A magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozása  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
81891
típus K
Vezető kutató Vida Tivadar
magyar cím A magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozása
Angol cím New Research to Early Medieval Archaeology in Hungary
magyar kulcsszavak népvándorlás kori régészet, germánok, avarok, romanizáltak, meroving és bizánci kapcsolatok
angol kulcsszavak Archaeology of Migrations Period, Germans, Avars, Romans, Merovingian and Byzantine Connections
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)96 %
Ortelius tudományág: Összehasonlító régészet
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)4 %
Ortelius tudományág: Őstörténet
zsűri Társadalomtudományi zsűrielnökök
Kutatóhely Régészeti Intézet (HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Szüts Tamásné dr. Garam Éva
projekt kezdete 2010-02-01
projekt vége 2015-12-31
aktuális összeg (MFt) 14.135
FTE (kutatóév egyenérték) 5.30
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A pályázat célja a korábbi korpusz vállalkozások (Cemeteries, MAA, MGAH) programjának megfelelően a magyarországi népvándorlás kori leletanyag új elméleti és gyakorlati módszerek alkalmazásával történő szervezett kutatásának és egységes szempontú feldolgozásának folytatása. A program részben új kutatásokat kezdeményez (Szólád) és részben olyan már megkezdett projekteket folytat, amelyek megvalósulásához az OTKA korábban már támogatást nyújtott, de azok még nem fejeződtek be (Zamárdi, Budakalászavar). A pályázat a népvándorlás kori régészet 1960-as évek óta folyó nagy vállalkozásának, a leletkorpuszok készítésének hagyományos szempontjait egyesíti a mai régészet korszerű elvárásaival és emellett új elemként, természettudományos vizsgálatok kezdeményezésével és lehetővé tételével (vékonycsiszolat vizsgálat, fegyverek archaeometallurgiai vizsgálata, műszeres fémtechnológai vizsgálat ékszereken, fémösszetétel-meghatározás bronzöntvények esetében, antropológiai és archaeozoológiai vizsgálatok), segítséget nyújt fontos kutatási eredményeket felmutató, kész vagy magas készültségi fokú, színvonalas szakdolgozatok és disszertációk lezárásához, publikációra történő előkészítéséhez. A 2010-2013 közötti kutatási ciklusban célunk, hogy az eddig egymástól különállóan elindult projekteket egy kutatási programba integráljuk és a Monumenta Avarorum Archaeologica (MAA) valamint a Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae (MGAH) sorozatokban publikációra előkészítsük és megjelentessük.
angol összefoglaló
The main goal of the project is the continuation of the earlier Corpus Series (Cemeteries of the Avar Priod (1975-1995), Monumenta Aavarorum Archaeologica (1998-), Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae (2002-) through the systematic research of the Migration Period Material from Hungary conducted within a new theoretical and methodological framework, and the assessment of the findings in a uniform format. The research project will in part involve new investigations (e.g. at the Langobardic cemetery at Szólád) and in part the continuation of earlier ones (e.g. the Avar cemeteries at Zamárdi and Budakalász). The proposed research project combines the conventional approach used in the Corpus publications with the requirements of modern archaeological research, including palaeoenvironmental sampling and other analytical procedures. Another priority is the preparation for publication of university theses and dissertations making important contributions to this field of research, together with the integration of different projects into a Migration Period Research Project (4th-9th AD) during the 2010–2013 cycle.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázati ciklusban egy hosszú távú program keretében több szerző közreműködésével publikálásra került a László Gyula által feltárt csákberényi avar kori temető monografikus feldolgozása. A temető alkalmat adott a helyi kulturális hagyományokat ápoló népesség és a bevándorló keleti avarok integrációjának vizsgálatára. Megjelent a zamárdi avar kori temetőnek az 1500-2368. sírokból származó leletanyagát tartalmazó II. kötete (MAA 11.). A ciklusban további kötetek előkészítése történt meg. Garam Éva befejezte a zamárdi temető anyagának régészeti és történeti értékelését (Zamárdi III). Elkészültek a budakalászi temető digitális táblái, a sírrajzai és térképe. A Langobárd Korpusz II. kötetéhez rajzolásra, fotózásra került a Bóna István által gyűjtött leletanyag (Dőr, Máza, Tatabánya, Kincsesbánya, stb.), és a Pusztai Rezső által feltárt mosonszentjánosi nemesi sírok leletanyaga. Tomka Péter befejezte a gyirmóti langobard temető leleteinek rajzoltatását, fotózását és feldolgozását. Megtörtént a szóládi langobard temető rajzoltatása, fotózása és sírleírása is. A szóládi temető kapcsán nemzetközi workshopot szerveztünk. Az archaeometriai vizsgálatok keretében langobard kori kerámia petrográfiai vizsgálatára, avar kori bronzöntvények fémösszetétel-meghatározása, vas fegyverek metallurgiai vizsgálatára, valamint drágakövek meghatározására került sor. Ezek a vizsgálati eredmények egyetemi szakdolgozatok és disszertációk elkészülését segítik.
kutatási eredmények (angolul)
During this cycle of the project’s duration, the monographic assessment of the Avar cemetery at Csákberény was completed in collaboration with various specialists and published. The assessment of the cemetery provided an excellent opportunity for examining the interaction and integration between a local community preserving it local cultural traditions and the immigrant Avars from the east. Volume II of the Avar-period cemetery at Zamárdi containing the assessment of the grave assemblages from Graves 1500–2368 has been published and preparations for the publication of further volumes have also been made. Éva Garam has completed the archaeological assessment of the Zamárdi cemetery. The digitised plates, grave plans and the cemetery map of the Budakalász cemetery have also been completed. The grave goods from the nobles’ graves of the Mosonszentjános cemetery have been drawn and photographed for Volume II of the Langobard Corpus. Péter Tomka has completed the assessment of the finds from the cemetery at Gyirmót. We organised an international workshop focusing on the Szólád cemetery. As part of the archaeometric analyses, we submitted samples from Langobard-period pottery for petrographic analysis, samples from Avar-period bronze artefacts for an analysis of their metal composition, samples from iron weapons and stirrups for metallurgical analyses, and precious stones for a closer examination. These findings will be incorporated into university MAs and other dissertations.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=81891
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Bárdos Edith-Garam Éva: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek II. Monumenta Avarorum Archaeologica 10., Budapest, 2014
László Gyula: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Csákberény-Orondpuszta. Monumenta Avarorum Archaeologica (Szerkeszti: Garam Éva—Vida Tivadar) 11., Budapest, 2015
Vida Tivadar: Késő antik fémedények a Kárpát-medencében, Gazdagság és hatalom a népvándorlás korában. Hereditas Archaeologica Hungariae 1. 102., 112. oldal, Budapest, 2016
Vida Tivadar: Late Antique Metal Vessels in the Carpathian Basin, Luxury and Power in the Early Middle Ages. Hereditas Archaeologica Hungariae 1. 102, 112. pages, Budapest, 2016
vissza »