Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
79143
típus K
Vezető kutató Győri János
magyar cím Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára
Angol cím Teachers' intercultural beliefes and their impact on the classroom practice
magyar kulcsszavak tanárok nézetei, interkulturális oktatás, osztálytermi munka, nemi különbségek
angol kulcsszavak teachers' beliefes, intercultural education, everydayí practice in the classroom, gender differences
megadott besorolás
Neveléstudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító oktatás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)50 %
Ortelius tudományág: Szociálpszichológia
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Boreczky Elemérné
Cs. Czachesz Erzsébet
Kovács Mónika
Nguyen Luu Lan Anh
Szabó Mónika
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2014-03-31
aktuális összeg (MFt) 8.258
FTE (kutatóév egyenérték) 4.78
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Munkánkban a tanári kogníciókutatás konstruktivista pedagógiai és szocio-kognitívista pszichológiai hagyományaihoz kapcsolódva kívánjuk megvizsgálni, hogy a jelen multikulturalitás irányában alakuló iskolai világában milyen nézetekkel, attitűddel, hiedelmekkel rendelkeznek az iskolai gyakorlatban tevékenykedő hazai tanárok az interkulturalitásra vonatkozóan. Ezért kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerekkel, 300-350 tanár vizsgálata segítségével kívánjuk feltárni a bevándorló, illetve más szocio-kulturális kisebbséghez tartozó (pl. roma) tanulókra vonatkozó tanári nézeteket, az e tanulói populációkhoz tartozó tehetségesekkel kapcsolatos felfogásmódokat, valamint mindezen tanulói csoportokkal kapcsolatban és ettől függetlenül is a nemek közötti különbségekre vonatkozó tanári értelmezéseket. A tanárok meghatározott szempontból kiválasztott kisebb csoportja vizsgálatával (a hazai kutatói gyakorlatban még alig elterjedt osztálytermi megfigyeléssel) azt is fel kívánjuk tárni, hogy interkulturalitásra vonatkozó nézeteik tükröződnek-e, s ha igen, miképpen a pedagógusok tanórai gyakorlatában. Hipotézisünk szerint jelenleg a magyarországi tanárok gondolkodásmódját jobban jellemzi a monokulturális szemlélet, mint a szocio-kulturális heterogenitást figyelembe vevő irányultság; ezért azt várjuk, hogy a tanárok nézeteiben és iskolai gyakorlatában az előbbi szemlélet fog dominálni. Ugyanakkor azt is feltételezzük, hogy a tanárok nézetrendszerében és gyakorlatában megnyilvánuló esetenkénti különbségeket érvényesebben fogja magyarázni például a tanárok műveltsége, iskolájuk mikroklímája, és csak kevésbé az, hogy valóban vannak-e vagy nincsenek kisebbségi diákjaik. A kutatás eredményeként képet nyerhetünk hazai tanárok interkulturális nézeteiról: arról, hogy milyen nézetekkel és attitűdökkel, milyen tehetségképpel rendelkeznek a különféle nemzetiségű bevándorló diákokra, szocio-kulturális kisebbségekre vonatkozóan, milyen jellegzetességek észlelhetők a fiú és lány tanulóikra vonatkozó nézeteikben, s hogy e nézetek miként jelennek meg a tanárok órai tevékenységében. Eredményeink mind a pszichológia és pedagógia elméleti szakemberei (kutatók, oktatók), mind a gyakorlati szakemberek (iskolapszichológusok, tanárok, szociális munkások) számára újszerűek és fontosak lesznek. A téma nagy lehetőségeket nyújt nemzetközi (főképp EU-s) kutató- és szakmai csoportokkal való kapcsolatteremtésre, közös nemzetközi kutatások és egyéb együttműködések megindítására is.
angol összefoglaló
In line with constructivist pedagogy and sociocognitive psychology cognition traditions of teachers’ cognition research, and taking into consideration the shift towards multiculturality in school, our research aims at studying Hungarian school teachers’ interculturality-related attitudes and beliefs. Using quantitative and qualitative methods, with the participation of 300-350 teachers we plan to unveil teachers’ beliefs and expectations concerning immigrant and other sociocultural minority (e.g. Roma) students. Teachers’ concepts about gifted students of these groups as well as teachers’ interpretations of differences between female and male students in these groups and in general are also to be examined.
A smaller group of teachers will be selected on the basis of specific criteria to participate in a classroom observation study – a less wide-spread method in research in Hungary. Its target is to show whether teachers’ interculturality-related beliefs are mirrored? reflected? and if yes, how are these beliefs manifested in their classroom practices. We hypothezise? suppose? that in the current situation teachers’ thinking in Hungary is more strongly characterized by the monocultural concept and much less by the realization of sociocultural diversity, as a consequence, the earlier will dominate the beliefs and classroom practices of school teachers. We also expect that variability in teachers’ belief system and classroom practices in some cases can be accounted for the different educational level of the teachers, the school atmosphere or for the fact that they do have or do not have minority students.

