The role and appreciation of competition in Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
78683
Type K
Principal investigator Tóth, Tihamér
Title in Hungarian A verseny szerepe és felfogása Magyarországon
Title in English The role and appreciation of competition in Hungary
Keywords in Hungarian verseny, versnyfelfogás, versenyjog és -politika, versenyképesség
Keywords in English competition, apprecitation of competition, competition law and -policy, competitiveness
Discipline
Low and Government Sciences (Council of Humanities and Social Sciences)65 %
Ortelius classification: Business law
Economics (Council of Humanities and Social Sciences)35 %
Ortelius classification: Economic theory
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék (Pázmány Péter Catholic University)
Participants Bassola, Bálint
Dedics, Zsigmond
Nagy, Csongor István
Szilágyi, Pál Béla
Tari, Zsófia
Starting date 2009-06-01
Closing date 2012-06-30
Funding (in million HUF) 6.934
FTE (full time equivalent) 6.41
state closed project
Summary in Hungarian
A verseny fogalma központi elem a közgazdaságtanban, de jelentése és tartalma lényeges eltéréseket mutat az elméleti
szakemberek, állami hivatalnokok és a gazdasági élet szereplői által vallott felfogások között.
A kutatás két pillérre épül. A verseny különböző felfogásainak (klasszikus verseny, struktúra-viselkedés-teljesítmény modell, chicagói iskola, ordoliberális iskola, ausztriai és evolúciós iskola, post-chicagói iskola, működőképes verseny, stb.) elméleti és helyi viszonyokhoz adaptált vizsgálatával kívánja megalapozni a második pillért, amely a magyarországi versenyfelfogás empirikus felmérésén, majd annak elemzésén alapul.

Mind az elméleti, mind az empirikus (felmérések, mélyinterjúk, stb.) kutatások során a kutatócsoport a verseny szerepét tágabb környezetébe helyezi, de egyben a helyi viszonyokra tekintettel vizsgálja, amelynek során figyelembe veszi a Magyarországra is irányadó európai uniós „Lisszaboni-stratégiát”, a helyi gazdasági környezetet, a versenyképességet, a márkák közötti és a márkákon belüli versenyt, továbbá azt, hogy az állam a gazdasági szabályozás során mennyiben veszi figyelembe a verseny szempontjait, azok mikor és mennyiben élveznek prioritást. Egyben arra is választ keres a kutatás, hogy ki(k)re vagy milyen mechanizmusokra kell
bízni a verseny (vagy annak hiányának) kikényszerítését, illetve, hogy mennyiben célszerű államhatalmi eszközökkel vagy támogatásokkal a verseny folyamatát befolyásolni.
Summary
The competitiveness of a country and the success of the economy very much depends on how the participants of the economy (state, undertakings and consumers) look at competition and whether the state in the role of a regulator appreciates competition or not and to what extent. In recent times the development of the private sector is looked at as a critical factor to the development of a successful economy.
Competition is a central issue in economics, but its content and meaning differs substantially among academics, officials and the business community. The research is based on two pillars. First we look at the different approaches and theories to and about competition (classic theory, SCP-model, Chicago school, ordoliberal school, Austrian and evolutionary schools, workable competition, etc.) and place the gathered experience in a local context. The second pillar is based on an empirical research (based on articles, media appearances, and personal interviews) into the appreciation of competition in Hungary.

Within the firs pillar we look at the Lisbon-strategy, local particularities, competitiveness, inter- and intrabrand competition and how the state takes the idea of competition into account when regulating markets. We also look at the non-competition based sectors. One of the main underlying questions is, how the state should regulate markets in Hungary (if it should regulate) and what processes should be furthered on the market. Moreover we look at other aspects, like scarcity, unfairness and its appreciation in the society and the structure of the economy (SMEs?).

