Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
84159
típus K
Vezető kutató Révész László
magyar cím Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei
Angol cím Grave-goods of Hungary from the Age of the Hungarian Landtaking and the Early Arpadians
magyar kulcsszavak honfoglalás kor régészete, Árpád-kor régészete, forráskutatás
angol kulcsszavak Archaeology of the Hungarian Conquest Period, Archaeology of the Arpadian Age, research on source material
megadott besorolás
Régészet (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)80 %
Ortelius tudományág: Régészet
Történettudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)20 %
Ortelius tudományág: Régészet
zsűri Régészet
Kutatóhely Régészeti Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Felföldi Szabolcs
Gáll Ervin
Gallina József Zsolt
Horváth Ciprián
Kovács László
Prohászka Péter
Sipos György
Tóth Anikó
Türk Attila
Varga Sándor
projekt kezdete 2011-02-01
projekt vége 2015-01-31
aktuális összeg (MFt) 20.738
FTE (kutatóév egyenérték) 19.14
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A téma a Kárpát-medence honfoglalás kori és kora Árpád-kori (10–12. századi) sírleleteit feldolgozó korpusz-sorozat munkálatainak folytatását és kiterjesztését foglalja magában. A kutatás során újabb rendkívüli fontosságú térségek leletanyagát dolgozzuk fel: így sor kerülne Erdély, a Partium és a Bánság; a nyíri Mezőség, valamint Komárom-Esztergom megye, a tiszaluci temető és a Taktaköz, a kalocsai Sárköz, valamint Győr-Moson-Sopron megye hasonló korú leletanyagának vizsgálatára és feldolgozására. Az alapkutatások elvégzése mellett célunk továbbá e vizsgálatok és kutatások anyagából legalább négy kötetnyi anyag nyomdakész kéziratainak elkészítése.
angol összefoglaló
The topic of our research involves the continuation and extension of the works of the corpus-series on the archaeological grave goods from the period of the Hungarian Conquest and the Early Arpadian Age in the Carpathian Basin (10th–12th century). We do research on new important areas, like Transylvania, the Partium and the Banat, the „nyíri Mezőség” and Komárom-Esztergom county, the cemeteries of Tiszaluc and the „Taktaköz”, the Sárköz of Kalocsa and Győr-Moson-Sopron County. Our goal is to edit the manuscripts and proofs of at least four of the corpus volumes of the above mentioned areas.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei című pályázatunk nemcsak problémamentes volt, de – vélekedésünk szerint – kiemelkedően eredményes is, tekintettel arra, hogy a negyedik év végére az eredeti pályázatunk vállalásait jóval meghaladó eredményeket produkálva jutottunk el. Összesen hat térség 10–11. századi temetőanyagainak kutatását vállaltuk: az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság; a nyíri Mezőség; Győr és Moson megyék; a Taktaköz és a tiszaluci temető; a kalocsai Sárköz; valamint a történelmi Komárom és Esztergom megye. A felsorolt térségek vizsgálatának összegzésére a pályázati ciklus végére nyomdakész kéziratok elkészítését vállaltuk. Ehhez képest az első három régió feldolgozása már könyv alakban meg is jelent, Gáll Erwin, Tóth Anikó és Horváth Ciprián tollából, jelenleg folyik Kovács László kötetének szerkesztése, de a kalocsai Sárköz anyagát feldolgozó kötetre is már publikációs pályázatot adtunk be. A projekt keretében több száz rajzos és fotótábla, valamint térképek elkészítésére is sor került, az eredményeket pedig workshop keretében osztottuk meg a szakma képviselőivel. Révész László és Kovács László tehát új életet leheltek a vállalkozásba. Míg az ezt megelőző 1996 és 2010 közötti 15 éves periódusban összesen öt kötet látott napvilágot, addig az elmúlt projekt során csupán 4 év alatt jelent/jelenik meg újabb öt kötet, amivel megdupláztuk a korábbi kötetek számát.
