Középkori pontifikálék Magyarországon  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
78680
típus K
Vezető kutató Földváry Miklós István
magyar cím Középkori pontifikálék Magyarországon
Angol cím Medieval Pontificals in Hungary
magyar kulcsszavak szövegkiadás, középlatin, liturgia, pontifikále, középkor, kézirat
angol kulcsszavak edition of text, medieval Latin, liturgy, Pontifical, Middle-Ages, manuscript
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Római civilizáció
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)40 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Egyházi zene
zsűri Kultúra
Kutatóhely Ókortudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Déri Balázs
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2013-03-31
aktuális összeg (MFt) 6.704
FTE (kutatóév egyenérték) 1.35
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A jelen pályázat célja a Ritualia Hungarica című OTKA projekt folytatása (az itt megindult sorozatnak a nagy múltú és tekintélyes Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum önálló alsorozatot biztosított, első két kötete a kulturális miniszter kiemelt támogatásával jelenik meg). A középkori liturgikus források kritikai kiadását a pontifikále műfajához tartozó fönnmaradt magyarországi anyaggal folytatnánk, majd az ebből levont következtetéseket monográfiában foglalnánk össze. Ez a munka az előző pályázatban elért eredményekre épül, amelyben kimutattuk, hogy egy, azóta elveszett esztergomi pontifikále a magyarországi liturgia első saját szerkesztésű könyve volt. Ezt a könyvet bizonyos mértékig helyreállította a jelen pályázat vezető kutatója, de lehető legteljesebb helyreállítására csak a három elsődleges forrás kritikai kiadásával kerülhet sor. A téma igen jelentős nemzetközi előzményeket folytat és széles közép-európai összefüggésbe illeszkedik. A pontifikálék kiadása és a róluk szóló monográfia mellett tervezzük az előző projektben megkezdett kutatások folytatását és az ott lezárt eredmények közreadását is.
angol összefoglaló
The purpose of the present project is to continue an earlier OTKA program called "Ritualia Hungarica" (the series initiated there was provided an independent subseries by the Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum, a series of considerable past and scholarly rank, and its first to volumes are about to be published with the special support of the cultural minister). The critical edition of medieval liturgical sources would be continued with the surviving Hungarian material which belongs to the genre of the Pontifical. After this, the conclusions drawn form them would be summarized in a monography. The work is strongly based upon the results achieved in the past project where we demonstrated that the very first book of the early Hungarian liturgy of a proper composition was a Strigonian (Esztergom) Pontifical unfortunately lost for today. This was partly reconstructed by the leader of the present project, but an approximately complete restoration is only possible after the edition of the three primary manuscript sources. The topic continues important international research and has a wide Central-European context. Beside the editions of the Pontificals and the monography on them we plan to fulfil the works begun in the first project and to publish the results already confirmed.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
1. Elkészítettük három magyarországi pontifikále-kézirat kritikai kiadását. 2. Monográfiát írtunk a nyugati liturgia változatainak kutatásáról; a Hartvik-agendáról és a magyar úzus keletkezéséről; a Veszprémi pontifikáléról, különös tekintettel annak dedikációs ordójára és zenei tartalmára. 3. A munka részeredményeit, illetve egyes kérdések bővebb kifejtését önálló tanulmányokban közöltük. 4. Számos kutatási segédanyagot (adattárak, táblázatok, kották) dolgoztunk ki és tettünk hozzáférhetővé. 5. Digitális másolatokból jelentős forrásgyűjteményt hoztunk létre, amely a nyilvánosság számára hozzáférhető. Mindezt az ELTE BTK Vallástudományi Központjának honlapján helyeztük el „Liturgiatörténeti kutatások” cím alatt: http://vallastudomany.elte.hu/content/liturgiat%C3%B6rt%C3%A9neti-kutat%C3%A1sok Eredményeink két tézisben foglalhatók össze: 1. A XI. században, valószínűleg még István király korában lezajlott egy sajátosan magyar liturgikus rend megkomponálása a nyugati úzusok keleti csoportján belül. A szerkesztői munkát más úzusok széles körének ismeretében, de önállóan, rendkívüli formai érzékkel és karakteres ízléssel végezte el egy magasan művelt értelmiségi személy vagy a köré szerveződő műhely. 2. A pontifikális ordók a funkció, a struktúra és a tételkészlet elemzésével írhatók le. Ezek alapján a középkori Európa liturgikus tájainak, régióinak, kistérségeinek földrajzi és történelmi mintázataira lehet következtetni.
