Vallás, egyház, társadalom a Székelyföldön a XVII-XX. században  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78551
típus K
Vezető kutató Bárth Dániel
magyar cím Vallás, egyház, társadalom a Székelyföldön a XVII-XX. században
Angol cím Religion, Church and Society in Székelyföld in the 17–20th Century
magyar kulcsszavak lokális egyházszervezet (megye); faluközösség, falurész, egyházszervezet; család és lokális közösségek; alsópapság és faluközösség; vallási csoportok, szerveződések; népszokások vallási aspektusai
angol kulcsszavak Local church-organisation; Village community, part of village, church-organisation; Family and local communities; Lower clergy and village community; Religious groups, organisations; Religious customs
megadott besorolás
Néprajz (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)100 %
Ortelius tudományág: Etnográfia
zsűri Kultúra
Kutatóhely Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet 2012
résztvevők Bárth János
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2013-03-31
aktuális összeg (MFt) 2.007
FTE (kutatóév egyenérték) 1.80
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás levéltári és néprajzi terepkutatásból áll. A levéltári kutatás erdélyi egyházi és állami levéltárakban történik, különös tekintettel a falusi plébániák, parókiák irattáraira. A néprajzi terepkutatás színtere a Székelyföld. A legexponáltabb helyek: Csíkszentgyörgy, Menaság, Ozsdola, az udvarhelyszéki Havasalja és a marosszéki Nyárád-mente.
A kutatás legfontosabb témái:
1. A megyének nevezett helyi egyházszervezet működése, különös tekintettel a megye vagyonára, a megye gazdálkodására, a megye igazságszolgáltató, erkölcsi nevelő szerepére, kultúra-formáló tevékenységére. A megye működésére vonatkozó „mélyfúrás” várható Csíkszentgyörgyön, Csíkkozmáson, Csatószegen, Ozsdolán, Gyergyóban és a református Nyárád-mentén.
2. A faluközösség, a falurész és az egyházszervezet kapcsolata. A tizes, mint a faluközösség és a megye része. Többfalvas megyékben a megye, mint egyházközségi szervezet integráló szerepe. A tanyák, mint új településrészek, megyerészek.
3. Család, családi vagyon, családi gazdaság a lokális közösségekben. Családi levelesládák feltárásával, másolati összegyűjtésével, elemzésével végzendő vizsgálat, amelynek summázata remélhetőleg bemutatja a XVIII-XIX-XX. századi székely család vagyoni, gazdasági állapotát és beilleszkedését a tizesbe, a megyébe és a faluközösségbe.
4. Alsópapság és faluközösség. Elsősorban egyházmegyei és lokális levéltári kutatások, amelyek alapján bemutatható a katolikus alsópapság XVIII-XIX. századi életmódja, mentalitása, valamint a helyi közösség szokásvilágába történő beilleszkedése.
5. Vallási csoportok, vallásgyakorlási szerveződések, különös tekintettel az alcsíki rózsafüzér társulatokra és a legkülönbözőbb vallási csoportosulások szerepére Menaság társadalmában.
6. A „népszokások” vallási aspektusai. E témakör levéltári kutatások és szóbeli, recens gyűjtések segítségével az emberi élet fordulóihoz kötődő átmeneti rítusok (különösen a bérmálás, elsőáldozás, papszentelés), valamint az egyházi év ünnepeihez kapcsolódó szentelmények vizsgálatára koncentrál.
angol összefoglaló
The research consists of archival and ethnographic ground research. The archival research happens in Transylvanian church and state archives, strange in consideration of the village-parsonages', parishes' record offices. Székelyföld is the scene of the ethnographic ground research. The most exposed places: Csíkszentgyörgy, Menaság, Ozsdola, in Udvarhelyszék the Havasalja and the in Marosszék the Nyárád-mente.

The most important topics of the research:

The 1. The function of the local church organization called "megye", strange in consideration of the megye's property, the megye's farming, the megye's justice dispensing role.
The 2. The village community's, the village part's and the church organisation's contact.
The 3. Family, family property, family economy in the local communities.
The 4. Lower clergy and village community.
The 5. Religious groups, religious practice organisations, with a strange look the rosary associations.
