Teljes projekt lista 

Teljes projekt lista - magyar
"1. Internetes tartalomfejlesztés (Tudomány emberközelben); 2. Az atomoktól a csillagokig cikksorozat; 3. A modern orvosbiológia mai muhelymunkáiról (cikksorozat) (Kiadó: TIT Természet Világa Szerkesztoség)"
"A magyar inga" munkacímű könyv véglegesítése és megjelentetése
"A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1996-2000" című kötet elkészítése
"Agrárinnováció 5.0"
"Ardzsúna dilemmája": Reszocializáció és legitimáció egy magyar krisnás közösségben. (L Harmattan Kiadó)
"Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok a klasszikus ókorban I-II." című munka megjelentetése
"Bűnös" mítoszok
"Campus-lét" a Debreceni Egyetemen: Csoportok, csoporthatárok, csoportkultúrák
"Effect of calcineurin inhibitors on human podocyte viability" című tudományos munka bemutatása a 66th Annual Meeting of the Biophysical Society konferencián
"Írás", ipszeitás, irodalom. A dekonstrukció (kon)textusairól. (Jacques Derrida Husserl- és Lévinas-interpretációi)
"Ismeretlen jelentőségű variánsok" - Genetikai eltérések kimutatása és funkcionális vizsgálata öröklött betegségekben
"Jók leszünk!" Hogyan formál társadalmi lényekké az iskola? Összehasonlító pedagógiai etnográfia
"Kínai a családban". Magyar-kínai viszonyok Magyarországon az interetnikus párkapcsolatok és a magyar bérszülők kínai családokhoz fűződő viszonyának tükrében.
"Különleges" időben és térben periodikus kémiai rendszerek előállítása
"Ó, Szelímí! Az volna jó, ha a lakománkon, A hitetlenek vére volna borunk, s koponyájuk a poharunk". I. Szelim szultán perzsa dívánja.
"Osmoregulatory role of TRPV4 in human podocytes" című tudományos munka bemutatása a 66th Annual Meeting of the Biophysical Society konferencián
"Ritka-és diagnosztizálatlan betegségek" molekuláris hátterének és eredetének vizsgálata új generációs genomikai módszerekkel
"Sajópetri - Hosszú-dűlő La Téne-kori települése" c. monográfia kiadása
"Semi online 25" nemzetközi konferencia szervezése
"Tanulás és társadalom" Interdiszciplináris Nemzetközi Konferencia (2022)
"Trade-off" relációk és divergenciák a kvantum-információelméletben
''A magyarországi retorikai gondolkodás a 16-17. sz. fordulóján'' c. monográfia megjelentetése
''Telepesek'' és ''szabadok''. Társadalomtörténeti és történeti ökológiai tanulmányok
''Vannak csodák, csak észre kell venni.'' Helyi vallás, néphit és vallásos folklór Gyimesben c. könyv kiadása
'Atypical transcriptional regulation and role of a new toxin-antitoxin-like module and its effect on the lipid composition of Bradyrhizobium japonicum” című tudományos cikk publikációs költsége
'Lokátor' tudományos ismeretterjesztő rádióműsor
(Disz)kontinuitások - A magyar szociológia 1960 és 2010 között
(FWF Lead Agency) Diofantikus számelmélet: effektív eredmények, algoritmusok és alkalmazások
1,3 - Dipólusok képzése és azok cikloaddíciós reakciói a 13 alfa-ösztron sorban
10 év EU tagság: Az új tagországok tapasztalatai az agrárszektorban
10. Nemzetközi Lombosfa Konferencia
11C izotóppal jelzett nagy fajlagos aktivitású prekurzorok és radiofarmakonok előállítása Pozitron Emissziós Tomográffal történő diagnosztikai vizsgálatokhoz
12. Közép-európai Relativitáselméleti Szeminárium
16-17. századi magyar vonatkozású nyomtatott és illusztrált könyvek tipográfiai feltárása
16-18. századi hungarika jellegű albumbejegyzések adatbázisa
16-18. századi hungarika jellegű albumbejegyzések adatbázisa (IV.)
17. századi evangélikus és református énekek kritikai kiadása
18. századi magyar vonatkozású nyomtatott és illusztrált könyvek feltárása
188-W/188-Re generátortermékek terápiás alkalmazása
18–19. századi kottás források és népzenei kapcsolataik feldolgozása az akadémiai Kodály-gyűjtemény alapján
19. századi irodalmi és művelődéstörténeti források: Gyulai Lajos naplói
19.századi magyarországi zenés színjátszás számítógépes adatbázisának kialakítása
20 év az Európai Unióban: Magyarország uniós tagságának közpolitikai mérlege
20. Nemzetközi Morfológiai Találkozó
21. Európai Bioenergetikai Konferencia, 2022. augusztus 20-25.
23. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem
27-éves törökségi népzenei kutatómunkánk összefoglalása (tanulmány, archívum, Internet)
2D fém-halogenid típusú perovszkitok spektro- és fotoelektrokémiai jellemzése
3. évezredi sumer királyfeliratok szótára
31. gomba genetika konferencia
3D talaj-vízgazdálkodási térképkészítés új módszertanának kidolgozása és alkalmazásának tesztelése a Balaton vízgyűjtőjén
4-, 5-, 6- és 7-(Klórmetil)indolok előállitása és alkalmazásuk indolvázas, elsősorban ergolin- és D gyűrűben módositott ergolinvázas alkaloidok szintézisében.
4. generációs mobil rendszerek kutatása
4D rendszerek rekonstrukciója
65 éve történt. Az 1956-os forradalom eltérő perspektívákból
7. Nemzetközi Élelmiszer-emésztési Konferencia
7. Nemzetközi Élelmiszer-emésztési Konferencián való részvétel
9. Nemzetközi Optikai Terahertzes Tudomány és Technológia Konferencia megszervezése
A mezőgazdaságban alkalmazott szemcsés anyagok (vetőmagvak, műtrágyák) fizikai jellemzői, technológiai folyamatban való részvétele
A Trip8b központi szabályozó szerepének vizsgálata hiperpolarizáció-aktivált ciklikus nukleotid-f0ggő csatornák működésében
A vidékfejlesztési politika hatáselemzése Magyarországon. Egy átfogó szemlélet
A "crystal engineering" alapjai: szupramolekuláris kölcsönhatások, polimorfia, hőmérséklet és nyomás
A "Csírázás molekuláris mechanizmusának vizsgálata mezőgazdaságilag fontos haszonnövényekben" c. OTKA-pályázathoz kapcsolódó publikációs tevékenység támogatása
A "debreceni iskola". Pedagógiai-tanárképzési irányzatok és képviselőik történeti-regionális összefüggésben
A "Magyarország orchideáinak atlasza / Atlas of Hungarian Orchids" című könyv megjelentetése
A "Materialising Difference: Politics and Prestige Consumption among Romanian Roma" című, a Manchester University Press által megjelentetendő monográfia fordítási és lektorálási költségeinek (részleges) biztosítása.
A "Mecsekalja tektonikus öv" Pécs városában
A "nemzeti filozófia" toposza a magyar filozófiatörténetben
A "prózafordulat" mint korszakalakzat és elemzési szempont
A "pulzus generátor" kisspeptin idegsejtek neurokémiája és plaszticitása emberben
A "rejtett tanterv": változatok iskolai életvilágokra
A "Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete" című monográfia kiadása
A "THE EARLY NEOLITHIC OF THE DANUBE - TISZA INTERFLUVE, SOUTHERN HUNGARY" c. monográfia publikációra való előkészítése
A "Typology and Chronology of Early Modern Pottery in Buda" c. könyv kiadása
A ''Te'' alakzatai. Dialogicitás és ima-poétika a modernitás és későmodernitás irodalmában, különös tekintettel Pilinszky János lírájára
A 'naiv szociológia' a kognitív alapismeretek tükrében
A 13C(α,n)16O asztrofizikai kulcsreakcióhoz kapcsolódó kísérletek
A 17. századi arisztokrata udvari kultúra formái Nádasdy Ferenc mecentatúrájának példáján (Források, tanulmányok)
A 17. századi budai német renegát tolmács Hans Caspar pályaképe és jelentései
A 18. századi Magyarország enciklopédiájának közzététele. Bél Mátyás Notitia Hungariae novae c. művének kritikai kiadása (3–5. kötet)
A 18. századi Magyarország enciklopédiájának közzététele. Bél Mátyás Notitia Hungariae novae c. művének kritikai kiadása (6–7. kötet)
A 18. századi Magyarország enciklopédiájának közzététele. Bél Mátyás Notitia Hungariae novae c. művének kritikai kiadása (8–9. kötet)
A 18. századi magyarországi fikciós és tudományos-ismeretterjesztő fordításirodalom filológiai és eszmetörténeti vizsgálata
A 18–19. századi magyar közköltészet kutatása 3.
A 19-20. század fordulója építészeti értékeinek komplex összehasonlító vizsgálata a dél-alföldi régióban, különös figyelemmel Szeged, Szabadka és Temesvár párhuzamaira
A 19. és a 20. század modernizációs kísérleteinek hatása a Kárpát-medence térszerkezetére
A 19. század második felének táncfolklorisztikai forrásai
A 19. századi magyar nemzetépítés elemeinek átértékelése új szempontok és új források alapján
A 19–20. századi művészet története Magyarországon
A 20. század falusi építészetének, lakáskultúrájának és életmódjának változásai
A 20. század hangja - A magyar szociológia kvalitatív forrásai
A 20. század hangja - pilot kutatás
A 2019-es rendkívüli alga tömegprodukció okai és következményei: a Balaton sérülékenysége a változó klímában
A 21. századi technológiai modernizációra adható jogi válaszok interdiszciplináris megközelítésben, különös tekintettel a büntetőjogra
A 2P típusú TASK, TRESK és a feszültségfüggő Kv8.2 kálium csatornák működésének szabályozása és szerepe
A 4M modell továbbfejlesztése különös tekintettel nedvességforgalmi moduljára
A BACH1 transzkripcios faktor szerepe makrofagokban es szoveti homeosztazisban
A badeni kultúra magyarországi lelőhelykatasztere
A badeni kultúra temetője Budakalászon
A badeni kultúra vizsgálata egy kiemelkedő lelőhely kapcsán
A bajcsai vár (1578-1600) kerámiája
A bakonyi késő-kréta dinoszauruszok világának őskörnyezetrekonstrukciója növényi mezofosszíliák alapján
A bakonyi késő-kréta dinoszauruszok világának őskörnyezetrekonstrukciója növényi mezofosszíliák alapján
A bakonyi késő-kréta dinoszauruszok világának őskörnyezetrekonstrukciója növényi mezofosszíliák alapján
A bakonyi késő-kréta dinoszauruszok világának őskörnyezetrekonstrukciója növényi mezofosszíliák alapján
A bakteriális genomarchitektúra vizsgálata szintetikus biológiai módszerekkel
A bakteriális rezisztencia evolúciójának szisztematikus jellemzése egy ígéretes új antibiotikumcsoporttal, a peptidomimetikumokkal szemben
A Balassi-imitáció változatai a XVII. század második felében
A Balaton és vízrendszere halfajainak parazitológiai vizsgálata
A Balaton parti övének biodiverzitása: a gerinctelen és gerinces (halak) életközösségek szerkezetének és trófikus kapcsolatainak biomonitorozása
A balatoni vonal: egy fiatal oldalelmozdulásos vetőzóna geofizikai kutatása és az eredmények geodinamikai értelmezése
A Balkán a múlt és a jelen között - magyar szemmel
A Balkán-Anatólia kapcsolatok hatása a régió talajfaunájának kialakulására
A Balkán-félsziget negyedidőszaki fejlődéstörténetének vizsgálata glaciális és barlangi képződmények geokronológiai adatai alapján Macedóniában
A Balkán-félsziget szerepe a Kárpát-medence talajfaunájának kialakulásában
A Bánát helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában (1718-2000)
A baromfipestis vírus (NDV) törzsek evolúciós változásának következményei a vakcinázás hatékonyságára
A baroreflex mechanikai és neurális komponenseinek meghatározása - humán élettani és klinikai vizsgálatok
A Barrett nyelőcső klinikai és kísérletes vizsgálata
A Basedow-Graves kór immunológiai és molekuláris genetikai vizsgálata
A Baumgarten Alapítvány: Dokumentumok 1941-1950 IV-V. kötet (Argumentum)
A bazális előagy kolinerg és GABAerg sejtjeinek szerepe egészséges és kóros öregedési folyamatokban
A bazális előagy sejttípusainak szerepe a fenntartott figyelemben
A bazális előagy szabályozó szerepe a mediális prefrontális kéregben félelmi tanulás alatt
A bazális előagyi kolinerg és GABAerg neuronpopulációk glutamáterg beidegzésének morfológiai elemzése
A bazális előagyi neuronok glicinerg bemenete; a neuronhálózat potenciálisan Janus-arcú komponense
A bazális ganglionok colliculus superiort és a posterior thalamust tartalmazó pályája. Elektrofiziológiai és anatómiai vizsgálatok
A Bcl-2 és Mcl-1 biológiai és terápiás jelentősége kissejtes tüdőrákban
A BEA beszélt nyelvi adatbázis annotálása és fejlesztése
A befektetések nemzetközi kiszélesítésének hatása a közép- és kelet-európai régió gazdasági fejlődésére
A bél neuro-immun kölcsönhatásait befolyásoló bélszakasz-specifikus szövettani és molekuláris változások streptozotocin-indukált diabéteszes patkányokban
A bélfal és a bél mikroflórájának bélszakasz-specifikus molekuláris változásai streptozotocin-indukált diabéteszes patkányokban
A bélhámsejtek oxidatív stressz okozta gyulladásának gátlása probiotikus tejsavbaktériumokkal: hatásmechanizmus és alkalmazhatóság antibiotikum-helyettesítő hozamfokozásra választási malacokon
A bélidegrendszer embrionális fejlődését meghatározó mikrokörnyezet jellemzése és manipulációja az enterális idegi őssejtek transzplantációja során.
A Bell Curve vitája
A belső-kárpáti vulkánosság kitörési rátái és eróziós dinamikája: volumetria, radiometrikus kronológia és paleomágnesség
A bentikus makroszkopikus gerinctelenek szűrű táplálkozású funkcionális csoportjának szerkezete és dinamikája: betekintés jellegek mérése és kísérletek révén
A beta-amiloid lerakódás hatásának vizsgálata egér neokortexében a principális sejtek morfológiájára és interneuronális kapcsolataira
A beta-típusú ösztrogén receptor szerepe LHRH sejtek működésének szabályozásában
A betegség kialakulását és lefolyását befolyásoló tényezők Graves-Basedow kórban és endokrin orbitopathiában
A betegség tünetek kialakulásának molekuláris háttere vírusfertőzött növényekben.
A Betti reakció alkalmazásai
A Betti reakció új alkalmazásai
A bevásárlóközpontok hatása Kelet-közép Európa városainak társadalmi térszerkezetére
A binokuláris ingerfeldolgozás mechanizmusainak többszintű vizsgálata
A biodiverzitás biztosítás három szintje: Terjedés, megtelepedés és társulási szabályok
A biodiverzitás és az ökoszisztéma funkciók és szolgáltatások kapcsolata
A biodiverzitás, ökoszisztéma szolgáltatások és funkciók megőrzése és helyreállítása
A biológiai diverzitást generáló és fenntartó mechanizmusok elmélete
A biológiai sokféleség gazdasági szempontú vizsgálata
A biológiai terápia hemosztázisra kifejtett hatása gyulladásos bélbetegégben
A biomolekuláris tömegspektrometria folyamatainak elméleti jellemzése
A bioreaktorok működésének módszer és rendszertana, különös tekintettel az ökonómiai kérdések
A bioszféra szerepe a légkör szén-dioxid tartalmának alakulásában
A Bipolaris és Curvularia nemzetségek szerepe mezőgazdasági termékek mikotoxin szennyeződésében
A Bir Minihben végzett kutatómunka folytatása és az eredmények feldolgozása
A BÍRÓI ÉRVELÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ TANULMÁNYOZÁSA: Jogi kultúrák és jogászi gondolkodásmód összefüggése
A bírói hatalom függetlenségének összehasonlító vizsgálata
A bírói ítélkezés jogszabályokon kívüli meghatározó tényezői
A bírósági iratok kézbesítése az Európai Igazságügyi Térségben
A birtokrendezés informatikai modelljének elemzése
A birtokviszonyok, gazdálkodási viszonyok - beleértve a mezőgazdasági kiegészítő tevékenységeket - alakulása és várható tendenciái Magyarországon
A bizalom szerepének vizsgálata az IT szolgáltatók teljesítmény-értékelésében
A Bizánci Birodalom kapcsolatrendszere a Kárpát-medencével a numizmatikai anyag alapján
A bizánci regény recepciója a 12. századi francia irodalomban
A bizonytalanság feldolgozása és a mentális egészség
A bizonytalanság modellezése és identifikációja komplex intelligens rendszerekben
A bőr barrier károsodás, mint adjuváns szerepének vizsgálata régióspecifikus gyulladásos bőrbetegségek kialakulásában
A bőr barrier károsodásának szerepe immun-mediált bőrbetegségek kialakulásában
A BŐR CANNABINOID RENDSZER TERÁPIÁS POTENCIÁLJÁNAK VIZSGÁLATA ÉS KIAKNÁZÁSA ATOPIAS DERMATITISBEN
A bőr kommenzális mikroflórájának hatása a bőrsejtekre és az epidermális barrierre fiziológiás és patológiás körülmények között
A bőr sejt-dependens microkörnyezetének hatása rezidens antigén prezentáló sejtekre
A bőr sejt-függő mikrokörnyezetének hatása a bőr rezidens dendritikus sejtjeire
A bőr sejtjeinek szerepe a pikkelysömör etiológiájában
A bőrben folyó szteroid szintézis és a bőr gyulladásos folyamatainak új összefüggései
A borsodi vaskohászat a 18-20. században. Történeti adatbá-zis
A brachiopodák faunafejlődése Magyarországon a kréta végétől a miocénig (rendszertan, paleoökológia, paleobiogreográfia)
A brasszinoszteroidok szerepének vizsgálata a növényi szervek morfogenezisének szabályozásában
A brigetiói katonaváros és legiótábor komplex régészeti kutatása
A brit irodalom a magyar kulturális emlékezetben
A bronchiolitis obliterans szindróma pathomechanizmusa
A budai vár Zsigmond kori szoborleletei
A budakalászi avar temető feldolgozása
A budakalászi vadászjelenetes késő antik korsó
A budapesti széntartalmú légköri aeroszol: összetevőinek kémiai jellemzése, forrásainak azonosítása, keletkezési mechanizmusainak és környezeti hatásainak vizsgálata
A budapesti városi hősziget hatás jövőbeli finomfelbontású becslése
A Bükk hegység szilikátos és palás alapkőzetű területeinek feldolgozása kryptogám szervezeteinek diverzitása, elterjedése és cönológiája alapján
A bűn-tett szemantikája: társadalmi ellenőrzés a 15-16. századi Magyarországon
A bűnözés és a bűnözéstől való félelem térbeli diszkrepanciájának modellezése és térképezése
A büntető tárgyalási rendszerek
A büntetőeljárás egyszerűsítése és gyorsítása
A burgonya koraiságát befolyásoló molekuláris folyamatok vizsgálata
A burgonya Y vírus gumó nekrotikus gyűrűsfoltosság törzsével szemben extrém rezisztenciát (immunitást) biztosító gének vizsgálata vad Solanum fajokban hagyományos és molekuláris módszerekkel
A burját nyelv etimológiai szótára
A búza 1Bxz HMW glutenin alegység túltermelés molekuláris alapjainak vizsgálata
A búza fagyállóságban szerepet játszó Cbf gének szerepének bizonyítása transzformációval
A búza korai embriófejlődésének mikroanalitikai vizsgálata
A búza meiózisának hőstressz érzékenysége: a termésbiztonság Achilles-sarka
A búza ß-glükán tartalmának növelése rokon fajok kromoszómáinak beépítésével
A búza törpülés vírus (Wheat dwarf virus) etiológiai vizsgálata és molekuláris jellemzése.
A búzaszem textúráját meghatározó fehérjék tanulmányozása in vitro rendszerekben
A C vitamin kompartimentáció epigenetikai szerepe humán megbetegedésekben
A c-jun N-terminális kináz védő szerepe nitrogén-oxid által indukált szívizom apoptosisban
A C-vitamin epigenetikus szerepe a skorbut és a kanyargós artéria szindróma patogenezisében
A Ca2+ szignalizáció szerepe a pankreász duktális sejtek élettani és kórélettani folyamataiban
A cannabinoid jelátvitel vizsgálata atopias dermatitisben
A Caskin fehérje szerepének vizsgálata
A Caterpiller molekulák szerepe a szaruhártya természetes immunitásának kialakításában
A Cav1.1dE29 splice variáns Ca2+-csatorna szerepe a vázizmok elektromechanikai kapcsolatában
A cellularis immun-tényezők vizsgálata gyermekkori praediabeteses állapotban.
A celluláris XIII-as faktor: új funkciói és lokalizációja
A célok és céltárgyak szerepe az eseményemlékezet és a fogalomalkotás fejlődésében
A cerebrovascularis ellenállás áramlásfüggő szabályozása
A cerebrovascularis ellenállás áramlásfüggő szabályozása
A cerebrovaszkuláris autoregulációs mechanizmusok adaptációja preeclampsiához
A cetuximab kezeléssel szemben kialakuló rezisztencia vizsgálata humán fej-nyaki laphámrákokban.
A CFHR1 és CFHR3 H-faktorral rokon emberi szérum fehérjék szerepe élettani és patológiás folyamatokban
A CFTR ioncsatorna foszforilációfüggő szabályozásának molekuláris mechanizmusa
A cholangiocarcinoma molekuláris patogenezise, prognosztikai és molekuláris markerei
A ciklikus guanozin-monofoszfát jelátvitel modulációjának kardiális hatásai diabetes mellitusban
A cink szerepe az intracelluláris Ca2+ és cAMP szint szabályozásában légúti és intesztinális hámsejtekben
A cirkadián biológiai órák beállításában szerepet játszó szignalizáció és neuroendokrin szabályozás vizsgálata
A cirkadián óramű molekuláris jellemzése: Az oszcillátor fehérje Frequency kifejeződésének transzkripciós és poszttranszkripciós szinten történő szabályozása
A cirkadián rendszer vizsgálata a bőr kórélettani folyamataiban
A cirkuláló follikuláris T helper sejtek funkciójának és befolyásolási lehetőségeinek vizsgálata szisztémás autoimmun kórképekben
A cisztás fibrózis transzmembrán konduktancia regulátor szerepe a könnymirigy szekréciós tevékenységében
A citokin profil és terápiás válasz vizsgálata gyulladásos bélbetegekből izolált epithelialis organoidokon
A citrátciklus enzimek és a ciklofilin D mitokondriális foszforilációban betöltött szerepének megvilágítása transzgénikus egértörzsek felhasználásával
A citromsav túltermelő Aspergillus niger gomba mangán (II) ion függő transzkriptumának elemzése
A Clermont-Ferrand-i átoktáblák corpusa
A cochleo-vestibularis rendszer teljesítményének mérése objektív módszerekkel
A Coniopterygidae (Neuroptera) rovarcsalád taxonómiai vizsgálata és monografikus feldolgozása
A Coprinopsis cinerea modell gomba szövetspecifikus transzkriptomikai vizsgálata
A Coquand Gyűjtemény kréta cephalopodáinak komplex őslénytani revíziója
A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere fotorefraktív lézerkezelést követően
A coronavírusok emlős rezervoárjai – vírus diverzitás és gazdaspektrum
A Corpus Signorum Imperii Romani (CSIR) aquincumi köteteinek kutatási és előkészítési munkái
A Corti szerv támasztósejtjeinek purinerg kalcium regulációja, ennek szerepe a hallásban és a zaj okozta halláskárosodásban
A corticostriatalis pálya szerepének vizsgálata schizoprénia modellben in vitro
A corticotropin releasing faktor szerepe a szorongásos zavarok és stressz iránti sérülékenység kialakulásában
A COX-2 és alpha2-adrenoceptorok szerepének vizsgálata az NSAID-ok által indukált bélkárosodásban és diszbiózisban
A CPT-szimmetria kísérleti ellenőrzése lassú antiprotonokkal
A CRISPR rendszer egy új típusú, CasX nukleázának a jellemzése és tovább fejlesztése hatékony géneditálásra.
A családi átmenetek feltérképezése: okok és következmények
A családi életciklus szakaszok és hatásuk a fogyasztói viselkedésre a családforma változásának tükrében
A családi értékek és a demográfiai magatartás változásának kölcsönhatása
A családi politikai szocializáció
A császár új ruhája. Tanulmányok az irodalomtudomány és a hipertext köréből, valamint más médiumokról (Jószöveg Műhely Kiadó)
A császári-királyi hadsereg magyar tábornokai 1787-1815
A Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisának prezentációja a 16. nemzetközi latin és görög epigráfiai kongresszuson
A csecsemő intencionális viselkedésének és az anyai attribúcióknak a szerepe a korai interakciós minták fejlődésében - koraszülött, Down szindrómás és atipikusan fejlődő csecsemők esetén
A csecsemőkori generalizált arteriás meszesedésben szenvedő betegek allél specifikus terápiáját előkészítő in vivo vizsgálatok.
A cselekvés hatása az észlelési folyamatokra
A csíkos szöcskeegér, Sicista subtilis superspecies taxonómiai revíziója
A csíksomlyói kegyhely és búcsújárás - összefoglaló monográfia kiadása
A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás története a kezdetektől 1949-ig
A csillagfejlődés késői állapotai
A csillagközi tér jelentős hidrid kationjainak elektron-indukált reaktivitása
A csökkent interneuronális h-áram szerepe a patologiás oscillációk kialakulásában
A csont minőségi változásainak szerepe az anyagcsere csontbetegségek kifejlődésében
A csoport működése és a szociális kapcsolatok mintázata
A csoportközi szolidaritás pszichológiai háttere
A csoportos keresetindítás összehasonlító értékelése
A Csornai járás földrajzi neveinek feldolgozása adattár, térképek és mutató formájában
A csuka (Esox lucius) tápanyaigényének vizsgálata intenzív nevelési körülmények között
A csuka (Esox lucius) tápanyaigényének vizsgálata intenzív nevelési körülmények között
A cukorbetegség előfordulásának előrejelzése és a módosítható kockázati tényezők szerepe az Európai Unió régióiban
A cukorbetegséghez kapcsolodó érrendszeri meszesedés vizsgálata és egy potenciális terápia preklinikai tesztelése
A CXCR2 jelátviteli rendszer szerepe bél simaizomban ileus kialakulása során
A D-vitamin hatása Marfan Szindrómában
A D-vitamin hiány szerepe az éröregedésben
A D2 dopamin (DA) receptor új, ún. béta-arrestin függő, jelátvivő mechanizmusának szerepe a prolaktin (PRL) elválasztás tónusos DAerg gátló szabályozásában.
A D4-es dopamin receptor gén 5' régiójának haplotípus szerkezete: molekuláris és pszichiátriai vonatkozások
A daganatos és stroma sejtek közötti interakciók vizsgálata a gyomorrák kialakulásában és progressziójában. Klinikai és kísérletes vizsgálatok.
A daganatos sejtek proliferációs hajlamának, valamint sza-badgyökös és antioxidáns tulajdonságainak vizsgálata kutyák non-Hodgkin-típusú lymphoblastos lymphomájában
A dajkabeszédre való reaktivitás összehasonlító vizsgálata kutyán és emberen
A dajkafehérjék az öregedési folyamatokban
A dajkanyelv longitudinális vizsgálata multimodális módszerekkel
A daru (Grus grus), mint ökoszisztéma mérnök faj szárazgyepeken
A de- és remyelinizáció folyamatait alapvetően befolyásoló géntermékek vizsgálata.