kutatási eredmények (angolul)
1. We have made the critical editions of three manuscript Pontificals of Hungarian origin. 2. We have prepared three monographs: on the study of western liturgical variants; on the Chartvirgus Pontifical and the making of the Hungarian liturgical Use; on the Veszprém Pontifical, with special regard to its Dedication Ordo and its musical content. 3. Preliminary phases of the work and some more detailed partial topics have been discussed by independent papers. 4. A bulk of auxiliary materials (databases, tables, notes) has been compiled and published. 5. A considerable amount of digitised sources has been collected and made accessible for the public. All these can be studied on the following link: http://vallastudomany.elte.hu/content/liturgiat%C3%B6rt%C3%A9neti-kutat%C3%A1sok Our results: 1. In the 11th century, probably in the very age of King Stephen I, a peculiar Hungarian liturgical Use was composed within the cluster of the Eastern type of Western Uses. This editorial work was done by a highly educated intellectual or his scholarly circle with an intimate knowledge of several foreign customs, but independently, with an extraordinary sense of structure, and a characteristic style. 2. The Ordines of the Pontifical can be descripted by analysing the function, the structure and the repertory of their items – and conclusions can be drawn on geographical and historical patterns of liturgical landscapes, regions and subregions of medieval Europe.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Földváry M: A zsinattartás rendje a Hartvik-agendában, Magyar Egyházzene 19/(1), pp. 3–32, 2012
Földváry M: A Hartvik-agenda kiközösítési és visszafogadási rítusainak szerkezete és eredete, in: Conversio. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 2011. szeptember 22–23-án tartott vallástudományi konferencia előadásai [megjelenés alatt]. Argumentum, Budapest, 2013
Földváry M: A Hartvik-agenda és a Német-római pontifikále, pp. 147–158 in: Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében. A LFZE Egyházzene Tanszéke újraindításának 20. évfordulóján[…] LFZE, Budapest, 2012
Földváry M: Egy hiányzó láncszem. Az MR 124-es zágrábi pontifikále, Magyar Egyházzene 19/(4), pp. 383–416, 2012
Földváry M: „Íme, kivettetel e napon…”. A nyilvános vezeklők kiűzése és visszafogadása, Ókor 12, pp. 28–41, 2013
Földváry M: Középkori pontifikálék Magyarországon, Magyar Könyvszemle 126/2, pp. 242–247, 2010
Szaszovszky Á: A veszprémi pontifikále, Magyar Zene 51/(1), pp. 65–84, 2013
Szaszovszky Á: Koronázás a tridenti rítusban, pp. 243–265 in: Pánczél-Hegedűs J (szerk.). Miles Christi-évkönyv. Miles Christi, Budapest, 2011
Szaszovszky Á: A templomszentelés rendje a magyar középkorban. Adalékok fennmaradt forrásaink viszonyáról egymáshoz és európai környezetükhöz, pp. 373–381 in: Hagyomány és megújulás a liturgiában és zenéjében. LFZE Egyházzenei Tanszéke; Magyar Egyházzenei Társaság, Budapest, 2012
Szaszovszky Á: A Veszprémi pontifikálé templomszentelési ordója, pp. 83–96 in Kiss G (szerk.). Zenetudományi Dolgozatok 2011. In memoriam Dobszay László. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, 2012
