The Greek and Islamic Roots of the Arabic Scientific Literature in Prose  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
81581
Type NK
Principal investigator Maróth, Miklós
Title in Hungarian Az arab tudományos próza görög és muzulmán gyökerei
Title in English The Greek and Islamic Roots of the Arabic Scientific Literature in Prose
Keywords in Hungarian adab, filozófia, irodalomtudomány, teológia, próza, arab, iszlám
Keywords in English adab, philosophy, theology, literary theory, prose, Arabic, Islam
Discipline
Ethnography (Council of Humanities and Social Sciences)75 %
Ortelius classification: Oriental studies
Literature (Council of Humanities and Social Sciences)25 %
Ortelius classification: Greek civilization
Panel Literature
Department or equivalent Institute of History (Research Centre for the Humanities)
Participants Belhaj, Abdessamad
Kis, Anna Flóra
Kis, Anna Flóra
Sárkány, László Zoltán
Tüske, László
Varsányi, Orsolya
Starting date 2010-08-01
Closing date 2015-05-31
Funding (in million HUF) 33.393
FTE (full time equivalent) 11.32
state closed project
Summary in Hungarian
Az arab adab irodalom (a szórakoztatva tanító irodalom) és tudományos irodalom a 7 - 10 században jött létre, görög előzmények nyomán. Nagy szerepet játszottak ezen a téren a görög rétor-iskolák, a keresztény teológusok és a görögöktől átvett tudományok, a hozzájuk kapcsolódó fordítói tevékenységgel. A pályázat részben a görög retorika elemeinek tovább élését akarja kutatni az egyes arab tudományok területén: a filozófia egyes résztudományaiban, a muzulmán teológiai irodalomban, illetve az arabul író egyházatyák műveiben. (Ezen a téren a pályázat egy nemzetközi vállalkozásba illeszkedik bele, amelyet a Tübingeni Egyetem koordinál. Az arab nyelvű keresztény teológusok műveinek vizsgálatát kutatóink a Passaui egyetem tanáraival közösen végzik.)
A munka már korábban megkezdett kutatásokhoz kapcsolódik. Ezek részben korábbi OTKA pályázatok segítségével folytak - így például az első arab prózai mű, a Nagy Sándor és Aristotelés levelezésének szövegkiadása tanulmánnyal - részben a Passaui Egyetem anyagi támogatásával (a keresztény arab teológiai irodalom tanulmányozása) stb.
Most ezekből az eddig szétszórt kutatásokból szeretnénk egy egységes és célirányos munkát kialakítani, amelynek célja az arab prózairodalom különböző, itt fölsorolt területeinek egységes vizsgálata, hogy a részeredmények összekapcsolása és az általános jellemzők megállapítása révén e korszakkal kapcsolatban egyetemes érvényű következtetések legyenek levonhatók.
A kutatásba szeretnénk egyetemi hallgatókat is bevonni. Munkájukat már ők is megkezdték, de annak bevonása a pályázat közös keretei közé hatékonyabbá tenné mindenkinek a kutatásait. Az ő munkáik rövidebb tudományos - filozófiai és irodalomelméleti, vallástudományi - traktátusok kéziratainak átírásából, kiadásra előkészítéséből áll. Ezek a munkák mind a tudományos próza görög hátterének egy részkérdését dolgozzák föl.
Summary
The Arabic literature in prose - the adab literature and the scientific literature - was brought about in the 7th through 10 centuries following the model of the Greek literature in prose. In this process the surviving Greek schools of rhetoric, the Greek theologians (church fathers) and the scientific translations played a decisive role. The aim of the project is to make inquire how the elements of the Greek rhetoric were transmitted to various fields of the Arabic scientific literature: to the works of philosophy, theology (both Muslim and Christian) and to that of literary theory.
This project has partly an international background: an international project coordinated by the University of Tübingen consists of many sub-projects, one of which is the examination of the works written by Arab Christian theologians. This project is carried out by our researchers and a group of the professors from Passau.
From the other side, the works continues examinations carried out earlier, partly supported by OTKA (for example, the publication of the first Arabic work in prose containing the correspondence between Aristotle and Alexander the Great), partly by the University of Passau (the Christian Arab writers), etc.
In this project we want to unify the examinations of various branches of literature in a comprehensive program. In the program, in addition to the continuation of the earlier examinations, our aim is to compare the results achieved independently, in order to realise what were the differences and common features of those fields, and so we want to come to generally valid conclusions.