The research looks at the issue from a competition policy and law perspective, taking into consideration the US, EU and national experiences. A comprehensive analysis will also be given on previous research in Hungary.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás során több pilléren állva tanulmányoztuk a verseny és a versenypolitika szerepét az EU tag Magyarországon. Megvizsgáltuk a ma is ható föbb versenyelméleti iskolákat, s oda jutottunk, hogy a mai európai és magyar versenypolitikát a Chicago School, a Harvard School és a Freiburgi Iskola tanításának elemeit egyaránt tartalmazza. Újszerű kutatási irányként, a Rerum Novarum páápai enciklika 120. évfordulója alkalmából megvizsgáltuk, hogy a katolikus egyház társadalmi tanítása hogyan viszonyul a piac versenyhez. Megvizsgáltuk a GVH antitröszt és legfontosabb tisztességtelen kereskedelmi gyakorlati döntéseit is. Végezetül igyekeztünk empirikus módon, közvéleménykutatás révén is tesztelni, hogy Magyarországon a szabad és tisztességes verseny milyen fogadtatásban részesül.
Results in English
Our research on the role of competition and competition policy in the EU-member Hungary was based on three pillars. We studied those competition schools of thought which still tend to influence modern competition policy in Hungary and in Europe, especially the Chicago School, the Harvard School and the Freiburg (ordoliberal) School. It was a unprecedented approach in Hungary that we carried out an analysis of the Catholic Church's social teching in relation to free markets and competition on the occasion of the 120th anniversary of the Rerum Novarum. We also prepared studies covering the decisions of the Hungarian competition authority (GVH) in the field of antitrust and deception of consumers. Finally, we construed an in-depth going questionnaire to study empirically how the public perceives the idea of free and fair competition.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=78683
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tari, Zs: A támadható piacok elmélete, Versenyjogi tanulmányok, 2010
Tóth, T: A GVH antitröszt döntései 2009-ben, Versenyjogi tanulmányok, 2010
Tóth, T: A GVH 2009. évi döntései: fogyasztók megtévesztése és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, Versenyjogi tanulmányok, 2010
Tóth, T: A GVH legjelentősebb fogyasztók megtévesztése és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tárgyú döntései 2009-ben, Iustum, Aequum, Salutare, 2010
Szilágyi, P: Fúziókontroll a GVH 2009-es gyakorlatában, Versenyjogi tanulmányok, 2010
Bassola, B: A chicagói iskola versenypolitikai nézeteinek bemutatása, Versenyjogi tanulmányok, 2010
Tóth, T: Az ordoliberális versenypolitikai iskola üzenete a mának, Ruszoly József emlékkönyv, SZTE-JÁK, Szeged, 2010
Szilágyi, P: Fúziós szimulációk a közösségi versenypolitikában, Külgazdaság, 2010
Tóth, T: Versenykorlátozó megállapodások a GVH 2009-es gyakorlatában, Külgazdaság, 2010
Szilágyi Pál: A versenypolitika mozgástere a versenyképesség tükrében, Megjelenés alatt: Katona Klára (szerk.): Vállalati versenyképesség és az állam szerepe – Hitek és tévhitek. PPKE JÁK: Budapest., 2011
Tóth Tihamér: Az állam gazdasági szerepvállalásának versenyjogi keretei az EU tag Magyarországon, Megjelenés alatt: Katona Klára (szerk.): Vállalati versenyképesség és az állam szerepe – Hitek és tévhitek. PPKE JÁK: Budapest., 2011
Szilágyi Pál: A hatékonyságjavulás értékelése az uniós versenyjogban – az egyoldalú hatások és a hatékonyságjavulás., Külgazdaság (mejelenés alatt), 2011
Tóth T.: A katolikus egyház versenypolitikai üzenete , avagy létezik-e "vatikáni versenyiskola"?, 120 éves a Rerum Novarum, Pázmány Press, 2012
Tóth Tihamér: Összegző tanulmány a verseny szerepéről az EU tag Magyarországon, Versenyjogi Műhelytanulmányok, 2012/4, 2012
Szilágyi Pál: Versenypolitikai iskolák post-chicagó: a harvardi iskola hagyatékai, Versenyjogi Kutatóközpont, Versenyjogi Műhelytanulmányok, 2012/5., 2012
Back »