A magyar kormányzati modell  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78516
típus K
Vezető kutató Müller György
magyar cím A magyar kormányzati modell
Angol cím The Hungarian Governmental Model
magyar kulcsszavak kormányzati közigazgatás, minisztérium, önkormányzatok, kormányzattörténet
angol kulcsszavak Central Public Administration, Government, Local Government, History of Governments
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Jogtudomány
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely X_BCE_NKE Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Cserny Ákos
Máthé Gábor
Tamás András
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2011-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.390
FTE (kutatóév egyenérték) 2.10
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Összefoglalás
A kutatás középpontjában a rendszerváltástól napjainkig tartó időszakra vonatkozóan a magyar kormányzati modell vizsgálata, a kormányzat szervezeti és működési formáinak, illetve az ezekhez kapcsolódó intézményeknek a kialakulása és fejlődése áll. A központi tematika bevezetéseként a magyar kormányzati tradíciók és történeti előzmények feldolgozása a kutatás első szakaszában két periódus tagolásában történik: a XIX. századi polgári kormányzati rendszer kialakulásától (1896) 1944-ig, valamint az 1944-1988 közötti időszak, a koalíciós kormányzás (1944-1949) és az egypárt-rendszer kormányzati modelljének bemutatása. A jogállami átalakulást követő időszak vonatkozásában (1990-2008) a kutatás átfogja a kormány felépítésével, testületi működésével, a kormányfő és a miniszterek helyzetével, a kormány szervezetalakítási jogkörével, a döntési mechanizmusával, valamint az eddig alkalmazott állami vezetői modellekkel kapcsolatos kérdéseket. A magyar kormányzati működés vizsgálati tematikája mentén a kutatás három európai ország (német, brit és francia) kormányzati szervezetének és működésének komparatív vizsgálatára is kiterjed. A kutatás eredményeként monografikus igényű egyetemi tankönyv készül a jogállami magyar kormányzati modellről és annak magyar kormányzattörténeti előképeiről és előzményeiről.
angol összefoglaló
Summary