A decorin, mint tirozinkináz receptor gátló, terápiás felhasználhatóságának vizsgálata primer és metastaticus májrákokban
A dehidratációs reakciók szerepe a közepes mélységű földrengések kipattanásában: korszerű numerikus modellek fejlesztése és alkalmazása
A Dektin-2 szerepe immunkomplex-mediált gyulladásos folyamatokban
A Dél-Dunántúl kora bronzkori története
A dél-dunántúli középső triász karbonátos kőzetek ciklus-sztratigráfiai vizsgálata
A Dél-dunántúli német kisebbség etnikai földrajzi vizsgálata, különös tekintettel Somogy megyére
A dél-dunántúli neolitikus közösségek szociális rétegződése
A Délkeleti-Bükk felszínalaktani vizsgálata, különös tekintettel annak föltételezhető trópusi karsztforma maradványaira és délkeleti szegélyvidékére
A délszláv konfliktus egyes nemzetközi jogi problémái
A dementia neuropathológiája Parkinson-syndromákban
A demográfiai tényezők hatása a fiatal magyar férfiak biológiai-egészségi állapotára és testi fejlettségére
A demokrácia-elv normatív tartalma elméleti és gyakorlati szempontból, alkotmányjogi és uniós jogi megközelítésben
A demokratikus politikai kultúra pillérei (Magyarország nemzetközi összehasonlításban)
A demokratikus politikai kultúra pillérei (Magyarország nemzetközi összehasonlításban)
A dendritikus sejtek szerepe az immunológiai szinapszis kialakításában, a T-limfociták homeosztázisának és aktiválásának szabályozásában
A dentin caries in vitro modellezése és a de- és reminera-lizációját befolyásoló tényezők vizsgálata
A depresszió és a hypothalamo-hypophysis-mellékvese tengely, különös tekintettel a vazopresszin szerepére
A depresszió neurokémiai hátterének vizsgálata
A dermális TRPV4 szabályozó szerepe a humán bőr regeneratív folyamataiban
A dermatitis herpetiformis klinikai és immunológiai sajátságai
A descartes-i elme a gondolkodás és a kiterjedés között
A detoxikáló, immunológiai és nem immunológiai tényezők szerepe környezeti fizikai és kémiai faktorok által előidézett tüdőbetegségek pathomechanizmusában
A dezorganizált kötődés kialakulása: a csecsemő stresszregulációs képességének és anyai gondozásra való érzékenységének vizsgálata
A dezorganizált kötődés kialakulása: a csecsemő stresszregulációs képességének és anyai gondozásra való érzékenységének vizsgálata
A dezoxinukleotid anyagcsere szerepe a genotoxikus stressztűrésben
A dezoxinukleotid anyagcsere, az uracil-DNS javítás és a horizontális géntranszfer összefüggései Staphylococcus aureus-ban
A DGAT1 és TG gén hatása az intramuszkuláris faggyúra és a tej zsírtartalmára hazánkban tenyésztett húsmarha fajtákban
A DGL-alfa enzim szerepe hippokampális GABAerg neurotranszmisszió szabályozásában
A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására
A diabetes mellitus immunológiája: a hő-shock proteinek, egyéb endogén anyagok és gyógyszerek kölcsönhatása kardiovaszkuláris szövődmények kialakulására
A diabeteshez kapcsolódó csonthomeosztázis zavarok vizsgálata makrofág magreceptor génkiütött egerekben
A diabeteshez társuló angiopathia hajlam és kockázat korai felmérése és prospektív követő vizsgálata vasculáris haematológiai módszerekkel
A dialogikus értelmezés interdiszciplináris elmélete és a kulturális szöveg alakváltozatai (verbalitás, vizualitás és multimedialitás)
A digitális eszközhasználat rövid- és hosszútávú hatásai óvodáskorú gyerekeknél
A digitális palatális morfológia koncepciójának igazolása az emberi azonosításban
A digitális transzformáció hatása az oktatási szektor képesség-ökoszisztémájának dinamikájára
A dimetil-triszulfid szorongásoldó és antidepresszáns hatásának vizsgálata egér betegségmodellekben
A dipólpotenciál relevanciájának vizsgálata a sejtmembrán lipidösszetételének megváltozásával járó betegségekben
A dipólus-dipólus kölcsönhatás folyadékszerkezetre gyakorolt hatásának tanulmányozása ferrokolloidok és elektroreológiai fluidumok kísérleti és számítógépes szimulációs vizsgálatával
A diszkerin mediált pszeudouridiláció szerepe a normális és kóros fejlődésben
A diszkrét elemes modellezés néhány alapkérdése
A diszkrét tomográfia új irányzatai és alkalmazása a neutron radiográfiában
A diszkriminációs gyakorlat kialakulása, fennmaradása és belülről fakadó letörése
A Dnmt3b DNS metiltranszferáz tetraciklinnel szabályozott túltermelésének hatása transzgénikus egerekben
A DNS gerjeszett állapotainak és vezetőképességének tanulmányozása az építőelemek kvantumkémiai vizsgálata alapján
A DNS hibajavító mechanizmusok kiválasztása az elakadt replikációs villában
A DNS metiltranszferázok szerepe a máj érésében és homeostasisában
A DNS-beli uracil prevenciójában, javításában, fenntartásában és esetleges jelátviteli szerepében fontos útvonalak kapcsolata
A dNTP homeosztázis szerepének vizsgálata a mikobaktériumok stressz-adaptációjában
A dogmán túl: receptor tirozin kinázok klaszterizációjának és szignalizációjának kvantitatív biofizikai tanulmányozása
A dohánytripsz szaporodásbiológiája
A dohánytripsz szaporodásbiológiája
A dohányzás hatása a cukorbetegség progressziójára: a nitrogén monoxid termelés és a renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer szerepe
A dohányzás szerepe a krónikus pankreatitisz kialakulásában és lefolyásában
A dohányzás-kiváltotta fokozott vazopresszin kiválasztás és a bőr vérátáramlás csökkenésének összefüggése az életkor előrehaladása, magas vérnyomás, cukorbetegség és vazospasztikus angina esetén: lehet-e vazopresszinnek etiológiai szerepe a hipertóni
A doktrinális irodalom fejlesztésével kapcsolatos lehetséges stratégiák elemzése
A dolgok pozitív oldala: Nagy hatékonyságú katalizátorok anódos vízbontáshoz
A dolomitképződés összehasonlító vizsgálata magyarországi szerkezeti egységekben
A doménzáródás szerepe az aktív centrum kialakításában: irányított mutagenezis vizsgálatok a 3-foszfogicerát kinázon
A dominancia evolúciójának kísérletes vizsgálata
A dopamin D4 receptor gén promoter polimorfizmusainak hatása a génexpresszióra in vitro rendszerekben, illetve ezek szerepe a drogfüggőség kialakulásában
A dopamin és a szerotonin lehetséges szabályozó szerepe a csigák táplálkozásában
A dopamin és a szerotonin rendszer promoter polimorfizmusainak molekuláris biológiája és pszichogenetikai vonatkozásai
A dötéstámogatás modern matematikai eszközei
A drámaírás praxisa a 16-17. századi Magyarországon (Argumentum kiadó)
A dramatikus beszéd: egy műfaj története az antik retorikától a későközépkori prédikációkig
A Drosophila 26S proteasoma molekuláris jellemzése
A Drosophila melanogaster sejt-közvetítette immunitása
A Drosophila melanogaster sejtes immunitása
A Drosophila petefészek őssejt niche kialakulása és működése
A Drosophila sejt-közvetítette immunitása
A Drosophila Snazarus fehérje endoszómális rendszerben betöltött szerepének vizsgálata
A dualista Monarchia kormányzati rendszere és hatalmi apparátusa
A dualizmus kori magyar országgyűlések tagjainak feltárása és társadalomtörténeti elemzése
A duktuláris reakciók eredete és jelentősége a májban
A Duna menti klímagrádiens mentén változó környezeti tényezők hatásának összefüggés vizsgálata a homoki gyepek összetételére és produkciójára, valamint egyes fizikai, kémiai és biológia talajtulajdonságra
A Duna-Tisza köze avar kori betelepülésének problémái
A Duna-Tisza közi talajvíz és a szikes tóvizek hidrogeológiai, hidrodinamikai és hidrokémiai viszonyainak összefüggése a karbonátképződésükkel
A Dunántúli-középhegység és környezetének mozgástörténete 160 és 50 millió év között: integrált paleomágneses, tektonikai, üledékföldtani-ősföldrajzi kutatás
A Dunántúli-középhegység felső kréta telérkalcitjainak genetikai vizsgálata
A Dunántúli-középhegység középső-triász földtörténete: medencefejlődés és vulkanizmus
A Dunántúli-középhegység triász gastropodái
A dunaszekcsői partcsuszamlás kinematikai és dinamikai modellje geodéziai megfigyelések alapján
A dunaszekcsői partcsuszamlás kinematikai és dinamikai modellje geodéziai megfigyelések alapján
A DUOX1 NADPH oxidasáz célpontjainak azonosítása
A Duox2 által termelt hidrogén-peroxid funkciójának vizsgálata epehólyag epithelben
A duplex acélok hegesztése során lezajlódó fázisátalakulások
A dUTPáz szerepe a mikobakteriális homológ rekombinációban
A faállomány hatása különböző élőlénycsoportok összetételére és diverzitására az őrségi erdőkben
A faállomány hatása különböző élőlénycsoportok összetételére és diverzitására az őrségi erdőkben
A faállomány hatása különböző élőlénycsoportok összetételére és diverzitására az őrségi erdőkben
A faanyagok fontosabb műszaki jellemzőinek javítása nanovegyületekkel
A faanyagok méretstabilitásának és biológiai tartósságának javítása nanotechnológia segítségével
A faggyúmirigy génexpressziójának szabályozása gyulladásos bőrbetegségekben
A FAGGYÚMIRIGY SZERKEZETI EGYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA AZ EGÉSZSÉGES ÉS KÓROS BŐRBEN
A fagy- és télállóság élettani és biokémiai alapjainak tanulmányozása őszibarack genotípusokban
A FAIR(PANDA,CBM) és NICA(Dubna) gyorsítóknál keltett erősen kölcsönható anyag elméleti vizsgálata
A fajon belüli változatosság szerepe a növényközösségek szerveződésében
A farnesol és tyrosol hatásának vizsgálata Candida auris biofilmek esetében
A fázisprobléma megoldásának új módszerei
A fázisprobléma megoldásának új módszerei II.
A fázisprobléma megoldásának új módszerei II.
A fehérje triptofán enantiomereinek meghatározása
A fehérje-fehérje kölcsönhatások lokalizálása és feltérképezése a Rho kináz jelátviteli útvonalakban
A fehérje-fehérje kölcsönhatások szerkezeti alapjai és biológiai szerepük: multidiszciplináris megközelítés
A fehérjeaggregáció és amiloidképződés szerkezeti alapjai; a különféle morfológiájú aggregátumok kialakulásának körülményei és in vivo hatásuk vizsgálata
A fehérjedegradáció szerepének vizsgálata cukor/stressz jelátviteli folyamatok során Arabidopsis thaliana modellnövényben
A fehérjefeltekeredés alapjai: a feltekeredés, a letekeredés és az aggregáció vizsgálata atomi szintű kísérleti és számítási módszerekkel
A fehérjelebontás szerepének tanulmányozása a kromoszóma szegregáció és a mitózis szabályozásában
A fehérjemátrix szerepe a redoxfehérjék működésében
A fehérjeszerkezetek eredete
A fejlesztő államoktól az új protekcionizmusig: a fejlesztés-orientált beavatkozások átalakuló repertoárja a formálódó új világrendben
A fejlődési zavarok korai felismerése és készségfejlesztés egy mozgásra ösztönző és automatikus mozgáselemző mobil-alkalmazással
A fejlődő európai piacok tőzsdei hozama, külföldi befektetők kereskedése és makrogazdasági teljesítménye
A Fekete-tenger kereskedelme a kora középkorban – Egy bizánci kikötőváros kutatása –Sinópé/Sinop
A félelmi memória kéregalatti szabályozása
A felelősség elméletei
A felelősség elméletei
A felemás ostoros (Cryptophyta) algák kishatározója
A felhasználói preferenciák heterogenitása és hatása a közlekedési projektek értékelésére
A felnőtt hipotalamikus neurogenezis anyagcsere hatásainak pajzsmirigyhormon függő szabályozása
A felnőttkori autonóm tanulás és tudáskorrekciós elköteleződés
A felnőttkori figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD) neurobiológiai alapjai: funkcionális MR és nagy denzitású, eseménykapcsolt kiváltott válasz (EKP) vizsgálat
A felnőttkori ivararány jelentősége a gerincesek szaporodási rendszerében
A felső-ausztriai magyar diaszpora nyelvhasználata
A Felső-Tisza-vidék talajtani és hidrológiai állapotfelmérése mintaterületek vizsgálata alapján
A felsőoktatás és felnőttképzés szerepe a regionális átalakulásban
A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai
A felsőoktatási nemzetközi mobilitás pszichológiai aspektusai: a külföldön tanuló diákok adaptációja és akkulturációja
A felszín alatti természeti erőforrások egységes értékelése a térfejlesztéssé átalakuló területfejlesztésben
A felszínborítás dinamikájának idősoros vizsgálata közepes- és nagyfelbontású űrfelvételek segítségével
A felvilágosodás előzményei a 17-18. századi Erdélyben
A felvilágosodás vívmányainak terjedése Északkelet-Magyarországon az állami intézkedések tükrében
A feminista irodalomelmélet és irodalomkritika irányzatai
A fémionok hatása a taupátiákhoz kapcsolódó tau fehérjékre: koordinációs és elektrokémiai vizsgálatok
A fémionok lehetséges szerepe az idegrendszeri betegségek kifejlődésében és lefolyásában. A hisztidintartalmú peptidek átmenetifém-ionokkal való komplexképződési folyamatai
A fémionok neurodegeneratív betegségekben játszott szerepének koordinációs és elektrokémiai háttere
A fémművesség termékeinek és technológiájának elterjedése a Kárpát-medencében Kr.e. 5000 és 3000 között
A fenilpropanoid útvonal, valamint a sejtfal-erősítés szerepének vizsgálata a növényi alaprezisztencia baktériumgátló hatásában
A fenntartható európai tradicionális sertéshús-előállítás (Fatty pig) és -fogyasztás vizsgálata feltételes választási modellekkel
A fenntartható fejlődés, a klímaváltozás és a földhasználat változása társadalmi-gazdasági tényezőinek összefüggése
A fenntartható városfejlődés kihívásai Magyarországon
A fenntarthatósági (zöld) szempontok globális értékláncokba integrálódásának hatása a magyarországi feldolgozóipari cégekre
A fenomenológia és az analitikus filozófia lehetséges kapcsolódási pontjai az elmefilozófia területén
A fenomenológia és az analitikus filozófia lehetséges kapcsolódási pontjai az elmefilozófia területén
A fenomenológia keletkezése
A fenomenológia ontológiai gyökerei
A fenomenológiai tényektől a filozófiai elméletekig
A fény csírázásra gyakorolt hatásának molekuláris szintű értelmezése
A fény és a mérsékelt vízhiány hatása a szén és nitrogénasszimilációra különböző haszonnövények hidegakklimációja alatt
A fény szerepe gabonafélék stressztűrésének kialakulásában
A ferritin szerepe a szőlő stressztűrő képességének fokozásában
A ferroptózis lehetséges szerepe a nagy dózisú aszkorbinsav és acetaminofen kezelés kiváltotta citotoxicitásban
A fertilitással kapcsolatos ismeretek és az ismeretátadás hatékonysága
A fertilitással összefüggő női és férfi hormonzavarok oxidatív és gyulladásos hátterének vizsgálata és terápiás lehetőségei elhízott és nem elhízott patkánymodellekben: Fókuszban a kisspeptin szignalizáció
A fertőzés helyének támadása: peptidszármazékok és peptiddel módosított nanohordozók hatóanyagok célbajuttatására és biohasznosíthatóságuk növelésére
A fészkelőhely választás életmenet következményei
A feszültség-függő Hv1 protoncsatorna szerkezeti és farmakológiai vizsgálata
A fiatalság forrása: az inzulin jelút szerepének feltárása az élethossz evolúciójában
A fibroblaszt heterogenitás és a driver mutációk szerepe az agresszív típusú vastagbéltumor kialakulásában
A filmstílus befogadáspszichológiai vizsgálata
A filozófia története a XVI-XVII. században
A filozófia, a vallás és a tudomány viszonya az ókori Kínában, az újonnan felfedezett írásos források tükrében
A finn-számi nyelvcsere longitudinális vizsgálata finnországi északi számi beszélőközösségekben (2002–2012)
A fitobentosz szukcessziójának kísérletes vizsgálata eltérő klimatikus viszonyok szimulációja mellett
A fitokróm fotoreceptorok indukálta jelátviteli lánc molekuláris vizsgálata Arabidopsis thalianában
A fitokróm fotoreceptorok új szerepe a virágzás molekuláris szabályozásában
A fitokróm-A fotoreceptor fényindukált lebomlásának molekuláris mechanizmusa
A fitokrómok jelátvitelének funkcionális vizsgálata
A fitoplankton és az aljzaton rögzült kovaalgák környezeti változókra adott válaszának összehasonlítása folyó- és állóvizekben
A fitoplankton produktivitása és diverzitása pikoplankton dominanciájú vízterekben
A fizika filozófiai kérdései
A fizika metafizikai alapkérdései formális megközelítésben
A fizikai aktivitás és kalória megvonás szerepe a fehérje stabilitásra és epigenetikára: szirtuinok szerepe
A flagelláris exportszignál és a FliI ATPáz kölcsönhatásának vizsgálata
A fluoridok szisztémás és helyi alkalmazásának biológiai felhasználhatósága a caries prevencióban
A fog pulpájában kifejeződő tranziens receptor potenciál ioncsatornák élettani és kórélettani szerepe
A fogassüllő táplálkozási viselkedésére, takarmány fogyasztására és takarmányhasznosítására a stressz által kifejtett lehetséges hatások genetikai vizsgálata
A fogászat tudomány és a technikatörténetének nemzetközi és hazai összahasonlító kutatása
A fogbél válaszreakcióinak, kompenzáló mechanizmusainak vizsgálata patkányfogak pulpális erein vitálmikroszkópos modellen
A fogínykeringés mérésének szerepe a fogágybetegségek diagnózisában és prognózisában, valamint a fogágyműtéteket követő sebgyógyulás utánkövetésében
A foglalkoztatás lokációja: migráció, ingatlanpiac, ipari koncentráció
A foglalkoztatás(politika) lehetőségei a globalizáció korában: nemzetközi trendek, magyar perspektívák.
A fogyasztói árindex mérésének problémái
A fogyasztói elégedettség, lojalitás és érték integrált modelljének hatása a gazdasági teljesítményre
A fogyasztóvá válás folyamata Magyarországon
A fogyasztóvédelmi magánjog dogmatikai megalapozása és jogintézményeinek elemzése
A fogyatékos emberek kirekesztésének változó és új mechanizmusai
A fogzománc képződésének molekuláris iontraszport mechanizmusa
A fojtópókfélék (Araneae: Haplogyne: Dysderoidea) evolúciója: a családsorozat állatföldrajzi kutatása molekuláris rendszertani szemszögből
A fokozottan védett vidra több szempontú post mortem vizsgálata
A fókusz szerepe a mondatmegértésben: Magyar anyanyelvű óvodáskorú gyermekek és felnőttek fókusz-azonosításának és fókusz-értelmezésének kísérletes vizsgálata
A Föld bolygó Nemzetközi Éve - 2008
A Föld plazmakörnyezetének háromdimenziós vizsgálata
A föld pólusmozgásainak komplex vizsgálata
A földforgásvektor kölcsönhatása geodinamikai folyamatokkal
A földgázellátás kockázatai a liberalizált gázpiacokon
A földhasználat és a földjáradék összefüggései
A földhasználat változásainak hatása az éghajlat múltbeli alakulására
A földi árapály és a vele kapcsolatos geodinamikai jelenségek mérési módszereinek továbbfejlesztése, a Pannon-medencében regisztrált adatok feldolgozása és komplex értelmezése.
A földi és az atmoszférikus árapály egyéb geodinamikai hatásai és kapcsolatuk a kőzetek radonkibocsátásával
A földrajzi környezet változása társadalmi hatásra a természeti tényezők függvényében a Bodrogköz esetében
A follikuláris T-helper sejtek pathológiás szerepe az immun-diszregulációban a Sjögren-szindróma különböző fenotípusai esetén
A folyadékkromatográfia molekuláris kölcsönhatásainak vizsgálata
A folyamatos erdőborítást fenntartó gazdálkodás és a vágásos üzemmód komplex ökológiai összehasonlítása hegyvidéki őshonos fafajú erdőkben
A folyóvízi teraszképződés mechanizmusának vizsgálata a Nyugati-Tien-san és a Középső-Pamír területén
A folytonos és diszkrét matematikai modellek vizsgálata a biológiában, kémiában és a genetikában
A fonológia és a morfológia analógia-alapú formális megközelítése
A fonológia és a morfológia analógia-alapú formális megközelítése
A formin fehérjék szerepe az aktin és mikrotubulus sejtváz koordinációjában
A foszfaetinolát (OCP-) ion mint építőegység - Számításos kémiai vizsgálatok
A foszfatidilglicerin szerepe cianobaktérium sejtek osztódásában
A foszfatidilglicerol szerepe fotoszintetikus membránok szerkezetének kialakításában
A foszfatidilinozitol 4-kináz PI4K230 izoformájának szerepe a központi idegrendszerben: szubcelluláris lokalizációjának és SH-csoportjainak jelentősége fiziológiás és kóros körülmények között
A foszfatidilinozitol-4,5-biszfoszfát molekuláris hatásainak és élettani szerepének vizsgálata emlős sejtben
A foszfoprotein foszfatáz (PPP) enzimcsalád funkciójának vizsgálata Arabidopsis thalianaban
A foszforilációs-defoszforilációs jelátviteli útvonalak kölcsönhatásai a szabad gyökök által kiváltott jelátviteli pályákkal
A fotoprotektiv hődisszipáció és a fénybegyűjtő antennák makroszerkezetében bekövetkező változások vizsgálata
A fotoreceptor-fejlődés sejt- és molekuláris biológiája
A fotoreceptorok foszforilációjának szerepe a növényi egyedfejlődésben
A fotoszintetikus aktivitás és szénhidrátmetabolizmus módosítása egy szignálmetabolit (fruktóz-2,6-biszfoszfát) endogén koncentrációjának megváltoztatásával
A fotoszintézis kulcsfontosságú regulációs mechanizmusaihoz kapcsolódó tilakoidmembrán átrendeződések jellegének és szerepének feltárása időben bontott kisszögű neutronszórás vizsgálatokkal
A fototróf baktériumok ismeretlen diverzitásának felderítése szikes tavainkban
A főváros közélelmezés-politikájának története III. Budapest törekvései a városi piacrendszer megerősítésére, valamint a lakosság konyhakerti,-kis és őstermelői termékekkel való ellátásának stabilizálására és fejlesztésére 1880-1945
A francia és a magyar mezőgazdaság összehasonlító elemzése többváltozós statisztikai módszerek segítségével
A Freinet-pedagógia kéziszótára
A függőségi kapcsolatok morális dimenziói a financializáció korában: A függőség és a megélhetés viszonyának újragondolása a marginalizált csoportok esetében Magyarországon
A fullerén-kubán rendszer rotor-sztátor fázisai és hasonló szupramolekuláris anyagok
A fullerén-kubán rendszer rotor-sztátor fázisai és hasonló szupramolekuláris anyagok
A funkcionálanalízis néhány alkalmazása
A funkcionalitás nanoszerkezeti hátterének vizsgálata a biogén, biokompatibilis ásvány apatit esetében
A füst indukált csírázás genomikai analízise
A füvészkert, mint ''élő'' génbank: modell populációk jelentősége
A GABAerg és peptiderg rendszerek kölcsönhatásainak morfológiai alapjai a patkány agy lateralis septumában
A gabona levéltetvek hatása a búza sütőipari minőségére
A gabonafélék növekedési, fejlődési és nyugalmi periódusai közötti átmenet redox szabályozásában részt vevő gének és metabolitok azonosítása
A gabonafélék új modellnövénye, a szálkaperje gyökerében zajló szervfejlődési és sejtosztódási folyamatok kapcsolata
A gabonavertikum komplex beruházás-elemzés módszertani fejlesztése
A galaktikus és extragalaktikus háttérsugárzás infravörös vizsgálata
A galaxisok kialakulásának asztrofizikája és kozmológiája
A galektin-1, mint a mesenchymalis őssejtek által termelt immunszuppresszív faktor
A gamhudi koporsók és kartonázsok a budapesti Szépművészeti Múzeumban
A gamma-core motívum, mint az Ascomycota eredetű, kis molekulatömegű, ciszteinben gazdag, kationos proteinek antifungális hatásmódjának a meghatározója
A gamma-core motívum, mint az Ascomycota eredetű, kis molekulatömegű, ciszteinben gazdag, kationos proteinek antifungális hatásmódjának a meghatározója
A Gamma-valerolakton mint “zöld” oldószer alkalmazása katalitikus eljárásokban
A gangliozidok spináls fájdalom mechanizmusokban betöltött szerepe
A GAP43-kalmodulin kölcsönhatás szabályozása a szfingozin és lizofoszfatidsav jelátviteli lipidekkel
A gastro-oesophagealis reflux betegség szövődményeinek pathogenesise, megelőzése, kezelése
A gastroesophagealis reflux betegség légúti szövődményei és korszerű sebészi kezelése
A gastrointestinalis nyálkahártya mikrokeringési változásai oxido-redukciós stressz állapotokban
A gátló működés útjainak- és mechanizmusainak vizsgálata a pankreász vezeték sejtekben
A gáttulajdonságok érése agyi endotélsejtek őssejtekből létrehozott modelljeiben
A gazda-parazita kapcsolat evolúciós-ökológiai vizsgálata
A gazdálkodás változása a 20. században a Délalföldön
A gazdanövény-patogén kapcsolatban közreműködő növényi gének elemzése szőlő-agrobaktérium rendszerben: új lehetőségek a rezisztencianemesítésben
A gazdanövény-patogén kapcsolatban közreműködő növényi gének elemzése szőlő-agrobaktérium rendszerben: új lehetőségek a rezisztencianemesítésben
A gazdaság strukturális alkalmazkodásának ökonometriai vizsgálata
A GAZDASÁGI EGYENSÚLY TERMÉSZETES HATÁRAI
A GAZDASÁGI EGYENSÚLY TERMÉSZETES HATÁRAI
A gazdasági és kulturális elitek vizsgálata 2007
A gazdasági növekedés és a természeti erőforrások felhasználásának szétválasztása - középpontban az anyagállományok
A gazdasági növekedés tényezői és problémái : a japán példa
A gazdasági, társadalmi és kulturális diverzitás európai esetpéldái
A gazdaságpolitika válságkezelő megoldásainak hatása a kis- és középvállalati szektor fejlődésére a tíz kelet-közép-európai ország példáján keresztül
A gazdaságpolitika válságkezelő megoldásainak hatása a kis- és középvállalati szektor fejlődésére a tíz kelet-közép-európai ország példáján keresztül
A Genetics-ben közölt dolgozat (181: 367-377, 2009) publikációs költségének térítése
A genetikai diverzitás jelentősége a humán máj regenerációja során és krónikus májbetegségekben
A genetikai háttér jelentősége a sugárterápiában: daganatok és egészséges szövetek sugárérzékenységének vizsgálata
A genetikailag módosított szervezetek bevezetésének politikai tényezői összehasonlító perspektívában
A genom-integritás megőrzésének molekuláris mechanizmusai
A genom-integritás megőrzésének molekuláris mechanizmusai (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
A genomi transzpozonszám-növekedés evolúciós korlátai Escherichia coli-ban, és ennek biotechnológiai vonatkozásai
A geofizikai mérési adatok inverziós feldolgozásának sorfejtéses diszkretizációra alapozott új módszerei
A geometria és a számelmélet kombinatorikus aspektusai
A gerinc 3 dimenziós modellezése dinamikus körülmények között
A gerincvelő felületes hátsó szarvi neuronhálózatok szerveződése és plaszticitása krónikus gyulladásos és neuropátiás fájdalomban
A GHRH szerepe az alvásszabályozásban
A Gibberella fujikuroi vegetatív inkompatibilitási rendszere, növénykórtani és toxikológiai következmények
A GKAP fehérje rendezetlen régióinak és komplexeinek szerkezeti jellemzése
A gliális autofágia szerepe az axontörmelék és a béta-amiloid fagocitózisában Drosophilában
A glicinerg rendszer szerepének vizsgálata az opioid analgetikus tolerancia kialakulásában
A glikozilációs folyamatok feltérképezése és kapcsolata a rákos megbetegedések patofiziológiájával
A gliovascularis lamina basalis funkcionális állapotainak immunhisztokémiai jellemzése
A glioxaláz rendszer vizsgálata krónikus veseelégtelenségben
A Globális Jól-lét Modell kidolgozása és empirikus validitásának igazolása a személyiségtényezők figyelembe vételével
A globális környezeti rezsimek és a magyar közpolitika
A globális szocializmus: Kelet-Európa és a harmadik világ kapcsolatai
A Globális Vállalkozói Monotor (GEM), vállalkozói aktivitás Magyarországon 2010-2012
A glucocoticoid hormon (GC) jelátviteli útvonal szerepének vizsgálata regulatórikus T sejtek differenciálódásában és működésében
A glukokortikoid receptor izoformák szerepe a mellékvesekéreg daganatok patogenesisében (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
A glükokortikoidok hatását és metabolizmusát befolyásoló gén-polimorfizmusok patofiziológiai szerepének vizsgálata
A glükóz és energiametabolizmus molekuláris szintű vizsgálata betegségmodelleken in vivo és in situ
A glukóz-6-foszfatáz rendszer extrahepatikus megjelenésének patofiziológiai szerepe
A GLUT 10 hiánya és a kanyargós artéria szindróma
A glutation szerepe a szalicilsav által meghatározott növényi betegségrezisztenciában vírusos és gombás fertőzéseknél.
A gluten-enteropathia kialakulását befolyásoló tényezök vizsgálata
A Gödöllői-dombság és a Duna-teraszok negyedidőszaki képződményeinek komplex összehasonlító vizsgálata: morfotektonikai és őskörnyezeti rekonstrukciós tanulmányok
A gomba patoevolúció vizsgálata: a humán patogén Candida parapsilosis stressz adaptációjának feltárása
A gombatermesztésben súlyos problémaként ismert „zöldpenész” megbetegedést előidéző Trichoderma törzsek taxonómiai, mikopatológiai és epidemiológiai vizsgálata
A gonadotropin-releasing hormon (GnRH) és az FSH szekréció szabályozásának vizsgálata
A gondolkodás láthatóvá tétele: A technológiaalapú értékelés és logfile elemzés eszközrendszerének alkalmazása a gondolkodási képességek tanulást támogató erejének feltérképezésében
A görög és a latin "fejedelem- és polgártükrök" (a Szent István-i intelmek és előképei)
A görög kultúra itáliai és magyarországi recepciója a 15-16. században
A görög orvostudomány és a számmisztika
A görögkatolikus egyház élete a 18. században a Barkóczy instrukció fényében
A GPS technika nagypontosságú alkalmazásának vizsgálata erdővel fedett területeken
A GPXL3 szerepe az ER-t érintő stressz válaszokban
A grand mal epilepszia talamikus útvonalai
A gránum szerkezete és flexibilitása, szerepe regulációs folyamatokban
A Gravetti kultúra kőeszközkészítésési technológiájának alapesetei Magyarországon
A gravitációs árapály javítás területfüggésének vizsgálata a Pannon medencében a nagy pontosságú terepi gravimetriai mérések követelményei szerint
A gregorián ének Magyarországon 1526 után
A gregorián ének Magyarországon 1526 után
A gumiabroncs-talaj kapcsolatában lejátszodó dinamikus energiatranszport folyamatok vizsgálata
A gyakorlás hatása a feladatváltásra különböző életkorokban – elektrofiziológiai korrelátumok
A gyártásgeometria és a kapcsolódás jellemzőinek komplex vizsgálata korszerű csigahajtások esetében
A gyermek közétkeztetés társadalmi beágyazottsága. Kérdések és lehetőségek
A gyermek legfőbb érdekének érvényesülése a szülői felelősség és kapcsolattartás kontextusában
A gyermek tudatelmélete és pragmatikai képességei
A gyermekkorban diagnosztizált 2-es típusú diabetes mellitus klasszifikációjának, epidemiológiájának és pathofiziológiájának, valamint a szövődmények rizikó faktorainak és pathomechanizmusának vizsgálata
A gyermekkori veseelégtelenség rizikótényezői
A gyermekkori 1-es típusú diabétesz genetikai és humorális immunológiai hátterének vizsgálata
A gyermekkori viselkedés zavarainak kapcsolata a monoaminerg neurotranszmisszió genetikai változatosságával
A gyökérfejlődés szerepe az egyszíkűek szárazságadaptációja során
A gyökfogó dokozahexaénsav mint agyvédő
A gyöngybagoly (Tyto alba) másodlagos magterjesztő szerepe nyílt élőhelyeken
A Gyönk Vásártér-úti avar temetö monográfiája
A Gyrus Dentatus működésének elektrofiziológiai vizsgálata viselkedő patkányokon
A Gyulai-Tarján kristályfizikai iskola
A gyulladásos válasz vizsgálata újszülöttkori asphyxiában
A gyümölcs és mag fejlődést befolyásoló mikró RNS-ek vizsgálata.
A gyümölcsminőséget befolyásoló fajtatulajdonságok, fiziológiai és klimatológiai tényezők vizsgálata
A H2A.Z hiszton variáns hatása a nukleoszóma stabilitásra és a magszerkezetre.
A habitat-adaptáció kérdése sötét szeptált gyökérendofiton gombáknál – kivétel vagy szabály?
A hagyományos és az ökológiai gazdálkodási rendszerek hatása a talaj biológiai aktivitására
A hagyományos és biológiailag lebomló műanyagok hatása a növények fejlődésére és a gyökér-talaj rendszerre
A halál előtti egyenlőtlenség: a mortalitás demográfiai, társadalmi és regionális különbségei
A halálreceptor szignálutak működésének változásai a malignus transzformáció során.
