Történés - médium - nyilvánosság  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81636
típus NK
Vezető kutató Kulcsár Szabó Ernő
magyar cím Történés - médium - nyilvánosság
Angol cím Occurrence - medium - publicness
magyar kulcsszavak irodalmi nyilvánosság, trauma, latencia, történelmi esemény, médiatörténet
angol kulcsszavak literary publicness, trauma, latency, historical event, media history
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)60 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Kortárs történelem
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Tudománytörténet
zsűri Irodalom
Kutatóhely Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport (Támogatott Kutatócsoportok Irodája)
résztvevők Bartal Mária
Bednanics Gábor
Bengi László
Bolgár Dániel
Bónus Tibor
Dánél Mónika
Farkas Noémi Tünde
Fodor Péter
Gyáni Gábor
György Péter
Hansági Ágnes
Kékesi Zoltán
Kelemen Pál
Kelemen Pál
Kricsfalusi Beatrix
Kulcsár Szabó Zoltán
L. Varga Péter
Laczházi Gyula
Lénárt András
Lénárt Tamás
Lipa Tímea
Lőrincz Csongor
Margócsy István
Mezei Gábor
Molnár Gábor Tamás
Nemeskéri Luca
Scheibner Tamás
Simon Attila
Tverdota György
Vaderna Gábor
Vajda Károly
Zahari István
projekt kezdete 2010-03-01
projekt vége 2014-07-31
aktuális összeg (MFt) 77.191
FTE (kutatóév egyenérték) 42.48
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A kutatás célja az irodalmi „esemény” jelenségének olyan vizsgálata, amely magában foglalja a nyilvánosság szerkezetének irodalomtörténeti, médiatörténeti és történettudományi szempontú elemzését. E feladat elvégzése során az irodalom-, a média- és a történettudomány területéről érkező kutatók dolgoznak együtt. A kutatás három alapvetőnek tekintett kérdésirány mentén épül fel: 1) miként függ össze bármely esemény végbemenetele valamely nyilvánosság szerkezetével? 2) milyen viszonyban áll egymással irodalmi és történelmi tapasztalat? 3) milyen új feltételeket teremtenek a médiatársadalom új nyilvánossági formái bármely esemény létrejötte és megértése számára? Az utóbbi időben haznánkban is elindult kultúratudományi kutatások nyomán lehetségessé és szükségessé vált a kérdéskör olyan vizsgálata, amely az események létrejöttét, megértését és elbeszélését alapvetően meghatározó mediális és kulturális kontextusokra összpontosít. Az interdiszciplináris együttműködés egyik fontos célja, hogy ebből a szempontból vizsgálja a traumatikus tapasztalatok általános működését, elbeszélésük nyelvi-irodalmi mintáit, valamint nyilvános megjelenítésük mediális technikáit is. A kutatást az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport szervezi, mert ez a kutatócsoport az elmúlt években olyan kutatási projekteket valósított meg, amelyek kellő alapot biztosítanak a tervezett kutatás sikeres elvégzésére, és ezen a területen több, nemzetközi együttműködésben, külföldön is publikált eredménye van.
angol összefoglaló
The proposal aims to conduct an investigation into the phenomenon of literary ’events’ that will include literary historical, media historical and historiographic analyses of literary (and not only literary) publicness. To complete this task, literary scholars, historians and media theorists will work together. Research activities will revolve around three questions, considered fundamental for the task. 1, how is the taking place of any event connected to the structure of any publicness? 2, what is the relationship between literary and historical experience? 3, what new conditions do forms of publicity in a media society set for the emergence and the interpretation of any event? The influence of cultural studies, felt in Hungary as well, makes it possible and necessary to carry out an exploration which focuses on the media and cultural contexts underlying the emergence, comprehension and narration of events. One of the most important purposes of the proposed interdisciplinary research is to explore in this light the general working of traumatic experiences, the linguistic and literary patterns of their narration as well as the media techniques of their public presentation. The research is coordinated by the Association for the Study of General Literature (Általános irodalomtudományi Kutatócsoport – ÁITK) since this research team has carried out successful projects that can be used as a springboard for the present research, and has several publications on the subject published abroad and/or in international collaboration.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Történés – médium – nyilvánosság című OTKA-projekt 2010. és 2014. közt valósította meg a pályázati kutatási tervben foglaltakat. A kutatás történet-, média-, irodalom-, illetve kultúratudományi vizsgálódásai egyéni és közös publikációkban, kiadványokban, valamint workshopok és konferenciák formájában valósult meg, de a projekt részét képezte nemzetközileg elismert vendégprofesszorok meghívása, az általuk tartott előadások és szemináriumok. A négyéves periódus alatt két átfogó workshop és két nagy konferencia képezte a kutatás gerincét, a többszerzős tanulmánykötetek, az egyéni monográfiák és egyéb publikációk az ezeken az eseményeken körvonalazott tudományos előfeltevések és módszertan alapján lettek elkészítve. A projekt nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az említett humán tudományi diszciplínákról a kutatási tervben megfogalmazottak alapján differenciált képet kapjunk a magyarországi diskurzusokban is.
