Autonomy in public administration - autonomous public administration  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
78357
Type K
Principal investigator Patyi, András
Title in Hungarian Közigazgatási autonómiák – autonóm közigazgatások
Title in English Autonomy in public administration - autonomous public administration
Keywords in Hungarian AUTONÓMIA, FELÜGYELET, ELLENŐRZÉS, KÖZIGAZGATÁS, SPECIÁLIS SZERVEZETEK
Keywords in English autonomy, supervision, control, public administration, special organization
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Administrative law
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Department of Administrative Law (Széchenyi István University)
Participants Christián, László
Gerencsér, Balázs Szabolcs
Gyurita, Rita
Hulkó, Gábor
Lapsánszky, András
Varga, Zs. András
Starting date 2009-05-01
Closing date 2012-04-30
Funding (in million HUF) 5.667
FTE (full time equivalent) 7.71
state closed project
Summary in Hungarian
A kutatás középpontjában a közigazgatás egyik alapismérvét jelentő önkormányzás és autonómia jellemzőinek, feltételeinek alapvetően jogtudományi szempontú vizsgálata áll.
A kutatás alapvető célja, hogy a magyar közigazgatási jog elméleti alapú megújításához hozzájáruljon, így összefoglaló értelemben azokra a kérdésekre keresi a választ, hogy mit jelent a közigazgatási autonómia, mire való (mire nem való) és mire használják az egyes európai államokban, milyen megnyilvánulási formái vannak és végül milyen tanulságok, azaz az államszervezetben és a közigazgatási jogban hasznosítható tanulságok vonhatók le ebből.
Az autonóm közigazgatás kutatásának fontos tartalmi eleme, hogy alapvetően a központi igazgatáshoz képest szükséges elemzés alá vonni. Kiemelendő azonban, hogy a közigazgatás központi szintjén is működnek autonómiával rendelkező igazgatási entitások. További jelentős kérdés az, hogy mennyire „hatékony”, illetve „hasznos” egy-egy igazgatási tevékenységnek az autonóm közigazgatás egységei útján való ellátása.
A téma eddigi jogtudományi feldolgozásához képest az erőteljesebb vagy kifejezett alkotmányjogias megközelítés és vizsgálat, a volt szocialista országokra irányuló kiemelt figyelem és egyes a helyi önkormányzatokhoz képest speciális jellegű autonómiák (államigazgatási, nyelvi, kulturális) részletesebb elemzése, továbbá - összefüggéseire is tekintettel - tudományos rendszerezése nevezhető meg lényeges eltérésként. A témakör hazai és nemzetközi előzményeihez, tudományos igényű feldolgozásához képest kutatásunk jelentős újszerűsége tehát, hogy maga teljességében elemezné az önkormányzás, a közigazgatási és közigazgatási jogi autonómia tartalmi összetevőit.
Summary
The main subject of the research is one of fundamentals of public administration, the attributes, prerequisites of self-governance and autonomy from a jurisprudentic point of view.
The basic aim of the research is, to contribute to the actualization of the theoretical basis of Hungarian law of administration, thus it is in search for answers for questions: what does the autonomy in public administration means, what is it good for (and for what it is not) and for what purposes is it used in European countries as well as it’s forms of manifestation and also what conclusions can be formed, according especially to the state organization and law of public administration.
An important matter of a research concerning autonomous public administration is that basically it has to be done compared to the central (state) administration. However it has to be pointed out, that on the central administration level are also entities granted with some kind and level of autonomy. Another significant question is, the “efficacy” or “usefulness” of securing administrative tasks via autonomous administrative bodies.