A halélősködő nyálkaspórások fejlődésének, kórtanának és fajlagosságának vizsgálata kísérletes és molekuláris biológiai módszerekkel
A hálózati útvonalválasztás geometriai elmélete
A hálózatok szerepe az innovációs tevékenységekben
A halserma mélyhűthetőségének öröklődése
A hámsejtek immunológiai működésében résztvevő gének azonosítása DNS-microarray módszerrel
A hangsúlyfeldolgozás akusztikai, kognitív és agyi háttere
A hangsúlyfeldolgozás akusztikai, kognitív és agyi háttere
A hangsúlyfeldolgozás akusztikai, kognitív és agyi háttere
A hangsúlyfeldolgozás akusztikai, kognitív és agyi háttere
A hangulatstabilizáló gyógyszerek (lítium, valproinsav, karbamazepin) hatásai a kalcium ionok által közvetített intracelluláris jelátvitelre
A harántcsíkolt izom citoszkeleton hierarchikus mechanobiológiája
A harkányi gyógyvíz anti-inflammatorikus hatása
A harmadik szinapszis. Molekuláris kölcsönhatások az elhaló sejtek és az azokat eltávolító makrofágok, dendritikus sejtek között.
A hasadó élesztőgomba sep génjeinek funkcionális analízise
A hasnyálmirigy carcinoma korai diagnózisa biomarkerek segítségével újonnan diagnosztizált diabetes mellitusban
A hasnyálmirigy duktális szekréció szerepe az akut hasnyálmirigy-gyulladás patogenezisében
A hasüregi gyulladásos megbetegedések és ezek sebészeti szövődményeként jelentkező motilitási zavarok, transluminaris gyulladások, peritonealis adhesiók megelőzésének lehetőségei
A hatalmi hierarchia átalakulása az MSZMP Politikai Bizottságában a 80-as években: Interakciós elemzés
A határ menti együttműködések jogi és közigazgatási háttere, az együttműködés továbbfejlesztésének lehetséges irányai
A határ menti városok funkcióinak és vonzáskörzetének átalakulása a határok szerepének megváltozása, ill. az EU bővítés után a Kárpát-medencében
A határmenti fekvés hatása a városi tér fejlődésére
A határok és a határon átnyúló (CBC) kapcsolatok szerepe a kibővült EU keleti perifériáin
A hatékony jogvédelem eszköze a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában - az ideiglenes intézkedés (Bíbor Kiadó)
A hátsó gyöki gangliosejteken lokalizált ionotrop receptorok modulációjának vizsgálata
A hazai felsőoktatás gazdasági integrációja
A hazai fűfajok és fajták takarmányminőségét meghatározó tényezők vizsgálata
A hazai holocén homokmozgási periódusok, valamint a laboratóriumi és terepi mérésekkel meghatározott szélerózió veszélye a védekezési lehetőségek tükrében
A hazai integrált védekezési technológia fejlesztése az almabetegségekre specializált járványtani és előrejelző szimulációs modellek kidolgozásával
A hazai középvállalati szektor szerepe az ipar területi versenyképességében
A hazai lágyszárú dísznövényeket fertőző vírusok vizsgálata
A hazai növényvilág flóra- és vegetációtörténeti szempontból érdekes fajainak taxonómiai vizsgálata
A hazai ruthenisztika (ukrainisztika és ruszinisztika) fejlesztéséért
A hazai talajosztályozás korszerűsítése és nemzetközi megfeleltetése
A hazai tengeri egerien makro- és mikrofauna paleoökológiai-faciológiai kutatása a medence-batimetria és szekvencia-sztratigráfia szempontjából
A hazai vállalkozások alapítására, növekedésére ható tényezők vizsgálata
A házassági jog történetének egyes kérdései a 19-20. században
A háziállatok energia-metabolizmusát szabályzó fontosabb tényezők molekuláris szintű vizsgálata
A hegemónia gyakorlata - Az Egyesült Államok változó szerepvállalása a nemzetközi rendszerben (1945-2009)
A hegesztéskor keletkező füst biológiai hatásainak vizsgálata egér modellen különös tekintettel a volframelektródás argon védőgázas (TIG) hegesztésre, az ózon és tórium kibocsátásra és a "metal fume fever" szindrómára
A hellénisztikus filozófusok
A helyi élelmiszerek költségei és hasznai
A helyi gazdaságfejlesztés megalapozása a képességszemlélet segítségével
A helyi innovációk keletkezése, terjedése és rendszerformáló hatása az oktatási ágazatban
A helyi szociálpolitika működése
A helyreállító igazságszolgáltatás lehetőségei a bűnözés kezelésében
A hem érfal komponensekre kifejtett közvetlen és közvetett patofiziológiai hatásai
A hem katabolizmusa gátolja az érfal kóros átépülését
A hem szerepe atheroszklerotikus plakk kialakulásaában
A hem-függő BACH1 transzkripciós faktor epigenetikai szerepének genom-szintű vizsgálata a makrofágok polarizációjában bioinformatikai módszerek alkalmazásával
A hem-oxigenáz és a nitrogén monoxid szintáz reakcióutak szerepe és kölcsönhatásai az agyi vérkeringés szabályozásában
A hemodinamikai erők által aktivált normális éa kóros vaszkuláris mechanizmusok
A hemodinamikai erők által aktivált normális éa kóros vaszkuláris mechanizmusok
A hemoglobin oxidációja az érrendszeri betegségek kialakulásában
A hemokinin-1 szabályozó szerepének komplex vizsgálata depresszió és komorbiditásainak egérmodelljeiben
A heparánszulfát minőségi és mennyiségi változásainak jellemzése fibrotikus májbetegségekben és májrákban
A hepatitis C virus (HCV) fertőzés pathogenesise: a genetikai és az immunológiai tényezők, valamint az oxidativ stress szerepe és a kórokozó virus sajátosságai, különös tekintettel a HCV-okozta betegségekben és a tünetmentes virushordozó állapotban é
A hepatitis E vírus állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági jelentősége sertésben és nyúlban
A hepatitis E vírus állat-egészségügyi és élelmiszer-biztonsági jelentősége sertésben és nyúlban
A hepcidin, egy máj által termelt hormon szerepe a vasanyagcsere szabályozásában
A herbivória és az élőhelyi diverzitás szerepének vizsgálata a vízinövényi invázió során
A hermeneutika önértelmezésének kortárs kérdései. Tudásformák, megértés, humanitás, dialógus - kutatások és perspektívák
A heterokromatinizáció szerepe a piRNS-Piwi közvetített transzpozon csendesítésben; egy új szereplő, a Drosophila small ovary fehérje molekuláris jellemzése
A hétköznapi élet története Magyarországon a XX. század második felében
A hibrid kategóriák szintaxisa
A hidrogén peroxid jelátvitelben betöltött szerepének vizsgálata új molekuláris módszerek segítségével
A hidrogén szulfid TRP csatornák által közvetített hatásainak vizsgálata akut és krónikus ízületi gyulladás állatmodelljeiben
A hidrogenáz autokatalitikus enzimreakciójának tanulmányozása
A hidrogenáz oszcilláló reakciója
A hidrogénszulfid és a kéntartalmú gyógyvizek gyulladásgátló hatásának állatkísérletes vizsgálata bőr-, légúti, ízületi és bélgyulladás modellekben
A hím-túlsúlyos ivararány és a felcserélt ivari szerepek demográfiai és viselkedési hátterének felderítése integratív módszerekkel a fácánfarkú levéljárónál
A hiperkoleszterinemiához és az inzulin rezisztenciához társult iszkémiás szívbetegség kezelésének új farmakoterápiás stratégiái. Endogén kardioprotektív mechanizmusok farmakológiai kihasználása
A hiperventilláció segítségével létrehozott módosult tudati állapot kísérleti vizsgálata
A hipnózis evolúciós pszichológiai szemléletű vizsgálata
A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) neuroprotektív hatásmechanizmusa in vitro és in vivo rendszerekben valamint az endogén PACAP vizsgálata
A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP), mint potenciális biomarker, vizsgálata különböző fiziológiás és patológiás állapotokban
A hipofizis-mellékvesekéreg rendszer agyi szabályozása krónikus stresszt okozó betegségmodellekben
A hipotalamikus neuronális energiaszint szabályozásának vizsgálata: Az NTPDázok, mint lehetséges energia-regulátorok szerepe a pozitív gonadotropin feedback során.
A hipothalamusz-hipofízis-gonád tengely és a humorális immunválasz kölcsönhatásának molekuláris mechanizmusa és szerepe az autoimmun betegségek kialakulásában: neuro-immuno-endokrin kölcsönhatások
A hippokampális éleshullámok kialakulásának hálózati mechanizmusai.
A hippokampális théta aktivitás strukturális alapja és szubkortikális modulációja
A hippokampusz, az agykéreg és a kisagy szöveti szerkezete fejlődésének vizsgálata aneuploid magzatok és gyermekek agyában
A HISS mechanizmus farmakológiai modulációja. ACE-inhibitor és NO-donor módosító termék innovációs fejlesztés 2-es típusú diabétesz kezelésére
A HISS mechanizmus farmakológiai modulációjának vizsgálata
A hiszton acetiláció szerepének vizsgálata az Epstein-Barr vírus látens promotereinek szabályozásában
A hiszton módosítások dinamikájának és a transzkripció szabályozásában betöltött szerepének vizsgálata ecetmuslicában
A hitviták magyarországi társadalomtörténete, funkcióváltá-sai, műfaji rendszere és adattára a XVI.-XVIII. században
A HMGB-1 felszabadulás és a RAGE gén polimorfizmus szerepének vizsgálata szeptikus folyamatokban és neurodegeneratív kórképekben. Kísérletes és klinikai tanulmányok.
A hőátszármaztatás kétdimenziós matematikai modelljének, és a változó peremfeltételeknek kitett épületszerkezetek hőátbocsátási modelljének kidolgozása
A HOFI/SH3PXD2B fehérje szerepe az endotél-funlciókban és a tumorok érhálózatának kialakulásában
A holland nyelvű irodalom rendhagyó története: szó és kép
A HOLOCÉN KLÍMA- ÉS KÖRNYEZET NAGYFELBONTÁSÚ, MULTI-PROXI REKONSTRUKCIÓJA A KÁRPÁTI RÉGIÓBAN: A VEGETÁCIÓ VÁLASZREAKCIÓJA A KORAHOLOCÉN FELMELEGEDÉSI HULLÁMOKRA MAGASHEGYSÉGI ÉS ALFÖLDI KÖRNYEZETBEN
A holtfa erdő-és természetvédelmi szerepe magyarországi keménylombos erdőkben
A hőmérséklet antivirális RNS interferencia aktivitására gyakorolt hatásának vizsgálata fásszárú és modell növényekben
A hőmérséklet hatása a növényi RNS interferencia hatékonyságára
A hőmérséklet hatása eltérő növényborítottságú talajok szerves-C frakcióinak lebomlására
A homocisztein által indukált jelátviteli folyamatok gátlásának vizsgálata
A homocisztein szerepe a korai fellépésű ischaemiás szívbe-tegségek pathogenezisében
A homoszexualitás 20. századi társadalomtörténete az 1990 előtti Magyarországon
A hormonális imprinting humán patológiai hatásainak modellezése állatkísérletekben
A hormonális ingerlésre bekövetkező foszfoinozitid-változás mintázatok kialakulásának és jelentőségének vizsgálata emlős sejtekben
A hormonális jelátvitel, a metabolikus és gyulladásos folyamatok takarmányozási faktorok segítségével történő szabályozása csirkében
A hormonális jelátvitel, a metabolikus és gyulladásos folyamatok takarmányozási faktorok segítségével történő szabályozása csirkében
A hősokk-proteinek és genetikai faktorok szerepe a renális iszkémia/reperfúziós károsodás okozta akut veseelégtelenség patomechanizmusában
A hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak és a prebiotikumok szerepe a gyermekgyógyászati megelőző és gyógyító tevékenységben
A hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavak szerepe gyermekgyógyászati kórképek kialakulásában és kezelésében
A hosszú szénláncú, többszörösen telítetlen zsírsavakkal való perinatális ellátottság gyermekgyógyászati jelentősége
A hőstressz, egyes mikotoxinok és bakteriális lipopoliszacharidok immunrendszer működését befolyásoló kölcsönhatásainak vizsgálata csirkében
A hőszigetek kialakulásának és befolyásolásának modellezése a numerikus áramlástan alkalmazásával
A hőszivattyús rendszerek tervezése
A Hronikumtól Adriatikumig: megbízható paleomágneses határfeltételek a neotethysi eredetű egységek kvantitatív tektonikai rekonstrukciójához
A HSF-1 új szerepeinek feltárása a sejtes stressz válaszok koordinálásában és az egyedfejlődésben
A HSP27 neuroinflammációban betöltött szerepének tanulmányozása az Alzheimer-kór egérmodelljében
A Hsp27 stresszfehérje szerepe neurodegeneratív betegségekben membrán és lipid nézőpontokból
A Hsp90 interaktóm szisztematikus vizsgálata C. elegans-ban
A humán ABCG2 multidrog transzporter működésének vizsgálata
A humán ABCG2 multidrog transzporter működésének vizsgálata
A humán agyi tripszin biológiai funkciójának felderítése: új stratégia
A humán alfa-ketoglutarát dehidrogenáz enzimkomplex molekuláris patológiája
A humán dopamin D4-es receptor prometer poliformizmusainak molekuláris biológiája és pszichogenetikai vonatkozásai
A humán erythropoietin receptor (EPOR) szerepének klinikai és kísérletes vizsgálata a tüdõ malignus daganataiban.
A humán és a patkány húgyhólyag purinerg és kolinerg jelátviteli útvonalainak szerepe a hólyagkontrakció szabályozásában
A humán genotoxicitás kutatásának és kimutatásának korszerűsítése
A humán hippokampális hálózat időskori vizsgálata: az emlékezeti specificitás csökkenése
A humán immundeficiencia vírus látens humán herpeszvírus 6-ot aktiváló és NK sejteket fertőző képességének vizsgálata
A humán lepény, valamint nőgyógyászati tumorok genomikai éa proteomikai, alap- és alkalmazott klinikai kutatásai
A humán magzati pancreas duktális és acinus sejtek funkcionális karakterizálása
A humán metasztázis inhibitor nm23 géncsalád C. elegans ortológjainak genetikai analízise
A humán mikrobiom és patogén baktériumok közötti géncsere veszélyeinek felderítése rendszerszintű megközelítéssel
A humán multifunkcionális transzglutamináz 2 fehérje sejtbiológiai, patobiokémiai jelentősége és újonnan felismerhető szerepei
A humán myocardium kontraktilis fehérjéinek oxidációja és annak mechanikai következményei
A humán neuromuszkuláris teljesítmények fejlesztésének bionikai eszközei és módszerei
A humán papillomavírusok expressziójának szerepe a laphámsejtek neopláziás elváltozásaiban
A humán Rad51 rekombináz enzim nukleoprotein filamentum képzése a homológ rekombinációban. Mechanizmus és reguláció.
A humán szemlencse UV abszorbanciájának változása az életkor függvényében
A humán szívizom ioncsatornáinak ontogenezise
A humorális immunválasz alapjelenségeinek elemzése a neonatalis Fc receptort fokozott mértékben kifejező transzgenikus egerekben
A húsmarhatenyésztés genetikai alapjainak elemzése
A hyper-IgM szindróma molekuláris pathológiája
A hyper-immunglobulin E szindróma molekuláris pathológiája
A hypophysis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) crosstalk mechanizmusainak szerepe az ízületi porc regenerációs folyamataiban
A hypothalamicus vazopresszin elválasztás szerepe a depresszió-szerű tünetek kialakulásában
A hypothalamus és az autonóm idegrendszer szabályozó mechanizmusaiban részt vevő agypályák topográfiája és neurokémiai karakterizálásuk
A hypoxia indukált faktor 1 (HIF1) aktiváció és a glikolítikus átprogramozás szerepe vaszkuláris kalcifikációban
A hypoxia szerepe a metasztatizáló daganatsejtek mozgásában és inváziójában
A IV-es típusú kollagén COL4A1 és COL4A2 mutációkkal társult, újonnan jelentkező emberi megbetegedések állati modellje
A járás és a futás sebességváltozásának hatása a mozgás kinematikai és kinetikai paramétereire
A jelen posztgenom időszak fehérje szerkezetei szerveződésének alapelvei
A jelenkor etnográfiája -- múzeumi megközelítés
A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai
A jelentés és megértés kérdése az analitikus filozófiában, a fenomenológiában és hermeneutikában
A jelfeldolgozás és a viselkedés neuronális alapjai - haladó idegtudományi gyakorlati kurzus részvétel
A jó hely értelmezésének földrajzi dimenziói a totális turizmus kontextusában
A jó mobiltelefon: az emberi kapcsolatok előmozdítása egy etológiailag megalapozott kötödésmodell segítségével
A jobbkamra-funkció transzlációs vizsgálata: a miokardiális mechanikától a gépi tanulás alapú klinikai döntéshozatalig
A jogállam fogalmának változásairól - háromnyelvű konferencia (német, francia, angol)
A jogállamiság koncepciójának narratívái az Európai Unióban
A jogállamiság támogatottsága. Az erős és stabil jogállam kultúrális feltételei.
A jogi műveltség a 18-19. században
A jogosultság kultúra hiánya a közép-európai jogi kultúrákban. Mítosz vagy valóság?
A jogtörténeti kutatások új forrásai: jogi kultúrtörténeti, jogi néprajzi digitális adattár
A jövedelem-eloszlás és jövedelem-egyenlőtlenség alakulása a rendszerváltástól napjainkig
A jövő új anyagai
A jugoszláv politikai emigráció története Magyarországon (1948-1956)
A juxtaglomeruláris apparátus parakrin szabélyozása: Funkcionális és morfológiai összefüggések normál és kóros körülmények között
A Kádár-korszak és a rendszerváltás. Elit, értékrend és konfliktus
A Kádár-korszak társadalmi emlékezete
A kajszi- és mandula genetikai diverzitásának és termékenyülésének jellemzése, a magyar fajták eredetének molekuláris vizsgálata
A kakukkfű (Thymus vulgaris L.) és levendula (Lavandula angustifolia Mill.) illóolajok kémiai és gyógyászati értékelése terepmunka, kromatográfiás és biológiai módszerek segítségével
A kalaposgomba-specifikus cdc11 szeptin duplikáció hatása a termőtestképzés evolúciójára.
A kalászos gabonák hőtűrésének produkcióbiológiai és genetikai tanulmányozása
A kalcium homeosztázisban szerepet játszó fehérjék vizsgálata siRNS technikával.
A kálcium influx faktor metabolizmusa és szerepe a diabétesz szövődményeként megfigyelhető T-sejt zavarokban
A kálcium ionokhoz kötött jelátviteli mechanizmusok molekuláris biológiai vizsgálatai cukorbetegségben
A kalcium reguláló hormonok és a csontanyagcsere klinikai és kísérletes vizsgálata fiziológiás és patológiás állapotokban
A kalcium transzport szerepe a harántcsíkolt izom jelátvitelében
A kalcium tranziens kialakulásának mechanizmusa működő szívben
A kálium csatorna regulátor KCNRG új szerepe a kisvérköri keringésben
A kalmodulin - szfingozilfoszforilkolin kölcsönhatás biokémiai jellemzése
A kalmodulin kináz szerepének vizsgálata a szívfrekvencia adaptációjában és ritmuszavarokban
A kalpainok szerkezete, működése, élettani és kórtani szerepe
A kamrai repolarizáció rövidtávú variabilitásának lehetséges okai és modulátorai
A kannabinoid 1-es típusú receptorokon allosztérikusan ható, szintetikus kannabinoidok toxicitását csökkentő hatóanyagok fejlesztése
A kannabinoid jelátvitel új aspektusai egészséges és beteg humán bőrben
A kannabinoidok szerepének vizsgálata az mdx egerek kalcium fluxusainak javításában vázizmokon
A kánoni eljárás alapelveinek kutatása és a házassági semmisségi perek aktuális kérdései
A kánonképződés folyamatai komparatív megközelítésben: közép-európai és kelet-közép-európai kánonok a modernség kontextusaiban
A kaotikus advekció szerepe geoengineering problémákban
A kapitalizmus változatai – a közvetlen állami gazdasági szerepvállalás változatai
A kapszaicin-érzékeny idegvégződések szerepe a nocicepcióban és a gyulladásban
A kapszaicin-érzékeny szenzoros neuronok és a gyulladásos sejtek közötti kölcsönhatás vizsgálata normál és transzgenikus egerekben
A karbon és az ötvöző fémek hatása a léces martenzit orientációs viszonyaira és kialakulásának mechanizmusára
A kardiometabolikus betegségek genetikai és környezeti kockázati tényezői, s ezek kölcsönhatása, a magyar általános és roma populációban
A kardioprotekcióban diagnosztikus és terápiás potenciállal bíró mikroRNS-ek azonosítása egy klinikailag releváns sertésmodellben
A Kardiovaszkuláris Tudományok Nemzetközi Akadémiája Európai Szekciójának 8. Gyűlése
A karnitin észterek profilszerű meghatározásának jelentősége a humán karnitin metabolizmus vizsgálatában
A kárododott DNS replikációjának mechanizmusa és szabályozása: a mutagenezis és karcinogenezis háttere
A Károlyi család 18. századi rezidenciái és gyűjteményei
A Károlyi Mihály-levelezés kutatása és publikálásának befejezése
A karotinoid termelés genetikai hátterének vizsgálata genetikailag módosított járomspórás gombák segítségével.
A karotinoidok szerepe a fotoszintetikus komplexek molekuláris szerveződésében
A Kárpát medence növényzetének vizsgálata műholdas távérzékelésen alapuló adatok segítségével
A Kárpát-medence déli (Dél-Magyarország, Bácska, Horvátország) és az ÉNY-Mediterrán térség löszeinek vizsgálata és kapcsolatuk az Emilian (tengeri) -pencki (alpi) pleisztocén kronológiával
A Kárpát-medence felszínékek változása c. könyv kiadása
A Kárpát-medence jelenkori és paleorengéseinek komplex vizsgálata
A Kárpát-medence késő rézkori temetkezéseinek komplex elemzése
A Kárpát-medence kialakulásának kezdetei: korai szinrift szerkezetalakulás a Dél-Dunántúlon
A Kárpát-medence szárazföldi ökoszisztémáinak változása az elmúlt 15 millió évben, a gerinces faunák alapján
A Kárpát-medence szikes tavai, mint a globális környezeti változások modelljei
A Kárpát-medence története a bronzkor kezdetén (Varia Archeologica Hungarica)
A Kárpát-medence történeti földrajza
A Kárpát-medencei Barbaricum császárkori és kora népvándorláskori temetkezéseinek online publikációja
A kárpát-medencei halfauna funkcionális diverzitás vizsgálata. Elővizsgálatok és adatbázis építés.
A Kárpát-medencei paleogén szerkezetalakulás rekonstrukciója a magmás tevékenység és üledékképződés egyidejű jellemzésével
A Kárpát-Pannon régió alatti preneogén szubkontinentális litoszféra megismerése a régió késő-kréta - paleogén alkáli bázisos kőzeteinek és köpenyzárványainak kőzettani és geokémiai vizsgálatával
A Kárpát-Pannon térség oligocén utáni deformációi mágneses anizotrópia mérések alapján
A Kárpát-Pannon térség országainak etnikai földrajza és térképezése
A Kárpát-Pannon térség országainak etnikai földrajza és térképezése
A Kárpát-Pannon térség utolsó vulkáni kitörései: a délkeleti Kárpátok kvarter magmatizmusa
A Kárpátok Eurorégió görög katolikus kulturális örökségének kutatása és megőrzése: a történelmi munkácsi egyházmegye bizánci szertartású katolikus közössége kialakulásának és fejlődésének kutatása (1646-1818) és magyarországi tárgyi emlékeinek feltérképezése (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
A Kárpátok Eurorégió görög katolikus kulturális örökségének kutatása és megőrzése: a történelmi munkácsi egyházmegye bizánci szertartású katolikus közössége kialakulásának és fejlődésének kutatása (1646-1818) és magyarországi tárgyi emlékeinek feltérképezése
A Kárpátok természeti földrajza
A Kárpátok vonulatát követő intruzív testek szerepe a neogén-kvarter mészalkáli vulkanizmus fejlődéstörténetében
A karsztbeszivárgás fulvosav-transzport feltárása az aggte-leki monitoring rendszer működésének keretében
A karsztökológiai rendszer állapotváltozásai, egyensúly megbomlások a rendszerben (domborzat, talaj, karsztvíz), hatásuk a karsztok tájváltozásaira
A kártevő káposzta bagolylepke (Mamestra brassicae) feromontermelés élettanának és a folyamat szabályozásának komplex vizsgálata
A kaszpáz-9 szerepe a tolerogén és immunogén sejthalál folyamatok szabályozásában
A kataláz enzim génje polimorfizmusának hatása az enzim expressziójára
A katalitikus aktivitás csökkenését okozó fizikai- és kémiai átalakulások vizsgálata ''vas oxidot'' tartalmazó heterogén katalizátoroknál
A katalizátorok finomhangolása: sztereoszelektív koordináció és katalízis biológiailag aktív vegyületek előállítására
A kataszteri felmérés térképeinek és iratainak forrásfeltárása
A kationcsere kapacitás, az avarinput és az erdőtalajok szerves széntartalmának összefüggései egy klímagradiens mentén
A katolikus autonómia megvalósításának problémái Magyarországon a 19. század közepétől a 20. század fordulójáig
A katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790–2010)
A katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon (1790–2010)
A katolikus sajtó története Magyarországon
A Kaufmann Gyűjtemény misztikus és mágikus kéziratai
A KCa1.1 csatorna kifejeződése és funkciója daganatokban
A kék csapokból kiinduló vizuális pálya Primates alatti emlősökben
A kelátképző ligandum szerepe a félszendvics Ru(II) komplexek fotoaktiválására
A kelet-közép-európai etnoregionális pártok fő vonásai és tipológiája
A Kelet-közép-európai országok mezőgazdaságának összehasonlító elemzése nemzetgazdaságuk keretében
A kelet-német, a lengyel és a magyar tejtermelés összehasonlító, gazdasági értékelése
A Keleti Alpok -- Pannon-medence átmeneti zóna szerkezete és geodinamikája az AlpArray Szeizmológiai Hálózat adatai alapján
A Keleti Alpok -- Pannon-medence átmeneti zóna szerkezete és geodinamikája az AlpArray Szeizmológiai Hálózat adatai alapján
A kémiai tér bővítése új, háromdimenziós kismolekulák diverzitásorientált szintéziseivel, szelektív metatézis technikákkal; fluortartalmú elemek a gyógyszerkutatásban
A kemoimmunitási rendszer működésének és szabályozásának leírása rendszerbiológiai eszközökkel
A kemoterápia indukálta szőrtüsző károsodás innovatív kezelése intrafollikuláris citoprotektánsok célzott felregulálásával
A kénhidrogén protektív hatása TNBS-kiváltotta patkány vastagbélgyulladás modellben
A kéntartalmú anyagokkal indukált rezisztencia molekuláris alapjainak vizsgálata Tobamovirusokkal fertőzött dohány és paprika növényekben
A kéntartalmú anyagokkal indukált rezisztencia molekuláris alapjainak vizsgálata Tobamovirusokkal fertőzött dohány és paprika növényekben
A képzelet vizsgálata fiktív narratívumok befogadásában
A keratinociták pikkelysömörrel kapcsolatos veleszületett immunfolyamatainak vizsgálata, különös tekintettel a PRINS nem kódoló RNS szerepére a gyulladásos molekulák kifejeződésében
A keratinociták stressz válaszának és splicing szabályozásának szerepe a pikkelysömör pathogenezisében
A keratinocyták működésének bőr régió specifikus különbségei és ezek szerepe bőrbetegségekben
A kérdő mondatok és (speciális) használataik nyelvtana és pragmatikája
A kereskedelem koncentrációs folyamatának jellemzői és hatása a termelő és kereskedelmi kisvállalkozásokra
A keresztény felekezetek és a nyilvánosság Magyaországon, 1890-1949
A Keresztény Múzeum középkori és reneszánsz (14. - 16. századi) magyar, osztrák és német gyűjteményének alapszintű katalogizálása.
A kérgi visszacsatolás szerepe a talamokortikális aktivitásban
A Kerimasi és az Oldoinyo Lengai magmás folyamatainak rekonstruálása: 3D olvadékzárvány vizsgálatok
A kertészeti kereskedelem általi véletlen magterjesztés szerepe a nagy távolságokra történő terjesztésben
A késő vaskori elit Európában
A két pórusdoménnal rendelkező, háttér K+ csatornák szabályozásának vizsgálata
A két Ratio közép-európai kontextusban. Az oktatáspolitika megszületése Közép-Európa néhány országában
A két világháború közötti magyarországi tudáselitek rekrutációja és a középrétegek hierarchiája a dualizmuskori Magyarországon (rendi mintázatok, osztályhelyzet, hivatásszerkezet, szocio- és etnokulturális alakzatok, felekezeti-művelődési tömbök)
A kettes típusú NAD(P)H dehidrogenáz szerepe a mikroalgák fotoszintetikus ciklikus elektron transzport folyamataiban
A kiadói és nyomdászjelvények elmélete és gyakorlata
A kibertér társadalomföldrajza
A kiegyenlítetlen ivararány evolúciós jelentősége és természetvédelmi következményei
A kigyógyulás jelenségének molekuláris mechnizmusai növény-vírus kapcsolatban
A KINCSKERESÉS 400 ÉVE MAGYARORSZÁGON (Kézikönyvek és olvasóik)
A kincstártól a könyvtárig: tanulmányok Esterházy Pálról, udvari kultúrájáról és mecenatúrájáról
A kinurénsav kardioprotektív hatása: fókuszban az ER stressz indukálta autosis
A királis felismerés heterogén katalitikus hidrogénezésekben
A királis vegyületek keverékeinek kölcsönhatásain alapuló, nemlineáris összefüggésekkel jellemezhető tiszta enantiomer előállítási lehetőségeinek kutatása és rendszerezése
A kis dózisú ionizáló sugárzás biológiai hatásai, az egyéni érzékenység szerepe a sugárhatásban.
A kis RNS-ek szerepe az NB-LRR típusú növényi rezisztencia géncsalád szabályozásában
A kis szabályozó RNS-ek hőmérséklet érzékelésben betöltött szerepének vizsgálata Arabidopsisban
A kis- és közepes vállalatok marketinghez fűződő attitűdjének piacorientált vizsgálata Magyarországon
A kis- és középméretű vállalkozások fizetőképességének elemzése a gazdasági intézkedések pénzügyi mérlegre gyakorolt hatásának analitikus modell alapú szimulációjával
A kisagy születés utáni fejlődésének plaszticitása
A Kisalföld térszerkezetének történeti földrajzi vizsgálata
A kisebbségek közéleti részvételi joga Európában - új irányok, tapasztalatok
A kisebbségek parlamenti képviselete nemzetközi összehasonlításban: deskriptív vagy szubsztantív képviselet?