Józsa A: Benedictio pontificalis sollemnis – Az ünnepélyes főpapi áldás, Magyar Egyházzene 19/(3), pp. 227–233, 2012
Földváry M: A római rítus változatainak kutatása. II- Módszertani vázlat és esettanulmány [sorozat], Magyar Egyházzene 20– [közlésre elfogadva, több részletben], 2013
Józsa A: A benedikcionále mint könyvtípus, Magyar Egyházzene 20/(2), pp. 138–146, 2013
Földváry M: Katalónia és Mallorca ordináriuskönyvei és jelentőségük a normatív liturgikus szövegek kiadásában, Magyar Egyházzene 18/(1), pp. 46–58, 2011
Földváry M: A római rítus változatainak kutatása I. Bevezető gondolatok, Magyar Egyházzene 20/(1), 29–36, 2013
Déri B; Földváry M: Objectives of Monumenta Ritualia Hungarica, pp. I-VIII in: Déri B. Missale Strigoniense 1484 […]. Argumentum Kiadó, Budapest, 2009
Földváry M: The Use of Esztergom, pp. IX–XV in: Déri B. Missale Strigoniense 1484 […]. Argumentum Kiadó, Budapest, 2009
Déri B: Egy „elveszett” Jeromos-hely Szent Gellértnél, Antik Tanulmányok 53/(1), pp. 79–95, 2009
Déri B: Három liturgikus tétel Szent István Intelmeiben, Irodalomtörténeti Közlemények 114/(1), pp. 3–16, 2010
Déri B: Patrisztikus himnuszok – középkori himnuszok. A dekontextualizálás és a rekontextualizálás útjai a latin liturgiában, Ókor 9/(3), pp. 56–63, 2010
Déri B: P. magister gesztájának bibliai-liturgikus idézetei I., Magyar Egyházzene 19/(1), pp. 33–38, 2012
Déri B: P. magister gestájának bibliai-liturgikus idézetei II., Magyar Egyházzene 19/(3), pp. 241–250, 2012
Déri B: P. magister gestájának bibliai-liturgikus idézetei III., Magyar Egyházzene 19/(4), pp. 343–352, 2012
Déri B: Prudentius útja a kánonba, pp. 342–360 in: Kelemen P; Kulcsár-Szabó Z; Simon A; Tverdota Gy. Filológia – Interpretáció – Médiatörténet. Ráció, Budapest, 2009
Déri B: Krónika és liturgia, Magyar Egyházzene 20/(1), pp. 37–42, 2013
Déri B: Prudentius' Weg in den Kanon, pp. 453–468 in: Kelemen P; Kulcsár-Szabó E; Tamás Á. (szerk.). Kulturtechnik Philologie: zur Theorie des Umgangs mit Texten. Universitätsverlag Winter, Heidelberg, 2011
Déri B: Transcursum: újra az 1480-as nyomtatott esztergomi breviárium előszaváról, Magyar Könyvszemle 128/(1), pp. 113–117, 2012
Földváry M: A Recent Survey of Catalonian and Mallorcan Ordinals and its Contribution to an Editorial Approach to Normative Liturgical Texts, pp. 457–470 in: Haggh B; Lacoste D (ed.). Papers Read at the 15th Meeting of the IMS Study Group ’Cantus Planus’ Dobogókő, 2009. Aug. 23-29. IMM, Ottawa, 2013
Földváry M: A magyarországi zsolozsma-lekcionárium temporáléjának jellegzetességei II. Esztergom, Magyar Egyházzene 16 (2008/2009), pp. 405–440, 2009
Földváry M: A hagyományos római (ún. tridenti) liturgia I–II., pp. 86–93 in: Sümegi Ferences Naptár, 2010
Földváry M: Ismeretlen ordótöredékek a középkori Magyarországon és a környező közép-európai egyházakban, Magyar Könyvszemle 126/3, pp. 366–375., 2010
Földváry M: The Prehistory of the Ordinarius Strigoniensis. The Relationship of a XVth Century Print to its Manuscript Antecedents, in: Matthias Rex 1458-1490. Hungary at the Dawn of the Renaissance. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2012
