Epikarsztos rendszerek természeti és antropogén folyamatok hatására bekövetkező változásainak komplex vizsgálata két hazai mintaterületen  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
79135
típus K
Vezető kutató Móga János
magyar cím Epikarsztos rendszerek természeti és antropogén folyamatok hatására bekövetkező változásainak komplex vizsgálata két hazai mintaterületen
Angol cím Complex investigation on changes occuring due to natural processes and human activities of epikarstic systems on two Hungarian sites
magyar kulcsszavak karsztökológiai rendszer, epikarsztos rendszer, abiogén és biogén tényezők, antropogén folyamatok,
angol kulcsszavak karst ecological system, epikarstic system, abiogen and biogen factors, human activities
megadott besorolás
Természetföldrajz (Komplex Környezettudományi Kollégium)70 %
Ortelius tudományág: Földrajz
Biodiverzitás, természetvédelmi biológia és genetika, inváziós biológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)30 %
Ortelius tudományág: Természetmegőrzés
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Természetföldrajzi Tanszék (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Darabos Gabriella
Kéri András
Kériné dr. Borsodi Andrea
Kiss Klaudia
Szabó Mária Ottilia
projekt kezdete 2009-02-01
projekt vége 2013-01-31
aktuális összeg (MFt) 10.095
FTE (kutatóév egyenérték) 7.44
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A karsztökológiai rendszerben lejátszódó folyamatok vizsgálata céljából állt össze kutató kollektívánk, amely főleg az epikarszt interdiszciplináris kutatását tervezi. E vizsgálatok kiterjednek az abiotikus rendszer elemeire (a talaj és a fedőüledékek, a víz, a talajlevegő és a kőzet kölcsönhatásainak megismerésére). Tervezett vizsgálataink magába foglalják a felszín és az epikarszt biogén tényezőinek (felszíni növényborítás, talaj mikrobaközösségek változásainak) karsztkorróziós folyamatokra gyakorolt hatásvizsgálatát. Elsődleges cél a karsztos oldódás folyamatának, területi és lokális különbségeinek (Aggteleki-karszt, Bakony) az eddigieknél pontosabb megismerése újszerű mikrobiológiai, növényökológiai vizsgálatokkal, a talaj biológiai aktivitásának (szén-dioxid produkciójának) mérésével. A jelen pályázatban tervezett vizsgálatok során természetes és emberi behatásoknak kitett karsztos környezetekben előforduló mikrobaközösségek biodiverzitását és populációsűrűségét tárjuk fel. A fedetlen és az eltérő fedettségű kőzetfelszínek mikroorganizmus abundanciájának megismerése, a legfontosabb mikróbacsoportok filogenetikai diverzitásának és potenciális anyagcsere aktivitásának feltárása elősegíti a különböző környezeti feltételek között élő mikróbaközösségek által meghatározott karsztos és eróziós folyamatok megértését. A mikróbaközösségek szerkezetében és összetételében bekövetkező változások jó indikátorai lehetnek a karsztos környezetekben emberi behatásra megnyilvánuló degradációnak.
angol összefoglaló
Our research group gathered in order to study the karstological processes within the karst ecological system. The main aim is the interdisciplinary examination of epikarsts. These investigations include the elements of the abiotic system (soil and cover deposits, the water, the recognition of interaction between soil, air and rocks). The planned surveys comprise of the effects surface and the biogenic factors (surface vegetation coverage, the changes of microbial communities) play on karst-corrosion. The primary aim is the better understanding of the territorial and local differences (Aggteleki-karszt, Bakony) of karst solution processes through new microbiological, plant-ecological examinations and the measurements of soil biological activity (the production of carbon dioxide). The aim of the study is to reveal the population density and biodiversity of microbial communities inhabiting the natural karst environments and the human activity affected habitats. Examining the abundance of microorganisms in the uncovered and differently covered rock surfaces, revealing the phylogenetic distribution and the potential metabolic activities of the most important microbial groups, facilitates to understand the karstic and erosive processes controlled by them under different environmental conditions. Changes in the structure and composition of microbial communities can also be a good indicator of degradation of karst environments due to human impacts.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A karsztok sérülése és szennyeződése a karsztok felszínnel érintkező epikarsztos rendszerein keresztül valósul meg, ezért fontos az epikarsztos rendszerekben végbemenő természeti folyamatok megismerése, és az antropogén hatásokra bekövetkező változások vizsgálata. Az epikarsztos rendszerekben végzett vizsgálataink kiterjedtek az abiotikus rendszer elemeire (a talaj és a karsztos fedőüledékek vizsgálatára, a víz, talajlevegő és kőzet kölcsönhatásainak megismerésére, valamint a felszín és az epikarszt biogén tényezőinek (felszíni növényborítás, talaj mikrobaközösségek változásainak) karsztkorróziós folyamatokra gyakorolt hatásvizsgálatára. Vizsgálatuk a mintaterületet ért antropogén hatásokat is. A felszíni vizek minősítése biológiai vízminősítés segítségével, ill. laborban végzett vízvizsgálatokkal történt. Az egyes talajtípusok karsztkorróziós folyamatokra gyakorolt hatásának megismerésére esőszimulációs kísérleteket állítottunk össze. A felszínen mikroklímát, a karsztos talajokban a talajlevegő CO2 tartalmát mértük. Meghatároztuk a mikrobiális eredetű szén-dioxid koncentráció térbeli és időbeli mennyiségének változását. Új összegfüggéseket találtunk a mikroklíma, a felszínborítás, a kitettség, a talajmélység és a talajban élő mikrobaközösségek biomassza mennyisége (élőanyag tömege) és aktivitása között.
