GRADUALIA  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81763
típus K
Vezető kutató Kiss Gábor
magyar cím GRADUALIA
Angol cím GRADUALIA
magyar kulcsszavak Gradualia, repertoárvizsgálat, tartalomjegyzék, hagyományvizsgálat, ideális repertoár, digitális kiadás
angol kulcsszavak Gradualia, repertory analysis, mass, indices, ideal repertory, digital publication
megadott besorolás
Zenetudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Egyházi zene
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: A keresztény egyház története
zsűri Kultúra
Kutatóhely Zenetudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Csomó Orsolya
Czagány Zsuzsa
Gilányi Gabriella
Kecskésné Papp Ágnes
Kovács Andrea
projekt kezdete 2010-05-01
projekt vége 2015-04-30
aktuális összeg (MFt) 19.321
FTE (kutatóév egyenérték) 7.07
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A középkori zsolozsmarepertoárok összehasonlító kutatása mögött messze elmarad a misehagyományok hasonló vizsgálata. Emögött részben az a tapasztalat húzódik meg, hogy utóbbiak általában véve egységesebbek, s az univerzalitás versus lokalitás témakör számára kevesebb tapasztalati anyagot kínálnak. Ez csak részben igaz, a misehagyományok is sok ágra bomlanak, az egyes egyházmegyék, lokális szokásrendek sajátos arculatú repertoárokat alakítottak ki, amelyek az egységes elemek mellett számos variábilis pontot tartalmaznak. Ezek átfogó vizsgálata azonban nehézségekbe ütközik. Míg az officiumkutatást olyan nemzetközi jelentőségű projektek és adatbázisok segítik, mint a Cantus Index és a hazai CAO-ECE, a miserepertoárok kutatója főként egyedi munkákra, forráskiadásokra és könyvtári kutatásokra támaszkodhat. Ezen próbált változtatni a Régi Zenetörténet Osztály, amikor megkezdte a legfontosabb magyarországi miseforrások tartalomjegyzékének
elkészítését. A jelen pályázat egyik célja e munka szisztematikus bővítése, kiterjesztése más -- elsősorban közép-európai -- hagyományokra. Emellett egy olyan liturgikus sablon kidolgozását tervezzük, amely a liturgikus funkciók és az ünnepek sorrendjének (numerikus) rögzítésével lehetővé teszi a források, illetve tradíciók
összehasonlítását. E tekintetben mintául szolgál a CAO-ECE rendszere. További cél a feldolgozott anyag online elérhetővé, kutathatóvá tétele. Az online változat hasonló funkciót töltene be, mint a zsolozsmaforrások esetében a sokak által használt, nemzetközi presztizsű Cantus Index. A projekthez publikációs tervek kapcsolódnak:
a) egyes kiválasztott miseforrások kiadása CD-ROM-on; b) egy-egy misehagyomány több forrás alapján leszűrt ideális repertoárjának kritikai kiadása.
