaniae. Erdélyi okmánytár. I-III. (1023–1359). Documents publ. in abstracts, with introductory study and notes by Zs. Jakó. Bp. 1997–2008 (MOL Kiadv. II. Forrásk. 26, 40, 47.). The latest volume contains the documents from the period 1360-1372: Vol. IV. (1360–1372). Bp. 2014. (MNL OL kiadv. II. Forrásk. 53.)
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78324
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hegyi Géza, W. Kovács András, Jakó Zsigmond: Codex diplomaticus Transsylvaniae. Diplomata, epistolae et alia instrumenta litteraria res Transsylvanas illustrantia. Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. IV (1360–1372), Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, MTA BTK Történettudományi Intézete, 2014
Hegyi Géza: A kusalyi Jakcsok birtokosztálya 1425 körül, Történelmi Szemle 56. (2014) 383-406., 2014
W. Kovács András: Az erdélyi vármegyék ispánjai a középkorban, Történelmi Szemle 66. (2014) 407-421., 2014
W. Kovács András: Comiţii comitatelor transilvănene în evul mediu, Banatica (Reșița) 28. (2014) II. Istorie. 109-127., 2014
W. Kovács András: A Wass család cegei levéltára (Lappangó középkori oklevelek a nagyszebeni Brukenthal-gyűjteményben. Levéltártörténeti adatok), Certamen. II. Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. szakosztályában. Szerk. Egyed Emese, Bogdándi Zsolt, Weisz Attila. Kolozsvár,sa., 2014
Hegyi Géza, W. Kovács András (szerk.): A Szilágyság és a Wesselényi család (14-17. század)., Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012. (Erdélyi Tudományos Füzetek 277.), 2012
Hegyi Géza: A Szilágyság birtokviszonyai a középkorban, A Szilágyság és a Wesselényi család (14-17. század). Szerk. Hegyi Géza és W. Kovács András. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2012., 2012
Hegyi Géza: Egyházigazgatási határok a középkori Erdélyben, Erdélyi Múzeum, 2010
Hegyi Géza - W. Kovács András: Codex diplomaticus Transsylvaniae, Archiv für Diplomatik, 2010
W. Kovács András: Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája, Erdélyi Tudományos Füzetek 263., 2010
W. Kovács András: Megyeszékhelyek a középkori Erdélyben, Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára, 2010
W. Kovács András: Szolgabírák és járások a középkori Erdélyben, Erdélyi Múzeum, 2010
Hegyi Géza: The Affiliation of Medieval Salaj Region in the Mirror of Social Relation, Transylvanian Review, Supplement nr. 2, 67-100., 2012
Hegyi Géza: A pápai tizedjegyzék tévesen azonosított székelyföldi helynevei, Tanulmányok a székelység középkori és fejedelemség kori történelméből, 2012
W. Kovács András: Remarks on the Careers of the Vice-voivode of Transylvania in the Late Middle Ages, Transylvanian Review, Supplement nr. 2. 103-138., 2012
W. Kovács András: The Authoroties of Middle Solnoc and Crasna Counties in the Middle Ages, Transylvanian Review, Supplement nr. 2., 2012
W. Kovács András: Középszolnok és Kraszna vármegyék hatóságának középkori történetéhez, ERDÉLYI MÚZEUM (ISSN: 1453-0961) 74: (3) pp. 46-67., 2012
W. Kovács András: Arhondologia voievozilor Transilvaniei (1458-1526): Completări și precizări., STUDII SI MATERIALE DE ISTORIE MEDIE 30: pp. 223-256., 2012
Hegyi Géza: • Magyarország vagy Erdély? A Szilágyság hovatartozása a középkorban a társadalmi kapcsolatok tükrében., Erdélyi Múzeum. LXXIV (2012)/3. 23–45. / ISSN 1453-0961, 2012
Hegyi Géza: Egyházigazgatási határok a középkori Erdélyben, Erdélyi Múzeum 72 (2010). 3-4. füzet, 1-32., 2010
Hegyi Géza - W. Kovács András: Codex diplomaticus Transsylvaniae, Archiv für Diplomatik (München) 56 (2010). 405-421., 2010
W. Kovács András: Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában, Erdélyi Múzeum-Egyesület (Erdélyi Tudományos Füzetek; 261.), 2009

 

Projekt eseményei

 
2011-12-13 16:46:40
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: (MTA Történettudományi Intézet), Új kutatóhely: Történettudományi Intézet (MTA Történettudományi Intézet).
vissza »