.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Budapestre reprezentatív mintát jelentő résztvevők (tanárok) a multikulturalitás fogalmát ismerik az „interkulturalitás”-t kevéssé. A tanulói diverzitás kapcsán az iskolai integrációban jelölik meg a fő pedagógiai célt, de a gyakorlatban ellentmondásos ehhez a viszonyuk. A bevándorló tanulókról inkább pozitív képpel rendelkeznek, a cigánynak vélt tanulók homogén csoportként jelennek meg tudatukban. A tanárok kulturálisan homogén, „univerzális gyerek” képével rendelkeznek (a magyarul tudó tanulók egyformán képezhetők). Magukat szakmailag nem eléggé képzettnek, de személyiségvonásaik miatt alkalmasnak tartják a tanulói diverzitások kezelésére. Leginkább az első és a legalább harmadik generációs értelmiségi tanárok rendelkeznek multikulturális érzékenységgel. Multikulturális attitűdjeikre az alapvető értéktípusok, a tekintélyelvűséghez, külső csoportok tagjaihoz viszonyulás hatnak. A tanulói diverzitáshoz való viszonyulást a pályaszocializációs folyamat és élettapasztalatok egésze befolyásolja, nemcsak a koraiak. A tanárok nézeteiben sztereotipikusan jelennek meg a nemek, s nem rendelkeznek erre vonatkozó pedagógiai reflektivitással. A multikulturális nevelés ismeretközvetítésként jelenik meg a tudatukban. Az osztálytermi munkában nemcsak spontán módon viszonyulnak a tanulói sokféleséghez: tanítványaik szocializációja érdekében maguk is megkonstruálnak, manifesztté tesznek egyes diverzitásokat, más diverzitásokat pedagógiai célokból „kikapcsolnak” a kommunikációjukból.
kutatási eredmények (angolul)
In a representative sample of teachers in Budapest we found that they are not familiar with the concept of "interculturalism" rather with "multiculturalism". According to students' diversity, they support full integration in the school as a main pedagogical goal; however, in everyday practice they are rather ambivalent with it. They hold a generally positive view of their immigrant students; and their (divers) Gipsy students seem to be a homogeneous group to them. Our participants hold rather a "universalist" view in education (all students /who are Hungarian speaker/ are teachable in the same way). They feel, professionally they are not well prepared to handle different types of students' diversity - still, they feel they are able to handle all of their students with diverse backgrounds effectively, because of their good basic personal abilities as teachers (sensitivity, empathy, tolerance etc.). Those teachers are the most sensitive from multicultural aspects in education who come from 1st or 3rd generation professional families. Their attitudes toward student diversity is deeply influenced by their whole life and career, not only by the early events and experiences. However, for most of the teachers multiculturalism in education is mainly and only an academic topic. For pedagogical reasons teachers in the classroom wittingly construct and use different types of diversities in education by themselves too, while they neglect some other types of diversities at the same time.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=79143
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gordon Győri János: Best practices in international talent nurturing and support: Reflections, lessons and questions, In In Gordon Győri J. (Ed.) (2012). International horizons of talent support, II.: Best practices within and without the European Union, 2. (pp. 215-226)., 2012
Gordon Győri János: Jó gyakorlatok a Kárpát-medencei magyar tanulók tehetséggondozásában., In Demeter J. (Szerk.), A Kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlatai (pp. 177-184), 2012
Frank, A. & Gordon Győri, J.: Freedom and creativity: Programmes of the Israel Center for Excellence through Education., In J. Gordon Győri (Ed.), International horizons of talent support, II. : Best practices within and without the European Union, 2. (pp. 65-89)., 2012
Gordon Győri, J. & Nagy, T.: Summer talent support camp: Talent support programme of the German Student Ac ademy., In J. Gordon Győri (Ed.), International horizons of talent support, II. : Best practices within and without the European Union, 2. (pp. 35-63)., 2012
Hegelsberger Judit & Gordon Győri János: Az osztálytermi megfigyelés módszere, különös tekintettel a módszernek a multikulturális nevelés és oktatás fejlesztésében betöltött szerepére., In Kádár J. & Szathmári J. (Szerk.), Mi Más Konferencia 2010: Gondolatok a másságról (pp. 165-180)., 2012