In the project university students will participate through preparation of manuscripts of scientific treatises for publication. Those manuscripts contain treatises from the field of philosophy and theology to literary theory, and all they concern certain aspects of the Greek background of the Arabic literature in prose.

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás három területen, az adab-irodalom, a filozófia és a muzulmán vallástudományok területén végzett kutatásokkal bebizonyította, hogy az arab prózairodalom az eddigi nézetekkel ellentétben nem kizárólag perzsa, hanem annál sokkal nagyobb mértékben görög mintákat követett. Ugyanakkor, elsősorban az iszlám vallástudománya terén, bár a görög minták ott is jelentős szerepet játszottak, egy sajátos arab hagyomány is létrejött, amely a göröggel szemben sajátos színezetet adott az arab prózairodalomnak. A teológiai vitákban ugyanis a keresztény írók követték a görög hagyományokat, és tőlük sok rétorikai eszközt eltanultak muszlim kollégáik is. A munkálatok során több könyv és cikk is született, nagyjából fele-fele arányban magyarul és idegen nyelven. Az idegen nyelvű könyvek részben az arabul író egyházi szerzők esetében akarják kimutatni a görög teológia hatását, mégpedig mind a használt filozófiai terminológia, mind a rétorikus érvelés példáján. Ugyancsak jelentős, eddig nem kutatott hatása volt a görög irodalomnak az arab politikai filozófia fejlődésére. Ez hozza az iszlám világát és az ortodox keresztény államokat közelebb egymáshoz, mint a latin hagyományú keresztényvilághoz.
Results in English
The research has proven in three fields, in that of the adab-literature, philosophy and the religious disciplins of Islam that the Arabic literature in prose, in spite of the common opinion of scholars, was not exclusively dependent on the Persian tradition. The Greek literary models that were followed by the Arabs played a mor substantial role in this respect. At the same time, mainly in the field of the Islamic religious disciplines, a genuine Arabic tradition has been created by the Islamic scholars, which, although Greek models played an important role here too, gave a special colour to their writings that were largely different from the classical tardiztion. In theological discussion the Christian Arab authors followed the classical traditions, and many rhetorical means were taken over from their works by their Muslim colleagues. During the research many books and articles have been written, half of them in Hungarian, and half of them in foreign languages. The books written in foeign languages try to show how ar the Arab Christian works on theology were influenced by the Greek theological and rhetoric traditions, and how far the made use of the Greek theological language and terminology in Arabic translation along with rhetoric reasonings.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81581
Decision
Yes

 

List of publications

 
Maróth Miklós: Al-Máwardí's ethics, Liberté Religieuse et éthique civique, Paris, 2012, pp. 211 - 229., 2012
Varsányi Orsolya: Intellect and Ethics in 9tz-century Arab Christian Apology, Liberté Religieuse et éthique civique, Paris, 2012, pp. 149-164., 2012
Abdesszamad Belhadzs: Interpretation and Reasoning in Qádí ‘Abd al-Jabbár’s Qur’anic Hermeneutics, Tafsír and Islamic Intellectual History: Exploring the Inner and Outer Boundaries of a Genre, Eds. Johanna Pink and Andreas Görke, Oxford: Oxford University Press,, 2012
Abdesszamad Belhadzs: Rhétorique arabe et théologie: Quelques lieux communs, Sources and Approaches across Disciplines in Near Eastern Studies, Eds. V. Klemm N. al-Sha‘ar, Leuven: Peeters, pp. 395–402., 2012
Abdesszamad Belhadzs: The Eternal Speech of God According to Khojazde, Uluslararasi Hocazâde sempozyumu: (22–24 ekim 2010 Buras) Bildiriler, Eds. Tevfik YücedoÊru, Orhan S. Koloğlu, U. Murat Kilavuz, Bursa: Büyükşehir Belediyesi, pp. 2, 2011
Kis Anna Flóra: Theory of Research. Al-FÁrÁbÐ’s Commentary on Aristotle’s Topics,, More modoque; Die Wurzeln der europäischen Kultur und deren Rezeption im Orient und Okzident,, 2013