The 6. The folk customs and his religious aspects.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatási projekt két résztvevő senior kutatója forrásfeltáró alapkutatásokat végzett el egyház és társadalom összefüggéseiről a XVII–XX. századi Székelyföld vonatkozásában. Ennek keretében kiterjedt hazai és külföldi levéltári, archívumi és könyvtári adatfeltárást hajtottak végre. A vizsgálat fő témakörei a falusi társadalom olyan szerveződéseire és társadalmi csoportjaira irányultak, amelyek jórészt elkerülték a korábbi kutatások figyelmét. A projekt keretében önálló kötetek láttak napvilágot többek között a „templom jobbágya” fogalmáról, egy olyan erdélyi társadalmi rétegről, amely a kora újkorban függőségi viszonyban állt a helyi egyházszervezettel; vaskos kötet mutatja be az egyházközség szerepű székely „megye” működését, szerepét, gazdálkodását a XVII–XIX. században; tanulmánykötet járja körbe az alsópapságnak a lokális társadalomban betöltött újkori szerepét, az elit és a népi kultúra közötti kultúraközvetítő funkcióját. A kutatók eredményeikről hazai és nemzetközi konferenciákon adtak számot, hat önálló kötetet és tucatnyi tanulmányt publikáltak.
kutatási eredmények (angolul)
The two senior scientist of the research project perfected a fundamental research about church and society correlations in the 17-20.th century Székelyföld (in Transylvania). In this context an extensive work carried out in archives and libraries in Hungary, Rumania and Germany. The main themes focused on the special organism and social groups of rural society, which largely escaped the attention of previous research. Separate volumes have been published by the researchers, for example about the "temple serfs”, a Transylvanian social layer, which had in the early modern age dependence to the local church body; a thick book shows on the function, role and management of the special Transylvanian parish county “megye” in the 17-19th century; one of the volume of studies discuss the role of the lower clergy in the modern local society: the cultural intermediary function between the elite and popular culture. The researchers gave many lectures about the issues of the project on national and international conferences, and also six separate volumes and dozens of studies have been published.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bárth Dániel: Egyházi források a történeti szokáskutatás szolgálatában, In: Történeti forrás – Néprajzi olvasat. Szerk.: Fülemile Ágnes – Kiss Réka. 290–300. Bp., 2008, 2009
Bárth János: Tizesjegyzőkönyvek a Székelyföldön, In: Történeti forrás – Néprajzi olvasat. Szerk.: Fülemile Ágnes – Kiss Réka. 150–157. Bp., 2008, 2009
Bárth Dániel: A zombori ördögűző. Egy 18. századi bácskai ferences tündöklése és bukása.(I.), Bácsország. Vajdasági honismereti szemle. 2009/3. 20–25. p., 2009
Bárth Dániel: A zombori ördögűző. Egy 18. századi bácskai ferences tündöklése és bukása.(II.), Bácsország. Vajdasági honismereti szemle. 2009/4. 78–81. p., 2009
Bárth Dániel: Népszokások, In: Paládi-Kovács Attila (főszerk.): Magyar Néprajz I. Táj, nép, történelem I. 2. A magyar népi műveltség korszakai. 131–133. p. Budapest, 2009
Bárth Dániel: Szokásvilág, In: Paládi-Kovács Attila (főszerk.): Magyar Néprajz I. Táj, nép, történelem I. 2. A magyar népi műveltség korszakai. 259–262. p. Budapest, 2009
Bárth Dániel: Népszokások, In: Paládi-Kovács Attila (főszerk.): Magyar Néprajz I. Táj, nép, történelem I. 2. A magyar népi műveltség korszakai. 477–484. p. Budapest, 2009
Bárth Dániel: Népszokások, In: Paládi-Kovács Attila (főszerk.): Magyar Néprajz I. Táj, nép, történelem I. 2. A magyar népi műveltség korszakai. 628–632. p. Budapest, 2009
Bárth Dániel: Az alpári bérmálási jegyzékek történeti-néprajzi tanulságai, In: Cumania 24. 165–197. p. Kecskemét, 2009., 2009
Bárth Dániel: On the border of Western and Eastern Christianity. The co-existence and conflicts of religions in Southern Hungarian Bácska in the 18th century, Acta Ethnologica Danubiana 10–11. Komárno, 2009. 53–60. p., 2009
