Lex Baiuvariorum - Legal Order and Social Structure in Early Middle Ages  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
78537
Type K
Principal investigator Nótári, Tamás
Title in Hungarian Lex Baiuvariorum - jogfelfogás és társadalomkép a kora középkorban
Title in English Lex Baiuvariorum - Legal Order and Social Structure in Early Middle Ages
Keywords in Hungarian középkori jogtörténet, államiság és jog a kora középkorban
Keywords in English medieval legal history, state and law in early Middle Ages
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)100 %
Ortelius classification: Roman law
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Institute for Legal Sciences (Center for Social Sciences)
Starting date 2009-06-01
Closing date 2012-05-31
Funding (in million HUF) 3.418
FTE (full time equivalent) 0.90
state closed project
Summary in Hungarian
A Lex Baiuvariorum a kora középkor jogalkotásának egyik legeredetibb terméke. Vizsgálata nem csupán önmagában ígér jelentős eredményt a kora középkori jogfejlődés, jogalkotás, a korabeli társadalomszerkezet, valamint jog- és államfelfogás megértése szempontjából, de hatása, kiváltképp a kora középkori magyar jogalkotásra gyakorolt befolyása is nehezen túlbecsülhető.
Jelen kutatómunka a Lex Baiuvariorum komplex feldolgozását, a keletkezés körülményeinek, a törvény jogtörténeti jelentőségének, nyelvi jellegének és hatástörténetének vizsgálatát tűzi célul maga elé. Ennek során részletes képet nyerünk a kora középkor jogfogalmáról, a törvényalkotónak a jog társadalmi funkciójáról vallott elképzeléseiről, az állami szuverenitás törvényi megjelenéséről, a személyállapot és társadalomkép jogforrási szinten történő tükröződéséről.
A jogtörténet területén jelentős hasznokat ígérő kutatás részeredményeit konferenciaelőadások és tanulmányok formájában kül- és belföldön, végkövetkeztetéseit pedig önálló – magyar és angol nyelvű – monográfiában kívánom közzétenni.
Summary
Lex Baiuvariorum is one of the most original products of early medieval legislation. Results of the research of this source might be significant not only on the field of early medieval legal culture, legislation, social structure and legal thinking, but the impact of Lex Baiuvariorum on further legislation – especially on medieval Hungarian – can hardly be overestimated.
This project aims to investigate the formation and developement of the Lex Baiuvariorum in its complexity, but also the historical significance and legal terminology of the most ancient Bavarian written source. In this project the following aspects will be examined: sovereignty of legislator, political function of law and legislation, social structure in the mirror of legal sources.
Each result of this research will be published as papers both in foreign and Hungarian journals, and at the end of this project all results should be summarised and edited as monography in Hungarian and in English.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás célja a Lex Baiuvariorum, a kora középkori bajor népjog komplex vizsgálata volt. Ennek során a törvény keletkezésének körülményeit, annak jogtörténeti jelentőségét, szabályozási rendszerét és nyelvi jellegzetességeit vizsgáltuk. Ezen keresztül képet kaptunk a kora középkori jogfelfogásról, a jogalkotónak a törvény társadalmi szerepéről alkotott képéről, a törvényalkotói szuverenitás jogforrásbeli megjelenéséről, valamint a társadalmi statusok és a társadalom jogforrásbeli megjelenéséről. A projekt eredményei a következő kiadványokban kerültek összefoglalásra: egy magyar nyelvű és két külföldön megjelent angol nyelvű monográfiában, egy latin-magyar kétnyelvű forráskiadványban és egy angol nyelvű tanulmánykötetben, valamint kilenc magyar nyelvű és négy idegen nyelvű tanulmányban. A kutatás részeredményei ezen felül három nemzetközi és négy hazai konferencián kerültek ismertetésre.
Results in English
The present research study set the aim to perform a complex processing of Lex Baiuvariorum, to investigate the conditions of its creation, the significance of the law in legal history, its linguistic character and background. Through that we could have a detailed view of early medieval concept of law, the lawmaker’s approach to the social function of law, the manifestation of the sovereignty of the state in statutes, the reflection of personal status and view of society in legal sources. Results of this project have been published in one Hungarian and two English monographs, one bilingual (Latin-Hungarian) edition, one volume of studies, nine Hungarian and four German and Englished papers. Further results of this research have been published at three international and four Hungarian conference papers.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78537
Decision
Yes

 

List of publications

 
Nótári Tamás: Bavarian Historiography in Early-Medieval Salzburg, Passau, Schenk Verlag, 2010
Nótári Tamás: Lex Baiuvariorum – A bajorok törvénye, Szeged, Lectum Kiadó, 2011
Nótári Tamás: Jog és társadalom a Lex Baiuvariorumban, Szeged, Lectum Kiadó, 2012
Nótári Tamás: Law and Society in Lex Baiuvariorum, Passau, Schenk Verlag, 2012
Nótári Tamás: Studia Iuridico-philologica II. Studies in Medieval Philology and Legal History, Szeged, Lectum Kiadó, 2012
Nótári Tamás: A határviták rendezésének szabályai a Lex Baiuvariorumban, Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Iuridica et Politica 27/1, 77-92., 2009
Nótári Tamás: Marca és commarcanus a Lex Baiuvariorumban, G. Tóth P.–Szabó P. (szerk.): Középkortörténeti tanulmányok 6. Szeged 2010. 161-167., 2010
Nótári Tamás: Remarks on the Relation between the Breves Notitiae and the Notitia Arnonis, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Iurisprudentia 2010/2., 2010
Nótári Tamás: Hrodbertus conditor sedis Iuvavensis? Remarks on Gesta Sancti Hrodberti confessoris, Publicationes Universitatis Miskolciensis, Sectio Juridica et Politica 29/1, 57-71., 2011
Nótári Tamás: Egy kánonjogi vita irodalmi utóhatása a kora középkori Bajorországban, Bónis P.–Mázi A.–Tóth Z. (szerk.): De apicibus iuris disputare. Tanulmányok Máthé Gábor tiszteletére. Budapest, 2011. 159-182., 2011
Nótári Tamás: A Lex Baiuvariorum hatása Szent István törvényeire, Jogtudományi Közlöny 66/9. 417-427., 2011
Nótári Tamás: Germán nyelvi elemek a Lex Baiuvariorumban, Jogelméleti Szemle 2011/4., 2011
Nótári Tamás: Social Structure of Bavaria in the Mirror of the notitiae and the Lex Baiuvariorum, Studia Iuridica Caroliensia 6/133-151, 2011
Nótári Tamás: Szent István törvényei és a Lex Baiuvariorum, Pro Bono Publico 2011/1. különszám 3-17., 2011
Nótári Tamás: Der Einfluss der Lex Baiuvariorum auf die Gesetze König Stephans I, Osteuroparecht 2011/4. 423-440., 2011
Nótári Tamás: A Lex Baiuvariorum büntetőjoga, Jogelméleti Szemle 2012/1. 20-43., 2012
Nótári Tamás: További adalékok a Lex Baiuvariorum germán nyelvi elemeihez, Sepsi E. (szerk.): Európa – Studia Caroliensia – A Károli Gáspár Református Egyetem 2011-es évkönyve. Budapest, L’Harmattan, 2012. 41-66., 2012
Nótári Tamás: Bajor kifejezések a Lex Baiuvariorumban, Kiss A. (szerk.): Középkortörténeti Tanulmányok. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2012. (sajtó alatt), 2012
Nótári Tamás: A sírrablás tényállása germán népjogokban, Jogtudományi Közlöny 2012 (sajtó alatt), 2012
Back »