A faállomány hatása különböző élőlénycsoportok összetételére és diverzitására az őrségi erdőkben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
79158
típus K
Vezető kutató Ódor Péter
magyar cím A faállomány hatása különböző élőlénycsoportok összetételére és diverzitására az őrségi erdőkben
Angol cím The effect of stand structure on the composition and diversity of different organism groups in the forests of Őrség region
magyar kulcsszavak erdőökológia, biodiverzitás, faállomány összetétel, faállomány szerkezet, talajviszonyok, fényviszonyok, mohák, gombák, zuzmók, lágyszárú növények, újulat, madarak, pókok, szaproxyl bogarak
angol kulcsszavak forest ecology, biodiversity, stand structure, tree species composition, soil conditions, light conditions, bryophytes, fungi, lichens, herbs, tree regeneration, birds, spiders, saproxylic beetles
megadott besorolás
Környezeti biológia, ökotoxikológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)60 %
Biodiverzitás, természetvédelmi biológia és genetika, inváziós biológia (Komplex Környezettudományi Kollégium)40 %
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Ökológiai és Botanikai Intézet (HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont)
résztvevők Bidló András
Hock Zsófia
Kutszegi Gergely
Lakatos Ferenc
Samu Ferenc
Turcsányiné dr. Siller Irén
projekt kezdete 2009-04-01
projekt vége 2014-03-31
aktuális összeg (MFt) 5.066
FTE (kutatóév egyenérték) 8.92
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
Különböző erdei élőlénycsoportok faji- és funkcionális összetételének és diverzitásának háttérváltozó függését vizsgáljuk az őrségi erdőkben. A vizsgálatba bevont háttérváltozók az erdő fafaj-összetétele, a faállomány szerkezete (méret szerinti megoszlás, vertikális és horizontális mintázat, holtfa), avarszint és feltalaj fizikai-kémiai viszonyai, fényviszonyok, mikroklíma, táji környezet, erdőtörténeti viszonyok. A vizsgált, funkcionálisan eltérő élőlénycsoportok: mohák (kéreglakók és a talajszint közösségei, a talaj propagulum bankja), gombák (fán élő és talajlakó közösségek), zuzmók (kéreglakók és a talajszint közösségei), aljnövényzet, újulat, cserjeszint, pókok, szaproxyl rovarok, madarak. A kapott kvantitatív összefüggések segítségével a faállomány könnyen mérhető változói alapján predikálhatóvá válnak az élőlénycsoportok komplex biológiai változói (egyes fajok ill. funkcionális fajcsoportok tömegessége, a teljes közösség diverzitása, faji összetétele, tömegessége). E vizsgálatok meg kívánják teremteni a természetközeli erdőgazdálkodás és a természetvédelmi erdőkezelés szakmai alapjait, valamint lehetővé teszik hosszú távú dinamikai vizsgálatok elindítását is.
E témában a kutatás már elkezdődött: kiválasztottuk a mintaterületeket, a háttérváltozók közül befejeződött a faállomány, a fényviszonyok és a táji környezet felvételezése, az élőlénycsoportok közül elkészült az újulat, a lágyszárúak, a mohák és a madarak a terepi mintavétele. E pályázat keretében fontos háttérváltozók, gomba, zuzmó és egyes állatcsoportok változóinak terepi adatgyűjtése zajlana, valamint ez biztosítaná az adatfeldolgozás és a publikálás hátterét. A projektben 6 kutató és 7 hallgató vesz részt, számos nemzetközi tudományos publikáció elkészítése várható, és igyekszünk az eredményeket a gyakorlati szakemberek (erdőgazdálkodók, természetvédők) számára is elérhetővé tenni.
angol összefoglaló
The relationships between background variables and community ecological variables of different forest-dwelling organism groups are investigated in the forests of Őrség region (west Hungary). The measured background variables are: tree species composition, stand structure (size distribution of trees, vertical and horizontal pattern of the canopy, dead wood), litter and soil properties, light conditions, microclimate, landscape relations and history of the forest stands. The selected functionally different organism groups are: bryophytes (epiphytic and forest floor assemblages, diaspore bank of the soil), fungi (saproxylic and forest floor assemblages), lichens (epiphytic and forest floor assemblages), herb layer, tree regeneration, shrubs, spiders, saproxylic beetles, birds. Based on the gained quantitative functions we can predict complex biological variables of organism groups (abundance of species or functional species groups; diversity, composition and abundance of the whole assemblage) by simple structural variables of the forest stands. These investigations form the ecological basis for the nature based forest management and forest conservation management, and establish long term dynamical studies.