kutatási eredmények (angolul)
The damages and pollution of karsts occurs through the karst’s epikarstic systems which are in connection with the surface. This gives a special significance to the cognition of natural processes taking place in epikarstic systems and the analysis of changes due to human impacts. Our researches in the epikarst systems cover elements of the abiotic system (soil and karstic cover-deposit, water, interaction between soil CO2 gas and rock), as well as the study of surface’s and epikarst’s biogene factors (vegetation on surface, changes of soil’s microbe communities) playing an impact on processes of karst corrosion. We examined antropogenic effects as well. The qualification of surface waters happened with the help of biological water labeling, as well as by water sampling and labor survey. In order to understand the effect played by the different soil types on karst corrosion processes we ran rain simulating experiments. On the surface we measured the microclimate, while in the karst soil the amount of CO2 in soil gas. We defined the spatial and temporal quantitative changes of CO2 concentration of microbial origin. We found new correlation between micro climate, surface coverage, exposure, soil depth and the amount of biomass originating from soil dwelling microbial communities (living material mass) and their activity.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=79135
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
J. Móga–M.Szabó–A. Borsodi-Kéri–G. Darabos–K. Kiss–A. Kéri 2009: Investigation on changes occuring due to natural processes and human activities of epikarstic systems on two Hungarian sites., Geokarst 2009. International Symposium on geology, natural resources and hazards in karst regions, Hanoi Vietnam, Proceedings p. 64., 2009
Horváth, G.–Kiss K.–Móga J.–Németh R. 2009: Peculiar natural processus at a loess-covered karst plateau in Hungary., Geokarst 2009. International Symposium on geology, natural resources and hazards in karst regions, Hanoi Vietnam, Proceedings p. 86., 2009
Knáb M.,Kiss K.,Kéri A.,Palatinszky M.,M. Tóth E.,Márialigeti K.,Móga J.,Borsodi A. 2010: Hazai epikarszt rendszerek kisvizeinek vízkémiai és mikrobiológiai jellemzése, biológiai vízminősítése., Hidrológiai Közlöny 90: pp. 60-62., 2010
Knáb M., Kiss K., Kéri A., Palatinszky M., M. Tóth E., Márialigeti K., Móga J., Borsodi A.: Hazai epikarszt rendszerek kisvizeinek vízkémiai és mikrobiológiai jellemzése, biológiai vízminősítése., Hidrológiai Közlöny 90 (6): 60-62., 2010
Knáb M., Kiss K., Lehner Á., Szili-Kovács T., Palatinszky M., Márialigeti K., Móga J., Borsodi A.: Hazai epikarszt rendszerek talajaiban előforduló mikrobaközösségek szerkezetének és aktivitásának összehasonlító elemzése., Karsztfejlődés XV. Szombathely, pp. 35-48., 2010
Móga J.,Mari L.,Kiss K., Kériné Borsodi A.,Kéri A.,Knáb M.,Szabó M.,Darabos G.,Varju Zs.,Egervári N.: A karsztos táj változásainak (degradációjának) vizsgálata a Tapolcai-karszton., Tájökológiai kutatások 2010. IV. Magyar Tájökológiai Konferencia MTA Földrajztudományi Kutatóintézete Budapest, pp. 177-186., 2010
Szabó M.,Kériné Borsodi A.,Kiss K.,Knáb. M.,Kéri A.,Hajduné Darabos G.,Móga J.: Hazai karszttavak tájökológiai szemléletű állapotfelmérése., IV. Magyar Tájökológiai Konferencia MTA Földrajztudományi Kutatóintézete Budapest, 2010. pp. 255-261., 2010