In accordance with current theoretical studies a few important differences can be named, such as significant respective exclusive constitutional lawish approach, marked out attention to post-socialistic countries and the detailed analysis and – concerning their mutual relations – a theoretical systematization of “special” (other than territorial based self-government) self-governmentary entities (state administrative, language, cultural). The innovativeness of our research – compared to national and international researches as well as theoretical works in this subject – is that it analyzes self-governance, public administration– and public law autonomies’ material characteristics.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A „Közigazgatási autonómiák – autonóm közigazgatások” című kutatási projekt fő feladata az volt, hogy a kutatás tagjai a közigazgatás egyik alapismérvét jelentő önkormányzás és autonómia jellemzőinek, feltételeinek alapvetően jogtudományi szempontú vizsgálatát elvégezzék. A cél elsődlegesen az elméleti és a gyakorlati kérdések egy időben történő vizsgálata volt, valamint, hogy a megtörténjen a közigazgatási autonómiában rejlő lehetőségek ismertetése. Erre a célra egy olyan kiemelkedő tudással rendelkező kutatócsoport alakult, amely csoportban valamennyi kutató a saját, önálló kutatási területének vizsgálatával hatékonyan tudta elősegíteni a közigazgatási autonómia kérdéskörének komplex vizsgálatát. A kutatócsoport ágazatonként vizsgálta a hazai közigazgatási rendszerben megjelenő autonómia törekvéseket, és vonta le a következtetéseket. Az elvégzett kutatás fő jellemzője, illetve a kutatócsoport elsődleges célja - a téma eddigi jogtudományi feldolgozásához képest – egy erőteljesebb, kifejezett alkotmányjogias megközelítésű vizsgálat, valamint, hogy a helyi önkormányzatokhoz képest speciális jellegű autonómiák (államigazgatási, nyelvi, kulturális) elemzését is megvalósítsa a projekt. Összességében elmondható, hogy a kutatás fő célja megvalósult.
Results in English
The main aim of the research project „Administrative autonomies – Autonomous administration” was the study of the basic aspects of self-governance and autonomy as one of the fundamentals of public administration from a scientific point of view. The primary goal was the simultaneous research of theoretical and practical queries, as well as to introduce the possibilities hidden in the administrative autonomy. Aiming this, a group of researchers was formed, where every member of the group in his/her field of research moved the complex study of the administrative autonomy a bit further. The research group examined the domestic, particular autonomy endeavors in various fields of administrative law and made several conclusions. One main attribute of the research was – in comparison with similar studies in this field – a strengthened and expressive constitutional lawish approach and also apart from the classical territorial self-governance administration, also some specific types of autonomies were examined (in state administration, cultural, language) more detailed in the project. As a summarization it is possible to state, that the primary goal of the research was fulfilled.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78357
Decision
Yes

 

List of publications

 
Varga ZsA: Nemzet és jogalanyiság, Limes, pp. 15-24, 2009
Varga ZsA: Public Financing: Local Autonomy and Need for Alternative Control, megjelenés alatt, 2012
Varga ZsA: Legal Control of Administration: Premise of Good Government, megjelenés alatt, 2012
Varga ZsA: Ombudsman, ügyész, magánjogi felelősség: alternatív közigazgatási kontroll Magyarországon, megjelenés alatt, 2012
Patyi A: Protecting the Constitution (The Characteristics of Constitutional and Judicial Review in Hungary 1990-2010), Schenk Verlag, Passau, p. 63, 2011
Patyi A: Local Government, pp. 219-233 in: Balogh Zs et al; Varga ZsA; Csink L; Schanda B. (szerk.). The Basic Law of Hungary: A First Commentary. Clarus Press, Dublin, 2012