This research has already started: the sampling plots have been selected, and from the background variables the measurements of stand structure, light conditions and landscape variables have been finished. From the biological variables the field inventory of tree regeneration, forest herbs, bryophytes and birds have been carried out. In the framework of this project we are planning to continue the field inventory of some important background variables, and organism groups. This project would provide the background of continuous data analysis and publication. There are 6 scientist and 7 students involved in this research, during which we plan to issue many scientific publications and support close collaboration with conservation and forest managers.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A faállomány és az erdei biodiverzitás összefüggéseit vizsgáltuk őrségi erdőkben több élőlénycsoportra vonatkozóan (lágyszárúak, újulat, mohák, zuzmók, nagygombák, szaproxyl bogarak, futóbogarak, pókok, madarak). Fajszám, faji-összetétel és funkcionális összetétel szempontjából tártuk fel a közösségeket meghatározó háttérváltozókat. A faállomány összetétele és szerkezete mellett vizsgáltuk a fény-, mikroklíma-, talaj- és avarviszonyokat, táji és történeti tényezőket. Biodiverzitás szempontjából legfontosabb tényezőnek a fafaj diverzitás bizonyult, amely növelte a lágyszárúak, a magoncok, a talajlakó és kéreglakó mohák, a kéreglakó zuzmók és pókok diverzitását. Az odúlakó madarak esetében a fák mérete volt a legfontosabb faktor. A cserjeszint növelte talajlakó és kéreglakó mohák, kéreglakó zuzmók, pókok, futóbogarak fajgazdagságát. A fény mennyisége és mintázata meghatározta a lágyszárúak, magoncok és kéreglakó zuzmók diverzitását. A hűvös mikroklíma volt a legfontosabb faktor a mikorrhizás és avarlebontó nagygombák esetében. A holtfa a talajszint mohaközössége, a fán élő nagygombák és az odúlakó madarak esetében fontos. A táji és történeti változók jelentősége kisebbnek bizonyult, mint az aktuális állomány szintű változóké. Gyakorlati szempontból a régióban a legfontosabb tényező az elegyesség, a cserjeszint, a heterogén fényviszonyok, a holtfa és az erdei mikroklíma. Ezeket a feltételeket elsősorban a folyamatos erdőborítást biztosító szálaló üzemmód tudja biztosítani.
kutatási eredmények (angolul)
Relationships between forest stand and biodiversity were studied in Őrség region for many organism groups (herbs, saplings, bryophytes, lichens, fungi, saproxyl and ground beetles, spiders, birds). The most influential environmental variables were explored for the species richness, species and functional composition of the assemblages. Tree species composition, stand structure, light, microclimate, soil and litter conditions, landscape and historical factors were involved as environmental variables. Tree species diversity was the most important factor for forest biodiversity in the region, it was influential for the diversity of herbs, seedlings, ground floor and epiphytic bryophytes, epiphytic lichens and spiders. For hole-nesting birds tree size was determinant. Shrub density increased the diversity of bryophytes, lichens, spiders and ground beetles. Light was influential for herbs, seedlings and epiphytic lichens. Cool microclimate increased the diversity of mycorrhiza and saprotrophic fungi. Dead wood was important for ground-floor bryophytes, saproxylic fungi, and hole-nesting birds. The effect of landscape and historical factors was lower than recent stand level variables. For biodiversity conservation the most important elements of the region were tree species diversity, shrub density, heterogeneous light conditions, dead wood and forest microclimate. These conditions are provided by continuous forest cover forestry using stand selection silvicultural system.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=79158