A kisebbségi jogok erősítése Európában a csoportos perlés lehetőségével
A kiskereskedelem új kihívói a bevásárlóközpontok
A kiszolgáltatottabb fél helyzete a munkavégzési jogviszonyokban az európai és a magyar szabályozás tükrében
A kitridiomikózis kétéltűekre gyakorolt hatásának földrajzi változatossága: Okok és következmények
A klerikus életszentség és garanciái a hatályos egyházi jogban
A klíma hatása a harasztok (zsurlók, páfrányok) fejlődésére és elterjedésére a mecseki kora-jura vegetációban
A klimatikus és a defóliációs stressz hatásai a fák növekedésére és egészségi állapotára elegyes tölgyállományokban: dendroökológiai és ökofiziológiai megközelítések
A klímaváltozás földrajzi hatásainak értékelése távérzékelési módszerekkel
A klímaváltozás hatása a magyar mezőgazdaságra: egy átfogó szemlélet
A klímaváltozás hatása a zonális fafajok egészségi állapotára és elterjedésére
A klímaváltozás hatása az El Niño–Southern Oscillation (ENSO): az ENSO távkapcsolatainak új megközleítése
A klímaváltozás hatása az ökoszisztémák szénkibocsátására: terepkísérletek és biogeofizikai modellezés
A klímaváltozás hatásai a növény-ízeltlábú kölcsönhatásokra egy európai biodiverzitás gradiens mentén
A klímaváltozás hatásai Homoptera csoportok által okozott rovar problémákra Európában
A klímaváltozás hatásai Homoptera csoportok által okozott rovar problémákra Európában
A klímaváltozás hatásának felmérése szelektált gyógy- és aromanövény fajok esetében: az abiotikus stressz hatása a növények produkciós és kémiai tulajdonságaira
A KLÍMAVÁLTOZÁS LEHETSÉGES HATÁSAI A NÖVÉNYEK NÖVEKEDÉSÉRE: A MERISZTÉMAFUNKCIÓ ÉS A NÖVÉNYI MORFOGENEZIS HŐMÉRSÉKLETI SZABÁLYOZÁSA
A klímaváltozás pszichológiai vonatkozásaival kapcsolatos eredmények bemutatása nemzetközi konferenciákon
A klímaváltozás termikus hatásainak város és városrész léptékű modellezése Kárpát-medencei településekre a 21. század folyamán
A klinikai és terápiás válasz beteg-specifikus citokin és mikrobiom profil alapú értékelése gyulladásos bélbetegségekben
A klororespiráció terminális oxidázának keresése ciano-bakteriális modellrendszerben
A kockázat-részvétel paradoxon: A tüntetési részvételt és a részvétel észlelt kockázatait összekapcsoló mikro mechanizmusok
A kockázatvállalás adaptív és nem adaptív formái
A kocsányos tölgy (Quercus robur L.) gesztesedédének és geszthibáinak kémiai vizsgálata
A kognitív képességek viszgálatának új, hálózat-alapú megközelítése
A kognitív teljesítmény kor-függő csökkenésének genetikai faktorai
A Koháry család Nógrád vármegyei birtokainak gazdálkodása (1647-1731)
A kölcsönhatások és a kinetika szerepe szabályozott szerkezetű polimerek mukoadhéziójában
A kölcsönösen bejósolható válaszok megalapozzák-e a sikeres szemtől-szembeni kommunikációt?
A kollagén XVII-felülreguláció, malignus transzformáció és tumorprogresszió kapcsolata melanomákban
A kollektív áldozati szerep vizsgálata a nemzeti identitás konstrukciójában
A kollektív megállapodások munkajogi dogmatikája
A költségcsökkentés lehetőségei a magyar tejtermelésben
A komfort hatása a produktivitásra és az energiafelhasználásra
A kompenzáló evolúció szerepe új anyagcsereállapotok kialakulásában
A komplement H-faktor-rokon fehérje 5 szerepének feltárása komplement-mediált vesebetegségekben
A komplement lektin és alternatív útvonalát összekötő proteáz, a MASP-3 aktiválódásának mechanizmusa
A komplement MASP-1 endotélsejtekre gyakorolt hatásának vizsgálata fiziológiás és patológiás körülmények között
A komplement szerepének vizsgálata a transzplantált vese antitestek közvetítette kilökődésében
A komplementrendszer és a Toll-like receptorok szerepe adaptív immunfolyamatok szabályozásában fiziológiás és patológiás körülmények között
A komplementrendszer immunfunkciókat szabályozó szerepe fiziológiás és kóros folyamatok során
A komplementrendszer lektin útjának új funkciója: a MASP-1 endotélsejtekre gyakorolt hatásának feltérképezése
A komplex problémamegoldó gondolkodás különböző mérési lehetőségeinek összehasonlító elemzése
A konjugált pneumococcus vakcina hatásainak felmérése, invazív és multirezisztens Streptococcus pneumoniae izolátumok vizsgálata
A konnektivitásvesztés hatása a biodiverzitásra kísérletes metaközösségekben
A könnyen oldható elemtartalom figyelembevétele a talajszennyezettségi határértékrendszer alkalmazásában
A konstanzi zsinat
A konstitutív hem-oxigenáz enzim (HO-2) ösztrogének által szabályozott expressziójának és a keringési rendszer védelmi mechanizmusában betöltött szerepének vizsgálata patkányban
A konstruktív versengés családi és intézményes szocializációja a kisgyerekkortól a fiatal felnőttkorig különös tekintettel a győzelem és vesztés kezelésére
A kontaktus elmélet meta-elemzése survey-, tesztmódszerekkel és esettanulmányokkal-különös tekintettel az Európában élő bevándorlókra
A kontaktus elmélet meta-elemzése survey-, tesztmódszerekkel és esettanulmányokkal-különös tekintettel az Európában élő bevándorlókra
A kontroll adaptáció affektív és kognitív modulátorainak feltárása
A kőnyersanyag-forrásokkal való gazdálkodás változásai a középső paleolitikumtól a középső neolitikumig Észak-Magyarországon
A könyvtárak Achilles sarka
A konzisztens viselkedés evolúciója: környezeti hatások, rátermettség és genetika
A koponyakultusz eredete a közép- és délkelet-európai neolitikumban
A kora újkori székely társadalom és önkormányzat Erdélyben (1530-1630)
A kora újkori unitárius prédikációirodalom története Erdélyben és Magyarországon
A korai evolúció szimulációs modellezése: Infrabiológiai differenciálódás a Metabolikus Replikátor Rendszerben
A korai nyelvfejlődés neuro-kognitív előrejelzői
A korai petefészek-kimerülés (POF/POI) molekuláris genetikai vizsgálata
A korai plankton foraminiferák rendszertani vizsgálata, kialakulásuk és evolúciójuk, és ezek kapcsolata a globális változásokkal
A korai szociális depriváció által előidézett violens agresszió idegrendszeri mechanizmusai és két violens agresszió modell összehasonlítása
A körforgásos gazdaság fejlesztése: új fiziko-kémiai módszerek kidolgozása technológiai hulladékvizek kezelésére és azok értékelése
A korfüggő elhízás kialakulása. Tranziens receptor potenciál vanilloid-1 ioncsatornák szerepe az energia homeosztázis szabályozásában.
A kormányzás és a közpolitikai döntések minősége: Egy Big Data megközelítés
A kormányzati decentralizáció biztosítékai Magyarországon
A kormányzati elit Magyarországon 1867-2006: zártság és mobilitás, modernizálás és európai folyamatok
A környezet kiszámíthatatlanságának hatása az éves viselkedés optimális időzítésére
A környezet, demográfia és a gének jelentősége a nemi szerepek evolúciójában
A környezeti ártalmak ivari hatásai változatos ivarmeghatározású gerinceseknél
A környezeti károk miatti nemzetközi felelősség
A környezeti paraméterek szerepe szilárd gyógyszerformák előállításában és stabilitásában
A környezetszennyezés által okozott károsodások kivédésének lehetősége különböző mikroelemekkel
A környezettől a hitvilágig: életmód- és kultúraváltás az állatcsontleletek tükrében a késő rézkortól a késő bronzkorig
A környezettudatos vállalati magatartás kialakításának és fejlesztési lehetőségeinek kulturális alapjai
A környezettudatosság összetevői és mérési lehetőségeik
A környezetvédelmi politikák és a környezetvédelmi intézményrendszer változása a Kárpát-medencében
A Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek (KTVF) mint street-level bureaucracy szerepe a magyar környezetpolitikában
A kórokozók hatása a humán adaptív immunitás kulcsfontosságú molekuláinak evolúciójára
A Körös-vidék kora rézkora
A korrupció elleni küzdelem nemzetközi és hazai büntetőjogi aspektusai
A korrupció társadalmi beágyazottsága
A korszerű 3D technikák orvosi alkalmazási lehetőségeinek bemutatása ismeretterjesztő kisfilmekkel
A korszerű számítástechnikai eszközök hatékony alkalmazása vékonyfalú rúdszerkezetek stabilitási vizsgálataiban
A kortárs jogpozitivizmus perspektívái
A kortikális hálózatok szerepe a gyermek- és felnőttkori temporális lebeny epilepszia szemiológiai sajátosságaiban
A kortikotalamikus innerváció szerepének vizsgálata a szomatoszenzoros talamikus magvakban
A kötelmi jog egyes általános részbeli jogintézményeinek történeti meghatározottsága
A kötődési kapcsolatok stabilitása gyermekkorban
A kötődési stílus kapcsolata a spontán és kontrollált tudatelméleti működéssel
A kötvény- és devizapiacok kölcsönhatásának szerepe a rugalmas devizaárfolyamok alakulásának értelmezésében
A közép- és délkelet-európai nagyvárosok fejlődési folyamatai
A közép-kelet-európai agrárkereskedelem változásai és meghatározó tényezői
A közép-tiszántúli halmok (kurgánok) tájrégészeti vizsgálata
A közép-tiszántúli halmok (kurgánok) tájrégészeti vizsgálata
A középfokú oktatás diákságának társadalmi összetétele a 19. század első felében: a pozsonyi és kassai tankerület diákjai. (Az iskolázottság-kultúra-műveltség szerepe a városfejlődésben a 19. század első felében)
A középiskolai tanárképzés története
A középiskolai tanárképzés története
A középkor és az oszmán hódoltság kora a Dél-Dunántúlon - Környezettörténet és természettudományos kutatások
A középkori kánonjogi gyüjtemények és az európai ius commune
A középkori kánonjogi gyűjtemények szövegfejlődése
A középkori Kárpát-medence környezettörténete
A középkori liturgikus költészet magyarországi emlékei. Alleluiák. Kritikai dallamkiadás és monográfia
A középkori magyar hadszervezet forrásai Európában (1301-1437)
A középkori magyar királyok emlékei
A középkori Magyar Királyság törvényei IV. és VI. kötet
A középkori magyar zsolozsma pszaltériumának kétnyelvű, kottázott, gyakorlati használatra szánt kiadása
A középkori olasz nyelv mondattana
A középkori Székelyföld
A középkori Székelyföld (monográfia)
A középkorú lakosság morbiditásának és mortalitásának összefüggése az MHC centrális régiójában található egyes génvariánsokkal és haplotipusokkal
A középmagyar kor történeti mondattana
A középső-nori (felső-triász) conodonta zonáció pontosítása tethysi szelvények faunái alapján
A középút filozófiája az indiai és a tibeti dge-lugs-pa hagyományban
A kőzettest mechanikai állandóinak változása a kőzet állapotának és tagoltsági rendszerének függvényében
A közgazdasági elemzés hatásai az összefonódások engedélyezéhez kapcsolódó versenypolitikai döntésekre
A közgazdasági felsőoktatás és kutatás összehangolt információellátásának biztosítása
A közgazdaságtan metaelmélettörténete
A közigazgatási büntetőjog - EU
A közigazgatási jogi felelősség- és szankciórendszer elméleti-dogmatikai rendszerének fejlesztési lehetőségei
A kozmikus por fejlődése a Tejútrendszerben és a távoli Univerzumban
A köznapi igazságossági ítéletek és a generációk közötti igazságossági elvek Közép- Európában
A köznépi tárgyi világ differenciáltsága és változása a 18-19. századi Magyarországon
A KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI BEAVATKOZÁSOK HATÁSMECHANIZMUSAI
A Közös Agrárpolitika zöldítése és fenntarthatósága - egy magyar-szlovén összehasonlítás
A közösségi anyagcsere vizsgálata anaerob deklorináció során
A közösségi kapcsolatok igénye - a demokrácia megújításának esélye
A közösségi média meghódítása? Magyarország és Görögország digitális nyilvános diplomáciája a COVID-19 pandémia időszakában
A közpolitika dinamikája Magyarországon
A központi idegrendszer daganatainak és keringészavarainak morphológiai és funkcionális vizsgálata kísérletes model-lekben és humán megbetegedésekben
A központi idegrendszer és a myocardium szabályozásában szerepet játszó adenozin-receptorok és PET izotóppal jelölt ligandjaik kötődés kinetikájának vizsgálata PET technikával
A központi idegrendszer validált célfehérjéi: a funkcionálisan aktív konformációk modellezése
A központi idegrendszerben domináns, humán sztearil-KoA-deszaturáz izoenzim (SCD5) természetes mutációinak és génexpressziós szabályozásának vizsgálata
A központi idegrendszeri pajzsmirigyhormon aktiváció szabályozásának molekuláris biológiája
A Köztársaság jogrendszerének állapota (1989-2004). Komplex jogelméleti, szakjogi és jogszociológiai kutatás
A közvetlen demokrácia Magyarországon: fejlődés, kihívások és kilátások (1989-2018)
A KRAS státusz és az anti-VEGF kezelés hatékonyságának vizsgálata előrehaladott tüdő adenokarcinómában
A kreatív tanulás
A kristályosodás során kialakuló mikroszerkezet és makrodúsulás egyirányú kristályosodás során kontrolált olvadék áramlás közben
A kritikafogalom jelentése és problémái
A kromatin szerkezeti változások szerepének azonosítása a kettõs szálú DNS törések javításában
A kromatin-mediált génszabályozás szerepe növényi testi sejtek totipotensé válásában
A kromatinszerkezet és a génműködés in situ tanulmányozása a Drosophila melanogaster Ubx doménjében
A kromoszómális R-hurkok genetikai architektúrájának feltárása
A krónikus allograft károsodás vizsgálata a vesében: a RAAS rendszer új szerepe új lokalizációban.
A Krónikus Chlamydia Fertőzés Transzkriptom Alapú Diagnózisa és Kezelése - ChlamyTrans -
A Krónikus Chlamydia Fertőzés Transzkriptom Alapú Diagnózisa és Kezelése - ChlamyTrans -
A krónikus hepatitis C vírus infekcióhoz társuló elégtelen celluláris immunválasz pathogenezise
A krónikus lymphocytás leukémia transzformációjában szerepet játszó molekuláris patomechanizmusok
A kukorica Adh1 gén szervspecifikus expressziójának tanulmányozása
A kukorica csíkos mozaik vírus (MDMV) magyarországi populációjának genetikai térképezése
A kukorica genom transzgén-mentes, génspecifikus szerkesztése szintetikus oligonukleotidokkal és azok kombinálása a CRISPR/Cas9 rendszerrel
A kukorica kártevő lepkéinek ökológiája: új kairomonok és feromonok feltárása a növényvédelmi előrejelzés érdekében
A kukoricahibridek agronómiai és környezeti reakcióinak összehasonlító vizsgálata növekedésanalízissel és ökofiziológiai mérésekkel tartamkísérletekben
A kukoricamoly gazdanövényváltásának neuroetológiai vizsgálata
A külföldi működőtőke beruházások közvetett hatásai a helyi gazdaságra
A külföldi működőtőke mikro-, makrogazdasági és területi differenciáló hatásai a Visegrádi országokban – Az FDI-vezérelt gazdaságpolitikai modellek kihívásai
A külföldi vállalatok kutató-fejlesztő tevékenysége Magyarországon
A külföldi vállalatok kutató-fejlesztő tevékenysége Magyarországon
A különböző anyagú fém implantátumok által előidézett galvánáram csontosodásra kifejtett hatásának vizsgálata
A különböző fotoreceptorok szerepe a növények ultraibolya sugárzáshoz történő élettani és biokémiai alkalmazkodási folyamataiban
A különböző gátlósejttípusok hozzájárulása a hippokampális éleshullámok kialakulásához. (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
A külső naprendszer vizsgálata űrszondák segítségével
A kultúra és az értékek kapcsolata a gazdasági versenyképességgel
A kultúra hierarchikus szerveződese a madárénekben: egyedi tulajdonságok, egyedek közötti interakciók és kommunikációs hálózatok
A kultúra hierarchikus szerveződese a madárénekben: egyedi tulajdonságok, egyedek közötti interakciók és kommunikációs hálózatok
A kultúra rétegei: Az intézmények, a gazdasági fejlődés vagy mindkettő meghatározói?
A kultúraazonos pedagógia felé - a családi szocializáció és a kognitív fejlődés sajátosságai roma családokban
A kulturális diverzitás változása és reliktum-jelenségei.
A kulturális gazdaság szerepe a hazai nagyvárosok megújulásában
A kunok története a mongol hódításig
A kutatás-fejlesztés és innováció meghatározó tényezői és azok hatása a vállalati hatékonyságra és növekedésre
A kutatási módszerek szociológiája
A kutya mint innovatív és ökológiailag releváns ADHD állatmodell. Komparatív viselkedéses és neurális megközelítések
A kutya vokalizációja - egy szokatlanul változatos kommunikációs rendszer vizsgálata strukturális, funkcionális és genetikai szempontból
A kutya, mint a neglekt szindróma modellje. Viselkedéses és pszichofiziológiai párhuzamok
A kutyák vokalizációja mint a domesztikáció során kialakult speciális kommunikációs eszköz - etológiai és akusztikus megközelítésből
A kutyaszemélyiség mint az emberi személyiségvizsgálatok modellje: etológiai, pszichológiai és genetikai megközelítés
A kvantorok grammatikája és a nyelvi relativizmus
A kvantum-színdinamika kritikus pontja
A kvantumkémia negyedik korszaka
A kvantummechanikai forgás egy sajátos formája: a forgó atommag
A kvarter felszínfejlődés vizsgálata numerikus felszínfejlődési modellek (SPM), távérzékelt adatok és terepi vizsgálatok segítségével a Dunántúl középső régiójában
A Lae1-típusú epigenetikus szabályozás növekedési ráta-függése Trichoderma reesei gombában
A lakásfinanszírozás mutatói a társadalmi jelzőszámok rendszerében
A lakosság fogyasztási kereslete és annak hatása a jóléti elemzésekre - háztartás-szintű becslés Magyarországon 1993 és 2001 között
A lángkemencés atomabszorpciós spektrometriás detektálás on-line összekapcsolása elválasztástechnikai módszerekkel (HPLC, GC, CE) környezeti kémiai és speciációs analitikai vizsgálatokhoz
A laterális thalamo-amigdaláris hálózat anatómiai és viselkedéstani karakterizálása
A láthatatlan kéz története
A latin és az ortodox kereszténység határvidéke – a Balkán és a Baltikum közötti Kelet-Közép-Európa a középkorban
A latin írásbeliség kialakulása a középkori Magyarországon
A latin nyelv hivatalos használatának története a Római Birodalomban
A lázas állapotok biofozikai aspektusai a T sejt aktiválódás során
A LEA fehérjék folyadék fázisátmenete új megvilágításba helyezi a növényi stressztűrést
A legeltetés növényzetre gyakorolt hatása nem-konvencionális legelőterületeken (mocsarakban és erdőkben)
A legfrissebb oktatás- és tanulás-kutatási eredmények bemutatása animációt is használó, könnyed hangvételű kisfilmeken keresztül
A leggyakoribb CFTR mutáció korrekciójának és alternatív CI- csatornák aktiválásának szerepe CFTR-deficiens hámsejtek bikarbonát transzportjában.
A légi és földi úton való terjedés szerepe a kullancs közvetítette kórokozók járványtanában
A légi és földi úton való terjedés szerepe a kullancs közvetítette kórokozók járványtanában
A legismertebb termesztett gombafajok környezetkímélő, korszerű táptalajainak kidolgozása
A légkör fosszilis tüzelőanyagoktól származó CO2 tartalmának meghatározása 14C és CO2 koncentráció méréssel Magyarországon
A LÉGKÖRI AEROSZOL - VÍZGŐZ KÖLCSÖNHATÁSÁNAK ÉGHAJLATI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI JELENTŐSÉGE
A légköri aeroszol higroszkópos tulajdonságainak vizsgálata
A légköri és óceáni áramlatok fizikai mechanizmusai lokális és globális szinten
A légköri határréteg fizikai modellezéséhez kapcsolódó mérési módszerek alkalmazása és validációja egy új határréteg-szélcsatornában
A légköri széndioxid megkötése és a nitrogénkörforgalom közötti összefüggések vizsgálata erdei ökoszisztémákban
A legkorszerűbb, noninvazív BOLD-MRI módszer bevezetése a vese hemodinamika és szöveti oxigenizáció vizsgálatára
A légúti pH szerepe az asztma gyógyszeres kezelésében
A légzésfunkció követése születéstől kora gyermekkorig
A légzőrendszer mechanikai állapotának követése légzéstámogatás során
A légzőrendszer struktúrája és funkciója cisztás fibrózisban: az újszülöttek szűrésétől a tüdőtranszplantációig
A légzőrendszeri mechanika referenciaegyenleteinek meghatározása patkányokban: az alapkutatás közelítése a klinikai standardokhoz
A lép filtrációs és immunológiai funkciójának komplex követéses vizsgálata különböző lépmegtartó műtéti technikák során (morphologiai; funkcionális képalkotó diagnosztikai és őssejt vizsgálatokkal; micro-rheologiai és immunológiai mérőmódszerekkel)
A leukocita és trombocita funkció változások prediktív értékének vizsgálata intenzív betegellátást igénylő kórképekben
A levegő integrált vízgőztartalmának meghatározása GNSS adatokból
A levélbolha-fitoplazma-kajszibarack trófikus rendszer viselkedésökológiai és molekuláris jellemzése.
A levelekben előforduló karotinoidok és másodlagos metabolitok szerkezet-hatás összefüggései a teljes és ROS specifikus antioxidáns funkciók tükrében
A lichenológiai kutatások perspektívái - biodiverzitás, zuzmókémia
A lichenológiai kutatások perspektívái - biodiverzitás, zuzmókémia
A ligandumkötődés mechanizmusának vizsgálata a humán epesav-kötő fehérjében
A ligandumok új generációinak szintézise. Nagy szelektivitású és aktivitású homogénkatalitikus rendszerek kidolgozása.
A limbikus rendszer szabályozása felszálló agytörzsi-septo-hippocampális pályákon keresztül
A lineáris-körkörös üzleti transzformációk rendszerelemeinek fejlesztése Big Data segítségével
A lipid és szénhidrát anyagcsere kapcsolt működése gyakori, metabolikus eltérésekkel és korai érelmeszesedéssel járó kórképekben
A lipid homeosztázis metabolikus, hormonális és genetikai tényezői nagy kardiovaszkuláris kockázatú betegekben
A lipid környezet hatása a dermális makrofágok aktivációjára különböző bőrbetegségekben
A lipid raftok szerepének vizsgálata a TRP ioncsatornák működésében: új fájdalomcsillapító mechanizmusok analízise
A lipoxigenáz izoenzimek és az oxilipinek szerepének vizsgálata bab és dohánynövények betegségellenállóságában
A lisszaboni stratégia 2005-2008
A Lisszaboni Szerződés hatása a magyar jogrendszerre
A Lisszaboni Szerződés hatása a magyar jogrendszerre
A Liszt Ferenc Zeneakadémia története 1934-1967 (Dohnányi Ernő, Zathureczky Ede és Szabó Ferenc főigazgatói periódusa)
A lizofoszfatidsav receptorok élettani és kórélettani funkciói a vérkeringési rendszerben.
A lizoszóma-funkció szabályozása
A löszök paleotalajainak genetikája, posztpedogén elváltozásai és lehetőségei az őskörnyezeti rekonstrukcióra
A lucerna szimbiotikus nitrogénkötés kialakításában kulcsfontosságú szerepet játszó receptor fehérje molekuláris jellemzése
A lumbális gerinc kísérleti és numerikus biomechanikai vizsgálata
A Lumbricidae család revíziója (Annelida: Oligochaeta)
A m-opioid receptor atomi szintű aktivációs mechanizmusa új szemszögből
A MacroD2 szerepe a DNS-hiba javítási útvonalakban
A macska koronavírusok 3-as és 7-es régióinak funkcionális összehasonlítása
A madarak látórendszere
A madarak vérparazitás fertőzöttségét befolyásoló tényezők
A madárének kulturális evolúciója
A magánhangzó-harmónia mintázatainak kísérleti és elméleti vizsgálata
A magánjog fejlődése a két világháború között
A maganyag eloszlása extrém körülmények között
A MAGAS KONDUKTANCIÁJÚ CA2+ AKTIVÁLTA K+ CSATORNÁK BEFOLYÁSOLÁSA A DIABETESES ÉRSZÖVŐDMÉNYEK KEZELÉSÉRE
A magasan funkcionáló autizmus kognitív alapjai: naiv tudatelmélet, nyelv, végrehajtó funkciók és munkaemlékezet kapcsolatai
A magbank szerepe mészkerülő homoki gyepek vegetációdinamikájában
A magma kigázosodásának és a robbanásos kitörések dinamikájának kapcsolata monoton andezit-dácit tűzhányók esetében (Csomád, Keleti Kárpátok)
A magma kigázosodásának és a robbanásos kitörések dinamikájának kapcsolata monoton andezit-dácit tűzhányók esetében (Csomád, Keleti Kárpátok)
A mágneselektromos domének megjelenítése és manipulálása
A magyar - olasz kapcsolatok területi aspektusai
A magyar agrárpolitika /1945-2005/
A magyar agrárvállalkozások versenyképességének és támogatási igényeinek vizsgálata a tesztüzemi rendszer adatai alapján
A Magyar Alkotmány tudományos kommentárja
A magyar Alkotmánybíróság 2005-2017 közötti döntéshozatalának empirikus vizsgálata
A magyar arisztokrácia családi kapcsolatrendszere a 16-17. században
A magyar arisztokrácia dicsősége és bukása
A magyar arisztokrácia kapcsolatrendszere a 16-20. században
A magyar barokk freskófestészet digitális adatbázisa és ikonográfiai korpusza
A magyar beszédben előforduló mássalhangzó-kapcsolódások rezgésképének és akusztikai szerkezetének kutatása, rendszerezett leírása
A magyar demonstratívumok átfogó leírása
A magyar Duna-szakasz litorális makrogerinctelen biodiverzitásának vizsgálata különös tekintettel az utóbbi évtizedek hidrodinamikai változásaira
A magyar egészségügyi szakemberek migrációjának földrajzi vonatkozásai
A magyar elektrotechnikai ipar kialakulására vonatkozó iratanyagok és egykorú források feldolgozása (1878–1914)
A magyar élsport versenyképessége az egyéni és csapatsportágakban működő gazdasági ösztönzők tükrében
A magyar emigráció itáliai fényképei (1849-1867)
A magyar építészek nyugati tájékozódási lehetőségei 1945 és 1968 közt. A nemzetközi építészeti szakirodalom hatása a korszak magyar építészetére
A magyar és az európai színháztörténet. Színházi net-filológia
A magyar esztétikai gondolkodás első száz éve: Forrásszövegek kritikai kiadása 1750-1850
A magyar fiatalok vállalkozásindítási elképzelései és ösztönzési lehetőségei
A magyar film társadalomtörténete
A Magyar Filozófia Szemle tematikus számai: 2022-2023
A magyar filozófia története a korai újkorban (1570-1710)
A magyar filozófiatörténet narratívái (1792-1947)
A magyar fizika XX. századi története
A magyar fókusz: predikátum vagy operátor?
A magyar folklór szövegek tematikus chrestomathiája
A magyar folklór szövegvilága 1. Hiedelemszövegek (szerk. Pócs Éva)
A magyar főnévi kifejezések és determinánsok történeti és összehasonlító nyelvészeti vizsgálata
A magyar főnévi kifejezések történeti nyelvtana
A magyar gazdaság személyi tényezőinek minőségi reprodukciója
A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára
A magyar historizmus 11 szobrászának oeuvre-katalógusa
A magyar honfoglalás kori régészeti hagyaték keleti kapcsolatrendszere a magyar őstörténet fényében. Régészeti adatbázis és archaeometriai kutatások
A magyar honfoglalás kori régészeti hagyaték keleti kapcsolatrendszere a magyar őstörténet fényében. Régészeti adatbázis és archaeometriai kutatások
A magyar húsmarha variabilitása a késő középkori és korai újkori külkereskedelem, az írott források és a régészeti leletek tükrében
A magyar irodalom fogadtatása pozsonyi és pest-budai német nyelvű újságok melléklapjaiban 1810 és 1848 között
A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010 és 2018 között
A magyar jogtudomány helyzete és a szinoptikus államelmélet lehetősége
A magyar kapcsolatok és minták jelentősége a horvát illír mozgalom fejlődéstörténetében
A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945-1948 között
A Magyar Képzőművészeti Egyetem művészeti és könyvtári különgyűjteményeinek és történetének feldolgozása.
A Magyar Kerttörténeti Archívum bővítése különös tekintettel a határon túli kertekre
A magyar királyi udvar személyi összetétele a Mátyás- és a Jagelló-korban (1458–1526). Életrajzi lexikon
A Magyar Királyság és Itália kapcsolatai a reneszánsz idején
A Magyar Királyság uralkodóházai (1000-1526)
A magyar kisvállalatok versenyképességének vizsgálata
A magyar kockázati- és magántőke-ágazat forrásellátása nemzetközi összehasonlításban
A magyar kormányzati modell
A magyar közegészségügy történetének lengyel vonatkozásai és a lengyel közegészségügy egykori magyar kapcsolatai 1945-ig. A magyar–lengyel orvosi kapcsolatok múltjából
A magyar középkor és kora újkor régészetének újabb eredményei
A magyar középkor zenei forrásainak digitalizálása és CD-ROM publikációja
A magyar közigazgatási bíráskodás története (1896-1949)
A magyar központi közigazgatás strukturális dinamikája
A magyar kultúra a közép- és kelet-európai régió kontextusában
A magyar lakáspiac átalakulásának földrajzi jellemzői
A magyar lakosság jogtudata – elméleti és empirikus elemzés
A magyar levéltár-pedagógia bemutatása nemzetközi konferenciákon
A magyar magánjog fejlődése a 19. század második felében
A magyar mezőgazdaság technikai erőforrás-állományának vizsgálata
A magyar mondat kognitív függőségi nyelvtani leírása
A magyar művelődéstörténet (a kezdetektől a 18. század végéig) on-line adatbázisa
A magyar művészet a 19. században. I kötet. Építészet és iparművészet
A magyar nemesség a bécsi és a prágai udvarban a 16. században
A magyar népdal új stílusa c. mű megjelentetése
A Magyar Népdaltípusok Katalógusa
A Magyar Népdaltípusok Katalógusa
A magyar népesség biológiai állapota az ezredfordulón
A magyar népesség egészségi állapotának és életminőségének pszichoszociális kockázati és protektív tényezői az egyes életszakaszokban
A magyar népszerű film és tévékultúra a szocializmus idejétől napjainkig
A magyar néptáncok degradálódó filmes forrásainak megőrzése, etnokorológiai értelmezése és közreadása
A magyar népzene eurázsiai kapcsolatainak vizsgálata matematikai módszerek segítségével.