angol összefoglaló
The comparative research of medieval mass traditions lags behind that in the area of the office. Partly it is due to the experience that mass repertories are more uniform and, as a consequence, offer less empirical observations for the topic of Universality versus Locality. However, it is only partly true: also the mass traditions have several branches. The individual dioceses and local uses had different repertories with different physiognomy which, apart from the stable elements, contained numerous variable points as well. Yet, a comprehensive study of them could be carried out only with difficulty. While the study of the offices is supported by advanced projects and online databases such as the Cantus Index and CAO-ECE, scholars of the mass repertory must be satisfied with individual studies, source editions and personal studies in the libraries. Members of the Department of Early Music tried to change this situation by starting to make detailed (electronic) inventaries of the most important Hungarian manuscripts for the mass. One of the aims of the present application is a systematic extension of this work to further -- primarily Central European -- traditions. In addition to this, we intend to develop a stereotyped liturgical template, which, by the (numeric) fixation of the liturgical functions and the order of feasts, could make it possible to compare sources and traditions. In this respect CAO-ECE would serve as a model. One of the further aims is to make the source indices available online for international research. The online version would function as a counterpart to the prestigeous Cantus Project which is devoted to the office repertory. Publishing plans connected to the project: a) complete edition of single manuscripts using digitized facsimile images and electronic methods; b) critical edition of the 'ideal repertory' of selected mass traditions based on the analysis of several sources.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Elkészült az európai miserepertoárok összehasonlító rendszere. A rendszer kidolgozása két lépésben történt, a futamidő első felében a Temporale, majd később a Sanctorale szabványosított sablonja készült el. Ez már önmagában sok forrás átvizsgálását feltételezte, annak felmérése érdekében, hogy milyen zenei tételeknek kell helyet kapniuk egy ideális „teljes” rendszerben. Ezt követte, szintén két fázisban, a források szabványosított inventáriumának elkészítése. A temporale rendszerébe összesen kb. 100 graduale, illetve missale inventáriuma került be, ez kb. 40 magyarországi és 60 külföldi forrást jelent. A külföldi források nagyobb része közép-európai (cseh-morva, lengyel, délnémet), de minden nagyobb régiót reprezentál néhány forrás. Az utolsó időszakban a források sanctorale részének rendszerbe illesztése is elkezdődött, ezek egy részének bedolgozása azonban a már a pályázat lezárulása utáni idő feladata. Két honlap is készült az inventáriumok közzétételére: egy hazai igények szerint, egy másik pedig a hasonló külföldi adatbázisok rendszerébe illeszkedve. A forrásfeldolgozás megkönnyítése érdekében intenzív forrásdigitalizálás is folyt, a futamidő alatt kb. 150 forrás digitalizálása fejeződött be (mikrofilmről vagy helyszíni fotózással). Elkészült az Ulászló-graduale kiadásához szükséges bevezető és fényképanyag, valamint a kódex tartalmának és képanyagának kereshető adatbázisát tartalmazó CD-ROM anyaga.
kutatási eredmények (angolul)
A system has been created for the comparison of European Mass repertories. It took place in two stages, in the first phase the standardized template was created for the Temporale, then during the second phase for the Sanctorale. The working-out of the system required beforehand the survey of many sources in order to measure which musical items should be taken up in a ‘complete’ ideal system. It was followed by the inventorying of the sources according to the standardized system. At first about 100 sources were entered into the Temporale system (c. 40 Hungarian and 60 foreign sources). The majority of the foreign sources are from Central Europe, but all other larger regions are represented by at least a few sources. In the last phase of the project the insertion of the Sanctorale parts of the sources has started, but a portion of this task is unfinished yet. We prepared two websites for the publication of the inventories: one for our local requirements, and another to be integrated into the system of similar foreign internet databases. The analysis of the sources were connected with their digitization, during the project c. 150 sources have been digitized (partly from microfilms, partly from the original manuscripts). For the planned edition of the Graduale Wladislai we prepared the complete introductory study, the digital photos of the manuscript for the facsimile and the material of the CD-ROM containing the searchable database of the inventory and images of the codex.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81763