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tinya F; Márialigeti S; Király I; Németh B.; Ódor P: The effect of light conditions on herbs, bryophytes and seedlings of temperate mixed forests in Őrség, Western Hungary., Plant Ecology 204: 69-81, 2009
Márialigeti S; Németh B; Tinya, F; Ódor P: The effects of stand structure on ground-floor bryophyte assemblages in temperate mixed forests., Biodiversity and Conservation 18: 2223-2241, 2009
Tinya F; Mihók B; Márialigeti S; Mag Zs; Ódor P: A comparison of three indirect methods for estimating understory light at different spatial scales in temperate mixed forests., Community Ecology, 2009
Ódor P; Király I; Mag Zs; Márialigeti S; Tinya F: A faállomány hatása különböző élőlénycsoportok összetételére és diverzitására az őrségi erdőkben., 8. Magyar Ökológus Kongresszus. Szeged. Összefoglalók p. 166., 2009
Tinya F; Ódor P: A fény és az aljnövényzet mintázatának összefüggése a Szalafői Őserdőben., 8. Magyar Ökológus Kongresszus. Szeged. Összefoglalók p. 220., 2009
Ódor P; Márialigeti S; Mag Zs; Király I; Tinya F.: The effect of stand structure on different organism groups in mixed deciduous-coniferous forests in Hungary., 2nd European Congress of Conservation Biology. Prague. Book of Abstracts p. 97., 2009
Tinya F; Ódor P: The effect of light on forest understory in deciduous-coniferous mixed forests in Western Hungary., 2nd European Congress of Conservation Biology. Prague. Book of Abstracts p. 217., 2009
Király I; Ódor P: The effects of stand structure on epiphytic bryophytes., 2nd European Congress of Conservation Biology. Prague. Book of Abstracts p. 189., 2009
Király I; Ódor P: The effect of stand structure and tree species composition on epiphytic bryophytes in mixed deciduous– coniferous forests of Western Hungary, Biological Conservation 143(9): 2063-2069, 2010
Ódor, P; Tinya F; Márialigeti S; Mag Zs; Király I: A faállomány és különböző erdei élőlénycsoportok kapcsolata az őrségi erdőkben, Erdészeti Lapok 146(1): 23-26, 2011
Czap E; Pál K, kézirat.: Az őrségi erdők talajának változatossága, TDK dolgozat, NYME Erdőmérnöki Kar, Kémiai és Terőhelyismerettani Intézet, 2010
Papp K: A faállomány szerkezetének és összetételének hatása a taplógombákra az őrségi erdőkben, Szakdolgozat, SZIE ÁOTK Ökológiai Tanszék, 2010
Takács K. , kézirat: Őrségi erdők mikorrhizás nagygombáinak ökológiai és természetvédelmi szempontú összehasonlítása, Szakdolgozat, SZIE Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék, 2010
Vörös M: Erdeifenyőn előforduló szúbogarak az Őrségi Nemzeti Park területén, Szakdolgozat, NYME Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet, 2010
Király I; Márialigeti S; Ódor P: A faállomány és a mohaközösség kapcsolata az őrségi erdőkben, Előadás, „Aktuális eredmények a kriptogám növények kutatásában” konferencia összefoglalói, Eger, 2010
Ódor P: Faállmány és különböző élőlénycsoportok összefüggései az őrségi erdőkben, Előadás, „Különleges természeti értékeink: a lápok” konferencia összefoglalói, Szombathely – Őriszentpéter., 2010
Ódor P;Standovár T: Beech forests in Hungary – their status and researches on their biological values, BfN Skripten 297: 107-115., 2011