Patyi A: Közigazgatási bíráskodás de constitutione ferenda, in: Varga ZsA; Fröhlich Johanna (szerk.). Közérdekvédelem. A közigazgatási bíráskodás múltja és jövője. PPKE Jog- és Államtudományi Kar, Budapest, 2011
Gyurita ER: A tényállás tisztázása és a bizonyítás, pp.246-279 in: Patyi A. (szerk.). Közigazgatási hatósági eljárásjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009
Gyurita ER: Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás; a közlés, pp.306-324 in: Patyi A. (szerk.). Közigazgatási hatósági eljárásjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009
Gyurita ER: Belső jogorvoslati eljárások kérelem alapján, pp. 365-384 in: Patyi A. (szerk.). Közigazgatási hatósági eljárásjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009
Gyurita ER: A végrehajtás a közigazgatási hatósági eljárásban, pp. 464-500 in: Patyi A. (szerk.). Közigazgatási hatósági eljárásjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009
Lapsánszky A: A hírközlésre irányuló állami beavatkozás alapjai, keretei és fejlődése, pp. 36-77 in: Aranyosné dr. Börcs J; Lapsánszky A; Spakievics S. (szerk.). A hírközlési igazgatás kézikönyve. Complex Kiadó, Budapest, 2010
Lapsánszky A: Együttműködési kötelezettségek rendszere a hírközlési szolgáltatók közötti hálózati, gazdasági és jogviszonyokban, pp. 470-516 in: Aranyosné dr. Börcs J; Lapsánszky A; Spakievics S. (szerk.). A hírközlési igazgatás kézikönyve. Complex Kiadó, Budapest, 2010
Lapsánszky A: A hatósági döntés jogviszonytani alapja és jogi hatása hazánk hatósági eljárásjogának keretében, Magyar Közigazgatás, pp. 36-52, 2009
Lapsánszky A: A közszolgáltatás fogalmának, tartalmának, tagolásának általános alapjai a hírközlési szolgáltatási rendszer mintáján keresztül, Jog-Állam-Politika, pp. 66-109, 2009
Lapsánszky A: A hírközlés közszolgáltatási-közigazgatási rendszerének fejlődése és szerkezeti reformja, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, p. 544., 2009
Koltay A; Lapsánszky A: Az új magyar médiaszabályozás alkotmányossági kérdései, Iustum, Aequum, Salutare, pp. 31-141, 2011
Lapsánszky A: Az Amerikai Egyesült Államok hírközlési liberalizációjának kezdetei és mintaértékű ismérvei, pp. 237-259 in: Fazekas M; Nagy M. (szerk.). Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére. ELTE Eötvös Kiadó Kft., Budapest, 2010
Patyi A; Varga Zs. A: Általános közigazgatási jog, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009
Varga ZsA: A közigazgatási jog alkotmányos meghatározottsága; 7. és 8. fejezet, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2010
Varga ZsA: Theoretical Backgroud of Civil Liability - A magánjogi felelősség elméleti háttere, pp. 63-86 in: Kiss-Timár-Szabó-Varga. Civil Liability of Prosecution Services and Individual Proseutors - Az ügyészi szervezet és az ügyész polgári jogi felelőssége E..., 2010
Varga ZsA: Közigazgatási bíráskodás és egy lehetséges új bírósági szervezeti modell, pp. 111-126 in: Fröhlich J; Varga Zs. A. Közigazgatási bíráskodás - Közérdekvédelmi bíráskodás. PPKE-KIM, Budapest, 2011
Varga ZsA: A közigazgatás feletti kontrolleszközök általános áttekintése, Jog-Állam-Politika Különszám, pp. 37-52, 2011
Varga ZsA: Alternative control instruments over administrative procedures: ombudsmen, prosecutors, civil liability, Schenk Verlag, Passau, p. 70, 2011
Christián L: Epizódok a rendészet történetéből, Iustum, Aequum, Salutare, pp. 154-170, 2009
Christián L: A bizonytalan alapra épülő ház, avagy a rendészet fogalmainak tisztázása, Iustum, Aequum, Salutare; pp. 175-193, 2010
Christián L: Mai magyar rendészet, Rendészeti szemle, pp. 6-21, 2010
Christián L: Alternatív rendészet, Közjogi szemle, pp. 35-42, 2010
Christián L: A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség, Universitas-Győr Nonprofit Kft., p. 234, 2011
Christián L: Law Enforcement, pp. 235-242 in: Lóránt-Csink-Balázs-Schanda-Varga Zs., The Basic Law of Hungary, A first commentary. Clarus Press, 2011