Földváry M: The Variants of the Roman Rite. Their Legitimacy and Revival, Usus Antiquior 3, pp. 121–129, 2012
Földváry M: Ordinarius Strigoniensis. Impressum pluries Nurenbergæ, Venetiis et Lugduni annis Domini 1493–1520 (RMK III Suppl. I 5031, RMK III 35, 134, 165, 166, 238), Argumentum Kiadó, Budapest, p. 188 + [16], 2009
Déri B: Missale Strigoniense 1484, id est Missale secundum chorum almæ ecclesiæ Strigoniensis, impressum Nurenbergæ apud Anthonium Koburger, anno Domini MCCCCLXXXIIII (RMK III 7), Argumentum Kiadó, Budapest, p. 659 + [71], 2009
Kovács A; Földváry M: Egy ismeretlen Szent Gellért-offícium, Magyar Könyvszemle 126, pp. 1–22, 2010
Déri B: Ambrosius: Deus creator omnium. Ellentét és egység egy kora keresztény himnuszban V., Magyar Egyházzene 17 (2009/2010), pp. 3–8, 2009
Földváry M: Te pedig a szent helyen lakol, Izráel dicsősége. A Ps 21,4 fordításáról, Magyar Egyházzene 17, pp. 387–392., 2010
Földváry M: A Litania maior és a Szent Márk-napi búzaszentelés szokása, Magyar Egyházzene 17, pp. 343–360, 2010
Földváry M: A Pázmány-rituále, pp. 33–34 in: 375. Történelem és Régészet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. ELTE BTK, Budapest, 2010
Földváry M: A római rítus változatai. Törvényességük és újjáéledésük, pp. 109–119 in: Uő; Talmácsi J (szerk.): XVI. Benedek pápa és a Szent Liturgia. Nemzetközi konferencia, Budapest, 2008. augusztus 21–24. Szent István Társulat, Budapest, 2010
Földváry M: Az úrnapi körmenetről, Magyar Egyházzene 17, pp. 225–232, 2010
Földváry M: Liturgikus könyvek, in: Ars sacra. A liturgikus művészet kézikönyve. Szent István Társulat, Budapest [közlésre elfogadva], 2013
Földváry M: Patrisztikus beszédek és kommentárok a latin liturgia kontextusában, Ókor 9/3, pp. 64–70, 2010
Földváry M: Unknown Fragments of Ordines in Medieval Hungary and Related Central European Churches, pp. 671–683 in: Leclant J; Vauchez A; Hurel DO (szerk.). Dom Jean Mabillon figure majeure de l’Europe des lettres. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Párizs, 2010
Magyarszéki Zsolozsma Bizottság [Földváry M]: Vesperale Carmelitanum (ad experimentum) — Kármelita vesperále (próbakiadás), Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék, 2010
Déri B: A Kézai-krónika bibliai-liturgikus idézetei, MAGYAR EGYHÁZZENE 18/(1), pp. 59–62, 2011
Déri B: Egy nagyböjti responzórium szövege legendáinkban?, Magyar Egyházzene 18/(4), pp. 363–366, 2011
Földváry M: Zsolozsmarendek V. A monasztikus vesperás rendje 1240 körül a Metz előtti Szent Arnulf-apátság szokása szerint, Magyar Egyházzene 18/4, pp. 423–428, 2011
Földváry M: Zsolozsmarendek IV. Az officium tenebrarum római és esztergomi szertartásrendje, Magyar Egyházzene 18/2, pp. 159–164, 2011
Földváry M: A liturgikus szöveg mint bensővé tett hittartalom, Praeconia 8/(1), pp. 30–35, 2013
Földváry M: Egy zsolozsmahagyomány újjáéledése. Gondolatok a Vesperale Carmelitanum elé, Magyar Egyházzene 19/(2), pp. 115–168, 2012
Földváry M: A magyarországi zsolozsma-lekcionárium temporáléjának jellegzetességei I. Bevezetés, Magyar Egyházzene 16 (2008/2009), pp. 143–154, 2009
vissza »