Ellis LT; Bednarek-Ochyra H; Ochyra R; Aranda SC; Colotti MT; Schiavone MM; Dulin MV; Erzberger P; Ezer T; Kara R; Gabriel R; Hedenäs L; Holyoak DT; Ódor P; Papp B; Sabovljevic M; Seppelt RD; Smith VR; Sotiaux A; Szurdoki E; Vanderpoorten A; van Rooy J; Zarnowiec J Dulin, M.V., Erzberger, P., Ezer, T., Kara, R., Gabriel, R., Hedenäs, L., Holyoak, D.T., Ódor, P., Papp, B., Sabovljevic, M., Seppelt, R.D., Smith, V.R., Sotiaux, A., Szurdoki, E., Vanderpoorten, A., van Rooy, J. and Zarnowiec, J.: New national and regional bryophyte records, 26., Journal of Bryology, 2011
Ódor P: A faállomány hatása különböző élőlénycsoportok fajgazdagságára és összetételére gazdasági erdőkben, avagy mennyire jósolható az erdei élővilág a fák alapján?, XII. Kolozsvári Biológus Napok. Kivonatfüzet. Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. p. 12., 2011
Bidló A.; Juhász P; Szűcs P; Ódor P: Carbon stock of the soil in some West-Hungarian forested lands, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, European Geosciences Union 2011-7803, EGU General Assembly, Wien, 2011
Ódor P; Király I; Mag Zs; Márialigeti S; Nascimbene J; Tinya F; Bidló A: A faállomány hatása különböző élőlénycsoportok fajgazdagságára és faji összetételére az őrségi erdőkben, Kari Tudományos Konferencia. A konferencia előadásainak és posztereinek kivonata. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, Sopron. p. 40., 2011
Ódor P; Nascimbene J; Lengyelné Király I; Bortington F: Faállomány hatása az epifiton mohák és zuzmók diverzitására és összetételére az őrségi erdőkben, VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Debreceni Egyetem, Debrecen. Program és Absztrakt Kötet p. 144., 2011
Ódor P; Nascimbene J; Lengyelné Király I: Faállomány hatása az epifiton mohák és zuzmók diverzitására és összetételére az őrségi erdőkben, Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében. Kitaibelia 17(1): 130., 2012
Ódor P; Király I; Márialigeti S: Effect on stand structure on the diversity of epiphytic and ground-floor bryophyte assemblages in Hungarian mixed forests, 8th Conference of European Comitee for Conservation of Bryophytes, Budapest, Hungary. Book of Abstracts p. 24., 2012
Tinya F: Fényviszonyok és az aljnövényzet közötti összefüggés vizsgálata őrségi erdőkben, ELTE Biológia Doktori Iskola, Ökológia, Konzervációbiológia és Szisztematika Doktori Program, Budapest, 2011
Király I; Nascimbene J; Tinya F; Ódor P: Factors influencing epiphytic bryophyte and lichen species richness at different spatial scales in managed temperate forests., Biodiversity and Conservation 22(1): 209-223, 2013
Nascimbene J; Marini L; Ódor P: Drivers of lichen species richness at multiple spatial scales in temperate forests., Plant Ecology & Diversity 5(3): 355-363, 2012
Juhász P; Bidló A; Ódor, P; Heil B; Kovács G: Őrségi erdőtalajok széntartalmi vizsgálata., Talajvédelem. Talajvédelmi Alapítvány lektorált különszáma, Szeged. pp. 377-382., 2011
Juhász P; Bidló A; Ódor P; Szűcs P.: Erdőtalajok széntartalmának vizsgálata őrségi fenyőelegyes lomberdőkben., Lakatos F., Polgár A., Kerényi-Nagy V. (szerk.): Tudományos Doktorandusz Konferencia, Konferencia-kötet, NYME Erdőmérnöki Kar, NYME Kiadó, Sopron, pp. 149-153., 2011
Pataki B.: Kocsánytalan tölgyön és bükkön előforduló, fában és kéregben költő bogarak az Őrségben., MSc-szakdolgozat. NYME Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet, kézirat., 2012
Dima B; Siller I; Kutszegi G; Takács K; Ódor P: Cortinarius fajok különböző fafaj-összetételű őrségi erdőkben., Poszter. V. Magyar Mikológiai Konferencia, Budapest. Összefoglaló pp. 69–71., 2012
Kutszegi G; Dima B; Takács K; Ódor P; Siller I.: Nagygombák termőtesteinek térbeli mintázata őrségi erdőkben, Előadás. V. Magyar Mikológiai Konferencia, Budapest. Összefoglaló pp. 25–27., 2012