Gordon Győri János, Nguyen Luu Lan Anh, Marosvölgyi Tekla, Zsolnai Andrea & J. Tóth Judit: Közösségi alapú akkulturáció: Vietnami kulturális nap egy budapesti iskolában., In A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet (p. 109). Szombathely: Magyar Pszichológiai Társaság., 2012
Cs. Czachesz Erzsébet, [Gordon] Győri János & Németh Szilvia: Az iskola és a szülők kapcsolatának mintázata a migráns/roma tanulók arányának függvényében, az iskolaváltás oka., In Benedek A., Tóth P. & Vedovatti A. (Szerk.), A munka és nevelés világa a tudományban: Program és összefoglalók (p. 131). [Budapest]: Magyar Tudományos Akadémia Pedagóg, 2012
Gordon Győri János: Angol vagy kínai: Küzdelem a méltányos és gazdaságilag is hasznos oktatási nyelvért. Szingapúr példája, In Horváth István és Tódor Erika Mária (Szerk.), Nyelvhasználat, tannyelv és két(több)nyelvű lét (pp. 165-184). Kolozsvár: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet., 2010
Cs. Czahesz E., Gordon Győri J., Boreczky Á., Németh Sz.: Tanárok interkulturális nézetei a tanulói sokféleségről, In A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet (pp. 109-110). Szombathely: Magyar Pszichológiai Társaság., 2012
Gordon Győri János, Németh Szilvia, Szabó Ágnes: Tanárok nézetei a tanulói sokféleségről, Iskola a társadalmi térben és időben 2011–2012: I. kötet. pp. 288-298., 2013
Szabó Mónika, Nguyen Luu Lan Anh, Kovács Mónika, Fliszár Éva: Tanárok nemekkel kapcsolatos egalitárius nézetei: Tudatosság vagy vakság?, Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka (Szerk.), Változó életformák - régi és új tanulási környezetek: XIII. Neveléstudományi Konferencia. p. 201., 2013
Kovács Mónika, Szabó Mónika, Fliszár Éva: Fiúk és lányok az iskolában: tanárok nemekkel kapcsolatos nézetei., Vargha András (szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet. p. 40., 2012
Kovács Mónika, Szabó Mónika: Tanárok nemekkel kapcsolatos nézetei., Hegedűs Judit, Kempf Katalin, Németh András (szerk.) Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány - a múlt értékei és a jövő kihívásai: 11. Orsz. Neveléstudományi p.309, 2011
Győri János, Szabó Mónika: Tanárok viszonyulása a tanulói diverzitáshoz, Szily Ildikó (szerk.) „Társadalmi egyenlőtlenségek és az oktatási rendszer Európában.” A pedagógia esélyei és lehetőségei a kulturális és társadalmi... p. 22, 2013
Gordon Győri, János: International horizons of talent support I., Budapest, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011
Gordon Győri János, Nagy Tamás: Talent support in Germany, Gordon Győri János (Ed.) International horizons of talent support I., pp. 73-95. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011
Gordon Győri János, Frank Andrea, Kovács Bernadett: Centres for talent support in Israel, Gordon Győri János (Ed.) International horizons of talent support I., pp. 121-144. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011, 2011
Gordon Győri János: Talent Support in South-East Asia: The Singapore example, Gordon Győri János (Ed.) International horizons of talent support I., pp. 145-164. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011, 2011
Gordon Győri János, Nagy Tamás: New trends in talent support: Lessons in good practice from nine countries, Gordon Győri János (Ed.) International horizons of talent support I., pp. 229-242. Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011, 2011
Gordon Győri János: A tehetséggondozás nemzetközi horizontja I.: Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül 1., Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2011
Gordon Győri János, Frank Andrea, Kovács Bernadett: Tehetséggondozó központok Izraelben, Gordon Győri János (Szerk.): A tehetséggondozás nemzetközi horizontja I.: Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül 1., (pp. 97-120.) Budapest: MATEHETSZ, 2011
Gordon Győri János, Nagy Tamás: A német tehetséggondozás jelene egy tehetséggondozó modell tükrében, Gordon Győri János (Szerk.): A tehetséggondozás nemzetközi horizontja I.: Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül 1., (pp. 143-164.) Budapest: MATEHETSZ, 2011, 2011
Gordon Győri János: Tehetséggondozás Délkelet-Ázsiában: A szingapúri példa, Gordon Győri János (Szerk.): A tehetséggondozás nemzetközi horizontja I.: Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül 1., (pp. 187-208.) Budapest: MATEHETSZ, 2011, 2011
Gordon Győri János, Nagy Tamás: Új irányvonalak a tehetséggondozásban: Kilenc ország jó gyakorlatának tanulságai, Gordon Győri János (Szerk.): A tehetséggondozás nemzetközi horizontja I.: Jó gyakorlatok az Európai Unión belül és kívül 1., (pp. 229-243.) Budapest: MATEHETSZ, 2011, 2011
Gordon Győri János: Tudásmenedzsment és innováció kelet-ázsiai országok oktatásügyében, http://tamop311.ofi.hu/szakmai-program/8-piller/8-1, 2010