A magyar népzene keleti kapcsolatai - A törökországi karacsájok és a bektasik népzenéje
A Magyar Népzene Tára XI
A magyar népzene tára XI-XII. kötete
A Magyar Népzene Tára XII
A magyar népzene új stílusának rendszerezése és a nemzetközi kutatás számára gyors hozzáférhetővé tétele
A magyar neveléstörténet-írás historiográfiája a neveléstörténeti monográfiák és tankönyvek tükrében (1848-1948)
A magyar neveléstudomány fejlődésének új irányzatai a XX. század második felében
A magyar neveléstudomány múltja és jelene – diszciplínafejlődés, tudományos kommunikáció (1970-2017)
A magyar neveléstudomány története a szakmai folyóiratok tükrében (1945-1989)- tudományos kommunikáció, szakmai diskurzusok
A magyar nonprofit szektor területi jellemzőinek alakulása
A magyar nyelv az informatika korában. Nyelvstratégiai kutatások
A magyar nyelv igei konstrukciói. Használatalapú konstrukciós nyelvtani kutatás
A magyar nyelv lexikai-funkcionális megközelítése
A magyar nyelvjárások mondattani alapú elhatárolása
A magyar nyelvű filozófiai irodalom elektronikus adatbázisa és forrásai
A magyar nyelvű rádiójátékok adatbázisa
A magyar organikus tehéntej termelés hazai és nemzetközi esélyei
A magyar orvostársadalom szociológiája a régi rendszer végén (1920-1944)
A magyar őstörténet és a népvándorláskor régészeti és történeti kutatása
A magyar pártfejlődés történeti kontextusban
A magyar polgári eljárásjog új kihívásai figyelemmel az európai közösségi jogra és joggyakorlatra
A magyar politikai elit 2009
A magyar politikatudomány tradíciói a két világháború között
A magyar prozódia laboratóriumi fonológiai vizsgálata
A magyar régiók versenyképessége az Európai Unióban
A magyar romlás krónikája
A magyar Shakespeare-adaptációk átfogó vizsgálata
A magyar személyiségtaxonómia kidolgozása tulajdonságlistás és kérdőíves adatokon
A magyar színpadi táncművészet történetének forrásai
A magyar színpadi táncművészet történetének forrásai 2.
A magyar történettudomány történetének adatbázisa
A magyar uniformistörténet forrásai és irodalma (18-19. század)
A magyar üzemanyagpiac árképzési és versenymodelljének vizsgálata
A magyar választási rendszer
A magyar vezetés- és szervezéstudomány XX. századi fejlődése, nemzetközi és hazai társadalmi-gazdasági háttere
A magyar világi költészet kezdetei
A magyar-csehszlovák kapcsolatok dokumentumai (1945-1992)
A magyar-lengyel kapcsolatok (1945-1990). Politika - Gazdaság - Kultúra
A magyar-ukrán határ, mint az EU külső határa. (A határon átnyúló kapcsolatok helyzete és lehetőségei a magyar-ukrán határ mentén Schengen kapcsán)
A Magyarország védett hajtásos növényei című könyv megjelentetése
A magyarországi cantus planus az egyetemes zenetörténetben. Célok, módszerek, távlatok a 21. század elején
A magyarországi cigánykutatások, 1890-2007
A magyarországi családnév-változások kutatása 1867-1896
A magyarországi edényes flóra chorológiai elemzése
A magyarországi egyházak és a nemzetiségek 1920-1950.
A magyarországi fő talajtípusok szerves anyagának jellemzése
A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu defter) feldolgozása
A magyarországi irodalom intézménytörténete 1760-1830
A magyarországi késő-kréta Archosauria fauna vizsgálata
A magyarországi közoktatási centralizáció indokai, céljai, elvárt hatásai és tényleges következményei
A magyarországi közösségi szállásadás földrajzi vizsgálata
A magyarországi lakásszövetkezetek szociológiája történeti megközelítésben
A magyarországi német nyelvjárások tematikus lexikográfiai feldolgozása
A magyarországi német szervezetek helyi és regionális szintű aktivitása 1924 és 1945 között
A magyarországi neogén mélymedencék pannóniai s.1. képződ-ményeinek szedimentológiája, ciklussztratigráfiája és fej-lődéstörténete
A magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozása
A magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozása
A magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozása és kiadása
A magyarországi Nyilaskeresztes Párt társadalmi összetétele. Adatbank és történelmi-szociológiai elemzés.
A magyarországi polgári kori (1848-1944) egyetemi tanári professzió – mint tudáselit – utánpótlását adó történeti-szociológiai alakzatok azonosítása és a mobilitási mintázatok feltárása négy nemzedéknyi távlatban a professzorok adatgazdag családfái alapján
A magyarországi polgári korszakbeli tudáselitek prozopográfiája
A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526-1848) II.
A magyarországi rendiség politikai kultúrája (1526–1848)
A magyarországi részvételi filmkultúra története és jelenlegi gyakorlatai, különös tekintettel a sérülékeny kisebbségi csoportok önreprezentációjára
A magyarországi szabad királyi városok polgársága a 18. század közepétől a 19. század közepéig (Prozopográfiai adatbázis létrehozása)
A magyarországi termálvíz kincs szervesgeokémiai jellemzése: termálvíz - kerogén/bitumen kölcsönhatás geokémiai kutatása
A Magyarországon 1945 után megjelent lengyel történeti vonatkozású művek adatbázisa
A Magyarországon beszélt romani nyelvváltozatok dokumentálása és az alaktani ingadozások leírása
A Magyarországról külföldre irányuló migráció és hatásai vidéki társadalmakra
A májbetegségek krónikussá válását és súlyosságát befolyásoló faktorok összefüggése; HCV receptorok, fibrosis, steatosis
A majdnem faktorizálhatóság új megközelítése
A májsejtek polarizációját szabályozó szignálutak kölcsönhatása
A makro- és meiobentosz strukturális és funkcionális szerepe a dunai detrituszláncban
A makrofág differenciáció, aktiváció és sejthalál PARilációs szabályozása
A makrofágok angiogenikus hatésénak transzkripciós alapjai
A makrofágok gyógyító hatásaink feltérképezése és kiaknázása
A makrofágokra jellemző enhanszer nyelvtan vizsgálata újgenerációs szekvenálási módszerek felhasználásával
A makrofiták térbeli és időbeli változékonyságának megértése
A makrofiták térbeli és időbeli változékonyságának megértése
A maladaptív és az adaptív szkizotípia dinamikái az általános populációban: élmény-mintavételezéssel gyűjtött kognitív korrelátumok
A malnutriciós-inflammatiós komplex szindróma patofiziológiai szerepe vesetranszplantációt követően
A marketing eszközök nyújtotta lehetőségek a hazai borpiac védelmében, az EU csatlakozást követően.A magyar termelok piaci orientációja, és erosítésének lehetoségei. A kultúrált borfogyasztás elterjesztésének marketingkommunikációs vonatkozásai
A második fotokémiai rendszer alternatív elektrondonorának kémiai természete és élettani szerepe cianobaktériumokban, algákban és növényekben; potenciális biotechnológiai alkalmazások
A második fotokémiai rendszer reakciócentrum szerkezetváltozásainak természete és élettani jelentősége
A másság terei. Kulturális tér-képek, érintkezési zónák a kortárs magyar és román filmben és irodalomban
A matematikai alapképességek, a matematikai gondolkodás fejlődése 6-18 éves korban
A MathSciNet matematikai elektronikus on-line adatbázis előfizetésének megújítása
A mechanika p-Laplace egyenleteinek vizsgálata
A mecseki kora jura delta vidék növényi szukcesszióinak dinamizmusa
A Mecseki- és a Villány-Bihari-zóna ősföldrajzi viszonyainak feltárása a felső-triász - középső-kréta képződmények sokoldalú elemzése alapján
A meddőség genetikai hátterének vizsgálata
A média befolyása a kockázatok értelmezésére
A média tabloidizációja és az új kulturális nyilvánosság sajátosságai Magyarországon
A Meditationes Vitae Christi hosszú olasz változatának kritikai kiadása
A Medves-vidék eróziós mikro-, mezo és makroformái, különös tekintettel a homokkőszurdokok fejlődésére
A megbízható villamos energia ellátás feltételei deregulált környezetben
A megismerési folyamatok pszichofiziológiája: agyi elektromos tevékenység
A megnövekedett nyomás által kiváltott pankreász károsodás vizsgálata - transzlációs vizsgálat a patomechanizmustól a klinikai terápiáig
A megnövelt pontosságú SpCas9 nukleázok és a célszekvenciák közötti rangsor jellemzése
A megnyíló ország: kulturális transzferek, kelet-nyugati kulturális csere és Magyarország a hidegháborúban (1953–1975)
A megtartó fogászat gyakorlata
A megújuló energiaforrások növekvő térhódítása miatt megjelenő ismétlődő túlterhelések hatásának a vizsgálata az elosztókábelek PVC szigetelésének degradációjára
A megváltozott vasanyagcsere genetikai hátterének vizsgálata krónikus májbetegségekben
A méhnyakrák etiopatogenezisében szerepet játszó tényezők
A méhnyomás-mérés jelentősége a közvetlen postpartum időszak élettani folyamataiban szarvasmarhában
A mélyfagyasztás hatásainak vizsgálata az emberi ivarsejtekre morfológiai és funkcionális paraméterek alapján
A membrán átrendeződés szerepe az egysejt szintű stresszválaszban
A menedzserek piaca
A mentálhigiénésen és szomatikusan egészséges versengés egyéni, szituatív és szociokulturális determinánsai
A mentális fáradtság hatása a figyelmi rendszerek működésére
A mentális fáradtság hatása a vizuo-motoros kontroll folyamatokra
A mértékelmélet dinamikai és geometriai vonatkozásai
A metabolikus szindróma hatása a koronária erek vazomotor működésére
A metabolizmus, a cirkadián szabályozás és az immunrendszer kölcsönhatásai: a metabolikus ritmus szerepe az immunfunkciók szabályozásában
A metakogníció iskolai fejlesztésének alapjai
A metamorf fejlődéstörténet egyes eseményeinek elkülönítése és jellemzése geokronológiai módszerek segítségével magyarországi polimetamorf kőzetekben
A metamorfózis és a tektonikai deformáció összefüggéseinek vizsgálata
A metasztázis inhibitor Nm23 homológ NDK-1 szerepe az apoptózisban; az extracelluláris Nm23 szerepe
A metasztázisok kialakulásában és krónikus gyulladásokban szerepet játszó Ca2+-kötő S100A4 fehérje szerkezeti és funkcionális vizsgálata
A methicillin rezisztens és érzékeny Staphylococcus aureus törzsek virulenciájának genetikai, valamint az általuk okozott fertőzések molekuláris pathomechanizmusának in vitro és in vivo vizsgálata
A mézelő méh (Apis mellifera L.) vírusfertőzéseinek és a méhpatogén vírusok molekuláris szerkezetének tanulmányozása
A mézelő méh (Apis mellifera) immunvédekezésének vizsgálata
A mezenchymális sztrómasejtek sejthalál folyamatok szabályozásán keresztül megvalósuló immunregulációjának vizsgálata
A mezőgazdaság versenyképességének összetevői.
A mezőgazdaságban alkalmazott axiális átömlésű ventilátorok nyomás- és sebességterének meghatározására alkalmas vizsgálati módszer továbbfejlesztése
A mezőgazdasági biztosítások szerepe és jövője a mezőgazdasági termelés kockázatkezelésében
A mezőgazdasági gépesítési problémák megoldásának elvi és módszertani megalapozása a kis- és középvállalkozásokban
A mezőgazdasági termékek felvásárlási folyamatának szimulációja, különös tekintettel a cukorrépára
A mezozoikum globális eseményeinek sokoldalú vizsgálata: gyors felmelegedések, anoxikus és óceánsavasodási események és kihalások időbelisége, okai és következményei
A mezozoós geológiai időskála egyes részeinek pontosabb kalibrálása és alkalmazása bioszféra-történeti kutatásokban
A mezozoós tengeri forradalom kezdeti szakasza és a középső-triász radiatív evolúció összefüggéseinek vizsgálata
A migrációval kapcsolatos várakozások és az életút-események szerepe a migrációs szándékok kialakulásában és megvalósulásában
A migrénes agy megváltozott kapcsolati térképe.
A migrénnel összefüggő trigeminovaszkuláris aktivációs hálózatok vizsgálata transzlációs megközelítéssel
A Mikola verseny feladatai és azok megoldása 2002-2005
A Mikola-hagyaték gondozása
A mikro RNS-21 és a catepsinek szerepe akut vesekárosodással szembeni késői prekondicionálásban
A mikrobiális genomevolúció hipotéziseinek kísérletes ellenőrzése
A mikrobióm hatása a bőr immunrendszerére
A mikrobiom-indukálta (neuro)immunváltozások szerepe a stressz-ellenállóképesség kialakításában
A MIKROBIÓTA KVALITATÍV ÖSSZETÉTELE ALAPJÁN VÉGZETT CÉLZOTT ÉS STANDARD SZÉKLET MIKROBIÓTA TRANSZPLANTÁCIÓ TERÁPIÁS JELENTŐSÉGE GYULLADÁSOS BÉLBETEGSÉGBEN
A mikroglia szerepe a cerebrális iszkémia centrális és szisztémás gyulladásos folyamataiban
A mikrohullám hatása a különböző biológiai (mezőgazdasági) anyagokra
A mikrohullámú technika alkalmazása szerves foszforvegyületek szintézisében
A mikrokeringési és mitokondriális diszfunkció kapcsolata, pathomechanizmusa és terápiás lehetőségei szepszisben
A mikrokeringési gyulladásos reakció befolyásolásának új lehetőségei
A mikronos skálájú plaszticitás sztochasztikus tulajdonságai
A mikronos skálájú sztochasztikus deformációs folyamatok kísérleti és elméleti vizsgálata
A mikroRNS-ek szerepe a krónikus pankreatitisz diagnosztikájában és pathogenezisében
A mikroskála hatása a lefolyásra
A mindennapi élet egyháztörténeti forrásai a Békési Református Egyházmegye gyülekezeteiben 1711 – 1821 között: digitális dokumentációs tár kialakítása
A minőség és termelési hatékonyság párhuzamos fejlesztésének vizsgálata gazdaságmatematikai modellekkel
A minőség nyomonkövetése az élelmiszerlánc különböző pontjaiban gyors fizikai módszerekkel
A minőségbiztosítási rendszerek szerepe a növényi stresszválaszokban
A mintavételezés és a súrlódás együttes hatásai a mechatronikai rendszerek dinamikájára
A mintázatfelismerő Nod-like receptorok, mint új, potenciális szabályozók a vázizom regeneráció molekuláris és celluláris folyamataiban
A miokardiális kalcium homeosztázis vizsgálata szívelégtelenség modellekben. A kalcium tranziens kvantitatív analízise izolált, perfundált egér szívben
A miozin 16b funckiójának molekuláris mechanizmusai
A miozin foszfatáz regulátor alegység nukleocitoplazmatikus transzportjának mechanizmusa és szerepe különböző sejtfolyamatok szabályozásában
A miozin foszfatáz új szabályozó funkciói nem-izom sejtekben
A misztika fogalmai és hagyományai az európai gondolkodásban
A mitokondriális ATP-szenzitív káliumcsatorna aktiválásával létrehozott neuroprotekció mechanizmusa – egy új neuroprotektív stratégia vizsgálata
A mitokondriális biogenezis aktiválása beige (brite) zsírsejtekben a NAD+ metabolizmus befolyásolásán keresztül
A mitokondriális CB1 receptor szerepének vizsgálata egérmodelleken
A mitokondriális és nukleáris dUTPáz izoformák élettani szerepe emlős modellben
A mitokondriális fragmentáció-fúzió szabályozása PARP-al és ennek potenciális szerepe betegségek kialakulásában
A mitokondriális metabolizmus kulcsenzimjeihez kapcsolódó reaktív oxigén származék termelés normál és patológiás körülmények között
A mitokondriális nem-oxidatív foszforilációs energiatermelő utak szerepe a rák metabolizmusában
A mitokondriális permeabilitási tranzíciós pórust kialakító fehérjék azonosítása
A mitokondriális ROS-termelő és elimináló rendszerek szerepe bakteriális elicitor által kiváltott növényi stresszválaszban
A mitokondriális szénhidrát és aszkorbinsav transzport és anyagcsere szerepe az ozmotikus és oxidatív stresszadaptációban.
A mitokondriális UCP2 mint neuromodulator és neuroprotektor, szerepe a Parkinson-kór megelőzésében és gyógyításában
A mitokondrium eredete
A mitokondrium szerepe a növényi sejt aszkorbinsav koncentrációjának és redoxállapotának szabályozásában.
A mitokondriumok redox állapotának hatása az Arabidopsis stressztűrő képességére
A mitokondriumok szerepének vizsgálata humán faggyúmirigyek (kór)élettanában
A mobil-barát: Gyerekek társas-kognitív készségeinek fejlesztése evolúciós módszerekkel fejlesztett, meggyőző mobil-applikációkkal
A mobilitást támogató technológiák vizsgálata a mobil hírközlésben és informatikában
A mobilkommunikációs szolgáltatások fejlődésének földrajzi sajátosságai Magyarországon
A modern állam változásai - Történeti perspektívák és a jelenkori kihívásokra adott válaszok
A modern állam változásai - Történeti perspektívák és a jelenkori kihívásokra adott válaszok
A modern magyar ipar térszerkezeti összefüggései
A modern művészet magyarországi recepciója a 20. század első negyedében. Meller Simon modern metszetvásárlásai a Bp-i Szépművészeti múzeum grafikai gyűjteménye számára (1906-1923)
A modern szociológia paradigmái
A modern valószínűségszámítás néhány kérdéséről
A modern valoszinusegszamitas nehany problemaja
A moduláris szerveződés szerepe a fehérjék térszerkezetének kialakulásában és a katalítikus funkció megvalósításában
A Mohács előtti levéltári források automatizált információs rendszere III.
A molekuláris onkogenezis mechanizmusai gyakori daganatokban
A molekuláris onkogenezis vizsgálata humán chordomában: fókuszban a korai diagnosztika és a hatékony kezelés
A molting defective gén szerepe a Drosophila lárvák ekdizon termelésében
A Monarchia utódállamainak két világháború közötti államberendezkedése
A mondatfeldolgozás, mondatprodukció és a figyelmi allokáció mechanizmusainak kapcsolatai afáziában
A monetáris politika hatása a mezőgazdasági árakra. Egy nemzetközi összehasonlítás
A mongol főlámák és egyházuk társadalmi és politikai szerepe kezdetektől napjainkig
A mongol Hangáj-hegység vallásföldrajza
A mongol kolostorfőváros emlékei
A mongol Sitātapatrādhāraṇī szövegek: filológiai és vallási-kulturális tanulmány
A mongolok Közép-Európában: A tizenharmadik századi támadások jellege és hatása
A monokultúra és a vetésváltás hatásának vizsgálata a kukoricatermesztésben
A monyorókeréki Erdődy család története és a báni hatalom változása a 16-17. században
A morális felelősség metafizikai forrása
A Mortierellales rend (Fungi, Zygomycetes) átfogó filogenetikai és taxonómiai revíziója morfológiai, fiziológiai és molekuláris eljárásokkal
A motilin, motilin receptor és az oltógyomor helyzetváltozás kapcsolatának vizsgálata szarvasmarhában
A mozgató működésekért felelős gerincvelői neuronhálózatok morfológiai, fiziológiai vizsgálata és számítógépes szimulációja
A mu-opioid receptorhoz kapcsolt mechanizmusok vizsgálata molekuláris, sejt és hálózati szinten akut nociceptiv és fenntartott gyulladásos körülmények között
A mühimme-defterek magyar vonatkozású parancsai III.
A múlt változó arcai az eurázsiai sztyeppén és annak perifériáin
A multidrog rezisztencia kialakulásában szerepet játszó ABC transzporterek membrán mikrokörnyezete
A multifunkciós humán transzglutamináz 2 interaktomjának feltérképezése a celluláris funkcióinak megértéséhez
A multifunkciós mezőgazdaság lehetőségei az észak- alföldi és észak-magyarországi LEADER kistérségekben
A multimodális gyerek-felé irányuló kommunikáció funkcionális vizsgálata összehasonlító módszerrel
A multinacionális vállalatok, valamint társadalmi, gazdasági és politikai kisugárzásuk Magyarországon
A multiszenzoros információ feldolgozása a bazális ganglionokban
A munkaerő-áramlás hálózatának szerepe a munkapiaci folyamatokban és a vállalati teljesítményben
A MUNKÁLTATÓ JOGVISZONYALAKÍTÁSI HATALMÁNAK GAZDASÁGI ÉS MUNKAJOGI ALAPELEMEI, A MUNKAJOGVISZONY TELJESÍTÉSE SORÁN BEKÖVETKEZŐ ÉRDEKVÁLTOZÁSOK ÉS ÉRDEKMÚLÁS
A munkásság társadalomtörténete Magyarországon a 19. század közepétől az államosításig közép-európai összehasonlításban
A munkaszolgálat az emlékezők elbeszélésében
A munkaszolgálat az emlékezők elbeszélésében
A munkavállalók személyiségi jogainak védelme; az új Munka Törvénykönyve kritikus szabályozási területei nemzetközi kontextusban
A Muraközi uradalom 17-18. századi gazdaság és társadalomtörténetének forrásai (forráspublikáció) I.
A műszaki-fejlesztési támogatások közgazdasági hatékonysága mérési módszereinek fejlesztése
A mutáns EGFR gén amplifikációjának molekuláris mechanizmusa és szerepe a terápia rezisztenciában
A mutáns K-ras kis extracelluláris vezikula közvetítette horizontális géntranszfere, és annak terápiás hatásai vastagbélrákban
A Mycobacterium tuberculosis dUTPáz enzimatikus mechanizmusa és szerepe a baktérium életképességében
A Mycobacterium tuberculosis dUTPáz enzimatikus mechanizmusa és szerepe a baktérium életképességében
A nagyízületi endoprotézisek biokompatibilitásának és biológiai rögzítettségének in-vivo vizsgálata
A nagykorúak cselekvőképességének korlátozása Magyarországon
A Nagyszentmiklósi Kincs (Balassi Kiadó)
A nanokompozit alapú csontpótlás új megközelítési módja
A nanoméretű légköri aeroszol egészségügyi és környezeti következményei
A nanopartikulumok két arca: fém-oxid nanopartikulum-indukált nitro-oxidatív stressz mezőgazdasági csíranövényekben és ennek lehetséges enyhítése a magok szilícium nanopartikulum előkezelésével
A Nap és csillagdinamók éves időskálájú változásai
A Nap- és csillagaktivitás a fotoszférától a koronáig
A Nap-típusú mágneses aktivitás szerepe egyedüli és kettősrendszerbeli csillagok, valamint csillag-exobolygó rendszerek fejlődésében
A napraforgó-peronoszpórával szembeni szisztemikus indukált rezisztencia citológiai és molekuláris genetikai háttere
A napsugárzás látható és UV komponenseinek hatása hungarikum szőlőfajták flavonoid alapú adaptációs válaszaira molekuláris és génexpressziós szinten.
A napsugárzás spektrális eloszlásának hatása a szoláris energiatermelésre
A nátrium immunmoduláns szerepe: új mechanizmusok a hipertónia és a szervkárosodás hátterében
A nátrium nitrit késői antiaritmiás hatásában szerepet játszó mechanizmusok vizsgálata
A nátriumfelhalmozódás vizsgálata a szikesedés szempontjából ásványtani modell kísérletekkel
A nebulin óriásfehérje mechanobiofizikája
A néhánytest probléma módszereinek alkalmazása atomi és exotikus rendszerek dinamikájának vizsgálatára
A nehéz elemek nukleoszintézise
A nehézfém-indukált gyökérmorfológiai válaszok jelátvitele keresztesvirágúakban (Brassicaceae): a modelltől a haszonnövényig
A nehézion ütközésekben létrehozott új anyag tulajdonságainak vizsgálata
A nehézségi erőtér finom-szerkezetének vizsgálata
A nehézségi erőtér nem árapály jellegű időbeli változásainak tanulmányozása
A nehézségi erőtér regionális szerkezetének kutatása új típusú földi és szatellita mérések bevonásával
A nem öngyilkossági szándékkal történő önsértés összefüggései a személyiségvonásokkal, a szelf-regulációval és a társas hatásokkal
A nem öngyilkossági szándékkal történő szándékos önsértés és az önszabályozás kapcsolatának feltárása bio-pszicho-szociális keretrendszerben
A nem-deklaratív és a deklaratív emlékezeti rendszerek kapcsolata a nyelvi folymataokkal
A nem-klasszikus ösztrogén jelátvivő pályaaktivátorok neuroprotektív mechanizmusa basalis előagyi kolinerg neuronokban: új hatóanyagok vizsgálata
A nem-kódoló RNS-ek szerepe az ER stresszválasz modulálásában és az ER stressztűrés közvetítésében a tumoros mikrokörnyezetben
A nem-kognitív képességek szerepe az iskolai sikerességben
A nem-léziós fenotípus fenntartására irányuló folyamatok vizsgálata a pikkelysömörös tünetmentes bőrben
A nem-szerotonerg medián ráphe szerepe a negatív emléknyomok raktározásában és előhívásában
A nem-szteroid gyulladásgátlók által vékonybélben okozott baktériális és epesav eltérések analízise, valamint a cannabinoidok enteropátiára gyakorolt hatásának vizsgálata
A nemegyensúlyi termodinamika matematikai és kísérleti módszereinek fejlesztése
A német kisebbségi kérdés és szerepe Magyarország nemzetközi kapcsolataiban a két világháború között
A nemi differenciálódás zavarainak genetikai háttere
A nemi hormonok és neuroszteroidok neuroprotektív szerepe: in vivo és in vitro vizsgálatok
A nemi különbségek és az életkor hatása az immunreaktivitásra a szervezetet ért sérülések után
A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása?
A nemlineáris optimalizálás megbízható módszerei továbbfejlesztése és alkalmazásuk nehéz feladatokra
A nemperturbatív renormálási csoport alkalmazása kvantumos soktestrendszerekben
A nemszinaptikus nikotinikus acetilkolin és NMDA receptorok szerepe élettani körülmények között és pathológiás állapotokban
A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) pályázati rendszer bevezetésének hatása a kijelölt mintaterületek földhasználatára és természeti értékeinek védelmére
A nemzeti és vallási emlékezet helyei a kora újkori és újkori Magyarországon
A nemzeti fejlődés, világgazdasági és regionális versenyképesség a globalizáció felgyorsulása korában
A nemzeti identitás tudáskészlete a nemzetközi összehasonlítás tükrében és id?beli változása (ISSP modul 2003)
A nemzeti művelődés esélyei az egységesülő világban
A Nemzeti Színház első évtizede: az intézményi professzionalizáció folyamata feltáratlan kéziratos források tükrében (Kismonográfia és forráskiadás)
A nemzetiség és etnicitás jogi operacionalizálása
A nemzetközi agrárkereskedelem környezetszennyező hatásainak elemzése
A nemzetközi agrárkereskedelem környezetszennyező hatásainak elemzése
A nemzetközi és a belső vándorlás kapcsolata
A nemzetközi jogi normák hatása a magyar joggyakorlatra
A nemzetközi kapcsolatok története
A nemzetközi textilkereskedelem régészeti emlékei a középkori és kora újkori Magyarországon
A neokortikális és hippocampális epilepsziák komplex elektrofiziológiai rétegelvezetéses és szövettani vizsgálata emberben
A Neosartorya fischeri és rokon fajok által termelt defenzin-szerű antimikrobiális proteinek azonosítása és jellemzése
A Neosartorya fischeri NRRL 181 által termelt ciszteinben gazdag antifungális proteinek alkalmazása biopeszticidként és termény tartósítószerként
A Neosartorya fischeri NRRL 181 által termelt ciszteinben gazdag antifungális proteinek alkalmazása biopeszticidként és termény tartósítószerként
A Neosartorya fischeri NRRL 181 által termelt ciszteinben gazdag antifungális proteinek alkalmazása biopeszticidként és termény tartósítószerként
A neotektonika és a klímaváltozások szerepe a Körös medence késő-pleisztocén-holocén vízhálózatának fejlődésében
A nephrosis szindróma genetikája
A népi kultúra a nemzettudatban. Közvélemény és szakkutatás (19-20. század)
A Néprajzi Múzeum Európán kívüli gyűjteményei európai kontextusban
A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai
A Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai
A neuroimmun kommunikáció szerepe a bőr immunológiai (kór)élettanában
A neuromoduláció celluláris és hálózati mechanizmusai a szaglókéregben
A neuroszteroidok szerepe a szinapszis átrendeződésben: az időskori memóriadeficit új megközelítése
A neurovaszkuláris egység mechanobiológiája fiziológiás és patológiás folyamatokban
A neutrofil granulociták és a szinoviális fibroblasztok közötti kapcsolatok feltérképezése autoimmun ízületi gyulladásban
A neutrofil granulociták működésének genetikai vizsgálata
A neutrofil granulociták szerepének vizsgálata a herediter angioödéma patomechanizmusában
A neutrofil-eredetű extracelluláris vezikulumok keletkezésében és effektor funkcióiban résztvevő receptorok és szignalizációs utak
A nganaszan nyelv diakrón kognitív onomasziológiai szótára
A nganszan nyelv számítógépes morfológiai elemzése
A nitrogén metabolizmusban kulcsszerepet betöltő glutamin szintetáz enzim indikátorszerepének vizsgálata abiotikus stressznek kitett búza növényekben
A nitrogén monoxid fotoszintetikus elektrontranszportra gyakorolt hatásának tanulmányozása borsó levelek klorofill fluoreszcenciájának mérésével
A nitrogén monoxid szabályozó szerepe az akut iszkémia és reperfúzió okozta aritmiamechanizmusokban
A nitrogén monoxid szerepe az akut veseelégtelenségben és a krónikus allograft nephropathiában: Genetikai és nemi különbségek.
A nitrogén monoxid-peroxinitrit-PARP útvonal szerepe a krónikus sebek pathogenezisében
A nitrogén-monoxid szerepe a gyökérfejlődésben
A nitrogénvegyületek kicserélődésének vizsgálata a Balaton és a légkör között
A nitrozatív stressz szerepe a kardiovaszkuláris rendszer szabályozásában
A nociceptív érző neuronok plaszticitása a szomato-szenzoros rendszert érintő fiziológiás, gyulladásos és degeneratív/neuropathiás folyamatok kapcsán
A nociceptor funkció gangliozid modulációja
A nocisztatin és a nociceptin / orphanin FQ opioid-szerű peptidek molekuláris szintű hatásainak vizsgálata a terhes méh működésére
A Notch és az mTOR szignál szerepe a Hodgkin lymphoma és az akut lymphoid leukémia sejtek túlélését szabályozó jelátviteli hálózatban
A növekedés és fejlődés fénymennyiség- és minőség-függő redox szabályozása optimális és alacsony hőmérsékleten búzában
A növekedési és stresszválaszok inter- és intraspecifikus variabilitásának vizsgálata békalencse-féléknél
A növekedési hormon genotípus (AluI polimorfizmus) hatása egyes metabolikus és hormonális jellemzők ellés utáni alakulására, valamint az első ovuláció időpontjára holstein fríz tehenekben
A növények fejlődését és stresszválaszát szabályozó DLK2 és SMXL3 fehérjék kölcsönhatása: barátok vagy ellenségek?