Kutszegi G; Siller I; Dima B; Takács K; Bidló A; Varga T; Merényi Zs; Turcsányi G; Ódor P: Nagygombaközösségek fajösszetételére és termőtestképzésére ható tényezők őrségi erdőkben., Előadás. 9. Magyar Ökológus Kongresszus, Keszthely, Előadások és poszterek összefoglalói. p. 64., 2012
Nascimbene, J; Király I; Bortignon F; Ódor P: The influence of forestry on epiphytic lichens and bryophytes at different spatial scales in mixed temperate production forests., Poster. 2nd International Conference on Biodiversity in Forest Ecosystems and Landscapes IUFRO 2012, Cork, Ireland. Book of abstracts p. 88., 2012
Ódor P; Bidló A; Király I; Kutszegi G; Lakatos F; Mag Zs; Márialigeti S; Nascimbene J; Samu F; Siller I; Tinya F: A faállomány és az erdei biodiverzitás összefüggései több élőlénycsoportra vonatkozóan., Előadás. 9. Magyar Ökológus Kongresszus, Keszthely, Előadások és poszterek összefoglalói. p. 80., 2012
Ódor P; Bidló, A; Király, I; Kutszegi, G; Lakatos, F; Mag, Zs; Márialigeti, S; Nascimbene, J; Samu, F, Siller, I., Tinya, F.: Stand structure as indicator of forest biodiversity in temperate mixed forest: a multi-taxon approach., Oral presentation. 2nd International Conference on Biodiversity in Forest Ecosystems and Landscapes IUFRO 2012, Cork, Ireland. Book of abstracts p. 51., 2012
Ódor P; Király I; Márialigeti S: Effect of stand structure on the diversity of epiphytic and ground-floor bryophyte assemblages in Hungarian mixed forests, Oral presentation. 8th Conference of European Comitee for Conservation of Bryophytes, Budapest, Hungary. Book of abstracts p. 24., 2012
Ódor P; Nascimbene J; Lengyelné Király I: Faállomány hatása az epifiton mohák és zuzmók diverzitására és összetételére az őrségi erdőkben., Poszter. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében. Kitaibelia 17 (1): 130., 2012
Siller I; Kutszegi G; Dima B; Takács K; Ódor P: A faállomány szerkezeti jellemzőinek hatása a nagygombaközösségekre őrségi erdőkben., Előadás. V. Magyar Mikológiai Konferencia, Budapest. Összefoglaló pp. 24–25., 2012
Tinya F; Márialigeti S; Király I; Németh B.; Ódor P: The effect of light conditions on herbs, bryophytes and seedlings of temperate mixed forests in Őrség, Western Hungary., Plant Ecology 204: 69-81, 2009
Márialigeti S; Németh B; Tinya, F; Ódor P: The effects of stand structure on ground-floor bryophyte assemblages in temperate mixed forests., Biodiversity and Conservation 18: 2223-2241, 2009
Tinya F; Mihók B; Márialigeti S; Mag Zs; Ódor P: A comparison of three indirect methods for estimating understory light at different spatial scales in temperate mixed forests., Community Ecology, 2009
Király I; Ódor P: The effect of stand structure and tree species composition on epiphytic bryophytes in mixed deciduous– coniferous forests of Western Hungary, Biological Conservation 143(9): 2063-2069, 2010
Ódor P;Standovár T: Beech forests in Hungary – their status and researches on their biological values, BfN Skripten 297: 107-115., 2011
Nascimbene J; Marini L; Ódor P: Drivers of lichen species richness at multiple spatial scales in temperate forests., Plant Ecology & Diversity 5(3): 355-363, 2012
Juhász P; Bidló A; Ódor, P; Heil B; Kovács G: Őrségi erdőtalajok széntartalmi vizsgálata., Talajvédelem. Talajvédelmi Alapítvány lektorált különszáma, Szeged. pp. 377-382., 2011
Pataki B.: Kocsánytalan tölgyön és bükkön előforduló, fában és kéregben költő bogarak az Őrségben., MSc-szakdolgozat. NYME Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet, kézirat., 2012
