A politico-morális eszmék változásai a régi magyar irodalomban  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
84346
típus K
Vezető kutató Bíró Ferenc
magyar cím A politico-morális eszmék változásai a régi magyar irodalomban
Angol cím Changes of the political-moral's ideas in the Old Hungarian literature
magyar kulcsszavak politico-morális eszmék, erénytanok, régi magyar irodalom
angol kulcsszavak old Hungarian literature, theory of morality, political-moral's ideas
megadott besorolás
Irodalomtudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)90 %
Ortelius tudományág: Magyar irodalom
Politikatudomány (Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kollégiuma)10 %
Ortelius tudományág: Politikai tudományok
zsűri Irodalom
Kutatóhely Irodalomtudományi Intézet (Bölcsészettudományi Kutatóközpont)
résztvevők Pócsi Katalin
projekt kezdete 2011-02-01
projekt vége 2014-04-30
aktuális összeg (MFt) 6.461
FTE (kutatóév egyenérték) 2.27
állapot lezárult projekt
magyar összefoglaló
A politico-morális irodalom műveire eddig néhány utalás történt a szakirodalomban /Tarnai Andor és Bíró Ferenc/. Az említett művek gyökere főként a 17. század fejedelmi tükreire megy vissza, amelyek főszereplője az elmélkedő ember. A művek jelentős része Faludi Ferenc fordításainak a rokonságába tartozik. A 18. században azonban már látványosan változtak a bölcs tanácsok, ugyanis az evilági boldog élet elérése lett a fő cél. A művek forrásai is bővültek. A bibliai jelképek és toposzok, valamint az antik szerzők után a keresztény sztoicizmus és a keleti filozófia tanai is hatottak a művek eszmeiségére. Az alkalmazott műfajok is változatosabá váltak. A maxima és az értekezés mellé csatlakozott az oktatómese és a példázatos történet is. A keresztény morál eszméi átalakultak derűs, evilági szabályokká. Megfigyelhető egyfajta sajátos fejlődési ív is, ami az államelméleti irodalomtól (17. század) indult, s a laicizálódott, oktató-gyönyörködtető kézikönyveken át (18. sz. közepe) jutott el az államregények irányába (18. sz. vége).
A kutatás célja - lehetőség szerint minél teljesebb számban - a politico-morális gondolatok jegyében íródott 17-18. sz-i művek összehasonlító-elemző vizsgálata. Az említett időszak moralizáló irodalmi műveinek és alkotóinak kutatása után, az eredményeket rögzítve szeretnénk hiánypótló fejezettel szolgálni az irodalomtörténet-írás számára.
angol összefoglaló
On the theme happened some citations in the scientific literature (by Andor Tarnai and Ferenc Bíró). The mentioned works is root mainly the princely mirrors, which chief character is contemplative people. The majority of the literary works related to Ferenc Faludi's translations. Already changed at the wide advice spectacularly in the 18. century, namely will be targed at the wordly, happy life. The works of sources are is splay. Influence on the work's ideas with the Christian stoicism and oriental philosophy doctrines also after the ancient authors and biblical symbols and topics. The genres went various. Acceded to the maxim and tractate aside didactic fable and allegory story also. Changed is the Christian morals ideas to the cheerful, wordly rules. Noticiable a sort of special phase, of development, also which started from the theoretical state literature (17. century) laicized didactic-delightful literature reference book (in the middleof 18. century) to got to toward state novel (in the end of 18. century).
My scientific research's target is possibly to examine at the all political-moral works in the 17-18. century. I'd like to serve with the stop-gap chapter for the literary history writing with my bibliography and scientific artics.

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az OTKA projekt 3 éve alatt elvégeztük a 16-19. századi moralizáló művek bibliográfiai feltárását. A források azonosítása és vizsgálata mellett a szövegek összehasonlító elemzése folyamatos feladatot jelentett. Eredményeinket listában rögzítettük a későbbi bibliográfiához. Ez a a mai napig 1348 számú tételt jelent. Összegyűjtöttük 1178 kötet könyvészeti adatait, illetve jelenleg 170 kéziratról van tudomásunk. 2012. november 22-én az MTA BTK ITI-ben a társkutató, Pócsi Katalin beszámolt a kutatás addigi eredményeiről és bemutatta a bibliográfiát. Ennek eredményeként a munkapéldányt online közzétették az Irodalomtudományi Intézet honlapján. Szakmai megbeszéléseket folytattunk a Debreceni Egyetemmel, hogy különválogatjuk a 18-19. századi életvezetési szabályokat tartalmazó műveket. Időközben egy másik műhely is jelezte érdeklődését a bibliográfiánk iránt. Az ELTE adatbázisunk egészét jelenteti meg Pócsi Katalin Előszavával ellátva. Kidolgoztuk annak a sajátos fejlődési ívnek a pilléreit, amelyek az államelméleti irodalomtól indultak, s az oktató-gyönyörködtető kézikönyveken át az államregényekig jutottak el. Előzetes munkatervünkhöz tartottuk magunkat, de a téma vizsgálata az OTKA által támogatott kutatás után is bőven ad még feladatot. Kiválasztottunk több művet digitalizálásra. Ezek tartalmi feldolgozásának folytatása, valamint a 18-19. századi életvezetési kötetek áttekintése után tervezzük további kutatási eredményeink monografikus formában való közzétételét.
kutatási eredmények (angolul)
During the 3 years of the OTKA project we completed the bibliographical exploration of the moral works in the 16-19. centuries. We have continued identification and comparative the ethical moral text analisation. We listed the results in chronological order. At now according to our collecting it is 1348 works.We collected the bibliographical datas of 1178 books.We know-at this moment – 170 manuscripts.The Bibliography and the related scientific achievements was presented in the Literary Institute, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences by Katalin Pócsi (fellow-research) on November 22th 2012. This presentation was published online on the webside of the Institut of the Literature.We had a professional discussion with the University of Debrecen and we agreed of the separation of the life styles books in the 18-19 century.In the meantime other workshop was interested toward our Bibliography too. The University of ELTE will publish our all database with Katalin Pócsi’s Preface.We mad out pillars in a great details of the particular developmental span, which started from the literature of state theory and study handbook to the state novels. We keeped an appointment our previous work plan, but examination of theme needs more work after finishing the OTKA projekt.We choosed many moral books to digitize.We are planing to analyse this works and we are going to publish the results of the research in monographical form.
a zárójelentés teljes szövege https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=84346
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Pócsi Katalin: Jegyzék a magyarországi erénytani irodalomról (XV-XIX. század), MTA ITI Hálózati Kiadvány, 2012
Pócsi Katalin: "Keresztény világi intések" - erkölcstani alapvetés Kollarics Joakim Philothea és Keresztény világi intések című műve nyomán, Irodalomismeret, Online, Elektronikus kiadás, 2013/3., 2013
Pócsi Katalin: A magyarországi erénytani irodalom bibliográfiája 15-19. század. + Előszó, ELTE BTK Új és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék online kiadvány - közlésre elfogadva, megjelenés előtt, 2014
Pócsi Katalin: Magyar nyelvű életvezetési kézikönyvek a 18-19. században - "B" Bibliográfia, Online kézirat, word dokumentum formában, szerkesztés alatt, 2015
Pócsi Katalin: "Keresztény világi intések" - erkölcstani alapvetés Kollarics Joakim Philothea és Keresztény világi intések című műve nyomán, MTA ITI Hálózati kiadvány, 2012
Pócsi Katalin: Jegyzék a magyarországi erénytani irodalomról (XV-XIX. század), MTA ITI Hálózati kiadvány, 2012
vissza »