A növények regenerációs képességének javítása a poliaminok metabolizmusának módosításán keresztül
A növények stressz toleranciája és a transzkripciós szabályozás: több új, a só és szárazságtürést befolyásoló Arabidopsis transzkripciós faktor jellemzése.
A növények stresszválaszának szabályozása
A növényi anyagcsere és növekedés szabályozása LED megvilágítás mellett
A növényi cinkhiány és annak enyhítése nanoanyagokkal: fókuszban a reaktív nitrogénformák
A növényi cirkadián óra beállításának molekuláris mechanizmusa
A növényi cirkadián óra egy új komponensének vizsgálata
A növényi cirkadián óra új szabályozási mechanizmusainak azonosítása
A növényi E2F-RBR szabályozási mechanizmus megváltoztatása a szervek növekedésének fokozása érdekében
A növényi eredetű élelmiszeripari nyersanyagok minőségének enzimes jellemzése
A növényi gén-indukció szerepe a nekrózis-gátlással együttjáró rezisztenciaformákban
A növényi génexpresszió egyik alapvető minőségbiztosítási rendszerének, a Nonsense Mediated mRNA Decay (NMD) rendszernek a szabályozása
A növényi hormonok szerepe a biotróf és nekrotróf kórokozókkal szembeni rezisztenciában
A növényi hormonok szerepe a biotróf és nekrotróf kórokozókkal szembeni rezisztenciában
A növényi kiszáradástűrés morfológiai és adaptációs különbözőségeinek eltérő fiziológiai vonalai
A növényi kiszáradástűrés morfológiai és adaptációs különbözőségeinek eltérő fiziológiai vonalai
A növényi metabolom hatása az endofiton közösségek kiépülésére szintetikus és természetes gombaközösségekből retekben
A növényi produkciót befolyásoló talajfizikai, vízgazdálkodási, tápanyaggazdálkodási tulajdonságok interaktív vizsgálata
A növényi RNS minőségbiztosítási rendszerek működése és lehetséges szerepük a patogének elleni védekezésben
A növényi szteroid hormon bioszintézis szabályozásának molekuláris genetikai vizsgálata
A növényi transzláció befejező lépésének szabályozása
A növényi transzláció befejező lépésének szabályozása
A növénytáplálás alapelveinek és módszereinek vizsgálata
A növénytermesztési folyamatok modellezése
A növénytermesztési tér (talaj-növény) anyagforgalmának interaktív vizsgálata a minőségi búza előállítása céljából
A növénytermesztési tér N-forgalmának vizsgálata "talaj + növény" rendszerben a N-trágyázás fejlesztéséhez
A növényvédő szer kijuttatás csökkentésének alkalmazástechnológiai lehetőségei
A növényvédőszer használat kockázat csökkentés üzemi szintű mérésére szolgáló ökonómiai módszerek Magyarországi alkalmazhatóságának vizsgálata (az ültetvényágazatokban)
A Nox5 élettani szerepének vizsgálata Nox5 génhiányos nyúlmodell felhasználásával
A nukleációs és növekedési mechanizmus vizsgálata kémiai g?zleválasztással el?állított gyémántrétegekben korrózió-védelmet biztosító textúra kialakítása érdekében
A nukleon-elhullatási vonalakhoz közeli atommagok szerkezetének vizsgálata radioaktív ionnyalábokkal
A Ny-i Tethys nagyforaminiferákra alapozott paleogén sekély bentosz zonációjának továbbfejlesztése és korrelálása
A nyaki verőér szűkületes betegek cerebrovaszkuláris eseményeinek értékelése a morfológiai és hemodinamikai sajátságok tükrében
A nyálmirigy hypofunctio aetiopathológiai jelentősége az orális és szisztémás megbetegedésekben különös tekintettel a Sjögren szindrómára
A nyálmirigyek szekréciós tevékenysége ép és kóros körülmények között, különös tekintettel a hyposalivatióval járó állapotokra.
A nyárakon kéregmegbetegedést előidéző kórokozók és a lombkárosító rozsdagomba fajok hazai feldolgozása, azonosításuk klasszikus és molekuláris genetikai módszerekkel.
A nyelv fenomenológiájának új megközelítése
A nyelv mentális reprezentációja
A nyelvemlékkódexek exemplumai
A nyelvi időkezelés és intenzionalitás nem-modális megközelítése
A nyelvi revitalizáció kommodifikációja – Standardizáció és autenticitás a moldvai magyarnyelv-használatban
A nyelvi udvariassági rendszerek összeomlása és születése - A késő XIX. és a XX. századi kínai nyelvi udvariasság kutatása
A nyelvkérdés a XIX. század első két évtizedében (Kazinczy Ferenc)
A nyomás és a hőmérséklet hatása alkohol-víz elegyek szerkezetére
A nyugati liturgia változatainak kutatása. Szövegkiadás, történeti-összehasonlító elemzés, módszertan
A nyugati palearktikus Temnothorax Mayr (Hymenoptera, Formicidae) hangyák a filogenomikus távolsággal és a reprodukciós akadályokkal összefüggésben zajló morfológiai evolúciója
A Nyugati-Tethys és szomszédos tengerei senon és oligocén-miocén földtani eseményeinek Sr izotóparány alapú numerikus korolása (esettanulmányok)
A nyugdíjrendszer vizsgálata korlátos racionalitás és ágensalapú modellekkel
A nyúl neonatális FC receptor klónozása, jellemzése
A P-anyag és a Neurokinin-1 receptor szerepe a kóros agresszivitás kialakulásában
A P-glikoprotein membrán mikrokörnyezete és működésének gátolhatósága modulátor és antitest együttes alkalmazásával
A p-S10H3 gyulladáskeltő és termális hiperalgéziát közvetítő szerepének vizsgálata sejt specifikus és célzott pontmutáció indukálásávál in vivo
A P2Y12 receptor szerepe a fájdalom és az idegrendszeri gyulladás szabályozásában
A p300/HIF-1alpha kölcsönhatást gátló foldamer ligandumok célfehérje által vezérelt evolúciója
A P53 szerepének azonosítása a DNS károsodás által kiváltott transzkripcionális csendesítés során
A p53 transzkripciós faktor család szerepe teratogén vírusok sejtkárosító hatásának molekuláris mechanizmusában
A PACAP hatásának vizsgálata különböző retina degenerációkban
A padtársak hatása – hogyan befolyásoljak a padtársak egymás tanulmányi teljesítményét
A pajzsmirigyhormon háztartás terápiás beavatkozások hatására kialakuló szövet-specifikus változásainak vizsgálata rágcsálókban és emberben
A pajzsmirigyhormon metabolizmus sejt-specifikus szabályozásának vizsgálata
A pálcától a szép szóig
A pálcától a szép szóig
A PALM-4U városklímamodell adaptálása a Lokális Klímazónák rendszerét alkalmazva egy közepes méretű város esetén
A Palócföld szakrális építményeinek néprajzi kutatása, ábrázolás-kataszterének megalkotása és tematikus kontaktzóna vizsgálata I.
A panaszhelyzetek hatékony menedzselése a fogyasztói szolgáltatásoknál
A pankreász vezeték sejtek bikarbonát szekréciójának kórélettana. (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
A pankreász vezetéksejtjek szerepe az akut pankreatitisz patogenezisében.
A pannon homoki erdőssztyeppek jelene és jövője: fafajok demográfiája, különös tekintettel az újulatra
A Pannon medence és környezete nagyszerkezeti egységeinek jelenkori kinematikája GPS mérések alapján
A Pannon régió paleogén vegetációja
A Pannon-medence északkeleti részének kainozoos vulkáni és szerkezeti fejlődéstörténete
A Pannon-medence miocén szilíciumgazdag magmatizmusának eredete és fejlődése elsősorban a bükkaljai ignimbritekben lévő cirkonok szöveti és összetételi sajátosságai alapján.
A Pannon-tó endemikus puhatestű faunája: taxonómia, paleoökológia, biokronológia, evolúció
A Pannon-tó jelentősebb relatív vízszintingadozásainak vizsgálata az Alföld ÉNy-i behordási területén
A pannóniai emelet rétegtana a Dél-Dunántúlon
A paradicsom bronzfoltosság vírus és baktériumos levélfoltosság ellen rezisztenciát biztosító gének azonosítása és molekuláris jellemzése paprikában.
A paradicsom fedő és mirigyszőrfejlődés epigenetikai szabályozásának a vizsgálata
A paradicsom termésérés epigenetikai szabályozásának a vizsgálata
A paradicsom termésérésének befolyásolása genom editálással
A paradigmaszerkezet szerepe a magyar fonológiában és alaktanban nyelvtipológiai szempontból
A Paratethys neogén holoplanktonikus gastropodái
A Pariai-medence Prehispán Településtörténete és Inka Kori Tartományi Központja: Paria La Viexa
A PARiláció szerepe makrofág-daganatsejt interakciókban
A párkapcsolatok formaváltozása - átmenetek és/vagy stabilitás
A Parkinson-kórhoz társuló hangulatzavar és a centrális projekciójú Edinger-Westphal mag kapcsolatának vizsgálata
A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) integrált gyomszabályozása, különös tekintettel a kórokozó gombákkal megvalósítható biológiai védekezésre
A parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) ökológiája és genetikai változékonysága
A parodontitis kialakulásában feltehetően szerepet játszó gének polimorfizmusainak vizsgálata
A parodontitiszt kísérő csontvesztés: a makrofágok szerepe és a génterápia lehetőségei
A párolgás becslése tenyészidőszakban lokális skálán
A PARP-2 szerepének vizsgálata az acne metabolomikájában
A pártatlanság biztosítása az igazságszolgáltatásban. Összehasonlító vizsgálat
A pártok alkalmazkodóképessége Nyugat-Európában és Magyarországon. Adaptivitás és funkcióváltozás az 1990-es években és napjainkban
A Pasteurella multocida genetikai változatossága, a gazdaadaptáció jelei és az antibiotikum rezisztencia terjedése
A Pasteurella multocida genetikai változatossága, a gazdaadaptáció jelei és az antibiotikum rezisztencia terjedése
A Pasteurella multocida virulencia tényezőinek vizsgálata különös tekintettel az adhézióra
A Pasteurellacae családba tartozó egyes baktériumfajok összehasonlító vizsgálata
A Pasteurellaceae család egyes emlőspatogén fajainak összehasonlító vizsgálata
A pathogenitásért és az állati sejtek manipulálásáért felelős, új adenovírus fehérjék keresése
A pathogenitásért és az állati sejtek manipulálásáért felelős, új adenovírus fehérjék keresése
A patrisztikus források hatása a középkori kánonjogi gyűjteményekre
A pátyi római telep újabb kutatási eredményei
A PDGF receptorok jelátvitelének sejtkonfluenciafüggő szabályozása
A pécsi egyházmegye püspöki várai - Pécs püspökvár, Szász-vár - régészeti emlékanyagának monografikus feldolgozása
A pécsváradi konvent hiteleshelyi oklevéltára
A pedagógiai tudás, nézetek és tevékenység kölcsönhatása, kialakulásuk folyamata
A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődési modelljeinek vizsgálata a köznevelési rendszer, a szervezet és az egyén szintjén
A pénz mint humánspecifikus motiváció
A pénzügyi gondolkodás története (a korai századoktól napjainkig)
A percepciós nagyothallások etiopathogenezise
A periciták szerepe a neurovaszkuláris egység működésének szabályozásában öregedéshez társuló kórképekben
A perinatális aszfixia kezelésére alkalmas neuroprotektív terápiák kidolgozása állatkísérletes modellben
A perinatális aszfixia okozta hosszú távú kognitív zavarok hátterében álló gyulladásos mechanizmusok
A perinatalis aszfixia vizsgálata és kezelése: új állatmodell és kombinált terápiás lehetőségek
A perinatalis aszfixia vizsgálata és kezelése: új állatmodell és kombinált terápiás lehetőségek
A periszomatikus beidegzés szerepe a spontán szinkron populációs aktivitások kialakulásában epilepsziás és nem epilepsziás (tumoros) betegek neocortikális szeletpreparátumaiban.
A perm és a triász időszak határán lezajlott környezeti változások, magyarországi szelvények vizsgálata alapján
A peroxidáz enzimek sokrétű szerepe a növények UV-fényhez történő alkalmazkodásában
A peroxidazin vaszkuláris funkcióinak azonosítása genetikai módszerek felhasználásával
A perzsa grammatika-írás története
A perzsa tudományosság kialakulása a klasszikus korban (mesterség és elmélet)
A Pesti-síkság császárkori lakossága
A PI3K/Akt/mTOR jelátviteli utat szabályozó mikroRNS-ek hatása a daganatok gyógyszerérzékenységére
A piac szabályozás nem várt következményei és hatásai
A PIBF molekula tumornövekedésben, ill. a terhesség fenntartásában szerepet játszó régióinak azonosítása
A PIBF receptor szerepe a terhesség fennmaradásában és a tumornövekedésben
A Piezo1 csatornák szerepe vázizomban
A pikkelymintázat és egyéb kapcsolt tulajdonságok öröklődésének vizsgálata halakon
A pikkelysömör patogenezisének új aspektusai: epigenetikai változások valamint a fibroblasztok és a melanociták szerepének vizsgálata
A pikkelysömörre hajlamosító szabályozási hálózatok vizsgálata
A Pilis Lék Kísérlet első eredményeinek bemutatása nemzetközi konferenciákon
A Pilis-hegység középkori régészeti emlékei
A Pilis-hegység középkori régészeti emlékei
A pillangós modellnövény Medicago trunculata nitrogénkötő és mikorrhiza
A Piriformospora indica endofita gomba által indukált növényi rezisztencia mechanizmusa
A plágium szerialitása. Cholnoky László szövegszerkesztési elvei és publikálási praxisa
A platinafémek előfordulása a Darnó-öv és környezetének mezozóos és paleogén korú magmás kőzeteiben
A plazmacitoid dendritikus sejtek immunmoduláló sejt-sejt interakcióinak molekuláris karakterizálása
A plazmamembrán Ca2+ ATPáz 4b izoforma apoptotikus fragmentjét reprezentáló mutáns sejten belüli lokalizációja, stabilitása, hatásai a sejtek Ca2+ háztartására és szerepe az apoptózis folyamatban
A plazmamembrán Ca2+ ATPáz 4b izoforma apoptotikus fragmentjét reprezentáló mutáns sejten belüli lokalizációja, stabilitása, hatásai a sejtek Ca2+ háztartására és szerepe az apoptózis folyamatban
A plazmamembrán Ca2+ATPáz sejtvándorlást szabályozó szerepe
A plazmamembrán Ca2+ATPázok lokalizációjának szabályozása, szerepük a kalcium jel kialakításában.
A plazmamembrán Ca2+ATPázok lokalizációjának szabályozása, szerepük a kalcium jel kialakításában.
A plazmamembrán nanostruktúrák szerepe a hőérzékelésben
A plazmamembrán típusú Ca2+ ATPáz 4b izoforma szerkezetbeli eltérései polarizált és nem-polarizált sejtekben
A plazmamembrán típusú Ca2+ ATPáz 4b izoforma szerkezetbeli eltérései polarizált és nem-polarizált sejtekben
A plazmid mediálta kinolon rezisztencia determinánsok kifejeződését befolyásoló tényezők vizsgálata
A PLCγ2 jelpálya szerepe az oszteoklasztok fúziójában
A plurális habitus mintázatai a romániai és szlovákiai magyarság körében
A PMCA4b metasztázis szuppresszor sejten belüli forgalma és szerepe a lebontási folyamatokban
A polarizáció szerepe a nemkívánt társadalmi kimenetelek létrejöttében
A poláros fény környezetoptikai és biológiai vonatkozásai
A POLE3 és POLE4 deficiens sejtek a daganatellenes PARP gátlókkal szembeni érzékenységének molekuláris alapjai
A poli (ADP-ribóz) polimeráz enzim szerepe diabeteszes komplikációk patogenezisében
A poli(ADP-ribóz) polimeráz-2 szerepének vizsgálata a SIRT1 aktivációjában, az energiaháztartásban és a sejtek NAD+ koncentrációjának modulálásában (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
A poli(ADP-ribóz) polimerázok gátlásának hatása a metabolikus egyensúlyra, a lipid és a glükóz metabolizmusra
A poli(ADP-riboz)polimeráz biológiai szerepének vizsgálata. Az enzim fehérje-fehérje kölcsönhatásainak, valamint DNS kötésének szerepe az enzimaktivitás és a biológiai funkció regulációjában.
A poli-ADP-riboziláció szerepe mesenchymális őssejtek differenciációjában
A poliamin katabolizmus és a hipuzináció kapcsolatának vizsgálata sóstressz alatt paradicsomban
A polielektrolit/tenzid elegyek tulajdonságainak szabályozása környezetbarát adalékok segítségével
A Poliina subtribus (Lepidoptera, Noctuidae) taxonómiája, filogenetikája és biogeográfiája
A polimer oldatok és ömledékek reológiai és szerkezeti jellemzőinek hasznosítása hatékony feldolgozásuk érdekében
A polinom módszer és alkalmazásai
A polinomális-leképezés módszer és annak alkalmazásai az analízisban
A poliploid gyümölcsfák termésbiztonságát befolyásoló néhány gén és génjelölt vizsgálata
A poliploid gyümölcsfák termésbiztonságát befolyásoló néhány gén és génjelölt vizsgálata
A poliszulfidok, a TRPA1 receptor és a szomatosztatin sst4 receptor szerepének vizsgálata gyulladásos és neuropathiás fájdalom, valamint rheumatoid arthritis állatmodelljeiben
A politico-morális eszmék változásai a régi magyar irodalomban
A politico-morális eszmék változásai a régi magyar irodalomban
A politika és "a politikai" fogalma a modern magyar politikai gondolkodásban, a 16. századtól a 20. századig
A politika orientációs kerete: A szemantika szerepe a politikai intézmények formálódásában
A politika tabloidizációja
A politika új dimenziója, a régió (Regionális kohézió a Dél-Dunántúlon)
A politika új színtere: a régió
A politikai földrajzi térstruktúrák elemzése a Kárpát-medencében (rendszerváltozások, együttműködési lehetőségek, abszurditások a XX–XXI. század fordulóján)
A politikai közösség határai: republikánus perspektívák
A politikai nyilvánosság rétegei Magyarországon (2001-2020) - a hivatalos, a médiabeli és a laikus online nyilvánosság szociológiai vizsgálata automatizált szövegelemzés és kritikai diskurzuselemzés használatával
A politikai párt diszkurzív valósága: a Fidesz-MPSZ vizsgálata
A Politikatudományi Szemle című negyedéves szaklap tematikus számai megjelenésének támogatása 2004-2005-ben
A politkai vezetés fogalma a demokrácia- és politikaelméletben
A politkai vezetés fogalma a demokrácia- és politikaelméletben
A pollenek által indukált oxidatív stressz hatása a humán dendritikus sejtek működésére
A polymyositis/dermatomyositisben alkalmazott terápia hatásának tanulmányozása a patomechanizmusban szerepet játszó kóros immunválaszok egyes elemeire. Sejtes és humorális elemek, valamint az NF- B szignalizációs útvonal vizsgálata
A populációdinamika és a kémiai kinetika nemlineáris modelljei
A populáris zene esztétikai és politikai megítélésének változásai a Rákosi-korszakban és a kora Kádárizmusban (1948-1968)
A porviharok és hullóporos szedimentáció szerepe a közép-európai vörösagyagok és a löszsorozatokat tagoló vörös paleotalajok kialakulásában
A post-transzplantációs graft-károsodás korai kimutatása donor specifikus szabad plazma DNS nagy érzékenységű amplifikációjával
A postnatalis neurogenesis során képződő neuronok morfológiai vizsgálata fiatal házi csirkék előagyában
A poszt-szocialista urbanizáció területi jellemzői Magyarországon
A poszt-szovjet után (?): A változó kelet-európai pufferzóna társadalmi folyamatainak földrajzi vizsgálata
A posztszinaptikus Shank fehérje szerkezeti és funkcionális vizsgálata
A pozitív diverzitás-működés és a pozitív dominancia-működés kapcsolatok közötti ellentmondás feloldása természetes (tavi és folyóvíz) fitoplankton közösségek alapján
A pozitív és negatív környezeti hatásokra való érzékenység genetikai és agyi összetevői: új markerek stresszkezelési intervenció sikerességének előrejelzésére
A pozitív szuggesztiókra épülő pszichológiai támogatás hatásának vizsgálata lélegeztetett betegek intenzív terápiájában
A pozitróniumatom képződési valószínűségét és reakciókészségét befolyásoló fizikai és kémiai tényezők vizsgálata oldatokban
A PPAR-gamma, egy lipidek által aktivált transzkripciós faktor aktivitásának szabályozása a makrofágok különböző állapotaiban
A PPARg magreceptor szerepe izomregenerációban
A PPARγ, RXR és STAT6 transzkripciós faktorok cisztromi kölcsöhnatásainak szerepe az M2 fenotípus kialakulásában és funkciójában
A pragmatikai kompetencia fejlődésének kognitív alapjai
A pre-eclampsia immunológiája: az inflammatórikus szakasz jellemzése és terápiás lehetőségei
A precíziós nemesítés hatékonyságának növelése burgonyában
A prefrontális kéreg energiaháztartásának szerepe a poszttraumás stresszzavar kialakulásában
A prefrontális kéreg energiaháztartásának szerepe a poszttraumás stresszzavar kialakulásában
A prefrontális kéreg szerepe az agresszióban: emocionális/kognitív értékelés és a kéreg alatti végrehajtó funkciók aktivációja
A prekondicionálás korai és késői antiarrhythmiás hatásában szerepet játszó mechanizmusok farmakológiai és molekuláris vizsgálata
A prekondicionálás matematikai módszerei nemlineáris fizikai modellekben
A primer érzőneuronok nyugalmi membránpotenciálját meghatározó TRESK háttér K+ csatorna molekuláris szabályozási mechanizmusainak vizsgálata
A primer fluidum- és olvadékzárványok vizsgálatának jelentősége az alkáli és karbonatit kőzetek petrogenezisének megismerésében
A primer központi idegrendszeri lymphoma molekuláris patogenezise és mikrokörnyezete
A prion fehérje konformációs átalakulásának vizsgálata
A priori tudás és filozófiai megismerés
A problémamegoldó képesség komponens képességeinek feltérképezése és fejlesztése
A Prod kromoszómális fehérje heterokromatin kondenzációban és génregulációban betöltött szerepének jellemzése ecetmuslicában
A produktivitás-fajgazdagság összefüggés megváltozása bolygatások hatására
A professzionalizáció története Magyarország a 19-20 században európai kontextusban
A prokalcitonin biológiai szerepének és klinikai jelentőségének vizsgálata bakteriális és gombás fertőzésekben: a prokalcitonin termelődésének bioregulációja
A prolaktin-releasing peptid szerepének vizsgálata a központi idegrendszerben
A promotált és hordozott arany katalizátorok termikus és fotokatalitikus vizsgálata
A propriocepció pszichológiai aspektusai
A prospektív emlékezet neuropszichológiai aspektusai
A proszociális viselkedés multidiszciplináris megközelítése: fiziológiai, kognitív, és affektív mechanizmusok
A PROSZTATARÁK TERÁPIA REZISZTENCIÁJÁNAK PROTEOMIKAI, GENOMIKAI ÉS FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATA A TERÁPIÁS DÖNTÉSEK OPTIMALIZÁLÁSA CÉLJÁBÓL
A protein foszfatáz 2A szerepének vizsgálata a cirkadián oszcillátor és a sejtciklus metabolikus változásokra adott válaszában
A protein foszfatáz Z szerepének felderítése a patogén gombák jelátviteli folyamataiban
A protein foszfatáz- oxidatív stressz kapcsolat sejtszintű vizsgálata modellnövényekben
A protein kináz C szerepe a sejtszóródás szabályozásában
A Protein Kináz D által irányított, protektív funkciók vizsgálata neurodegeneráció során
A proteinkináz C izoenzimek vizsgálatának jelentősége a szisztémás lupus erythematosus-ban szenvedő betegek perifériás monocitáiban és limfocitáiban
A Proteoglycanok szerepe a Spondylitis Ankylopoeticaban
A proton-neutron korreláció változása a nukleon instabilitási vonal közelében
A prózai műfajok változásai a felvilágosodás korában
A prozódia hatása a szórendre: Az OV nyelvek ige utáni mondatszakaszának komplex interfész-alapú megközelítése
A PRRSV RNS-függő RNS-polimeráz mutációs rátájának meghatározása és csökkentése
A pseudoxanthoma elasticum öröklődő betegség kialakulásáért felelős ABCC6/MRP6 gén transzkripciós szabályozásának vizsgálata
A psoriasis patogenezisének és a CD4+CD25+ regulátoros T sejtek funkciójának vizsgálata gén-chip eredmények alapján
A pszi-tudások mint társadalmi diskurzusok – a humán tudományok a hatalmi viszonyok kontextusában
A pszichiátria intézményesülésének kezdetei Magyarországon 1830 és 1868 között: színterek, gyakorlatok és aktorok
A pszichiátriai betegségekre jellemző kognitív zavarok genetikai hátterének vizsgálata
A pszichoanalízis és a pszichiátria "ontológiai bizonytalansága" a posztmodern medicina kulturális hátterével
A PSZICHOANALÍZIS MINT A HUMÁN TUDOMÁNYOK PARADIGMÁJA - TÖRTÉNETI ÉS ELMÉLETI VIZSGÁLÓDÁSOK.
A PSZICHOANALÍZIS MINT A HUMÁN TUDOMÁNYOK PARADIGMÁJA - TÖRTÉNETI ÉS ELMÉLETI VIZSGÁLÓDÁSOK.
A pszichodiagnosztika kézikönyve
A pszichózisok molekuláris architektúrája, valamint ennek kapcsolata a neurokognitív funkciókkal és a pszichoszociális stresszel
A pszichózisok molekuláris architektúrája, valamint ennek kapcsolata a neurokognitív funkciókkal és a pszichoszociális stresszel
A PTCH gén polimorfizmusainak szerepe a basaliomák pathogenesisében
A pulmonális hemodinamika és a légzésmechanika összefüggéseinek vizsgálata
A PUMA-G receptor élettani és kórélettani szerepe az agyi vérkeringésben.
A püspökfürdői Szent László-tó endemikus csigafaunájának filogenetikai, biogeokémiai és paleoökológiai vizsgálata
A PXDNL fehérje élettani szerepének vizsgálata
A PXE és hasonló meszesedési betegségek kutatási modelljei
A QCD kritikus pontjának és új tartományainak keresése a RHIC gyorsító PHENIX és az LHC gyorsító TOTEM kísérletében
A QDaedalus rendszer továbbfejlesztése és geodéziai alkalmazási lehetőségei
A racionális választás elméletének politikaelméleti-politikatudományi alkalmazhatósága
A rácselmélet részecskefizikai alkalmazásai
A Ráday Könyvtár 18. századi kötéseinek feldolgozása
A radiogén szívkárosodás pathomechanizmusainak kísérletes vizsgálata: a mikroRNS-ek szerepe
A Rákóczi szabadságharc kiadatlan levéltári forrásainak feltárása
A raktár által vezérelt kalciumfelszabadulás szerepe egészséges és kóros vázizomrostokban
A RALA jelátviteli útvonal szerepe a vastagbélrák progressziójában
A reakciócentrum-komplex konformációváltozásai a második fotokémiai rendszerben: kimutatásuk, mechanizmusuk és funkcionális jelentőségük
A reaktív nitrogénformák szerepének jellemzése a ZnO nanopartikulumok által okozott fitotoxicitásban
A reaktív oxigén származékok keletkezésének mechanizmusa és regulációja agyi mitokondriumokban
A reaktív oxigénfajták szerepe vírus és gomba kórokozók limitálásában rezisztens növényekben
A reaktív oxigénfajták szerepe vírus és gomba kórokozók limitálásában rezisztens növényekben
A realista színház újjáépítése. Játéktörténet 1945–1989 között
A realizmus paradoxonja
A receptor endocitózis inozitol lipid szabályozásának molekuláris alapjai
A recesszív kr1kr1kr2kr2 keresztezhetőségi allélokat és az 1BL.1RS transzlokációt hordozó búzagenotípus előállítása az 1RS koromószamakar allélikus variációjának hatékony növelése céljából
A reciprocitás fogalmai és az érdemesség jelei
A recski ércmező geokémiai eloszlásainak átfogó kvantitatív és térbeli vizsgálata a földtani bizonytalanság figyelembevételével
A referenciális attitűdkifejezések értelmezését determináló faktorok vizsgálata csecsemőkorban
A reformáció irodalmának kora újkori kommunikációs stratégiái a Kárpát-medencében: Európai modellek és magyar sajátosságok (1550-1700)
A reformkori Magyarország nevelésügye a sajtó tükrében
A régi magyar költészet számítógépes metrikai és stilometriai vizsgálata
A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei XVII.sz./2.köt.: Felső-magyarországi és erdélyi nyomdák
A Régi Magyarországi Nyomtatványok 5. (1671-1685) bibliográfiai kézikönyv elkészítése és publikálása
A Régi Magyarországi Nyomtatványok IV. (1656-1670) kötetének megjelentetése CD-vel
A regionális klímamodellezés új megközelítése és alkalmazása a konvektív csapadék változásának vizsgálatára a Kárpát-medencében
A regionális köznyelviség vizsgálata Veszprém megyében
A regionális kultúrák építészete az ezredfordulón – kortárs portugál építészet
A regionális vállalkozói ökoszisztéma szerepe az új vállalatok piaci túlélésében és a vállalkozói aktivitás alakításában
A Reinecke anion szupramolekuláris kémiai alkalmazása
A relaxin hatása a progressziv vesefibrózisra Alb/relaxin transzgenikus egerekben
A remodelláció és reverz remodelláció szerepe a szívelégtelenség experimentális modelleiben és humán vizsgálatokban
A renális endonukleáz aktivitás módosítása, mint lehetséges terápiás célpont lupus nephritisben
A rendezetlen fehérjék funkcionális evolúciója
A rendezetlen fehérjék funkcionális evolúciója
A rendezetlen fehérjék kötő motívumainak, lieáris epitopjainak és amiloidogén régióinak összehasonlító jellemzése
A rendezetlen TPPP/p25 fiziológiás és patológiás kölcsönhatásai: kötő motívumok feltérképezése
A rendi hitelrendszerek felbomlása és újjászületése
A rendkívüli jogrend a globális ökológiai és járványügyi válságok tükrében
A rendszeres fizikai terhelés hatása az oxidatív fehérje és DNS sérülés javítására. A prevenció egyik titka?
A rendszeres testedzés generális hatásainak rejtélye: Maximális oxgénfelvétel vagy molekuláris jelzőrendszer függő?
A rendszerváltás megszületett és meg nem született gyermekei: a születés szocio-kulturális körülményeinek hatása a demográfiai folyamatokra
A rendszerváltás megszületett és meg nem született gyermekei: a születés szocio-kulturális körülményeinek hatása a demográfiai folyamatokra
A rendszerváltás utáni magyar filmek társadalomképe, különös tekintettel a filmszemléken díjazott,illetve a legmagasabb nézőszámot elért játék és dokumentumfilmekre.
