Research and care of Greek-Catholic cultural heritage of Carpathian Euroregion: research of formation and development of Byzantine rite Catholic community of historical bishopric of Munkacs (1646-1818) and mapping their material relics in Hungary  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
85590
Type NNF2
Principal investigator Véghseo, Tamás
Title in Hungarian A Kárpátok Eurorégió görög katolikus kulturális örökségének kutatása és megőrzése: a történelmi munkácsi egyházmegye bizánci szertartású katolikus közössége kialakulásának és fejlődésének kutatása (1646-1818) és magyarországi tárgyi emlékeinek feltérképezése
Title in English Research and care of Greek-Catholic cultural heritage of Carpathian Euroregion: research of formation and development of Byzantine rite Catholic community of historical bishopric of Munkacs (1646-1818) and mapping their material relics in Hungary
Keywords in Hungarian görög katolikus örökség
Keywords in English byzantine rite Catholic heritage
Discipline
History (Council of Humanities and Social Sciences)75 %
Ortelius classification: History of the Christian church
Art History (Council of Humanities and Social Sciences)25 %
Ortelius classification: Art history
Panel History
Department or equivalent Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola
Participants Ivancsó, Lilla Anna
Nyirán, János
Terdik, Szilveszter
Starting date 2011-04-01
Closing date 2012-03-31
Funding (in million HUF) 8.597
FTE (full time equivalent) 2.30
state closed project
Summary in Hungarian
A NFM-OTKA 78739. sz. kutatási program végrehajtása során elért eredmények, illetve megszerzett kutatási tapasztalatok alapján a program résztvevői mindhárom (egyháztörténet, művészettörténet, liturgiatörténet) irányban folytatni kívánják kutatásaikat. A jelen pályázati konstrukció által biztosított egyéves időkeretben a következő feladatok végrehajtását tartják célszerűnek és kivitelezhetőnek:
1. 18-19. századi egyháztörténeti és egyházművészet-történeti források felkutatása a beregszászi Kárpátaljai Területi Állami Levéltárban és a források kötetben történő közreadása. Végrehajtja: Véghseő Tamás, vezető kutató és Terdik Szilveszter.
2. Az első kutatási periódusban fellelt két 19. századi kéziratos szerkönyv vizsgálata és kritikai kiadása. Végrehajtja: Nyirán János
Summary
On the base of the results achieved and research experience obtained during implementation of the research program (ID no. NFM-OTKA 78739) participants of the program want to continue their research in all three areas (church history, art history, history of liturgy). In one-year time period covered by present application, realization of the below listed activities are considered to be feasible and executable:
1. Quest for 18-19th century church historical and church art historical resources in State Archives of Transcarpathian Oblast in Beregszász, and publication of resources in a volume. Implementation by Tamás Végsheő team leader researcher and Szilveszter Terdik.
2. Analysis and critical edition of two 19th century manuscript instructions found in the first phase of the research. Implementaion by János Nyirán

 

Final report

 
Results in Hungarian
Jelen projekt Az OTKA-78739. A Kárpátok Eurorégió görög katolikus kulturális örökségének kutatása és megőrzése: a történelmi munkácsi egyházmegye bizánci szertartású katolikus közössége kialakulásának és fejlődésének kutatása (1646-1818) és magyarországi tárgyi emlékeinek feltérképezése című 2009 és 2011 között megvalósított projekt folytatása volt. A kutatási terv két feladatra fókuszált: 1. levéltári kutatások – elsősorban a Kárpátaljai Területi Állami Levéltárban – az egykori Munkácsi Em. egyházközségeire vonatkozóan (egyházlátogatási jegyzőkönyvek, templomépítéshez kapcsolódó iratok) és a források közlésének megkezdése 2. Az első kutatási periódus során fellelt két 19. századi magyar nyelvű liturgikus kézirat tanulmányozása és kritikai kiadása. A projekt eredménye: 1. Az 1741. és 1751-53. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvek fellelése és digitalizálása révén teljessé vált a Munkácsi Em. 18. századi egyházlátogatási jkv-einek gyűjteménye, melynek átírása és kritikai kiadása megkezdődhet. 36 gör.kat. templom építésére vonatkozóan került elő új forrásanyag. A forrásanyag közzététele megkezdődött Barkóczy egri püspök 1749-es instrukciójának kritikai kiadásával. 2. Megtörtént a két liturgikus kézirat feldolgozása és kritikai kiadása. Véghseő T. - Nyirán J.: Barkóczy F. egri püspök kiadatlan instrukciója az Egri Em. területén élő gör.kat.-ok számára (1749) - 19. századi kéziratos gör.kat. szerkönyvek Nyírgyulajból és Fábiánházáról, Coll. Athan. II. Fontes/Textus vol. 2.
Results in English
The present project is called OTKA-78739. It was the continuation of the project fulfilled between 2009 and 2011: The research and care of the Gr.Cath. cultural heritage of the Carpathian Euroregion... The reserach plan focused on two tasks: 1. researches in the archives : primarily in the Regional State Archives of Sub-Carpathia – concerning the church communities of the former diocese of Munkacs (records of church visists, documents of church constructions) and the beginning of the publication of sources. 2. The study and review of the Two liturgical manuscripts in Hungarian from the 19th century found during the first research period The result of the project: 1. By finding and digitalizing all the records of church visits in 1741 and 1751-53, the collection of the church visits of the Ep. of Munkacs of the 18th century has become completed and its transcription and critical edition can get started. Concerning the construction of 36 Gr.Cath. churches, new sources have been found. The publication of the source material has started with the critical edition of Barkóczy’s - instructions in 1749. 2. The treatment and critical edition of the two liturgical manuscripts have been completed. T. Véghseő-J. Nyirán: Ferenc Barkóczy’s unpublished instruction for the Gr.Cath. living in the area of the diocese of Eger (1749) . - Gr.Cath. service manuscripts from the 19th century from Nyírgyulaj and Fábiánháza. Coll. Ath. II. Fontes/Textus vol. 2.
Full text https://www.otka-palyazat.hu/download.php?type=zarobeszamolo&projektid=85590
Decision
Yes

 

List of publications

 
Véghseő Tamás - Nyirán János: Barkóczy Ferenc egri püspök kiadatlan instrukciója az Egri Egyházmegye területén élő görögkatolikusok számára (1749) - 19. századi kéziratos görögkatolikus szerkönyvek Nyírgyulajból és Fábiánházáról, Collectanea Athanasiana II. Fontes6Textus vol. 2. ISBN 978-615-5073-10-6, 2012
Véghseő Tamás: Miklósy István hajdúdorogi püspök utódlása, Magyarország és a római Szentszék. Források és távlatok (Collectanea Vaticana Hungariae I/8), szerk. Tusor Péter, 325-341, 2012
Véghseő Tamás - Terdik Szilveszter: "...minden utamat már előre láttad" Görögkatolikusok Magyarországon, Du Sign, Strasbourg, 2012
Terdik Szilveszter: Ikonosztázionok a néhai Felső-Magyarországról budapesti múzeumok gyűjteményeiben, Gömörország az északi magyar peremvidék fóruma XII. 2011/2. 10-19., 2011
Back »