Knáb M., Kiss K., Szili-Kovács T., Palatinszky M., Márialigeti K., Móga J., Borsodi A.: Comparative study of microbial communities in soils from two Hungarian karstic areas., 18th International Karstological School "Classical Karst" Postojna, Slovenia, 14-19 June, 2010. Abstracts, 2010
Móga J. – Mari L. –Szabó M. – Kiss K. – Kériné Borsodi A. – Kéri A. – Knáb M. – Iván V.: Antropogén hatások vizsgálata a Tapolcai-karszt epikarsztos rendszerében., Karsztfejlődés XIV. Abstrakt kötete Szombathely, p. 25., 2011
Büki G. – Knáb M. – Márialigeti K. – Móga J. – Borsodi A.: Összehasonlító diverzitás vizsgálatok a Tapolcai-karszt talajainak baktérium közösségein., Karsztfejlődés XIV. Abstrakt kötete Szombathely, p. 38., 2011
Móga J.– Szabó M.– Borsodi A. K.– Kiss K.– Kéri A. – Darabos G. – Mari L. – Knáb M.: Investigation of the changes (degradation) of karst landscapes and epikarst due to human impact in two Hungarian karst areas., Investigation of the changes (degradation) of karst landscapes and epikarst due to human impact in two Hungarian karst areas. IAG/AIG Regional Conference 2011. Geomorphol, 2011
J. Móga, M. Szabó, K. Kiss, V. Iván, A. K. Borsodi 2011: Investigations on the changes of karst landscape and biogene and abiogene factors of the epikarst system due to human impact on the surface protection area of the Tapolca, 19th International karstological school, Karst Underground Protection, Postojna, Slovenia Abstracts pp. 58-59., 2011
Szabó M. – Móga J. – KissK. – Borsodi A. – Knáb M. –Kéri A. – Hajduné Darabos G.: Dunántúli vizes élőhelyek (Szigetköz és a tapolcai karszttavak) környezeti állapota., In: Béres Cs., Füzesi I., Kalmár S., Korponai J., Németh L. (szerk.) Nyugat-Dunántúl környezeti állapota helyzetkép és kihívások. Szombathely, pp.167 – 175., 2011
Móga János – Kiss Klaudia – Szabó Mária – Kériné Borsodi Andrea – Kéri András – Mari László – Knáb Mónika – Iván Veronika: Természeti és antropogén hatások vizsgálata a Tapolcai-karszt epikarsztos rendszerében., Karsztfejlődés 16. Szombathely, pp. 185-201., 2011
Büki Gabriella – Knáb Mónika – Márialigeti Károly – Móga János – Borsodi Andrea: Összehasonlító diverzitás vizsgálatok a Tapolcai-karszt talajainak baktérium közösségein., Karsztfejlődés 16. Szombathely, pp. 143-155., 2011
Knáb M, Szili-Kovács T, Kiss K, Palatinszky M, Márialigeti K, Móga J, Borsodi AK: Comparison of soil microbial communities from two distinct karst areas in Hungary, ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA 59:(1) pp. 91-105., 2012
Knáb M., Büki G., Szili-Kovács T., Márialigeti K., Móga J., Borsodi A.: Tenyésztésen alapuló és tenyésztéstől független molekuláris biológiai diverzitás vizsgálatok a Gömör-Tornai karszt talajainak baktériumközösségein., KARSZTFEJLŐDÉS 17.: pp. 105-116., 2012
Móga J., Mari L., Kiss K., Kériné Borsodi A., Kéri A., Knáb M., Csüllög G.: Antropogén hatások vizsgálata a Baradla-barlang vízgyűjtő területének epikarsztos rendszerében., KARSZTFEJLŐDÉS 17.: pp. 179-198., 2012
Móga János, Kiss Klaudia, Szabó Mária, Kériné Borsodi Andrea, Kéri András, Mari László, Knáb Mónika, Iván Veronika: Hazards and Landscape Changes (Degradations) on Hungarian Karst Mountains Due to Natural and Human Effects., Journal of Mountain Science 10: (1) pp. 16-28., 2013
vissza »