The research focuses on the Hungarian governance model, the structural and operational forms of governance, and the emergence and evolution of their related institutes; expanding from the change of regime to nowadays. As an introduction to the main research subject, the first section of the investigation covers the Hungarian governance traditions and historical background, in two further thematic sections: (1) From the beginning of the civil governance system in the 19th century to 1944; and (2) the period between 1944-1988, the introduction of the coalition governing (1944-1949) and the one-party governance model.
The research seeks answers to the questions of the government structure, its operational methodology, the state of the ministers and the prime minister, the legal competence of the government in structuring organisations, the decision making mechanism, and the governmental leading models having been applied so far. Answering the thematic system applied to the Hungarian conditions, the research deals with 3 more European countries (Germany, Great Britain, France) analysing their governance structures and functioning. As a result of the research a monographic type of university textbook is to be edited about the Hungarian governance model and its Hungarian governance historical background, precedence and scenarios.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás a rendszerváltással kialakított magyar kormányzati berendezkedés vizsgálatát célozta, a kormányzat szervezeti és működési viszonyait, illetve az ezekhez kapcsolódó intézmények fejlődéstörténetét és – az új alkotmány utáni helyzettel befejezve – jelenlegi állapotát dolgozza fel. Tárgykörei: a parlamentáris kormányzati viszonyok keletkezése és fejlődése, a kormány felépítése és belső viszonyai, testületi működése és döntési mechanizmusa, a miniszterelnök szerepe, a miniszterek helyzete, a kormányzás szervezeti kérdései, a kormányzati koordináció és a miniszterelnök szervezeti háttere, valamint politika és közigazgatás kapcsolatával összefüggésben az eddig alkalmazott államtitkári rendszerek. Külön téma a miniszteri felelősség alkotmányos intézményének vizsgálata, amely elsősorban annak két fő fajtájára az „alkotmányos jogi” és a „politikai” alakzatokra terjedt ki. A kutatás az egyes parlamenti ciklusokban kialakított megoldások és a gyakorlat értékelésével, összehasonlításával, az állandóság és a változások bemutatásával tárgyilagos kép adására törekszik a magyar kormányzati viszonyokról és problémáiról. A kutatás, amely a releváns jogi és politikai dokumentumok, illetve a közjogi és a politikatudományi szakirodalom, valamint a kormányzati gyakorlat feldolgozására és a külföldi megoldások figyelembevételére is támaszkodik, alapvetően jogias megközelítésű, de nem mellőzi a politikai és szociológiai összefüggéseket sem.
kutatási eredmények (angolul)
The research aimed at the examination of the Hungarian governmental structure shaped by the system change, the organisational and functional relations of the government and the development history of the related institutions and its actual state, finished by the new situation following the new constitution. The subjects are: formation and development of the parliamentary governmental relations, structure and internal relations of the government, its corporative functioning and decision-making mechanisms, role of the prime minster, the situation of the ministers, organisational issues of the governance, organisation background of the governmental coordination and the prime minister and the applied secretary of state systems until now in relation to the relations of politics and administration. The examination of the constitutional institution of ministerial responsibility is a separate issue which covers primarily its two main types, the “constitutional law” form and the “political form”. The research seeks to draw an objective picture of the Hungarian governmental relations and problems by appreciating and comparing the solutions and practice of each parliamentary term and by presenting the consistencies and changes. The research based on the relevant legal and political documents, public law and political sciences literature and the adaptation of governmental practice and referring to foreign solutions follows primarily a legal approach but does not disregard the political and sociological aspects.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78516
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Müller György: Magyar kormányzati viszonyok, Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2011. 144 o, 2011
Cserny Ákos: A miniszteri felelősség, Complex Kiadó Kft. Budapest 200 o, 2011
Máthé Gábor: Jogtörténeti előképek a magyar kormányzati modell OTKA programhoz, Budapest 70 o, 2011
Müller György: A kormányzati viszonyok változásai 2010-ben., Közjogi Szemle, 2010. 3. szám, 10-17. o., 2010
Müller György: Kormányzati viszonyainkról az új alkotmánykommentár „A Kormány” című fejezete kapcsán., Jogelméleti Szemle 2010. 1. szám (elektronikus folyóirat) http://jesz.ajk.elte.hu/muller41.html HU, 2010
Cserny Ákos: Ministerial Responsibility as Constitutional Guarantee in Former Socialist European Countries. Evolution of Constitutionalism in the Visegrad Group Member States. 2010. május 11-12 , Bialystok., www.temida2.pl, 2010
Müller György: Evolution of the government system after the political change in Hungary (1990-2009)., The Juridical Current, Le Courant Juridique. 2010. 1. szám, 31-39. o., 2010
Müller György: A magyar kormányzati viszonyokról (a miniszterelnök helyzete, a kormány felépítése és a két állami vezetői modell)., In: Tanulmányok Berényi Sándor tiszteletére. Szerk.: Fazekas Marianna–Nagy Marianna, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2010, 285-298. o., 2010
Müller György: Még egyszer kormányzati viszonyainkról az új alkotmánykommentár „A Kormány” című fejezete kapcsán., Jogelméleti Szemle 2010. 3. szám (elektronikus folyóirat) http://jesz.ajk.elte.hu/muller43.html HU, 2010
Müller György: A kormány szervezetalakítási jogköréről, In: Ratio legis – ratio iuris. Ünnepi tanulmányok Tamás András tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Szerk.: Gerencsér Balázs – Takács Péter, Szent István Társulat,, 2011
Müller György: Az Alaptörvény utáni kormányzati viszonyokról, Közjogi Szemle, 2011. 2. szám, 28-32. o., 2011
Müller György: Állandóság és változás a magyar kormányzati viszonyokban (1990-2011), Magyar Közigazgatás, 2011. 2. szám, 45-50. o., 2011
Müller György: A parlamentáris berendezkedés kormánymodelljének keletkezése és alakulása, In: Magister scientiae et reipublicae. Ünnepi tanulmányok Máthé Gábor tiszteletére 70. születésnapja alkalmából. Szerk.: Rácz Lajos, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2, 2011
Cserny Ákos: A miniszter alkotmányos jogi felelőssége az európai országokban, Közjogi Szemle, 2009/4. szám, 19-26. o., 2009
Cserny Á: A kormány és a kormány tagjainak politikai felelőssége., Magyar Jog. 2010/1. sz. 13-22. old., 2010
Cserny Á: A miniszteri felelősség Magyarországon, Új Magyar Közigazgatás. 2009/9. sz. 30-43. old., 2009
Müller Gy: A kormányzati rendszer átalakítása 2006-ban, Közjogi Szemle, 2009/2. sz. 10-14. o., 2009
Müller Gy: A kormány és struktúrája, kormányzati viszonyok 1988 és 2008 között, In: Magyarország politikai évhuszadkönyve – Kormányzati rendszer a parlamenti demokráciában 1988-2008, 2009
Müller Gy: A Miniszterelnöki Hivatal fejlesztésének irányai (1990-2009), Közjogi Szemle, 2010/1. sz. 34-41. o., 2010

 

Projekt eseményei

 
2020-02-12 14:03:49
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _NKE / Jogtudományi Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: BCE_NKE Nemzeti Közszolgálati Egyetem (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »