A PSZICHOANALÍZIS MINT A HUMÁN TUDOMÁNYOK PARADIGMÁJA - TÖRTÉNETI ÉS ELMÉLETI VIZSGÁLÓDÁSOK.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
79146
típus K
Vezető kutató Erős Ferenc
magyar cím A PSZICHOANALÍZIS MINT A HUMÁN TUDOMÁNYOK PARADIGMÁJA - TÖRTÉNETI ÉS ELMÉLETI VIZSGÁLÓDÁSOK.
Angol cím PSYCHOANALYSIS AS A PARADIGM OF HUMAN SCIENCES - HISTORICAL AND THEORETICAL PROBLEMS
magyar kulcsszavak a pszichoanalízis története, humán tudományok, elméleti paradigmák
angol kulcsszavak history of psychoanalysis, human sciences, theoretical problems
megadott besorolás
Pszichológia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)70 %
Ortelius tudományág: Pszichológia
Filozófia (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)30 %
Ortelius tudományág: Tudományfilozófia
zsűri Pszichológia – Nevelés
Kutatóhely Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet (HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Békés Vera
Bókay Antal
Borgos Anna
Gyimesi Júlia
Lénárd Katalin
Papp-Zipernovszky Orsolya
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2013-04-30
aktuális összeg (MFt) 0.972
FTE (kutatóév egyenérték) 7.16
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatócsoport tagjai pszichológusok, filozófusok és irodalmárok, akik saját területükön a pszichoanalízis elméleti fogalmait és megközelítésmódját alkalmazzák, a pszichoanalitikus fogalmak filozófiai, tudományelméleti érvényességét, a pszichoanalitikus mozgalom történetét és tudásszociológiai hátterét vizsgálják. Különös hangsúlyt fektetünk a magyar, illetve közép-európai pszichoanalízis (saját korukban sokszor kevéssé ismert, vagy azóta feledésbe merült) olyan eredményeire, irányaira, amelyek a mai pszichoanalízis elmélet és humán tudományi kutatás szempontjából nemzetközi szinten is meghatározó jelentőségűnek érdekességűnek látszanak. A kutatási témák egy jelentős része ugyan a magyar háttérrel foglalkozik, de jól megalapozott feltételezésünk az, hogy ez a hagyomány a mai nemzetközi kutatás szempontjából meghatározó jelentőséggel bír. A kutatási projekt két fő irányra tagolódik. I. A pszichoanalízis tudomány- és társadalomtörténeti, tudásszociológiai, tudományelméleti rekonstrukciója. Célunk egy Ferenczi Sándorról szóló olyan, a kort és az életművet egységben és összefüggéseiben vizsgáló intellektuális biográfiának az elkészítése, amely – szemben a szokásos „kultikus” megközelítésekkel – tág tudománytörténeti, társadalomtörténeti és tudásszociológiai kontextusban vizsgálja a szellemi hatásokat, a kreatív mozzanatok születését, a magyarországi és közép-európai gyökereket, a mozgalom-történeti összefüggéseket azok személyes és tudományos vonatkozásaiban egyaránt. Az egyes részkutatásokban a XIX. és XX. század fordulója „írástudó nemzedékének” kapcsolatait, a női pszichoanalitikusok életpályáját, a pszichoanalízis tudományos legitimációjának kérdéseit, a pszichoanalízis és a művészi avantgárd viszonyát vizsgáljuk. II. A pszichoanalízis elméleti és esztétikai vonatkozásai. Ezek a kutatások szorosan kapcsolódnak a mai irodalomelmélet és művészetelmélet több kérdéséhez. Vizsgáljuk a pszichoanalízisnek önismereti alapú személyesség-elméletnek meghatározó szerepét a modern és posztmodern gondolkodásban, valamint a pszichoanalitikus elmélet esztétikai transzformációit a kritikai elmélet gondolkodóinak munkásságában. Tanulmányozzuk továbbá az irodalmi és a filmélmény keletkezésének, feltételeit a befogadó élettörténetének hátterén, ehhez kapcsolódóan a pszichoanalízis korai filmes reprezentációinak megjelenését vizsgáljuk az 1920-as és ’30-as évek filmművészetében.
angol összefoglaló
The participants of the research project are psychologists, literary critics who study the validity and relevance of psychoanalytic concepts from the point of view of philosophy of science, and the background of the psychoanalytic movement from the aspects of history and sociology of knowledge. In the research project the Hungarian and Central European context are specially emphasised. We focus on those achievements which had been forgotten or marginalized for many years, nevertheless, they seem to be fundamentally important in our days for psychoanalysis and the human in general. The planned project is divided into two main directions. I. The reconstruction of psychoanalysis from point of view of sociology of knowledge, social and cultural history, philosophy of science. It is our main task to complete an intellectual biography of Sándor Ferenczi. This endeavour – in opposition to the standard “cultic”, personalistic approaches - integrates the aspects mentioned above, examining cultural, historical and spiritual influences, the birth of creative, innovative moments, and the Hungarian and Central European roots. Individual research themes include the social network of the Hungarian intellectual elite at the fin de siecle; the life course of the first woman psychoanalysts; the problem of the scientific legitimisation of psychoanalysis, and the relationship between psychoanalysis and avant-garde literature. II. Theoretical and aesthetic problems of psychoanalysis. This direction of the planned research is closely related to the present day theories of art and literature. The individual themes include the fundamental role of the theories of self in modern and post modern thinking; the aesthetic transformations of psychoanalytic theory in the works of the representatives of critical theory; the life history background of the reception of literature and film, and, in particular, the early representation of films in European cinema in the 1920s and ’30s.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
2009 és 20013 között a kutatócsoport tagjai nemzetközileg elismert eredményeket értek el a pszichoanalízis elméleti, kulturális, történeti és tudományos kontextusának feltárásában, különös tekintettel a közép-európai és magyarországi vonatkozásokra. Ugyancsak foglalkoztak az okkultizmussal mint a korai pszichoanalízis egyik összetevőjével, valamint a gender-történettel és annak pszichoanalitikus vonatkozásaival. Fontos hozzájárulások születtek a pszichoanalízis esztétikai, irodalomtudományi aspektusainak vizsgálatához is. A kutatócsoport tagjai a beszámolási időszakban négy monográfiát, négy gyűjteményes kötetet publikáltak, és hárman védték meg disszertációjukat. Egy brit kiadónál megjelentették Ferenczi Sándor és Ernest Jones levelezését.
kutatási eredmények (angolul)
Between 2009 and 2013 the research group achieved internationally acknowledged results in exploring the theoretical, cultural, historical, and scientific context of psychoanalysis, with special emphasis on the Central European and Hungarian developments. The researchers focussed also on the problems related to occultism as a debated component of early psychoanalytical theory, as well as to gender history in its relation psychoanalysis. Important contributions have been also to the investigation of the esthetical and literary aspects of psychoanalytic theory. Four monographs, four edited books and three dissertations have been produced by the members of the research group. Among other works, the correspondence between Sándor Ferenczi and Ernest Jones was published at a British publisher.
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bókay Antal: Poétikai formák és létértelmezések József Attila költészetében., MTA, 2009
Bókay Antal: Álom-írás, álom-írók, In: Csányi Erzsébet (szerk.): Csát-járó át-járó - CSáth Géza, az irodalmi és pszichológiai diszkurzusok metszéspontja. Újvidék, Vajdasági Felsőoktatási Kollégium. 9-32., 2009
Erős Ferenc: Pszichoanalízis és forradalom, Jószöveg Kiadó, 2011
Borgos Anna – Szilágyi Judit: Nőírók és írónők. Irodalmi és női szerepek a Nyugatban.: Nőírók és írónők. Irodalmi és női szerepek a Nyugatban, Noran, Budapest, 2011., 2011
Gyimesi Júlia: Pszichoanalízis és spiritizmus, Typotex: Budapest. ISBN: 9789632795713, 2011
F. Erős - J. Szekacs-Weisz - K. Robinson (eds.): Sandor Ferenczi and Ernest Jones: Letters 1911-1933, Karnac Books, London, 2013
Erős Ferenc: Some social and political issues related to Ferenczi and the Hungarian school, In: Szekacs-Weisz Judit, Keve, Tom (szerk.) Ferenczi and his world: rekindling the spirit of the Budapest school London: Karnac Books, 2012. pp. 39-54. (The history of ps, 2012
Gyimesi Júlia: Sándor Ferenczi and the Problem of Telepathy, History of the Human Sciences. 25: 131-148, 2012
Erős Ferenc: Pszichoanalízis és politika: kihívások és válaszok, Lélekelemzés 8. évf. 1. sz., 2013
Borgos Anna: Nemek között. Nőtörténet, szexualitástörténet, Noran Libro, Budapest, 2013, 2013
Erős Ferenc: Ein Erfolg, von dem wir einmal zu traumen wagten": Die Vorgesichte und das Scheitern von Ferenczis psychoanalytischer Professur, Die psychoanalytische Aufbruch Budapest-Berlin 1918-1920 Frankfurt am Main: Brandes-Apsel, 2011. pp. 69-83., 2011
Erős Ferenc: Psychoanalysis Behind Iron Curtains, n: Auested, Lene (szerk.) Psychoanalysis and Politics: Exclusion and the Politics of Representation, 2012
Erős Ferenc: Psychoanalyse und kulturelle Gedächtnis, n: Á Berger, F Henningsen, H Ludger M, J Can Togay (szerk.) Psychoanalyse hinter dem Eisernen Vorhang Frankfurt am Main: Brandes & Apsel Verlag, 2010. pp. 67-80., 2010
Erős Ferenc: Pszichoanalízis és kulturális emlékezet, Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó. 196 o., 2010
Gyimesi Júlia: Pszichoanalízis és spiritizmus tudománytörténeti megközelítésben, PTE, 2011
Papp-Zipernovszky Orsolya: A személyiségkoherencia és az esztétikai válasz összefüggései: A művészetbefogadás pszichoanalitikus és narratív pszichológiai vizsgálata., PTE, 2013
Erős Ferenc: Bilder der Auflösung der Österreich-Ungarischen Monarchie im Spiegel des Freud-Ferenczi Briefwechsel., . In: Csúri Károly, Fónagy Zoltán, Volker Munz (szerk.), Kulturtransfer und kulturelle Identität: Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde.Szeged; Wien: JATE, 2009
Papp-Zipernovszky Orsolya: Pszichoanalitikus kísérletek az irodalmi és filmes befogadás területén., „Művészet és pszichoanalízis” c. konferencia kiadványa Günther Brus tiszteletére, Pécs: Janus Pannonius Museum, 2011a, pp. 71-91., 2011
Erős Ferenc: Psychoanalyse und die Emigration der mitteleuropäischen Intellektuellen in die ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, Budapest-Berlin: Die Emigration der Psychoanalyse, Dritte gemeinsame Tagung des Collegium Hungaricum Berlin mit der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung, 30.11. - 1.1, 2012
Gyimesi Júlia: Pszichoanalízis és modern okkultizmus, Imágó Budapest 2012, 2012
Erős Ferenc: "Poor Konrad": The Body and the Soul Seekers., In: A. Dimitrijevic et al. (ed.) Psychoanalytic Encounters. Interdisciplinary Papers in Applied Psychoanalysis. University of Belgrade, 2010. pp. 123-132., 2009
Erős Ferenc: Ranschburg Pál és Ferenczi Sándor: párhuzamok és különbségek, n: Lányi Gusztáv (szerk.) Ranschburg Pál és a magyar pszichológia. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013. pp. 49-58. (ISBN:9789633121627), 2013
Erős Ferenc: Történész a történésben, BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 24:(3-4) pp. 281--284. (2012), 2012
Erős Ferenc: Psychoanalysis and „Kulturkampf”: How Sándor Ferenczi became „the world’s first professor of psychoanalysis?, In: Faces of Trauma: International Ferenczi Conference. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2012.05.31-2012.06.03. p. 15., 2012
Erős Ferenc: Meta noia: Heller Ágnes: Az álom filozófiája. Múlt és Jövő Kiadó, 2011. 379 oldal, HOLMI 24:(7) pp. 930-935. (2012), 2012
Erős Ferenc: Kultúrharc a pszichoanalízis körül Magyarországon, 1918-1919. I, In: Kuráth Gabriella, Szuhán-Glass Beáta, Pálfi Melinda, Bajner Mária, Jakab Gábor, Forray R Katalin, Bókay Antal, Bachman Zoltán, Mecsi József (szerk.) Mandulavirágzási, 2012
Erős Ferenc: „Postmemory syndrome” in new Hungarian literature, In: Psychoanalysis and Politics: Shared traumas, silent loss, public and private mourning. Konferencia helye, ideje: London, Anglia, 2012.10.19-2012.10.20. (British Psych, 2012
Erős Ferenc: "Poor Konrad": the body and the soul seekers, Ferenczi for our time: Theory and practice London: Karnac Books, 2012. pp. 167-179. (The history of psychoanalysis series) (ISBN:9781780490403), 2012
Erős Ferenc: Toward mutual recognition: relational psychoanalysis and Christian narrative, STUDIES IN EAST EUROPEAN THOUGHT 64:(1-2) pp. 149-152. (2012), 2012
Erős Ferenc: Egy soha nem álmodott siker…”: Hogyan lett Ferenczi Sándor a pszichoanalízis professzora 1919-ben?, In: Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi László (szerk.) A szabadság felelőssége: Írások a 65 éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó,, 2011
Erős Ferenc: Test, lélek, emlékezés - a metapszichológiai problémák tükrében, LÉLEKELEMZÉS 5. évf.:(1) pp. 9-23. (2010), 2010
Erős Ferenc: Gender, Hysteria and War Neurosis, Gender and Modernity in Central Europe.: The Austro-Hungarian Legacy Ottawa: University of Ottawa Press, 2010. pp. 185-201., 2010
Erős Ferenc: From "bug killing" to "soul seeking": Groddeck's analytic delirium, In: F Pereira (szerk.) Twenty-sixth International Conference on Literature and Psychoanalysis. isszabon: ISPAIA, pp, 2010
Erős Ferenc: Bevezetés a Tézisekhez : Adorno "Tézisek az okkultizmus ellen" c. írásáról, CAFÉ BÁBEL 18:(58) pp. 77-79. (2009), 2009
Gyimesi Júlia: Tudománypolitika, telepátia és Freud “orvosi hipnotizőre”., Imágó Budapest, 4: 39-54., 2011
Gyimesi Júlia: Természetfeletti és tudományos magyarázatok a lélektan hajnalán., In: Pócs Éva (szerk.) Mágikus és Szakrális Medicina. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben. Budapest: Balassi Kiadó, 647-655., 2010
Gyimesi Júlia: Demarkáció és határmunkálatok a pszichoanalízis történetében, In: Kutrovácz Gábor, Láng Benedek, Zemplén Gábor (szerk.) Határmunkálatok a tudományban. Budapest, L’Harmattan, 21-34., 2010
Borgos Anna: „Szexuális orientációk” tematikus szám, Thalassa 2010/4, 2010
Bókay Antal: A Hamlet és a modern individuum eredete, In: Jákfalvi Magdolna - Késkei Kun Árpád (szerk.): A színháztudomány az akadémiai diszciplínák rendjében - Bécsy Tamás életművéről. Budapest, L'Harmattan. 97-116., 2009
Bókay, Antal: Self, Poery, PSychoanalysis, In: Frederico Pereira (ed.): On Literature and Psychoanalysis. Lisbon, Edicoes ISPA. 27-33., 2009