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Czagány Zsuzsa: Töredék, kódex, rítus, hagyomány – II. A Váradi Szekvencionále újonnan előkerült darabja, Zenetudományi Dolgozatok 1978–2012. 35 éves jubileumi kötet, szerk. Kiss Gábor (Budapest: MTA BTK Zenetudományi intézet), 45-56., 2014
Kiss Gábor: Tridentinum előtt és után - A magyarországi pálosok ordinarium-haygománya, Zenetudományi Dolgozatok 2009, 2010
Gábor Kiss: Comparative Research into Medieval Mass Repertories, Cantus Planus 2008, 2012
Kiss Gábor: Késő középkori periférikus miseforrásaink és az esztergomi hagyomány., Zenetudományi Dolgozatok 2011, 2012
Gábor Kiss: Pre-Tridentine sources of the Pauline Mass chant repertory, Liturgia w klastorach paulińskich w Polsche, 2012
Kiss Gábor: The Tridentinum as a Watershed in the Evolution of Mass Cycles, Cantus Planus Study Group of the International Musicological Society. Papers read at the 16th meeting, Vienna, Austria, 2011, 2012
Kiss Gábor: Az Ulászló-graduále utóélete az újabb kutatások fényében, Magyar Egyházzene 20, 2013
Kiss Gábor: The Ordinary Repertory of Aquileia in the Context of its Neighbouring Regions, De musica disserenda IX, 2013
Kiss Gábor: Pre-Tridentine Sources of the Pauline Mass Chant Repertory, Liturgy in Pauline Monasteries in Poland, The Sources and Origins, 2012
Kiss Gábor: Tridentinum előtt és után - A magyarországi pálosok ordinarium-haygománya, Zenetudományi Dolgozatok 2009, szerk. Kiss Gábor (Budapest: MTA Zenetudományi Intézet), 97-133., 2010
Gábor Kiss: Comparative Research into Medieval Mass Repertories, Cantus Planus, Dobogókő/Hungary, 2009. Aug. 23-29., ed. Barbara Haggh-Huglo, Debra Lacoste (Lions Bay: The Institute of Mediaeval Music), 361-384., 2013
Kiss Gábor: Késő középkori periférikus miseforrásaink és az esztergomi hagyomány., Zenetudományi Dolgozatok 2011, szerk. Kiss Gábor (Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet), 49-82., 2012
Gábor Kiss: Pre-Tridentine sources of the Pauline Mass chant repertory, Liturgia w klastorach paulińskich w Polsche, ed. Remigiusz Pospiech (Opole), 199-217., 2012
Kiss Gábor: The Tridentinum as a Watershed in the Evolution of Mass Cycles, Cantus Planus Study Group of the International Musicological Society. Papers read at the 16th meeting, Vienna, Austria, 2011, ed. Robert Klugseder (Vienna), 182-187., 2012
Kiss Gábor: Az Ulászló-graduále utóélete az újabb kutatások fényében, Magyar Egyházzene 20, 315-322., 2013
Kiss Gábor: The Ordinary Repertory of Aquileia in the Context of its Neighbouring Regions, De musica disserenda IX, 41-60., 2013
Kiss Gábor: Az intézményes gregorián-kutatás műhelyében, Magyar Zene 52, 373-383., 2014
Kiss Gábor: Kutatás és gyűjteménygondozás a régi zenetörténet területén, Zenetudományi Dolgozatok 1978–2012, 2014
Gábor Kiss: The Ordinary Repertory of Aquileia in the Context of its Neighbouring Regions, Saggiatore Musicale, 2015
Gábor Kiss: The Mass Ordinary Formulas of the 18th-century Hungarian and Croatian Pauline Provinces, Cantare amantis est. Festschrift zum 60. Geburtstag von Franz Karl Praßl, ed. Robert Klugseder (Purkersdorf: Verlag Brüder Hollinek), 172-187., 2014
Gábor Kiss: Late reflorescence of the Alleluia Repertory in Central Europe, Cantus Planus 2014, 2015
Gábor Kiss: Quem celestis armonia... Recent data on a St. Stephen Alleluia and on the Hungarian–Polish relationships, Festschrift Witkowska-Zaremba, 2016
Gábor Kiss: A true ‘Central European’ manuscript: the Graduale Cassoviense from 1518, Recenzovany, 2016
Gábor Kiss: Mixing local and regional, traditional and non-traditional elements: the case of the Graduale Wladislai, Musicologica Brunensia, vol. I/2016, 2016
Kiss Gábor: "Ad notam" meghatározások az Esztergomi és az Egri ordináriusban, Magyar Egyházzene 17, 353–356., 2011
Kiss Gábor: Szakrális vagy aktuális - újabb megközelítések a liturgikus egyszólamúság kutatásában, Zenetudományi Dolgozatok 2010, szerk. Kiss Gábor (Budapest: MTA Zenetudományi Intézet), 367-376., 2011

 

Projekt eseményei

 
2013-10-08 15:40:29
Résztvevők változása
2011-02-23 13:00:51
Résztvevők változása
vissza »