Bárth Dániel: Pünkösd, In: MAMŰL IX. Főszerk. Kőszeghy Péter. 330–331. p. Budapest, 2009., 2009
Bárth János: Vízvezető közösségek Csíkszentgyörgyön és Csíkbánkfalván, Kecskemét, 2010
Gyöngyössy Orsolya: Ozsdolai népszokások, Kecskemét, 2010
Bárth Dániel: Benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon, Budapest, 2010
Bárth Dániel: Benedikciók a kora újkori bencés medicina szolgálatában, Mágikus és szakrális medicina. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Szerk.: Pócs Éva. 498–514. p. Budapest, 2010
Bárth Dániel: Állatáldás és állatátok, In: Inde aurum – inde vinum – inde salutem. Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Szerk.: Bali János – Báti Anikó – Kiss Réka. 106–115. p. Budapest, 2010
Bárth Dániel: Vihargyertyák. Bácskai adatok egy „félhivatalos” szentelmény történetéhez, In: Szenvedély és szolgálat. Tanulmányok a hatvanesztendős Silling István tiszteletére. Szerk.: Dévavári Beszédes Valéria és Silling Léda. 186–194. p. Szabadka, 2010
Bárth Dániel: Benedictio peregrinorum. A zarándokok megáldásának liturgiatörténeti vonatkozásai, In: Olvasó. Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. Szerk.: Mód László és Simon András. 19–29. p. Szeged, 2010
Bárth János: Templom jobbágya, megye zsellére, eklézsia árendása. Fejezetek a katolikus székelység egyháztörténetéhez, Kecskemét, 2011
Bárth János: Székely közbirtokosságok a 20. század első felében, In.: Petercsák Tivadar (szerk.): Tradicionális agrárközösségek... Acta Akademiae Agriensis, Sectio Historiae XXXVIII (2010), 51-63. Eger, 2011
Bárth Dániel: - Jelenetek egy rossz házasságból (Erzsébetváros, 1742). Az erdélyi örmények mindennapi életének forrásvidéke, Acta Ethnologica Danubiana 13. (2011) 199–210., 2011
Bárth Dániel: Templombúcsú, In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon XI. Főszerk. Kőszeghy Péter. Budapest, 2011. 452–453., 2011
Szakál Veronika: Gelencei plébánosok feljegyzései, (Libelli Transsilvanici 9.) Kecskemét, 2011
Bárth János: Szentgyörgy megyéje Alcsíkban. Esettanulmány a katolikus székelység egyháztörténetéhez és társadalomnéprajzához, Kecskemét, 2012
Bárth János: Két véka féreje. Csíkszentgyörgyi és csíkbánkfalvi székely családi levelesládák, Kecskemét, 2013
Bárth Dániel: Egyház és házasság – szabályok, rítusok, hiedelmek, In: Középpontban a család 1–2. Szerk. Örsi Julianna. Túrkeve – Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület. 2. 151–160., 2012
Bárth Dániel: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. Tudományos ülés az EL-TE BTK Folklore Tanszék szervezésében (Budapest, 2012. február 7.), Vallástudományi Szemle VIII. 2012/1. 179–180, 2012
Bárth Dániel: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon, Budapest, 2013
Bárth Dániel: Alsópapság és népi kultúra (kutatási irányok, modellek és megközelítési lehetőségek), In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. Szerk. Bárth Dániel. ELTE BTK Folklore Tanszék, Budapest, 2013
Bárth Dániel: Állatáldás és állatátok, In: Inde aurum – inde vinum – inde salutem. Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Szerk.: Bali János – Báti Anikó – Kiss Réka. 106–115. Budapest, 2010
Bárth Dániel: Benedikciók a kora újkori bencés medicina szolgálatában, In: Mágikus és szakrális medicina. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Szerk.: Pócs Éva. 498–514. Budapest, 2010
Bárth Dániel: Sacra Arca Benedictionum (1697). Benedekrendi benedikciók a 17–18. századi Magyarországon, In: Örökség és küldetés. Bencések Magyarországon. Szerk.: Illés Pál Attila és Juhász-laczik Albin OSB. Budapest, Metem, 257–276., 2012
Bárth Dániel: „Miért és hogyan történeti tudomány a néprajz?” A történeti szokáskutatás távlatai, In: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat…” Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére. Szerk. ifj. Bertényi Iván, Géra Eleonóra, Richly Gábor. Budapest, ELTE, 2012
Bárth Dániel: Benediction and Exorcism in Early Modern Hungary, In: The Power of Words. Studies on Charms and Charming in Europe. Ed. by James Kapaló, Éva Pócs and William Ryan. 199–209. CEU Press, Budapest–New York, 2013
vissza »