Hárs György Péter: Túl az óFerenczián - Ignotus-problémák és -fantáziák, Thalassa (20) 2. 3-38., 2009
Erős Ferenc: Ferenczi bécsi tanulóévei, Thalassa (20) 3. 3-18., 2009
Erős Ferenc: Ferenczi Sándor professzori kinevezése: háttér és kronológia, Thalassa (20) 4. 3-28., 2009
Papp O., Kovács A.B.: Az esztétiaki élmény a pszichoanalízis és a narratív elméletek határán, In: Vass Z. - Tekler V. (szerk.): I. Orzságos Alkalmazott Pszichológiai PhD konferencia. Papirusz Kiadó. 86-89., 2009
Papp O., Kovács A.B.: Self-readings: the artistic experience on the crossroad between psychoanalysis and narrative psychology, In: Literature and Psychology. Proceedings of the 27th International Conference on Literature and Psychology, 2010a. pp. 39-47, 2010
Borgos Anna: Vay Sándor/Sarolta: Egy konvencionális nemiszerep-áthágó a múlt századfordulón., In: Zsávolya Zoltán - Varga Virág (szerk.): Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Budapest, Ráció Kiadó. 123-135., 2009
Borgos Anna: Arcképtanulmányok. Török Sophie elbeszélései., In: Zsávolya Zoltán - Varga Virág (szerk.): Nő, tükör, írás. Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról. Budapest, Ráció Kiadó. 459.470., 2009
Borgos Anna: Elhárító mechanizmusok. Pszicholanalízis és ideológia találkozásai Hajdu Lilly életútjának tükrében., Thalassa (20) 1: 21-46., 2009
Borgos Anna: Kéri Katalin: Hölgyek napernyővel. Nőkj a dualizmuskori Magyarországon., (Budapest, Pro Pannónia Kiadó 2008.) Buksz, nyár. 160-162., 2009
Borgos Anna: "Az irodalom vetélytársa". Karinthyné Böhm Aranka., Budapesti Negyed, 3: 235-270., 2009
Erős Ferenc: Határátlépések pszichoanalízis és irodalom között. Csáth Géza A kisasszony c. novellájáról., In: Csányi E (szerk.): Csáth-járó átjáró: Csáth Géza, az irodalmi és pszichológiai diskurzusok metszéspontja., 2009
Erős Ferenc: Heidegger, Sartre und Lacan – die Wurzeln der Psychoanalyse von Lacan im Existentalismus, In: Hans-Dietrich Foerster und Tamás Fazekas (Hg.) Daseinanalyse, Jahrbuch für phänomologische Anthropolgie und Psychotherapie. Wien 2009. 47-52., 2009
Erős Ferenc: Pszichoanalízis és kulturális emlékezet, 2000 - Irodalmi és társadalmi havi lap (május-június) pp. 126-135., 2009
Békés Vera: Egy kézirat a "márüres és mégüres pillanat senkiföldjén"., In: In.: Boros Gábor (szerk.): A hetvenes évek filozófiai éehetőségei és valósága. Budapest, L'Harmattan Kiadó, 112-121., 2010
Békés Vera: Egyetemek a romantika korában, In: Gurka Dezső (szerk.): A romantika terei. Az irodalom, a művészetek és a tudományok intézményei a romantika korában. Budapest, Gondolat Kiadó, 17-28., 2009
Bigazzi Sára, Lénárd Kata:: Más/kép. Cigányokat megjelenítő filmek alkotása és befogadása., In: Deák Anita, Nagy László, Péley Bernadette (szerk.), Lélek-Képek. Pszichológiai Tanulmányok. Pécs: Pro P, 2010
Erős Ferenc: Trauma, identity and memory: long term psychological effects of the Holocaust, In: Heller Mária, Kriza Borbála (szerk.), Identities, Ideologies and Representations in Post-transition Hungary.Budapest: ELTE - Eötvös Kiadó, 2012h. pp. 195-207, 2012
Erős Ferenc: Bevezetés a Tézisekhez : Adorno "Tézisek az okkultizmus ellen" c. írásáról, Café Bábel 18:(58) pp. 77-79, 2009
Erős Ferenc: A kelet-európai zsidóság arca., In: Kovács Éva, Orbán Jolán, Kasznár Veronika Katalin (szerk.) Látás, tekintet, pillantás. A megfigyelő lehetőségei. Budapest; Pécs: Gondolat - PTE Kommunikáció- és Média, 2009
Gyimesi Júlia: Ádám álma. (Róeim Géza: Ádám álma.), Thalassa. 2009/2. 98-100., 2009
vissza »