Lánczky István: Az individuáció problémája a középkori arab lélektanban – Ibn al-Nafīs Avicenna ár-nyékában,, Keletkutatás,, 2012
Lánczky István: Avicenna on the Afterlife: An Attempt to Resolve the Problem of the Bodily Dispositions, More modoque; Die Wurzeln der europäischen Kultur und deren Rezeption im Orient und Okzident, 2013
Lánczky István: Avicenna a túlvilágról. Van-e esély a megtisztulásra, Ünnepi kötet Maróth Miklós hetvenedik születésnapja tiszteletére, 2013
Lánczky istván: A principium individuationis Avicenna tanításában. Az öntudat szerepe a lélek individuációjában, Peritia Linguarum – a vienne-i zsinat és a nyelvek oktatása, 2013
Belhadzs Abdesszamad: Crossroads of Reflection: Avicenna and ‘Abd al-Jabbār on the Widely-Transmitted Propositions, More Modoque. Die Wurzeln der europäischen Kultur und deren Rezeption im Orient und Okzident, 2013
Belhadzs Abdesszamad: Tašköprüzada Adab al-baht wa-'l-munazara-ja: az etika, a logika és a jog találkozása, Ünnepi kötet Maróth Miklós hetvenedik születésnapja tiszteletére, 2013
Varsányi Orsolya: Arab keresztény terminológia a 9. században – Incarnatio és emberré válás, Ünnepi kötet Maróth Miklós hetvenedik születésnapja tiszteletére, 2013
Varsányi Orsolya: The Terminology of Body in the Ninth-century Christian Apology, More modoque, 2013
Maróth Miklós: Az iszlám és politikaelmélet, Akadémiai Kiadó, 2013
Maróth Miklós: Tudomány és rétorika Ibn BÁÊÊa lélektanában, Tanulmányok Rémi Brague tiszteletére, 2013
Maróth Miklós: A görög retorika szerepe az arab prózairodalom fejlődésében, Peritia Linguarum – a vienne-i zsinat és a nyelvek oktatása, 2013
Kis Anna Flóra: A vita szerepe a tudományok művelésében. Al-Fárábí dialektikája mint kutatási nódszertan., Faríq, 2013
Lánczky István: Avicenna előtt. Az individuatio kérdésének előzményeiről, Faríq, 2013
Maróth Miklós: A politikai filozüfia kezdetei az iszlámban, Hereditas Litteraria Totius Graeco-Latinitatis II, 2014
Maróth Miklós: Eusebios: DeLaudibus Constantini, Hereditas Litteraria Totius Graeco-Latinitatis, 2014
Maróth Miklós: Cultural Identity of Christians in Early Islamic Times, Les Chrétiens d'Orient: histoire et identité, 2014
Maróth Miklós: Alfarabi Topicéja, Ünnepi kötet Blazovics László egyetemi tanár 70. születésnapjára, 2013
Kis Anna Flóra: Theory of Research. Al-Fárábí’s Commentary on Aristotle’s Topics,, More modoque; Die Wurzeln der europäischen Kultur und deren Rezeption im Orient und Okzident,, 2013
Lánczky István: Avicenna előtt. Az individuatio kérdésének előzményeiről, Faríq, 2013
Maróth Miklós: Alfarabi Topicája, Ünnepi kötet Blazovics László egyetemi tanár 70. születésnapjára, 2013
Kis Anna Flóra: A dialektika helye a muszlim tudományok rendszerében, Keletkutatás, 2011
Lánczky István: Avicenna on Individuality. Some Considerations on its Antecdents, Contacts and Interactions, Leuven (Peeters), 2016
Lánczky István: Avicenna és az individuáció problémája, Az Avicenna Közel-kelet Kutatások Intézete Évkönyve 2013-2014, 2015
Kis Anna Flóra: The Logic of Qustions. Interrogatives in Arabic Rhetoric, Contacts and Interactions, Leuven (Peeters), 2016
Maróth Miklós: Aláaddín al-Túsí on the Scope of Theology and Philosophy, Contacts and Interactions, leuven (Peeters), 2016
Varsányi Orsolya: Ninth-Century Arabic Christian Apology and Polemics, The Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, 2015
Maróth Miklós: Das Buch des Beweises, The Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, 2015
Abdessamad Belhaj: Practical reasoning in Islamic legal hermeneutics, The Avicenna Institute of Middle Eastern Studies, 2015
Maróth Miklós: Az iszlám kletkezése és fejlődése, Avicenna Közel-kelet Kutatások Intézete, 2015
Sárkány László: Jahjá ibn Ádí: A mgtestesülésről, Az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete honlapja, on-line, 2015
Sárkány László: Jahjá ibn Ádí a nesztoriánusok cáfolatáról, Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete honlapja, on-line, 2015
Back »