A reneszánsz művészet Magyarországon
A renin-angiotenzin rendszer szerepe a csontátépülés szabályozásában
A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer és a karbonil stressz szerepe a metabolikus syndroma és az általa okozott vesebetegség kialakulásában
A Renox szuperoxid-termelő enzim vizsgálata emlős sejtekben
A repce stressztűrésének javítása a redox egyensúly megváltoztatásával.
A repolarizáció non-invazív mérésének kutatása informatikai módszerekkel
A repolarizációs rezerv csökkenésére és a kamrai repolarizáció adaptációs zavaraira visszavezethető proarrhytmiás mechanizmusok elemzése klinikai körülmények között és emlős szívizomban
A reprodukciós öregedést kísérő testszerkezeti változások változókorú nőkben
A reprodukciót vezérlő hypothalamikus idegsejtcsoportok prokineticin 2 általi szabályozása nőstény egérben
A reproduktív szervek idegi kapcsolatainak struktúrális és funkcionális elemzése
A respiratórikus lánc funkcionális károsodásával járó ismeretlen eredetű mitokondriális betegségeinek vizsgálata új generációs módszerekkel
A resveratrol protektív hatásának vizsgálata patkány gyulladásos bélbetegség modellben
A retinális irányszelektivitás szerepe a látókérgi mozgásszámításokban és mozgásérzékelésben
A retinoid és eikozanoid jelátvitel szabályozás zavara atópiás dematitisz esetén
A retinoid és eikozanoid jelátvitel szabályozás zavara atópiás dematitisz esetén
A retinoidok és a Nur77 szerepe az efferocitózis szabályozásában
A retrovirális proteázok szerepének vizsgálata a retrovírusok életciklusának korai fázisában
A réz-alumínium fémpár korróziós sajátosságai
A Rho GTPazok foszforilációjának szerepe a kórokozókkal szembeni védekezésben és a növényi egyedfejlődésben
A Rho/Rac család GTPáz fehérjéire ható aktiváló proteinek kifejeződése és részvétele specifikus sejtműködésekben
A Rhodiola rosea glikozid bioszintézis útjainak felderítése
A Rhodococcus erythropolis NI86/21 talaj baktérium aflatoxin-bontás mechanizmusának feltárása a kulcsenzimek és képződő metabolitok azonosításával
A rianodin receptor modulációjának megváltozása malignus hiprethermiában
A riftesedéstől a differenciális függőleges kéregmozgásokig: a kéregdeformáció, lepusztulás, üledékképződés és litoszféra-folyamatok összekapcsolása - esettanulmányok a Pannon-medencében
A Ripa Pannonica északi zónájának komplex régészeti kutatása
A RISC komplexben lévő virális siRNS-ek és endogén kis RNS-ek analízise vírusfertőzés során
A rizoszférában lezajló folyamatok tanulmányozása a fitoremediáció során
A roma médiakép 1988-2015: állandó és változó diszkurzív stratégiák és reprezentációs rezsimek
A roma népesség társadalmi helyzete Magyarországon: születésszám, születéskori egészség, iskolázottság, foglalkoztatás és lakóhelyi szegregáció
A római földmérés társadalmi és jogi aspektusai
A romák migrációs potenciálja és a kapcsolathálózat jelentősége a roma migrációban
A román politikai berendezkedés és a katolikus autonómia Erdélyben 1921-1932
A romániai magyar külképviseletek (bukaresti követség, kolozsvári konzulátus, brassói és aradi konzulátus) 1921-1944 közötti iratanyagának feltárása, feldolgozása és kiadása
A ROP GTPáz-kapcsolt jelátvitel szerepe a növényi merisztémák funkciójában
A rosztrális hipotalamikus kisspeptin idegsejtek szerepének vizsgálata emberben
A rotációs és a kombinált eljárás vizsgálata keményesztergálásnál
A rövid- és hosszútávú fényakklimáció közötti szakadék áthidalása
A rövid- és hosszútávú fényakklimáció közötti szakadék áthidalása
A rövidszénláncú zsírsavak és egyes arachidonsav metabolitok szerepe a gastrointestinalis sejtek osztódásának szabályozásában és apoptosisának kialakulásában
A rózsagyökér glikozid bioszintézisének genetikai vizsgálata
A Rudabányai- és Aggteleki-hegység szerkezetföldtani vizsgálata
A rupturák, "mismatch"-ek és "mikrodiszszinkronizmusok" és ezek befolyásolásának szerepe a szenvedélybetegek reintegrálásában és a reintegráló szertartásokban
A Saccharomyces élesztők domesztikációja és patogenitása evolúciós történetük tükrében
A Salmonella Genomi Sziget 1 (SGI1) molekuláris genetikája és ökológiája: a mobilitás, a terjedés és a patogenetikai jelentőség rejtelmei
A salsolinol dopaminerg transzmisszióban betöltött fiziológiás szerepének vizsgálata
A san potitoi villa leletanyagának feldolgozása
A sandpile csoport és kapcsolódó problémák
A sárga pigment tartalommal összefüggő molekuláris markerek azonosítása őszi durum búzában (Triticum durum Desf.)
A sárréti í-zés állapota
A sárréti tájszótár kiadása
A SARS Cov-2 E fehérje és a humán SERCA pumpa molekuláris kölcsönhatásainak vizsgálata és szerepe a Ca2+ jelátviteli folyamatokban
A Schmerling provizórium története
A Scope 3 széndioxidkibocsátás elszámolása és menedszementjeGreenhouse Gas Protocol, Carbon Disclosure Project, sustainable supply chain, embedded emission
A sejtek közti kommunikáció újonnan azonosított mikrovezikulum-útjának vizsgálata
A sejtfelszíni fehérjék összetételének vizsgálata a chondrogenesis során
A sejthalál, az elhalt sejtek eltakarítása és kapcsolatuk a gyulladás szabályozásával
A sejtmag és a mitokondriumok közötti kommunikáció poli-ADP-ribozilációs szabályozása oxidatív stresszben
A sejtmagi fehérje-import Importin-alfa2 faktorának citoplazmatikus funkciói
A Sep10/MED31 Mediátor-alegység specificitása a transzkripció regulációjában
A Septin7 fehérje szerepe a vázizmok regenerációjában
A Set1 hiszton metiláz komplex molekuláris biológiai vizsgálata: DNS törésektől a kromatin interakciós hálózatokig
A Sigma-1 receptor, mint új gyógyszertámadáspont a diabéteszes szemészeti szövődmények kezelésében
A sikeres megtelepedés ökológiai háttere
A sikeres szülőség szociális és környezeti meghatározói
A SLAM és a SLAM-család receptorainak funkcionális vizsgálata dendritikus sejtekben
A SMARCB1 gént szabályzó microRNS-ek vizsgálata lágyrész sarcomákban
A smoothelin-szerű fehérje 1 szerepe az inzulinrezisztenciához kötött jelátviteli útvonalakban
A só- és szárazságstressz hatása a színtestek szerkezetére és működésére
A sokaságok geometriája
A sokmagvú óriás vérsejtek által kifejtett hatékony immunválasz komplex genomikai analízise invazív Drosophila fajokban
A soksejtű gombák evolúciós eredetének vizsgálata filogenetikai és genomikai módszerekkel
A soksejtűségben részt vevő fő szignál-transzdukciós útvonalak vizsgálata gombákban
A Solanum stoloniferum eredetű burgonya Y vírus immunitás gén (Rysto) finomtérképezése és lokalizálása a tetraploid burgonya genomban
A Somogyi-dombság negyedidőszaki szerkezetfejlődése
A sötétben kialakuló növényi védelmi válaszreakciók finomhangolása: a szalicilsav, a jázmonsav és az etilén szabályozó szerepe
A spanyol nyelvterület avantgárd irányzatai
A spasticus izom biokémiai és biomechanikai vizsgálata
A specificitás és gátlás szerkezeti alapjai az immunrendszer néhány fontos fehérjéjében
A specifikus kognitív képességek természete és meghatározói
A spektroszkópia és kvantumelmélet együttes alkalmazása a II. fotokémiai rendszerre
A spermium/petesejt együttműködés genetikai boncolása.
A Sphagnum recurvum fajcsoport morfológiai, ökológiai és genetikai vizsgálata
A SPINK1 promóter variánsok szerepe krónikus pankreatitiszben
A spiritualitás vizsgálata segítő foglalkozású diplomások és egyetemisták körében
A SPOCK1/Testican-1 onkogén hatásai a májban. A tumor-stróma interakció jelentősége.
A spontán automácia mechanizmusának vizsgálata a szív nodális szöveteiben: létezik-e úgynevezett „pacemaker-rezerv”?
A spontán beszéd fonetikai szerkezeteinek vizsgálata
A sport andrológiai hatásai: A közepes intenzitású úszás véd az isoproterenol indukálta oxidatív stressz ellen patkány modellben
A sportolói teljesítmény kardiális vonatkozásainak vizsgálata
A sporttehetség-gondozás elmélete és gyakorlata
A stabil másodlagos struktúrával rendelkező DNS szakaszok replikációjának biokémiai vizsgálata
A stabilizációs centrumokra vonatkozó információ beépítése fehérje szekvencia-térszerkezet párosító (threading) eljárásba
A Standard Model erősen kölcsönható kiterjesztésének rácstérelméleti vizsgálata
A Standard Modell ellenőrzése elektron-pozitron és proton-proton ütközésekben
A statisztikai információ szerepe az olvasásban és helyesírásban
A stressz hatására bekövetkező edződési, korai virágzási és elhalási folyamatok jellemzése gabonafélékben
A stressz indukálta alvászavar idegrendszeri alapjai
A stressz rendszer szerepe az ópiát függőség kialakulásában: idegi, sejtszintű és molekuláris mechanizmusok
A stressz toleranciát befolyásoló fenolos tulajdonságú vegyületek és más antioxidánsok UV indukálhatóságának akciós spektruma
A stressz-függő viselkedés (szorongás) vazopresszinerg és oxytocinerg kontrollja: vizsgálatok Brattleboro patkányok felhasználásával
A stressz-szabályozás és a depresszió összefüggése a medián ráfe nézőpontjából, nemi különbségek az agytörzsi kortikotropinfelszabadító hormon szerepében
A stresszel összefüggő hangulatzavarok új állatkísérleti modelljének értékelése: az adenylate cyclase-activating polypeptide génhiányos egér vizsgálata
A stresszfehérjék és lipidek membrán kapcsolt homeosztázisa
A stresszválasz hipotalamikus szabályozása
A strigolakton bioszintézishez kapcsolódó D27-like gén karakterizálása növényekben
A stromális fibroblasztok tumornövekedést elősegítő aktivációjában szerepet játszó új parakrin kommunikációs mechanizmusok vizsgálata humán vastagbélrákban
A SUCLA2 mutációk szerepe a mitokondrium foszforilációs rendszerének betegségeiben (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
A süllő (Sander lucioperca) in vitro petesejt érése
A süllő, a kősüllő és hibridjük megmaradásának és növekedésének összehasonlító vizsgálata intenzív körülmények közt
A súlyos fejlődési rendellenességet okozó Exon 38/39 misszensz szindróma molekuláris hátterének részletes vizsgálata
A súlyos veleszületett neutropénia genetikai hátterének magyarországi feltérképezése és a betegség hátterében lévő tényezők megismerése
A sumer ige történeti morfológiája
A Sváb tükör
A Sweet potato mild mottle virus P1 silencing szupresszor és legközelebbi rokona, a Sweet potato feathery mottle virus P1 fehérje pontos működési mechanizmusának meghatározása
A Sweet potato mild mottle virus P1 silencing szupresszor és legközelebbi rokona, a Sweet potato feathery mottle virus P1 fehérje pontos működési mechanizmusának meghatározása
A SWI/SNF2 családba tartozó fehérjék DNS-szerkezet változtató képességének szisztematikus vizsgálata
A syndecan és decorin proteoglikánok kóroki szerepének modellezése májbetegségekben
A systemás lupus erythematosus patogenetikai tényezőinak és klinikai aktivitásának kapcsolata
A szabad cink szerepe a CaMPK-II modulálta neuronális folyamatokban
A szabad gyök reakciók, gyulladás, véralvadási eltérések lehetséges szerepe a diastolés myocardium dysfunctio, diastolés szívelégtelenség és a pitvarfibrilláció előidézésében
A szabálytartó és a szabályokat nem betartó versengés személyiségbeli, életkori, szituatív és kulturális meghatározói
A szabálytartó és a szabályokat nem betartó versengés személyiségbeli, életkori, szituatív és kulturális meghatározói
A Szabó Lőrinc kritikai kiadás előkészítése. A versek összes variációinak digitalizálása
A szaglás szenzo-motoros integratív folyamatainak celluláris és molekuláris alapjai gastropodákban
A szakképzés munkapiaci illeszkedésének területi és ágazati jellemzői, kiemelt figyelemmel a periférikus térségekre és a korai iskolaelhagyás problémájára
A szakmaipedagógus-képzés a 21. században
A szakrális kommunikáció helye és funkciója a vallás, az egyház és a társadalom összefüggéseiben. A participációs kommunikációs szemlélet kiterjesztése
A szalicilsav indukálta programozott sejthalál összehasonlító vizsgálata fényben és sötétben paradicsomban: az etilén és a reaktív oxigén- és nitrogénformák szerepe
A szalicilsavfüggő védekezési mechanizmusok kapcsolata egyéb jelátviteli utakkal kalászos gabonafélékben
A számítási pontosság és robosztusság kérdésének elemzése analogikai CNN algoritmusok néhány osztályában
A számítástechnikai gondolkodás fogalmának elméleti fejlesztése
A számmegértés új alapjai
A szamóca gyümölcsfejlődése során azonosított gének és promotereik funkcionális jellemzése
A Szapolyai család levelei és oklevelei 1458-1526
A szaporodásbiológiával összefüggésbe hozható gének vizsgálata az ürömlevelű parlagfűben (Ambrosia artemisiifolia)
A száraz szem neuropatofiziológiai alapjai: ioncsatornák szerepe a megváltozott idegi aktivitásban és a kóros szemfelszíni érzékelésben
A szárazmegmunkálás folyamatjellemzőinek és a megmunkált felület minőségének vizsgálata keményesztergálásnál
A szárazság és hőstressz hatása a búza pollen-bibe kölcsönhatására, megtermékenyülésére és szemfejlődésére
A szarko/endoplazmatikus retikulum Ca2+ ATPáz 3 szerkezet-elemzése és a nem-izom típusú sejtek Ca2+ -transzport fehérje készletének változásai sejtdifferenciáció során
A szarko/endoplazmatikus retikulum Ca2+ ATPáz 3 szerkezet-elemzése és a nem-izom típusú sejtek Ca2+ -transzport fehérje készletének változásai sejtdifferenciáció során
A szarkomerek szerkezetének és összeszerelődési mechanizmusainak vizsgálata nanoszkópos szinten
A szarkomerikus vékony filamentumok összeszerelődésének vizsgálata
A szarmaták története c. monográfia megírása és nyomdai előkészítése
A szaruhártya-beidegzés károsodásának vizsgálata patkányban és nyúlban a humán szemészetben alkalmazott orvosi beavatkozások, valamint a gyakran előforduló szemsérülések során
A Szarvasi-1 energiafű élettani, ionomikai és metabolomikai vizsgálata limitáló és stimuláló hatások mellett
A szarvasmarha motilin gén mutációjának funkcionális vizsgálata
A szarvasmarha neonatalis Fc receptor (bFcRn) által mediált IgG katabolizmus és epithelialis transzport molekuláris szintű elemzése
A Szatmár-Beregi síkság terület- és településfejlesztés lehetőségei az ezredfordulón integrációs folyamatában
A szegedi nyelvhasználat jellegzetességei az ezredfordulón
A Szegedi Tudományegyetemen kifejlesztett, az atmoszféra vízgőz- és teljes víztartalmát mérő műszer alkalmazása közepes szintű cirrus felhők vizsgálatára repülőgépes mérési kampányokban és a műszer továbbfejlesztése
A szegény családok megélhetési stratégiái regionális és etnikai metszetekben
A szegénységcsökkenés trendjei és mozgatórugói Magyarországon: tartósan alacsonyak maradhatnak-e a ráták?
A szegvár-oromdűlői kora avar kori temető és a fülkesíros temetkezési szokás a Tiszántúlon
A szegvár-oromdűlői kora avar kori temető és a fülkesíros temetkezési szokás a Tiszántúlon
A szeizmikus eseményeket kísérő elektromágneses jelenségek vizsgálata
A székely írás modern kultuszának gyakorlatai és ezek percepciói a mai Magyarországon
A szekurin-szeparáz rendszer szerkezeti-funkcionális jellemzése
A szél hatása a késő-neogén–negyedidőszaki üledékképződésre és a domborzat alakulására a Magyar-középhegységben és előterében
A szél- és napnapenergia, valamint az energetikai célú biomassza hasznosításának éghajlati és társadalmi-gazdasági kérdései a Hernád-völgyben
A szelektív autofágia szerepének tanulmányozása a Drosophila egészségében és a neurodegenerációban
A szellemi alkotás egyéni és társas formái az élettudományokban, marketingben és az általános kutatásmódszertan oktatásában.
A szélsőségesen deprivált élethelyzet szociológiai- pszichológiai-egzisztencialista csapdája: a jelenorientáció és a pszichoaktív anyag-használat
A személy-környezet összeillés és a Helyidentitás tranzakcionális szemléletű, környezetpszichológiai empirikus vizsgálata elsődleges és másodlagos mikro- és makroterritóriumokban
A személyi elvű autonómiák belső dinamikája Közép- és Délkelet-Európában: öt ország összehasonlító elemzése
A személyiség belső feltételeinek és stabilitásának alakulása a pályaszocializáció függvényében
A személyiség funkcionálásának szintjei és összefüggései a tünetviselkedéssel, személyiségzavar vonásokkal, fiziológiai mutatókkal, komputerizált viselkedéses paradigmákkal mért hideg és forró végrehajtó funkciókkal, társas kognitív képességekkel és társas döntéshozatallal borderline és más személyiségzavarban és egészséges mintán
A személyjelölés konstrukcióinak korpuszalapú, kognitív poétikai vizsgálata
A széndioxid katalitikus aktiválásának elméleti tanulmányozása
A szennyvíziszap-alkalmazás EU-szintű kockázatbecslése hazai talajokon
A szentszéki-magyar kapcsolatok 20. századi ismeretlen fejezetei
A szenzoros információ átvitel szelektív szabályzása magasabbrendű talamikus magvakban
A szenzoros információ párhuzamos feldolgozó mechanizmusai az emlősagyban
A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének szakkatalógusai VI
A Szépművészeti Múzeum rajzgyűjteményének szakkatalógusai
A szerin foszforiláció szabályozó szerepe a B sejtek immunoreceptor tirozin alapú aktiváló motívumok által közvetített jelátvitelében
A szerin proteázok és a szerpinek szerepe az emlőkarcinóma agyi áttéteinek kialakulásában
A szerkezet és a töltésátviteli gerjesztett állapotok elektronikus tulajdonságai közötti kapcsolatok feltárása funkcionális modellvegyületekben
A szerkezet-retenció összefüggéseinek tanulmányozása királis elválasztások esetén, lehetséges farmakonok, mint modellvegyületek alkalmazásával
A szerkezeti-dinamika szerepe peptidek és fehérjék kölcsönhatásában
A szeronegatív spondylarthritisek és a szisztémás kötőszöveti betegségek gastrointestinalis vonatkozásai
A szerotonon 1A, 2A, 2B és 2C receptorok szerepe az alvás-ébrenlét szabályozásában és a depresszió patofiziológiájában
A szerozális nyirokszövetek morfogenezisének és vándorlási jellemzőinek vizsgálata B-sejtek megoszlásában és high-grade B-sejtes lymphomák hasűri terjedésében
A szérum, a szöveti és a széklet infliximab szintek, valamint az anti TNF-α kezelésre adott válasz közötti korreláció vizsgálata gyulladásos bélbetegségekben - a biológiai terápia mellett fellépő hatásvesztés mechanizmusának új nézőpontjai
A szerves kénvegyületekben és a hidroxokobalaminban rejlő terápiás lehetőségek vizsgálata kísérletes akut pancreatitisben
A szerves szénnel kapcsolatos diagnosztikai kategóriák meghatározása a talajosztályozás, térképezés és monitorozás támogatására
A szervezetbe jutó mikroműanyag részecskéknek a bél mikrobióta összetételében és az egészségi állapotban okozott változásainak vizsgálata nyúl haszonállatban.
A szervspecifikus nyirokér növekedés és funkció modulálása nukleozid-módosított mRNS-ek segítségével
A szervtranszplantáció során jelentkező oxigénhiányos károsodás molekuláris mechanizmusai és új kezelési lehetőségei preklinikai modellekben
A szerződések bírósági kikényszeríthetősége és a vállalkozói gazdaság fejlődése
A szesszilis szövet fejlődésének, működésének és más hematopoietikus kompartmentumokkal való kommunikációjának vizsgálata Drosophila melanogaster-ben
A szétkapcsoló fehérjék (UCP-ék) szerepe a hő és testsúly szabályozásban, különös tekintettel a hidegadaptációt követő glikogén felszaporodásra
A Szigetköz-Mosoni-síkság öntéstalajai eltemetett humuszos rétegeinek vizsgálata
A Szigetközben és a Fertő-Hansági Nemzeti Park területén előforduló Vitis sylvestris (Gmel.) populációk felkutatása, ex situ megőrzése, szaporítása és összehasonlító vizsgálata molekuláris markerek segítségével
A Szigetközben és a Fertő-Hansági Nemzeti Park területén előforduló Vitis sylvestris (Gmel.) populációk felkutatása, ex situ megőrzése, szaporítása és összehasonlító vizsgálata molekuláris markerek segítségével
A szikes talajok legjobb nagyléptékű térképezési módszerének kidolgozása eltérő földhasználatú területeken
A Szilágyság mondahagyománya (magyar Népköltészet Tára VII.) (Balassi Kiadó)
A szilva himlő vírus elleni rezisztencia kialakításának lehetősége csonthéjas növényekben
A szimbiotikus gümő bakteriális inváziójában és a szimbioszóma mükődésében résztvevő növényi gének azonosítása.
A szimbiotikus gümő kialakulásában résztvevő két gén azonosítása Medicago truncatula-ból térképezésen alapuló génizolálással.
A szimbolizmus és az avantgarde kora az orosz művészeti kultúrában (kétnyelvű dokumentumgyűjtemény)
A szimpatikus idegrendszer neurotranszmitter szintjét szabályozó mechanizmusok és a gyulladásos mediátorok keletkezése közötti összefüggések vizsgálata
A szinglet oxigén szerepe cianobaktériumok és mikroalgák jelátviteli folyamataiban és a környezetükkel való kölcsönhatásaiban
A Szintaktikai Lokalitás Minimalista Megközelítése: A szintaktikai lokalitási feltételekért felelős nyelvi alrendszerek munkamegosztásának vizsgálata
A szirtuinek szerepe a vázizom és agy öregedésében és a testedzés molekuláris hatásai
A szisztémás autoimmun kórképekben szenvedő betegek személyiségjellemzőinek komplex klinikai és egészségpszichológiai megközelítése
A szisztémás és lokalizált amyloidosisok pathogenesise
A szisztemikus szerzett rezisztenciában szerepet játszó molekuláris mechanizmusok vizsgálata
A szív Na-Ca cseremechanizmusának vizsgálata a szinusz csomó ingerképzési mechanizmusában fiziológiás és kóros körülmények között
A szív repolarizációs folyamatának celluláris szintű élettani, kórélettani és farmakológiai vizsgálata
A sziv sejtalapú terápiájának mechanizmusa és hatékonyságának fokozása: a sejt-sejt kapcsolatok, a homing és az előkezelés szerepe.
A szívelégtelenség kialakulásának és új kezelési lehetőségeinek experimentális vizsgálata
A szívfrekvencia variabilitás beszűkülése és a cardiovascularis kockázat összefüggése diabetes mellitusban és egyéb belgyógyászati betegségekben
A szívizom endogén adaptációja, szignál mechanizmusok, terápiás megfontolások: kísérletes és klinikai vizsgálatok
A szívizom intracelluláris kalcium homeosztázisának szabályozása diabéteszes kardiomiopátiában
A szívizom iszkémiás adaptációja krónikus vesebetegségben és hiperkoleszterinémiában: a mikroRNS-ek szerepe
A szívizom repolarizációs rezerv proaritmiás szerepének tisztázása krónikus betegség modellekben
A szívizom stressz-adaptációja kóros elhízás során: az autofágia és mitofágia szerepe
A szívizom sztressz-adaptációja: a peroxinitrit, a mátrix metalloproteinázok, és a hiperlipidémia szerepe
A szívizom-kontraktilitás endogén peptiderg szabályozó mechanizmusainak vizsgálata
A szívizomsejtek védelme szimulált iszkémia/reoxigenizációs károsodás ellen in vitro.
A szívritmuszavarok celluláris elektrofiziológiai alapjai
A szívritmuszavarok és a myocardiális repolarizáció mechanizmusainak vizsgálata; antiaritmiás és proaritmiás gyógyszerhatások elemzése
A szkítakori Alföld csoport leletei
A szkizofrén betegek kognitív deficitjének jelentősége a klinikumban
A szkizofrénia diagnosztizálására alkalmas periferális genetikai marker azonosítása
A szlovákiai magyar református egyházközségek tárgyi emlékeinek felmérése
A szlovákiai magyar református egyházközségek tárgyi emlékeinek felmérése
A szó mint trópus a költői szövegben (poétikai elemzések a XX. századi magyar irodalom köréből)
A szociális jogok fejlődése Magyarországon a 20. század első felében: törvényalkotás és gyakorlati megvalósulás
A szociális környezet állati személyiségre gyakorolt evolúciós és demográfiai hatása
A szociális viselkedés és az azt érintő rendellenességek vizsgálata madár neuroetológiai modelleken.
A szociális viselkedés és az egyedek közötti rokonság kapcsolatának vizsgálata házi verebeken
A szociális viselkedés genetikai és epigenetikai tényezői emberrel szocializált, egyedül vagy falkában élő kutyák és farkasok összehasonlítása alapján
A szociálpolitika átalakulása Magyarországon 1945 és 1968 között: források, mintakövetés, szakaszok és társadalmi funkciók
A szociálpolitika Magyarországon 1968 után: formáló erők, intézmények és funkciók
A Szociológiai Szemle című folyóirat támogatása
A szokásjellegű viselkedések jobb megértése felé: Hogyan alakulnak ki automatizmusaink és hogyan tudjuk megváltoztatni azokat?
A szolgáltatások külkereskedelmének hatása a foglalkoztatásra: Magyarország esete nemzetközi összehasonlításban
A szolid tumorokban a trombocitózis, mint túléléshez társult prediktív faktor értékelése nem cukorbetegekben és cukorbetegben.
