Lex Baiuvariorum - jogfelfogás és társadalomkép a kora középkorban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78537
típus K
Vezető kutató Nótári Tamás
magyar cím Lex Baiuvariorum - jogfelfogás és társadalomkép a kora középkorban
Angol cím Lex Baiuvariorum - Legal Order and Social Structure in Early Middle Ages
magyar kulcsszavak középkori jogtörténet, államiság és jog a kora középkorban
angol kulcsszavak medieval legal history, state and law in early Middle Ages
megadott besorolás
Állam- és Jogtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Római jog
zsűri Állam, Jog és Politika
Kutatóhely Jogtudományi Intézet (HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont)
projekt kezdete 2009-06-01
projekt vége 2012-05-31
aktuális összeg (MFt) 3.418
FTE (kutatóév egyenérték) 0.90
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A Lex Baiuvariorum a kora középkor jogalkotásának egyik legeredetibb terméke. Vizsgálata nem csupán önmagában ígér jelentős eredményt a kora középkori jogfejlődés, jogalkotás, a korabeli társadalomszerkezet, valamint jog- és államfelfogás megértése szempontjából, de hatása, kiváltképp a kora középkori magyar jogalkotásra gyakorolt befolyása is nehezen túlbecsülhető.
Jelen kutatómunka a Lex Baiuvariorum komplex feldolgozását, a keletkezés körülményeinek, a törvény jogtörténeti jelentőségének, nyelvi jellegének és hatástörténetének vizsgálatát tűzi célul maga elé. Ennek során részletes képet nyerünk a kora középkor jogfogalmáról, a törvényalkotónak a jog társadalmi funkciójáról vallott elképzeléseiről, az állami szuverenitás törvényi megjelenéséről, a személyállapot és társadalomkép jogforrási szinten történő tükröződéséről.
A jogtörténet területén jelentős hasznokat ígérő kutatás részeredményeit konferenciaelőadások és tanulmányok formájában kül- és belföldön, végkövetkeztetéseit pedig önálló – magyar és angol nyelvű – monográfiában kívánom közzétenni.
angol összefoglaló
Lex Baiuvariorum is one of the most original products of early medieval legislation. Results of the research of this source might be significant not only on the field of early medieval legal culture, legislation, social structure and legal thinking, but the impact of Lex Baiuvariorum on further legislation – especially on medieval Hungarian – can hardly be overestimated.
This project aims to investigate the formation and developement of the Lex Baiuvariorum in its complexity, but also the historical significance and legal terminology of the most ancient Bavarian written source. In this project the following aspects will be examined: sovereignty of legislator, political function of law and legislation, social structure in the mirror of legal sources.
Each result of this research will be published as papers both in foreign and Hungarian journals, and at the end of this project all results should be summarised and edited as monography in Hungarian and in English.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás célja a Lex Baiuvariorum, a kora középkori bajor népjog komplex vizsgálata volt. Ennek során a törvény keletkezésének körülményeit, annak jogtörténeti jelentőségét, szabályozási rendszerét és nyelvi jellegzetességeit vizsgáltuk. Ezen keresztül képet kaptunk a kora középkori jogfelfogásról, a jogalkotónak a törvény társadalmi szerepéről alkotott képéről, a törvényalkotói szuverenitás jogforrásbeli megjelenéséről, valamint a társadalmi statusok és a társadalom jogforrásbeli megjelenéséről. A projekt eredményei a következő kiadványokban kerültek összefoglalásra: egy magyar nyelvű és két külföldön megjelent angol nyelvű monográfiában, egy latin-magyar kétnyelvű forráskiadványban és egy angol nyelvű tanulmánykötetben, valamint kilenc magyar nyelvű és négy idegen nyelvű tanulmányban. A kutatás részeredményei ezen felül három nemzetközi és négy hazai konferencián kerültek ismertetésre.
kutatási eredmények (angolul)
The present research study set the aim to perform a complex processing of Lex Baiuvariorum, to investigate the conditions of its creation, the significance of the law in legal history, its linguistic character and background. Through that we could have a detailed view of early medieval concept of law, the lawmaker’s approach to the social function of law, the manifestation of the sovereignty of the state in statutes, the reflection of personal status and view of society in legal sources. Results of this project have been published in one Hungarian and two English monographs, one bilingual (Latin-Hungarian) edition, one volume of studies, nine Hungarian and four German and Englished papers. Further results of this research have been published at three international and four Hungarian conference papers.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78537
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nótári Tamás: Bavarian Historiography in Early-Medieval Salzburg, Passau, Schenk Verlag, 2010
Nótári Tamás: Lex Baiuvariorum – A bajorok törvénye, Szeged, Lectum Kiadó, 2011
Nótári Tamás: Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban, Szeged, Lectum Kiadó, 2012
Nótári Tamás: Law and Society in Lex Baiuvariorum, Passau, Schenk Verlag, 2012
Nótári Tamás: Studia Iuridico-philologica II. Studies in Medieval Philology and Legal History, Szeged, Lectum Kiadó, 2012
Nótári Tamás: A határviták rendezésének szabályai a Lex Baiuvariorumban, Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Iuridica et Politica 27/1, 77-92., 2009
Nótári Tamás: Marca és commarcanus a Lex Baiuvariorumban, G. Tóth P.–Szabó P. (szerk.): Középkortörténeti tanulmányok 6. Szeged 2010. 161-167., 2010
Nótári Tamás: Remarks on the Relation between the Breves Notitiae and the Notitia Arnonis, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Iurisprudentia 2010/2., 2010
Nótári Tamás: Hrodbertus conditor sedis Iuvavensis? Remarks on Gesta Sancti Hrodberti confessoris, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica 29/1, 57-71., 2011
Nótári Tamás: Egy kánonjogi vita irodalmi utóhatása a kora középkori Bajorországban, Bónis P.–Mázi A.–Tóth Z. (szerk.): De apicibus iuris disputare. Tanulmányok Máthé Gábor tiszteletére. Budapest, 2011. 159-182., 2011
Nótári Tamás: A Lex Baiuvariorum hatása Szent István törvényeire, Jogtudományi Közlöny 66/9. 417-427., 2011
Nótári Tamás: Germán nyelvi elemek a Lex Baiuvariorumban, Jogelméleti Szemle 2011/4., 2011
Nótári Tamás: Social Structure of Bavaria in the Mirror of the notitiae and the Lex Baiuvariorum, Studia Iuridica Caroliensia 6/133-151, 2011
Nótári Tamás: Szent István törvényei és a Lex Baiuvariorum, Pro Bono Publico 2011/1. különszám 3-17., 2011
Nótári Tamás: Der Einfluss der Lex Baiuvariorum auf die Gesetze König Stephans I, Osteuroparecht 2011/4. 423-440., 2011
Nótári Tamás: A Lex Baiuvariorum büntetőjoga, Jogelméleti Szemle 2012/1. 20-43., 2012
Nótári Tamás: További adalékok a Lex Baiuvariorum germán nyelvi elemeihez, Sepsi E. (szerk.): Európa – Studia Caroliensia – A Károli Gáspár Református Egyetem 2011-es évkönyve. Budapest, L’Harmattan, 2012. 41-66., 2012
Nótári Tamás: Bajor kifejezések a Lex Baiuvariorumban, Kiss A. (szerk.): Középkortörténeti Tanulmányok. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2012. (sajtó alatt), 2012
Nótári Tamás: A sírrablás tényállása germán népjogokban, Jogtudományi Közlöny 2012 (sajtó alatt), 2012
vissza »