Christián L: Az önkormányzati rendőrség és a közösségi rendészet összefüggéseiről, pp. 423-435 in:Kákai L. 20 évesek az önkormányzatok, Publikon Kiadó, Pécs, 2010
Hulkó G: Polgármesteri jogosítványok az önkormányzati vagyongazdálkodásban - összehasonlító tanulmány, pp. 269-279 in: Bihari M; Patyi A. (szerk.). Ünnepi Kötet Szalay Gyula tiszteletére, 65. születésnapjára Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2010
Patyi A: A közigazgatási aktusfogalom alkotmányjogi és dogmatikai elemei, pp. 142-187 in: Patyi A. Közigazgatás-Alkotmány-Bíráskodás. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2011
Patyi A: A közigazgatási szervek jogalanyiságának kérdései, pp. 241-267 in: Patyi A. Közigazgatás-Alkotmány-Bíráskodás. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2011
Patyi A: Helyi önkormányzatok és bírói jogvédelem, pp. 13-24 in: Fábián A. Pécsi közigazgatástudományi közlemények 3.; 20 éves a magyar önkormányzati rendszer. A "Jövő Közigazgatásáért" Alapítvány, Pécs, 2011
Hulkó G: A szlovák önkormányzatiság 20 éve, Jegyző és Közigazgatás, 2010
Gerencsér B: Teleki Pál: Az igazi tisztviselő - könyvismertetés, Iustum, Aequum, Salutare, 2012
Gerencsér B: Ethics in autonomous public service: new trends, Schenk Verlag, Passau, 2012
Gerencsér B: A közszolgálati etika új kihívásai, in: Frivaldszky J; Szigeti Sz. A jó kormányzásról. Elmélet és kihívások, 2012
Gerencsér B: Reform attempts in the Hungarian public administration in the 1930s and 2010, in: Gerencsér B; Takács P. Ratio legis-ratio iuris: Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából= Liber amicorum, Studia A. Tamás..., 2011
Hulkó G: Havlan Petr: A közvagyon, a jog és társadalom, Új Magyar Közigazgatás, pp. 69-70, 2009
Hulkó G: Some general thoughts on the relation of public property and municipalities, in: Patyi A; Hulkó G. Public finances-Administrative autonomies. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2012
Lapsánszky A: A hírközlési szabályozó hatóság jogállásának, szervezetének és "szabályozó" hatáskörének sajátosságai a közigazgatás szervezeti rendszerében, in: Patyi A; Hulkó G. Public finances-Administrative autonomies. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2012
Patyi A: The Autonomy of Local Governments and the New Constitution, in: Patyi A; Hulkó G. Public finances-Administrative autonomies. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2012
Varga ZsA: A közhatalom jogalkalmazói kontrollja, mint a jó kormányzás előfeltétele, pp. 241-268 in: Szigeti Sz; Frivaldszky J. A jó kormányzásról. Elmélet és kihívások. JTMR Faludi Ferenc Akadémia-L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2012
Lapsánszky A: A hírközlési jog és a hírközlési igazgatás, pp. 86-115 in:Fazekas M. Közigazgatási jog különös rész. Osiris Kiadó, Budapest, 2011
Lapsánszky A: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, pp. 241-255 in: Lapsánszky A.; Koltay A. A médiaszabályozás kommentárja. Complex Kiadó, Budapest, 2011
Lapsánszky A: A Médiatanács és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának eljárására vonatkozó előírások, pp. 287-291; 312-328 in: Lapsánszky A.; Koltay A. A médiaszabályozás kommentárja. Complex Kiadó, Budapest, 2011
Lapsánszky A: A hatósági döntések, pp. 280-305 in: Patyi A. (szerk.). A közigazgatási hatósági eljárásjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009
Lapsánszky A: A hatósági ellenőrzés, pp. 333-364 in: Patyi A. (szerk.). A közigazgatási hatósági eljárásjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009
Lapsánszky A: A hivatalbóli döntés-felülvizsgálat, pp. 409-430 in: Patyi A. (szerk.). A közigazgatási hatósági eljárásjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009
Lapsánszky A: A hírközlési liberalizáció kibontakozására ható "külső" - nemzetközi - okok és összefüggések, pp. 127-192 in: Sulyok G. (szerk.). "Opus Magistrale" 2009. Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2010
Back »