Erős Petra, Gordon Győri János: Az iskolaelhagyás jelensége Japánban, In Kozma T. & Perjés I. (Szerk.), Új kutatások a neveléstudományokban 2010: Törekvések és lehetőségek a 21. sz. elején (pp. 317-325). Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2011
Németh Szilvia és Gordon Győri János: The impacts of teaching and learning processes on key-competences: Some results of DICE-project, In M. Szpiler (Ed.) Kompetencje w kulturze/Competences in culture: Publikacja pokonferencyjna/Post conference publicat (pp. 274-277). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury., 2011
[Gordon] Győri J., Németh Sz. & Cs. Czachesz E.: Tanárok interkulturális nézetei és szülőkkel való elmondott együttműködése közötti összefüggések, In Hegedűs J., Kempf K. & Németh A. (Szerk.), Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány: A múlt értékei és a jövő kihívásai: Program és összefoglalók (p. 362). Budapes, 2011
Gordon Gyori J., Cs. Czachesz E., Nguyen Luu L.A., Szabó M., Szabó Á.: Developing intercultural leadership through education, In Program & abstracts: 7th Biennal Conference on International Academy for Intercultural Resarch: Leadership in the Multicultural world: Exploring new frontiers of leade, 2011
Győri János, Németh Szilvia, Kende Judit: Pedagógusok interkulturális nézetei és elmondott tanulói értékelési gyakorlataik közötti összefüggések, In Vidákovich T. & Habók A. (Szerk.), PÉK 2011: IX. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program, előadás-összefoglalók (p. 75). Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2011
Németh Szilvia, Gordon Győri János: Tanárok interkulturális nézetei és azok hatása az osztálytermi munkára: Kutatási részeredmények hat fókuszcsoportos tanári beszélgetés elemzése alapján, In HH-s gyermekek a közoktatásban: Kézikönyv hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek neveléséhez és oktatásához (4. kieg. kötet, pp. D1-43). Budape, 2011
[Gordon] Győri J., Nguyen Luu L.A.: Hogy anyanyelvükön beszélhessenek otthon: Bevándorló vietnámi családok gyermekei hétvégi nyelviskolája., In Hegedűs J., Kempf K. & Németh A. (Szerk.), Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány: A múlt értékei és a jövő kihívásai: Program és összefoglalók (p. 362). Budapes, 2011
Nguyen Luu, L.A., Gordon Győri, J.: Language, acculturation, identity and ethno-cultural continuity among Vietnamese families in Hungary., In Cs. Bartha (Ed.), Multilingualism in Europe: Prospects and practices in East-Central Europe (pp. 124-125). Budapest: Research Centre for Multilingualism Research Insti, 2011
Gordon Győri János: Angol vagy kínai: Küzdelem a méltányos és gazdaságilag is hasznos oktatási nyelvért. Szingapúr példája., In Horváth István és Tódor Erika Mária (Szerk.), Nyelvhasználat, tannyelv és két(több)nyelvű lét (pp. 165-184)., 2011
Gordon Győri János: Az iskolai tehetségnevelésről, In Szecsődi T. (Szerk.), A szigettől a hálózatig: A tehetséggondozás szigete a Szent István Gimnázium: Az iskolai tehetséggondozás lehetséges struktúrája és jó gyakorlata, 2011
Gordon Győri János: International horizons of talent support, II. : Best practices within and without the European Union, 2., Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége., 2012
Gordon Győri János: Mathematical talent support at the National University of Singapore High School of Mathematics and Science, In Gordon Győri J. (Ed.) (2012). International horizons of talent support, II.: Best practices within and without the European Union, 2. (pp. 125-142)., 2012
Hegelsberger Judit, Boreczky Ágnes: The RoutledgeFalmer Reader in Multicultural Education: Könyvismertetés, Iskolakultúra, 2010
Páva Rita és Győri János: Video research in the learning sciences: Könyvismertetés, Iskolakultúra, 2010
Szabó Ágnes, Cs. Czachesz Erzsébet: Módszertani térkép a kulturális és nyelvi diverzitás megértéséhez. Observational research in USA: Classrooms. Könyvismertetés., Iskolakultúra, 2010
Gordon Győri, J., Boreczky, Á., Czachesz, E. & Vámos, Á.: Multicultural education in Hungary, J. Spinthorakis, J. Lalor & W. Berg (szerk.), Cultural .diversity in the classroom. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2010
Gordon Győri János: Mentortanárok a kelet-ázsiai közoktatásban, In M. Nádasi Mária (szerk.) A mentortanári tevékenység. Budapest: Eötvös Kiadó, 2010
Gordon Győri János, Páva Rita: A video mint az osztálytermi kutatások hatékony eszköze: Az elmúlt két évtized nemzetközi tapasztalatai az új hazai kutatási lehetőségek tükrében., Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2010. április 16-17., 2010
vissza »