Samu F; Lengyel G; Szita É; Bidló A; Ódor P: The effect of forest stand characteristics on spider diversity and species composition in deciduous-coniferous mixed forests, The Journal of Arachnology 42: in press., 2014
Siller I; Kutszegi G; Takács K; Varga T; Merényi Zs; Turcsányi G; Ódor P; Dima B: Sixty-one macrofungi species new to Hungary in Őrség National Park., Mycosphere 4: 871-924, 2013
Ádám R; Ódor P; Bölöni J: The effects of stand characteristics on the understory vegetation in Quercus petraea and Q. cerris dominated forests., Community Ecology 14: 101-109., 2013
Ódor P; Király I; Tinya F; Bortignon F; Nascimbene J: Patterns and drivers of species composition of epiphytic bryophytes and lichens in managed temperate forests., Forest Ecology and Management 306: 256-265., 2013
Ódor P, Márialigeti S; Tinya F; Bidló A: Az őrségi erdők lágyszárú aljnövényzetének diverzitását és faji összetételét meghatározó környezeti változók feltárása., X. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében Nemzetközi Konferencia. Konferenciakötet p. 112., 2014
Samu F; Lengyel G; Szita É; Ódor P: The effect of forest type on spider diversity and species composition in deciduous-coniferous mixed forests in Western Hungary, 19th International Conference of Arachnology. Kenting National Park, Taiwan. Book of Abstracts p. 226., 2013
Ódor P; Király I; Tinya F; Bortignon F; Nascimbene J: Epifiton mohák és zuzmók faji-összetételét és diverzitását meghatározó tényezők az őrségi erdőkben., II. Aktuális eredmények a kriptogám növények kutatásában konferencia. Eger. Előadások és poszterek összefoglalói p. 9., 2013
Nascimbene J; Király I; Tinya F; Ódor P: Factors influencing epiphytic bryophyte and lichen diversity at different spatial scales in managed temperate forests., Multifunctional management of mountain forests in Europe - the role of ecosystem services. 9th SISEF National Congress. Bolzano, Italy. Book of Abstract. p. 19., 2013
Nascimbene J; Király I; Bortignon F; Ódor P: Influence of forestry on epiphytic lichens and bryophytes at different spatial scales in mixed temperate production forests., 25. Congress of the Italian Lichen Society, Rome, Book of Abstracts, Bullettin of the Italian Lichen Society 25: 59., 2012
Siller I; Kutszegi G; Dima B; Takács K; Varga T., Merényi, Zs., Turcsányi, G., Ódor, P.: Taplógombafajok preferenciája Őrségi erdőkben., 9. Magyar Ökológus Kongresszus, Keszthely, Előadások és poszterek összefoglalói. p. 93., 2012
Kövendi-Jakó Anna: A moha propagulum bank és a felszíni mohavegetáció összehasonlítása az őrségi erdőkben, OTDK dolgozat, Kézirat, ELTE TTK, Budapest., 2014
Tinya F; Ódor P: A fény és az aljnövényzet térbeli mintázatának összefüggései a Szalafői Őserdőben., In: Bartha, D., Horváth, J. (szerk.), Silva naturalis 3. A Szalafői Őserdő, Nyugat.magyarországi Egyetem, Sopron, pp. in press., 2014
Kövendi-Jakó A: A moha propagulum bank és a felszíni mohavegetáció összehasonlítása az őrségi erdőkben., MSc szakdolgozat, ELTE Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék., 2014
Dima B; Liimatainen K; Niskanen T; Kytövuori I; Bojantchev D.: Two new species of Cortinarius, subgenus Telamonia, sections Colymbadini and Uracei, from Europe., Mycological Progress in press, 2014
Lakatos F; Vörös M; Pataki B: Adatok az Őrség és a Szalafői Őserdő Erdőrezervátum (er-53) xylofág bogárfaunájához., In: Bartha, D., Horváth, J. (szerk.), Silva Naturalis 3. A Szalafői Őserdő, Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, pp. in press., 2014

 

Projekt eseményei

 
2013-07-30 11:32:58
Résztvevők változása
2010-10-06 09:39:21
Kiegészítő támogatás beolvasztása
vissza »