kutatási eredmények (angolul)
Between 2010 and 2014, the OTKA-project called "Event -- Medium -- Publicity" fulfilled what was included in the research plan as part of the application. The investigations from the field of history, media, literary and cultural studies were conducted in the form of workshops and conferences, and were published individually or jointly. The invitations, seminars and lectures of internationally acknowledged guest professors were also part of the project. During the four-year period, two comprehensive workshops and two large conferences constituted the core of the research. The multi-authored volumes, the individual monographs and other publications were based on the premises and methodology that were outlined on these events. The project largely contributed to the fact that we can see now, also in the Hungarian discourses, a differentiated picture of the above mentioned disciplines from the humanities which is based on the principles phrased in the research plan.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81636
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gyáni Gábor: Az elveszíthető múlt. A tapasztalat mint emlékezet és történelem, Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2010
Gyáni Gábor: Diszkurzív idő a történetírásban, A hermeneutika vonzásában, szerk. Bónus Tibor et al., Ráció Kiadó, Budapest, 2010. 95-106., 2010
Gyáni Gábor: A történelmi tapasztalat fogalmának historizálása, A lét hangoltsága. Tanulmányok a tudás sokféleségéről, szerk. Gábor György, Vajda Mihály, Typotex, Budapest, 11-39., 2010
Gyáni Gábor: A tér nemzetiesítése: elsajátítás és kisajátítás, Helikon, 2010/1-2. 239-257., 2010
Gyáni Gábor: Jövő, aminek van is, nincs is múltja, Forrás, 2010/7-8, 3-11., 2010
Gyáni Gábor: Nemzetelméletek és a történetírás, Nemzet és emlékezet, szerk. Király Erzsébet et al., Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 11-27., 2010
Kulcsár Szabó Ernő: Megkülönböztetések. Médium és jelentés az irodalmi modernségben, Akadémiai Kiadó, Budapest, 311 o., 2010
Kulcsár Szabó Ernő: Kultúra – mítosz – nyelviség: a kultúratudomány eredetéről, Irodalomtörténet, 2010/1, 28-49., 2010
Kulcsár Szabó Ernő: A kulturális eredet (Mítosz és tudomány között), Alföld, 2010/6. 40-55., 2010
Bolgár Dániel: Volt-e vagy sem? Traumatikus történés és történelmi elbeszélés, BUKSz, 2010/2, 121–126., 2010
Bolgár Dániel: Incidenstörténelem és mikrotörténelem, Mikrotörténelem másodfokon, szerk. Papp Gábor – Szijártó István, Budapest, L’Harmattan, 49–81., 2010
Bolgár Dániel: Ököl és toll. Azonosítási játék az államvédelemnél, Tanulmányok a hatvanéves Gyáni Gábor tiszteletére, szerk. Bódy Zsombor et al., Budapest, Argumentum, 153–165., 2010
Bengi László: (Meta)história és (hatás)történet Márton László Báthory-trilógiájában, A hermeneutika vonzásában, szerk. Bónus Tibor et al., Ráció Kiadó, Budapest, 2010, 655–66., 2010
Bengi László: Amit kimondasz, amit elhallgatsz. Márton László: Amit láttál, amit hallottál, Alföld, 2010/2., 105–111., 2010
Dánél Mónika: A másik megértésének (feminin) kudarca. Mészöly Miklós: Az atléta halála, A hermeneutika vonzásában, szerk. Bónus Tibor et al., Ráció Kiadó, Budapest, 2010, 474-488., 2010
Farkas Noémi Tünde: Társadalmi kép – városkép, Korunk, 2010 június, 63-70., 2010
György Péter: Apám helyett, Magvető Kiadó, Budapest, 2010, 306 o., 2010
Kulcsár-Szabó Zoltán: A tiszta eszközök politikája: Walter Benjamin, Alföld 2010/11, 75-103., 2010
Kulcsár-Szabó Zoltán: Polgárváros és városfikció Márainál, Irodalomtörténet 2010/4, 510-529., 2010
Kékesi Zoltán: Haladék. Holokauszt-emlékezet a kortárs művészetben, Budapest, Kijárat Kiadó, 2011