kutatási eredmények (angolul)
Our project (Grave-goods of Hungary from the Age of the Hungarian Landtaking and the Early Arpadians) was not just trouble free but it was surpassingly efficient in our opinion, because at the end of the four-years project our results have passed the pledges of our tender. We assumed research on the 10th-11th century grave-goods of six different regions altogether: Transylvania, the Partium and the Banat, the nyíri Mezőség, County Győr and County Moson, the Taktaköz and the cemetery of Tiszaluc, the kalocsai Sárköz, and the historical counties of Komárom and Esztergom. Although for the assessment of our investigations about the above mentioned regions we have undertaken only manuscripts, not printed books, but we have already printed the results of the pieces of research on the first three regions. They have published by Erwin Gáll, Anikó Tóth and Ciprián Horváth. Nowadays we are just editing László Kovács’s book, and we have submitted a tender for the publication of the book about the kalocsai Sárköz. Hundreds of drawing tables, photo tables and maps were made as well, and we had organized a workshop for disseminating our results. So László Révész and László Kovács have galvanized life into this project. While in the period between 1996 and 2010 (that is 15 years) they had published five books altogether, in the last four years we have printed another five books, so we have duplicated the number of the earlier books.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84159
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gáll Erwin: Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10–11. századi temetői, szórvány- és kincsleletei I–II., Szeged, 2013
Tóth Anikó: A nyíri Mezőség a 10–11. században., Szeged, 2014
Horváth Ciprián: Győr és Moson megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei., Szeged, 2015
Kovács László: A Taktaköz 10–11. századi sír- és szórványleletei, valamint a tiszalúc-sarkadi 11. századi temető, Szeged, 2015
Révész László: A magyar honfoglalás kora, Budapest, 2014
Révész László: A honfoglaló magyarok régészeti hagyatéka, Korunk 2014/8, 31-41, 2014
Révész László: Szempontok a Felső-Tisza-vidéki nagymorva-bolgár határ kérdéséhez, Az Alföld a 9. században - újabb eredmények, 2014
Révész László: Egy megoldatlan kérdéskor: szempontok a honfoglaló magyarok és a helyben talált népesség kapcsolatának kutatásához., Tisicum (megjelenés alatt), 2014
Révész László/Szőke Béla Miklós: A Kárpát-Medence a Karoling korban és a honfoglalás korában. A Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításának vezetője., Budapest, 2014
Révész László: Erdély a magyar honfoglalás korában. Szempontok a székelyek betelepedésének kérdéséhez, Révész László-Wolf Mária (szerk.): A honfoglalás kor régészeti kutatásának legújabb eredményei. Szeged, 2013, 605-628., 2013
Révész László: Honfoglalás kori áttört állatalakos hajfonatkorongok a Kárpát-medencében, Anders A. – Balogh Cs. – Türk A. (szerk.): Avarok pusztái. Tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára. Opitz Archaeologica 6. Budapest, 2012, 401–420., 2012
Révész László: 11. századi temető Karcsa-Kormoskán. – Gräberfeld des 11. Jahrhunderts in Karcsa-Kormoska., MFMÉ-Stud.Arch. 12 (2011) 529-558., 2011
Prohászka Péter: Bemerkungen zum Byzantinischen Münzverkehr der ungarischen Landnahmezeit und der Staatsgründung im Karpatenbecken., Die Archäologie der frühen Ungarn. Chronologie, Technologie und Methodik. B. Tobias (Hrsg.). RGZM Tagungen 17. Mainz 2012, 67-88., 2012
Prohászka Péter - Trugly Sándor: , Avarské nálezy 7. storočia z Komárna Bercsényiho (dnes Gombaiho) ulica – Die awarischen Funde von Komárno Bercsényi (Heute Gombai) Strasse aus dem 7. Jahrhundert., Zborník Slovenského Národného Múzea 106 (2012) Archaeológia 22, 193-204., 2012
Isac, Adriana - Gáll, Erwin - Gál, Szilárd: Un cimitir din secolul XII la Gilău (jud. Cluj) (germ. Julmarkt; mgh. Gyalu)., MCA SN, VIII, 2012, 165‒176., 2012