Kelemen Pál: Sammeln und Hegen. Über das Sammeln und die Bildung bei Adalbert Stifter, Winter Verlag, Heidelberg, 2011
Molnár Gábor Tamás: A (tömeg)vonzás szabályai. Kommunikációs és olvasási modellek Sterne, Calvino és Pynchon egy-egy regényében, Ráció Kiadó, Budapest, 2012
Fodor Péter – L. Varga Péter: „Itt eltűnhetsz.” Eltörlés, átírás és a médiumok áttűnése Bret Easton Ellis Királyi hálószobák című regényében, Prae, 2011/3, 86–101., 2011
Bónus Tibor: Az irodalom ellenjegyzései, Ráció Kiadó, Budapest (megjelenés alatt), 2012
Gyáni Gábor: Történelmi esemény és struktúra: kapcsolatuk ellentmondásossága, Történelmi Szemle, 2011/2, 145–161., 2011
Gyáni Gábor: Kulturális trauma: adott vagy teremtett?, Studia Litteraria, 2011/3-4. 5–19., 2011
Lőrincz Csongor: Tanúságtétel, archívum, erőszak, Alföld, 2011/11, 80–97., 2011
Kricsfalusi Beatrix: Zeugenschaft, Performanz und Öffentlichkeit in Rechnitz (Der Würgeengel), in: Csongor Lörincz (Hg.): Ereignis Literatur. Institutionelle Dispositive der Performativität von Texten. Bielefeld: Transcript, 467–488., 2011
Fodor Péter, L. Varga Péter: Az eltűnés könyvei. Bret Easton Ellis, Palimpszeszt-Prae.hu Kiadó, Budapest, 2012
Dánél Mónika, Fodor Péter, L. Varga Péter (szerk.): Esemény - trauma - nyilvánosság, Ráció Kiadó, Budapest, 2012
Bednanics Gábor: A kétség faggatása, Líceum Kiadó, Eger, 2012
Fodor Péter, L. Varga Péter: A nem értés mesterkurzusa. Bret Easton Ellis: A vonzás szabályai, Partitúra, 2012/2, 53-70, 2012
L. Varga Péter: Költészet és médiumok. Adalékok a kortárs magyar líra történeti narratíváihoz, Opus, 2012/5, 9-19, 2012
Fodor Péter, L. Varga Péter: Esemény, rögzítés és tapasztalat szétkapcsolása. Dilemmák az Ellis-életmű olvasásában, Opus, 2012/4, 74-88, 2012
Lénárt András: "A szocializmus útjain." Idegenvezetők visszaemlékezései a szervezet utazásokra, Múltunk, 2012/1, 122-139., 2012
Nemeskéri Luca: Testképek Nemes Nagy Ágnes korai költészetében, Vár, 2012/2, 98-102, 2012
Bónus Tibor: Az irodalom ellenjegyzései, Ráció Kiadó, Budapest, 2012
Lénárt Tamás: Rögzítés és önkioldás. Fotografikus effektusok és fényképészek az irodalomban, Kijárat kiadó, Budapest, 2013
Simon Attila: Gorgonen und Sirenen. Repräsentation und Petrifikation in Lukians Lobrede auf einen schönen Saal, Csongor Lőrincz (Hg.): Zwischen Pygmalion und Gorgo. Die Gegenwart des Bildes in der Sprache. Kulturverlag Kadmos, Berlin, 55-96., 2013
György Péter: Állatkert Kolozsváron, Magvető, Budapest, 2013
Hans Ulrich Gumbrecht: 1926. Élet az idő peremén, Kijárat, Budapest, 2014
Hans Ulrich Gumbrecht: Hans Ulrich Gumbrecht 1-2., Prae folyóirat, 2013
Hansági Ágnes: Tárca – regény – nyilvánosság. Jókai Mór és a magyar tárcaregény kezdetei, Ráció Kiadó, 2014
Kulcsár-Szabó Zoltán: A gondolkodás háborúi. Töredékek az erőszakos diskurzusok 20. századi történetéből, Ráció Kiadó, 2014
Scheibner Tamás: A magyar irodalomtudomány szovjetizálása. A szocialista realista kritika és intézményei, 1945–1953, Ráció Kiadó, 2014
Bónus Tibor, Lőrincz Csongor, Szirák Péter (szerk.): A forradalom ígérete? Történelmi és nyelvi események kereszteződései, Ráció Kiadó, 2014
Zoltán Kulcsár-Szabó, Csongor Lőrincz (szerk.): Signaturen des Geschehens, Transcript Verlag, 2014
L. Varga Péter: Az értelem rácsai. Esemény, filológia, megértés az irodalomban, Palimpszeszt-Prae.hu, 2014
László Bengi, Pál Kelemen, Ernő Kulcsár Szabó, Gábor Mezei, Tamás Gábor Molnár (szerk.): Western Canon Through Eastern Authors, Cambridge Scholars Publishing, 2014

 

Projekt eseményei

 
2014-11-27 17:50:59
Résztvevők változása
2014-09-26 09:11:01
Résztvevők változása
2013-11-26 11:34:22
Résztvevők változása
2012-07-30 11:13:40
Résztvevők változása
2011-10-03 11:30:26
Résztvevők változása
vissza »