Isac, Adriana - Gáll, Erwin - Gál, Szilárd: A 12th cemetery fragment from Gilău (Cluj county) (germ.: Julmarkt; magh.: Gyalu)., Ephemeris Napocensis XX, 2012, 301‒312., 2012
Tănase, Daniela ‒ Gáll, Erwin: Von Kisléghi Gyula bei Dudeştii Vechi (Óbesenyő) entdeckte Gräber aus der Awarenzeit – der Hügel V., Thesaurus Avarorum. Régészeti Tanulmányok Garam Éva tiszteletére/Archaelogical Studies in Honour of Éva Garam. Ed.: Vida Tivadar. Budapesta 2012, 697‒708., 2012
Gáll Erwin: Krisztianizáció és régészet. A Erdélyi-medencei 11–13. századi templomkörüli temetők kutatásának stádiuma/Christianization and Archaeology. The research of eleventh to th, A hadak útján XX. Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XX. Összejövetelének konferenciakötete/Assembly of Young Scholars on the Migration Period XX. Ed.: Zs. Petkes. Budapes, 2012
Gáll Erwin: Roska Márton és az erdélyi régészet (tegnap és ma). Kritikai megjegyzések az erdélyi örmény-magyar tudós kora középkori tanulmányaihoz., Dolgozatok-Új sorozat 5‒6, 2011‒2012, 27‒56., 2012
Gáll Erwin: In the midst of nationalisms’: Márton Roska (1880–1961) and the archaeological research of the tenth and eleventh centuries., Acta Eurasiatica 1, 2012, 128‒160., 2012
Horváth Ciprián: X-XI. századi, tausírozással díszített, trapéz alakú kengyel Mosonmagyaróvár határából. (An inlaid trapezoid stirrup of the 10-11 th century from Mosonmagyaróvár.), Arrabona, 2012
Gallina Zsolt–Varga Sándor: 10–11. századi köznépi temető Homokmégy-Székesen. — Das Gräberfeld des Gemeinen Volkes aus dem 10.–11. Jahrhundert von Homokmégy-Székes., In: Révész László–Wolf Mária (szerk.): A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Szeged 2013, 127–142., 2013
Varga Sándor: Varga Sándor: 10–11. századi padmalyos temetkezések a Kárpát-medencében. — Nischengräber des 10.–11. Jahrhunderts im Karpatenbecken., In: Révész László–Wolf Mária (szerk.): A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Szeged 2013, 297–320., 2013
Kovács László: Az ún huzalgyűrűk egyik változata: a kettősen csavart huzalgyűrűk a 11. századi Kárpát-medencében. (Vázlat)., In: Zwischen Byzanz und der Steppe. Festschrift für Csanád Bálint zu seinem 70. Geburstag., 2013
Révész László: Erdély a magyar honfoglalás korában. Szempontok a székelyek betelepedésének kérdéséhez, Révész László-Wolf Mária (szerk.): A honfoglalás kor régészeti kutatásának legújabb eredményei. Szeged, 2013, 605-628., 2013
Révész László: Honfoglalás kori áttört állatalakos hajfonatkorongok a Kárpát-medencében, Anders A. – Balogh Cs. – Türk A. (szerk.): Avarok pusztái. Tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára. Opitz Archaeologica 6. Budapest, 2012, 401–420., 2012
Lőrinczy Gábor-Tóth Anikó: Előzetes jelentés a tiszalök-kövesteleki 11-12. századi temetőről., Erősségénél fogva várépítésre való. Szerk. Juan Cabello-C. Tóth Norbert,, 2011
Prohászka Péter: Egy magyar vitéz. Bene és társai emlékeinek nyomában., Élet és Tudomány 68 (2013) 7. szám, február 15, 202-204., 2013
Prohászka Péter – Trugly Sándor:: Avarské nálezy 7. storocia z Komárna-Ulice Bercsényiho / dnes Gombaiho., Közlésre elfogadva, 2012
Horváth Ciprián: Rusovce/Oroszvár, Sl. 10-11. századi temetője – kutatástörténet, Arrabona, Közlésre elfogadva, 2012
Varga Sándor: Honfoglaló temetőrészlet Bátmonostor-Pintér tanányról. Újabb adatok a 10-11. századi vasmerevítéses tegezek típusaihoz., Ünnepi tanulmányok a 60 éves Lőrinczy Gábor tiszteletére (megjelenés alatt), 2013
Prohászka Péter: Néhány X. századi abonyi leletről. – Über einige Abonyer Funde aus dem 10. Jahrhundert., Tisicum 21 (2012) 29-34., 2012
Prohászka Péter: Egy 10-11. századi bizánci „Szentföld” típusú ereklyetartó bronz mellkereszt Tés határából. – Ein byzantinisches bronzenes Pektoralkreuz Typ „Heiliges Land” aus dem 10-11, A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 27 (2012) 107-118., 2012

 

Projekt eseményei

 
2011-02-17 13:45:41
Résztvevők változása
vissza »