A Szolnoki Flis: sztratigráfia, biofácies, litofácies és ősföldrajzi kapcsolatai
A szőlő lisztharmat rezisztencia biokémiai és molekuláris mechanizmusai
A szőlő lisztharmat rezisztencia biokémiai és molekuláris mechanizmusai
A szőlő tőkebetegségek kialakulását befolyásoló új gazda-mikroba és mikroba-mikroba kölcsönhatások felderítése
A szomatikus őssejtek részvétele a májcirrózis kialakulásában és a hepatokarcinogenezisben
A szomatosztatin 4 receptor, mint potenciális gyógyszercélpont neuropátiás fájdalom és neurogén gyulladás kezelésében
A szomatosztatin interneuronok szerepe a stresszel való megküzdés szabályozásában
A szöveg mikroszerkezeti egységeinek stiláris lehetőségei
A szövegalkotási kompetencia korpusz alapú vizsgálata és számítógépes elemzése az angol mint idegen nyelvben
A szöveggenetika
A szöveggenetika elmélete és gyakorlata
A szöveghagyományozódás kérdései a magyar nyelvtörténetben
A SZÖVETI ÁTÉPÜLÉS VALAMINT AZ AUTOIMMUNITÁS KAPCSOLATA SÚLYOS, TERÁPIA REZISZTENS ATOPIÁS DERMATITISBEN
A szöveti hidráció szabályozásának experimentális vizsgálata - különös tekintettel a perinatális időszakra
A szöveti iszkémiás/reperfúziós károsodások kivédésének sejtszintű és molekuláris háttere - kísérletes és klinikai vizsgálatok
A szöveti metabolikus heterogenitással összefüggő mTOR aktivitás változás daganatbiológia szerepe
A szöveti őssejtek plaszticitása
A szöveti renin-angiotenzin rendszer szerepe az intracelluláris kalcium-homeosztázis zavarainak kialakulásában diabéteszes kardiomiopátiában
A szöveti transglutamináz szerepeinek tanulmányozása gyulladásban és differenciációban
A szövetkezés–együttműködés gazdasági és társadalmi feltételei és akadályai a magyar élelmiszer-gazdaságban, különös tekintettel a bizalom termelői szinten vizsgált kérdéseire
A szovjet tömb és Kína, 1949-1989
A sztereoizoméria hatása peptidek térszerkezetére és bioaktivitására
A sztómaműködés szabályozása a növényi immunválasz során
A szubjektivitás a romantikában és annak recepciója a posztidealisztikus korban
A szubkontinentális litoszféraköpeny nagy mélységeiben lejátszódó fluidmigrációs folyamatok összehasonlító vizsgálata
A szubmikron méréstechnika egyes érzékelési feladatainak elméleti és kísérleti vizsgálata
A szubsztrát transzport és ATP hidrolízis kapcsolatának átfogó vizsgálata a P-glikoprotein és ABCG2 transzporterekben
A szuburbanizáció, az urban sprawl hatása a szuburbiák környezeti átalakulására Közép-Európa vidéki várostérségeiben
A szülészeti segélynyújtás stressz-élettani vonatkozásainak vizsgálata tejelő szarvasmarhákban a nehézellésből született borjak életképességének javítása valamint a tehén és az újszülött fájdalomszintjének csökkentése érdekében
A szülészeti segélynyújtás stressz-élettani vonatkozásainak vizsgálata tejelő szarvasmarhákban a nehézellésből született borjak életképességének javítása valamint a tehén és az újszülött fájdalomszintjének csökkentése érdekében
A szülői nevelés és tanulói hálózatok szerepe a gyermekek készségfejlődésében
A szülői viselkedés neurogenomikai alapja: agyi génexpressziós különbségek filogenetikai, és egyéni szinten
A szumoiláció szerepe a Drosophila ivarsejt fejlődésében
A szumoiláció szerepe a fitokróm fotoreceptorok közvetítette jelátvitelben
A szupramolekuláris kölcsönhatások szerepe egy- és többkomponensű szilárd fázisú rendszerek felépítésében
A T-sejt aktiváció/celluláris immunválasz szabályozása: membrán mikrodomén-függő immunmoduláció és az ösztrogén közvetített nem-genomiális hormonális hatások vizsgálata
A TaCBF14 és TaCBF15 transzkripciós faktorok hatásának molekuláris biológiai vizsgálata transzgénikus árpa- és búzavonalakban
A táji mintázatok kvantitatív elemzése
A takarmány zsírsavösszetétele és a takarmányfelvétel korlátozásával járó stressz állapot kapcsolatának vizsgálata baromfiban
A talaj szerepe az időjárási helyzet alakulásában
A talaj szerepe az időjárási helyzet alakulásában
A talaj szerves anyag mennyiségi és minőségi változás hatásai a lebontó talajbiológiai folyamatokra és tápanyagforgalomra
A talaj tápanyag ellátottságának és a szimbionta partnerek kompatibilitásának szerepe néhány mezőgazdasági haszonnövény mikorrhiza függésében
A talaj termékenységét megőrző fajtaspecifikus kukoricatermesztési technológiák fejlesztése tartamkísérletben
A talajbonitációs módszertan továbbfejlesztése a diagnosztikai szemléletű természettudományos talajosztályozás alapján
A talajképzödés és a talajtulajdonságok elörejelzésének vizsgálata
A talajminőség javítás és fenntartás talajhasználati alapjai
A talajművelés és a tápanyagellátás gyomosodásra gyakorolt tartamhatásának tanulmányozása
A talajművelő gépek feladatai, lehetőségei és műszaki megoldásai a számítógéppel támogatott mezőgazdaságban (CAF)
A talajok egyes funkcióira, illetve folyamataira vonatkozó térbeli predikciók kidolgozása és ezek bizonytalanságának modellezése térstatisztikai és gépi tanulási módszerekkel
A talajok jelentőségének bemutatása közösségi médiakampánnyal
A talajok széleróziós veszteségének becslése különböző módszerekkel és a szélerózió elleni védekezési lehetőségek kidolgozása
A talajsavanyodás által előidézett egyéb talajdegradációs folyamatok és az ezekre vonatkozó indikátorok kidolgozása
A talajvíz tisztulási folyamatainak vizsgálata települési környezetben a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését követő időszakban
A talamokortikális aktivitás mag-specifikus GABAerg szabályozása
A támogatási programok hatása a turizmus területi rendszerére és a területi fejlődésre
A tánc mint tudás, társadalmi gyakorlat és kulturális örökség Kelet-Közép Európa helyi közösségeiben
A tánc mint tudás, társadalmi gyakorlat és kulturális örökség Kelet-Közép Európa helyi közösségeiben
A taniciták szerepének vizsgálata a hipofiziotróp TRH idegsejtek szabályozásában
A tankirázok szerepének vizsgálata a zsírdifferenciációban és a zsírsejtek működésében
A tanulási motivációról alkotott tanári nézetek feltárása a célelmélet alapján
A tanulók fogalmi fejlődése és fogalmi váltása a kémia tanítási-tanulási folyamatában
A tanycyták szerepe a pajzsmirigy működés és az energiaháztartás szabályozásában
A tápanyagfelvétel és az energia-háztartás neuroendokrin szabályozása
A tápcsatorna fejlődésének vizsgálata egyes anatómiai és emésztés-élettani paraméterek meghatározásával házinyúlban
A tápelemek tápanyagforgalmának vizsgálata szabadföldi tartamkísérletekben
A táplálékfelvétel és energiaforgalom szabályozásában résztvevő jelátviteli utak kölcsönhatásainak vizsgálata
A táplálékfelvétel központi idegrendszeri szabályozásában részt vevő neuropeptidek, kannabinoidok, valamint receptoraik szerepének immunhisztokémiai vizsgálata
A táppénz ösztönzési hatásának vizsgálata - egy kelet-európai "természetes kísérlet" elemzése
A tarackbúzafajok (Agropyron) kromoszómáinak beépítése és molekuláris citogenetikai kimutatása a termesztett búzában
A társadalmi és vallási változások összefüggései az 1989 utáni kelet-középeurópai társadalmakban, különös tekintettel Magyarországra és a határon túl élő magyar népességre
A társadalmi marketing paradigmái - elméleti-módszertani alapozó kutatás
A társadalmi tanulási folyamatok szerepe a megújuló energiahordozókkal kapcsolatos ismertekben két magyarországi megye esetében
A társadalom és a földfelszín tér- és időbeli kölcsönhatásai magyarországi mintaterületek alapján
A társas problémákkal kapcsolatos negatív orientáció és elkerülés kapcsolata – longitudinális vizsgálat 10–18 évesek körében
A Tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései
A technológia transzfer intézményi megújulása a tudásgazdaságban
A tecto-thalamo-nucleus caudatus rendszer anatómiai, élettani és funkcionális vizsgálata házimacskában és makákó majomban
A tectum opticum peptiderg és GABAerg idegsejtjeinek kapcsolatai
A tej és tejtermékek marketingcsatornájának multidiszciplináris elméleti és empirikus elemzése, különös tekintettel a koordinációs mechanizmusokra
A tejelő szarvasmarhák szaporodási teljesítményét befolyásoló nem szabályszerű lutein képletek kialakulásának etiológiája és pathogenezise
A Teleki szőlőalanyok eredetének, rokonsági viszonyainak feltárása izoenzim és mikroszatellit markerek segítségével
A telepek társadalma, telepi életmód: városi néprajzi jelenvizsgálat
A teljes tényezős termelékenység és a technikai hatékonyság változásának vizsgálata a magyar mezőgazdaságban
A teljesítménnyel és segítségnyújtással kapcsolatos vélekedések megváltoztatására irányuló szociálpszichológiai intervenciók az oktatásban
A tematikus kartográfia közlésformáinak egy új rendszere
A temporális reprezentáció narratív szerveződése: Pszichikus időélmény mintázatok spontán és indukált módon elbeszélt élettörténeti epizódokban
A tér és időbeli heterogenitás szerepe az együttműködés ökológiájában és evolúciójában
A terápierezisztencia vizsgálata kutyák daganatos, immunológiai és szívelégtelenséggel járó kórképeiben
A térbeli visszapattanó hatás és a fenntartható jólét
A terc-amino effektus vizsgálata és kiterjesztése: új típusú, biológiailag aktív policiklusos vegyületek előállítása
A térdizületi szalagrendszer minőségének hatása a térdprotetika eredményeire
A térelbeszélés és térreprezentáció poétikai változatai a 19. század második felének magyar irodalmában
A Teremtés könyve kompozíció-, szerkesztés- és hagyománytörténeti elemzése
A téri tájékozódás és szorongás kapcsolatának bio-pszichológiai megközelítése.
A termék és szolgáltatás piacok átalakulása 1989 után
A termék-megkülönböztetésre (differenciálásra) épülő stratégia kialakításának és megvalósításának lehetőségei és korlátai a magyar élelmiszerláncban
A termékenység és a társadalmi státusz közötti kapcsolat a rendszerváltozás után Magyarországon különös tekintettel a jövedelemre, az iskolai végzettségre, a lakóhelyre és annak fejlettségére
A termelési hálózatok jelentősége a globális versenyképesség tükrében - a magyar vállalatok integrálódása szempontjából
A termelésirányítás intelligens technikái
A termelői piacok gazdaságtana - gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatóság
A természet által használt útvonalak tulajdonságainak vizsgálata valós hálózatokban
A természet szénhidrátkémikusai: enzimatikus glikozilezések
A természet, kultúra és részvétel alapú posztmodern fejlődés helyi társadalmi feltételei elmaradott rurális térségekben
A természetes antikoagulánsok új struktúrális-funkcionális szempontjai és genotípus-fenotípus összefüggései thrombosisban; fókuszban az antitrombin, protein C és protein S
A természetes eredetű karotinoidok metabolizmusa tyúkfélékben
A természetes és antropogén zavarások hatása a jelenlegi és a potenciális jövőbeli mikrorefúgiumok élővilágára
A természetes immunitás szabályozási zavarainak hatása a terhesség kimenetelére
A természetes immunrendszer molekuláris komponenseinek (CD14, Toll like receptorok) vizsgálata autoimmun (polymyositises-dermatomyositises) és atherosclerosisos betegekben.
A termesztett búza diploid őseinek molekuláris citogenetikai elemzése: pachytén- és fiber-FISH
A termesztett gombák Trichoderma által okozott zöldpenészes betegsége genomikai megközelítésben
A termikus és humán komfort viszonyok városon belüli eloszlásának klimatológiai elemzése és előrejelzése
A termo-higro-mechanika (THM) elméleti vizsgálata és alkalmazása hőérzékeny-higroszkopos, szálerősítésű kompozitokhoz; az eredmények felhasználása gépjárműszerkezetekben
A terrorizmus elleni fellépés eszközrendszerének fejlődése, különös tekintettel a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre
A tértapasztalat esztétikai, történeti és társadalmi koncepciói a 20. században
A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a nyugat-dunántúli régióban
A terület- és településfejlesztés önkormányzati kérdései társadalomföldrajzi megközelítésben
A területfejlesztés és a határmenti együttműködés kapcsolata a Duna-Dráva-Száva Eurorégió térségében
A területhasználat hatása a talajtakaró szerves széntelítettségére
A területhasználat változásának okai és következményei a Balaton északi vízgyűjtőjén
A területi gazdasági folyamatok hosszú távú előrejelzése: regionális modell építése magyarországi adatokon
A területi tőke és az innovációs miliő szerepe a közép-kelet-európai regionális központok fejlődésében
A területiség szerepe az egészségügyi egyenlőtlenségek kialakulásában Magyarországon
A területpolitikai döntések hatása a települések népességtartó képességére
A testedzés hatása a DNS metilációjára különböző szervekben
A testhőmérsékleti eltérések jelentősége akut pankreatitiszben
A testreprezentáció fejlődése
A tesztoszteron indukálta hem-oxigenáz reguláció patkány modellben
A TGFß hatásmechanizmusai, TGFß rezisztencia háttere a daganat növekedésében és terápiás válaszában
A thébai nekropolisz változásai: a thébai Nyugati Part régészeti és epigráfiai kutatása
A thoracalis epidurális és a szisztémás analgéza összehasonlítása a súlyos akut pancreatitis kezelésében. Kísérletes és klinikai vizsgálatok
A thrombocyta mint gyulladásos sejt
A thrombocyták physiológiás és pathophysiológiás szerepének vizsgálata kardiovaszkuláris megbetegedésekben
A thrombospondin-1 endotéliumban betöltött élettani szerepének szabályozása egy újonnan leírt foszforiláció által
A thromboticus microangiopathiák etiopathogenezisének vizsgálata
A thymosin beta-4 szerkezeti adaptációja különböző partnereihez
A tibeto-mongol buddhizmus szótárai
A TIMAP-PP1 komplex szabályozó szerepe a PKC és endotelin útvonal csomópontjában
A tímusz öregedésért felelős molekuláris mechanizmusok azonosítása
A tiokarbamid dioxid reakcióinak kinetikája és mechanizmusa: Hogyan befolyásolja az öregedés a tiokarbamid dioxid oxidációs és/vagy redukciós sajátságait?
A tioredoxin és glutation rendszerek és a CARS2 rendszer együttműködése a fehérje poliszulfidáció szabályozásában
A Tisza néprajza
A Tiszai-főegység permokarbon–triász fejlődéstörténete: a keleti Pannon-medence és az Erdélyi-középhegység korrelációja
A tisztességes eljárás nyelvi aspektusai. A jogi nyelv hatása a joghoz való hozzáférés érvényesülésére
A titin izoformák poszttranszlációs módosulásai a perinatális diasztolés diszfunkcióban
A titin óriás izomfehérje in situ szerkezete és mechanikája
A Tks állványfehérjék szerepének vizsgálata az EGF jelpályában
A Tks állványfehérjék szerepének vizsgálata az EGF jelpályában
A Tks4/HOFI fehérje tumor mikrokörnyezet szabályozásában betöltött szerepének vizsgálata
A TLR aktivációs folyamatok jellegzetességeinek és funkcionális hatásainak vizsgálata keratinocitákban
A többfajú növényi invázió hatása a lokális és táji szintű diverzitásra
A többnyelvűség megnyilvánulásai finnugor nyelvű közösségekben
A többszintű kormányzás új formái az Európai Unióban és Magyarországon
A többszörös intelligenciák elméletének és pedagógiai alkalmazásainak lehetséges kontextusai
A TOBEC módszer alkalmazhatóságának vizsgálata a tenyésztojások szelekciójában, a tojások keltethetőségének, a naposcsibék életképességének és a brojlerek vágóminőségének javítása érdekében
A tojáshéjpigmentek szerkezeti funkciójának és antioxidáns szerepüknek kísérletes vizsgálata vadon élő madaraknál
A tojásösszetétel, a keltethetőség, valamint a kikelő madarak fejlődése és termelése közötti összefüggések in vivo vizsgálata komputer tomográffal kettőshasznosítású tyúk genotípusokban (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
A toll-like receptor homológ CD180 molekula szerepe a B-sejt alcsoportok aktivációjában valamint a természetes és patológiás autoantitest termelésben szisztémás sclerosisban
A tömeg. Kulturális jelentéstulajdonítások, 1920/2020
A török hódoltság művelődéstörténetének kutatása
A történeti Abaúj, Torna, Zemplén megye társadalma a 19. század második felében. Mikroszintű regionális történeti-szociológiai vizsgálat
A TÖRTÉNETI PÁLYA SZEREPE A NEMZETI CSOPORT IDENTITÁS KONSTRUKCIÓJÁBAN
A TÖRTÉNETI PÁLYA SZEREPE A NEMZETI CSOPORT IDENTITÁS KONSTRUKCIÓJÁBAN
A történeti ruszisztika historiográfiájának alapkutatásai
A történetírás új tendenciái a rendszerváltás után Kelet-Európában.A kelet-európai történelem néhány kérdésének új megvilágítása (18-20. század).
A TPPP/p25 elősegíti a tubulin acetylációját a hiszton deacetiláz 6 gátlása révén
A TPPP/p25 elősegíti a tubulin acetylációját a hiszton deacetiláz 6 gátlása révén
A TPPP/p25 lehetséges szerepe a multifunkcionális mikrotubuláris hálózat ultrastruktúrájának szabályozásában
A tragikum és a komikum értelmezése az antik drámában
A transz-rezveratrol és rokonvegyületek vizsgálata BioAréna-rendszerben
A transzferábilis vízmodel finomhangolása és alkalmazása
A transzkripciós zaj, mint alternatív mutátor fenotípus rendszerbiológiai elemzése nagy mennyiségű szekvenálási adaton
A transzkriptom szerveződési alapelvei: vírus modelleket alkalmazó integrált tanulmány
A transzmembrán jelátvitel integrált szabályozása: Ca2+-, K+-csatornák és interleukin-receptorok közötti interakciók
A tranziens kifelé haladó áram szerepe a kamrai repolarizációban emlős szívizmon.
A TRESK és TASK K2P csatornák molekuláris partnerei, szabályozása és fiziológiás funkciói
A trianoni békeszerződés földrajzi nézőpontjai
A trianoni Magyarország tradíció és modernitás határán – A Horthy-korszak történeti kézikönyve
A triász végi kihalás és környezetváltozások oknyomozó vizsgálata
A triász zátonyok fejlődése a Tethys északi peremén
A triptofán-hidroxiláz-2 gén polimorfizmusainak pszichogenetikai és molekuláris biológiai vizsgálata
A trombolízis endogén modulációja
A tromboxán receptorok jelátviteli folyamatai érsimaizomban.
A trombus mátrix proteolitikus lebontása: új célpontok és eszközök a trombolízis területén
A troposzféra és az ionoszféra közötti elektrodinamikai csatolás tanulmányozása villámok ELF sugárzása révén
A troposzféra és az ionoszféra közötti elektrodinamikai csatolás tanulmányozása villámok ELF sugárzása révén
A TRPA1 receptor szerepének vizsgálata pikkelysömörben
A TRPM4 ioncsatorna elektrofiziológiai szerepének vizsgálata emlősszíven
A TRPV1 kapszaicin receptor és szenzoros neuropeptid receptorok szerepének vizsgálata krónikus légúti gyulladás modellekben
A TRPV1 kapszaicin receptor által közvetített nocicepció és antinocicepció mechanizmusa és farmakológiai befolyásolása
A TTRAP adaptor molekula szerepének vizsgálata a TGF-beta ligand család szignalizációs mechanizmusában (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
A tuberculosis paleoepidemiológiája
A TUBULIN POLIMERIZÁCIÓT PROMÓTÁLÓ PROTEIN (TPPP/p25) SZEREPE AZ IDEGRENDSZER SEJTVÉDŐ FOLYAMATAIBAN, AZ AUTOFÁGIÁBAN, A PROTEASZÓMA ÉS AGGRESZÓMA RENDSZEREKBEN Egy peptidomimetikus foldamer, mint lehetséges szinukleinopátia elleni gyógyszermolekula
A tudásszerző képesség kritériumorientált fejlesztése tantárgyi tartalmakkal
A tudástársadalom és a magyar vidékfejlődés
A tudástársadalom és a magyar vidékfejlodés. A vidék jelenkori helyzete: társadalom, mezogazdaság, vidékképek, civil élet
A tudatosság tudományos megértése felé (a szerződés megszűnt)
A tüdő újranyílási folyamatai: a struktúra, mechanika és akusztika összefüggései
A tudomány fogalmának változásai és a tanult mágia a középkor Nyugat- és Közép-Európájában: forrásfeltáró kutatómunka Learned Magic and its Readers in Central Europe című doktori disszertációm könyvformában való publikálása céljából a Pennsylvania St
A tudomány határai
A tudomány határai
A tudomány morális és társadalmi dimenziói
A tudomány társadalmi szerkezetének változásai
A tudományos tudás áramlásának mintázatai Magyarországon, 1770-1830
A tudománytörténet természetfilozófiai dimenziója
A tudománytörténet-írás és a tudományfilozófia perspektívái
A tumor korai kiújulásának kimutatása keringő tumor DNS-metilómmal korai stádiumú tüdőrákos betegek esetében
A tumor-indukált lymphangiogenezis mechanizma és gátlásának lehetőségei humán nem-kissejtes tüdőrákban
A tumorsejtek szabályozási zavarai - a diagnosis és a terápia alapja
A tünetmentes pikkelysömörös bőr kóros extracelluláris mátrix kifejeződésének szerepe a betegség pathomechanizmusában
A tünetmentes pikkelysömörös bőr pathológiás elváltozásainak szerepe a betegség fenotípusának megjelenésében
A turbulencia hatásai a balatoni zooplankton szerkezetére és funkciójára
A vállalati bűnözés jellemzőinek megértése: elméleti megfontolások és empirikus kutatás eredményei alapján
A vállalati megújhódás vizsgálata innováció- és terméktratégiai nézőpontokból
A vállalati növekedés mozgatói, forrásai és céljai a piacgazdasági átalakulást követő időszakban
A vállalati termelékenység átterjedése a termékszintű külkereskedelemben
A vállalatok finanszírozási rendszere vizsgálatának módszertani kérdései, különös tekintettel az agrárgazdaság termelési folyamatainak sajátosságaira
A vállalatok különbözőségének szerepe a hatékonyság és a külkereskedelmi teljesítmény alakulásában
A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának tendenciái Magyarországon
A vallás emlékei népzenei archívumokban
A vallások és az egyházak szerepe az egyesült Európában
A Valós Analízis Dinamikai és Geometriai Mértékelméleti Vonatkozásai
A valószínűség, a kauzalitás és a kontextualitás alapjainak újragondolása: alkalmazások a fizikában és azon túl
A változás mechanizmusai a pszichoterápiás folyamatban: személyes kapcsolati mintázatok és a szelf-ágencia kifejezésének változása
A változó mezőgazdaság hatása termesztett növényeink természetes megporzó rovarnépességeire
A változó nemzetközi rend és hatása a "tágabb Európára"
A vanilloid receptor-1 (TRPV1) szerepe a bőr biológiai folyamatainak szabályozásában fiziológiás és patológiás állapotokban
A város peremén. (A rozsdaövezet múltja és jelene Budapesten)"
A városfejlődés geológiai tényezői Budapesten - Urbángeológiai tanulmányok
A városi felszíngeometria (épületek és fás növényzet) klimatológiai célú felmérése
A városi hősziget probléma új módszertani közelítései
A városi kultúra és a fesztiválok - a városi nyilvánosság átstrukturálódása
A városi zöldterületek multidimenzionális földrajzi értékelése a fenntartható várostervezés keretében
A városklíma és a klímaváltozás extrém időjárásra gyakorolt együttes hatásának modellezése
A városrehabilitáció társadalmi hatásai
A várostervezés szociológiája - várostervezés és társadalom
A várpalotai neogén medence középső-miocén képződményeinek vizsgálata
A Varsói Szerződés keretében megvalósuló katonai és hadiipari együttműködés története 1955-1991
A vascularis rendszer vizsgálata korszerű képalkotó módszerekkel (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
A vasnál nehezebb elemek eredete
A vastagbél epithelialis barrier és mucus közötti interakció szerepe az irritábilis bél szindróma patogenezisében
A vatikáni Ostpolitik és Magyarország: szentszéki stratégiák Közép-Európában 1944–1964 között
A vázizom endokannabinoid rendszer szerepének vizsgálata egészséges és kóros körülmények között
A vázizom endokannabinoid rendszer szerepének vizsgálata egészséges és kóros körülmények között
A vázizom, valamint az artériás és a vénás kiserek iszkémiás és iszkémia-reperfúziós károsodása. Az oxidatív stressz szerepe
A vázizom, valamint az artériás és a vénás kiserek iszkémiás és iszkémia-reperfúziós károsodása. Az oxidatív stressz szerepe
A védekezésben szerepet játszó főbb hormonok szerepének vizsgálata paradicsomnövények vörös fény-indukálta mikrobiális kórokozókkal szembeni rezisztenciájának kialakításában
A vedlés zsír anyagcseréjének komplex vizsgálata tojótyúkban
A végeselem-módszer alkalmazása mérnöki szimulációkban
A végstádiumú vesebetegek generalizált atherosclerosisának okai és kezelése: a hyperhomocysteinaemia és a n-3 zsírsavak szerepe
A végtagi vénás adaptáció mechanizmusai tartós orthosztatikus és inverz-orthosztatikus gravitációs terheléshez egészséges és kórós körülmények között
A vékonybél autotranszplantációt megelőző ischémiás prekondícionálás pathomechamizmusának vizsgálata kísérletes modellben
A vékonybél ischémiás tolerenciájának vizsgálata kísérletes vékonybél transzplantáció során
A vékonybél ischémiás tolerenciájának vizsgálata kísérletes vékonybél transzplantáció során
A veleszületett dongaláb pathogenezisének kutatása
A veleszületett dongaláb rotációs komponenseinek vizsgálata
A veleszületett immunitás hatásainak vizsgálata immunmediált bélbetegségekben
A veleszületett immunitás új elemének, a sokmagvú óriás vérsejtnek a jellemzése
A veleszületett immunrendszer genetikai variáns-kombinációinak kapcsolata rosszindulatú vérképzőszervi kórképek kialakulásával és lefolyásával
A ventrális pallidum szerepe Pavlovi kondiconálásban
A véralvadás XIII-as faktora
A véralvadás XIII-as faktora szubsztrátjaként szolgáló, illetve a XIII-as faktort gátló peptidek és peptid analógok szintézise és hatásuknak a vizsgálata
A véralvadás XIII-as faktora: strukturális és funkcionális vonatkozások, jelentősége különböző kórképekben
A vérsejtképzés és a veleszületett immunitás funkcionális genomikai analízise Drosophilában
A vérsejtkompartmentumok és a sejt közvetítette immunitás génexpresszió mintázatának analízise Drosophila melanogasterben
A versengő magatartás mintázatai fejlődéslélektani és szocio-kulturális megközelítésben: az egyén és a társadalom kölcsönhatásai
A verseny szerepe és felfogása Magyarországon
A versenyképesség növelésének lehetőségei az Észak-magyarországi Régióban
A versenyképesség növelésének stratégiája a gyümölcságazatban az EU-ba lépés után
A versenysport rövid- és hosszútávú kardiovaszkuláris hatásainak experimentális és klinikai vizsgálata
A Vértes és előtereinek szerkezetfejlődése és annak kapcsolata a kainozoos üledékképződéssel és ősföldrajzzal
A vesetranszplantáció során kialakuló iszkémia/reperfúziós károsodás csökkentésének új lehetőségei
A vészkorszak “alulnézetben” – zsidók és nem zsidók huszadik századi együttélésének emlékezete, különös tekintettel a soára
A vetésforgók növényösszetételének hatása a főbb növényi tápelemek talajban lejátszódó forgalmára és a talaj kémhatására
A vetőmag kezelési lehetőségei ökológiai gazdálkodásban
A Vetus et Novum Testamentum jogi relevanciája. Párhuzamok jogi kultúránk zsidó-keresztény és római jogi gyökerei között
A vidéki dzsentrifikáció szerepe a településfejlesztésben
A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon - szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában
A vigilancia és a figyelem elektrofiziológiai korrelátumainak transzlációs vizsgálata és neuromodulációja patkányokban és nem-humán főemlősökben
A világ korongatka (Uropodina) nemei
A világ nyelvi képe a kognitív nyelvtudományi paradigma tükrében
A világgazdaság térbeli szerveződése: a globális és a lokális térbeli folyamatok összefüggései
A Villányi-termálkarszt komplex hidraulikai és geokémiai feldolgozása
A virális epitópok evolúciója az immunológiai hasonlóság szemszögéből
A virtuális glóbusz, mint a tematikus kartográfia új médiuma
A vírusrendszertan megújítása a metagenomika korában
A vírusrendszertan megújítása a metagenomika korában
A vírustünetek kialakulásáért felelős növényi faktorok molekuláris azonosítása
A visegrádi együttműködés múltja, jelene, buktatói és perspektívái
A visegrádi együttműködés múltja, jelene, buktatói és perspektívái
A Visegrádi Országok Fejlődésbiológiai Társaságának (V4SDB) nyári iskolája
A viselkedési addikciók integratív szemléletű kutatása
A víz alatti mozgás mechanikája és idegi szabályozása
A víz és a széndioxid eredete a Budapest környéki termális karsztvizekben
A vízalatti fény minősége és a fototróf mikroroganizmusok: mit okoz a „vörös eltolódás”?
A vízkor és a hőtranszportfolyamatok együttes numerikus vizsgálata szintetikus felszínalatti vízáramlási modellektől a Budai Termálkarszt rendszerig
A vízleadási folyamat anyagspecifikus paramétereinek kutatása egyes élelmiszer/takarmány alapanyagok mesterséges szárításának intenzifikálása céljából
A vízmolekula klasszikus modelljének alkalmazása
A vizuális arcfelismerés és az olfaktoros információ feldolgozásának cross-modális szenzoros interakciója
A vizuális figyelmi gátlás idegrendszeri folyamatai
A vizuális figyelmi szelekció plaszticitása
A Volga-vidéki finnugor nyelvek tipológiai adatbázisa
A Volta konferencia a prózai színházról 1934-ben – A színház emblematikus pillanata: a kultúra és a politika, az értelmiségiek és a hatalom kapcsolata
A von Willebrand faktor aktivitásának mérése nagy nyíróerejű fizikai aktiválás révén
A Von Willebrand Faktor multimer- és konformáció függő aktivitása és a vascularis haematologia
A vonulási viselkedés anyai programozása
A weberi vezetők visszatérése: a plebiszciter vezérdemokrácia, mint a kortárs politikai trendek megismerésének eszköze
A WFIKKN fehérjék és a miosztatin, GDF11 közötti kölcsönhatás jellemzése
A WFIKKN fehérjék és a miosztatin, GDF11 közötti kölcsönhatás jellemzése
A WFIKKN1 és WFIKKN2 fehérjék biológiai szerepe és hatásmechanizmusa
A White Lady burgonyafajta - Solanum demissum eredetű - fitoftóra rezisztenciájának vizsgálata molekuláris markerek és kapcsoltsági térkép segítségével
A xenobiotikum anyagcsere oxidatív stressz okozta megváltozásának megelőzése sertés bél- és májsejt ko-kultúra modellen
A XIII-as faktor A alegysége immunhisztokémiai kimutatásának dermatopatológiai hasznosítása és értékelése
A XIII-as faktor és egyéb fibrinolízis regulátorok szerepe a trombolitikus terápia kimenetelében iszkémiás stroke-on átesett betegekben
A XIII-as faktor, trombin generáció és fibrinolízis vizsgálata krónikus inflammatórikus megbetegedésekben
A XIII-as véralvadási faktor A és B alegységének kapcsolódásáért felelős struktúrális elemek azonosítása a B alegységben
A XIII-as véralvadási faktor B alegységének molekuláris és celluláris kölcsönhatásai
A XIX. századi magyar irodalom és művelődéstörténet elfeledett forrásai (Digitális szöveggyűjtemény)
A XVII. századi magyar vers repertóriuma
A XVIII-XIX. századi magyar közköltészet kutatása II.
A XVIII. századi irodalom stílustörténeti alapfogalmairól
A XXI. századra várható hidroklimatológiai változások és bizonytalanságainak elemzése éghajlati és hidrológiai modellek összekapcsolásával
A zágrábi mise-rítus repertoárjának változásai a XIV-től a XVIII. századig
A zágrábi mise-rítus repertoárjának változásai a XIV-től a XVIII. századig
A zamárdi avar kori temető
A ZAP-70 kináz szerepének vizsgálata egy rheumatoid arthritis modell patogenezisében
A zenei élmények mint módosult tudatállapot vizsgálata és összehasonlítása a transzállapot egyéb formáival
A Zipser Willkür (Szepesi jog) 13 kéziratának összehasonlító elemzése és fordítása
A zöldalgák áramtermelésének hatékonyságát fokozó fotoszintetikus folyamatok feltárása
A zöldkémia eszköztárának alkalmazása és fejlesztése - szerves foszforkémiai reakciók megvalósítása környezetbarát körülmények között
A zsírsavak allometrikus eloszlásának vizsgálata emlős és madár fajok szöveti foszfolipidjeiben
A β-arresztinek szerepének feltérképezése a nem receptor fehérjék szabályozásában
A “hiányzó örökletesség” problémája: a poligénes emlőrákhajlam új elemeinek azonosítása
A “hibridizáció” jelensége a nemzetközi büntetőjogi normák alkalmazása során
A “mikroemlős” S. pombe hősokkválaszának vizsgálata: egy új, dajkafehérje modulátor gyógyszerjelöltek vizsgálatára alkalmas sejtes modell fejlesztése.
A „jégre tett” strasshofi deportáltak. A magyar-zsidó kényszermunka története és emlékezete Bécsben és környékén 1944-1945-ben
A „mediális ágencia” eszméjének transzkulturális megmérettetése
A „sensus communis” hagyománya a magyar gondolkodásban: A filozófia és a nyilvánosság tere; nyilvános filozófia, nemzeti filozófia, nemzetkarakterológia
ABC fehérjék szerepe különböző érettségű őssejtpopulációkon: a humán pluripotencia naív és primed állapotának és a hippokampális idegi progenitor sejtek vizsgálata
ABC transzporter fehérje expresszió szabályozása emberi pluripotens őssejtekben és a differenciálódás során
ABC transzporterek fiziológiás szerepkörökben
ABC transzporterek rövid és hosszútávú regulációja metabolikus stresszek hatására
ABC transzporterek vizsgálata emberi őssejtekben és a sejt-differenciálódás során
ABCC6, a kötőszöveti meszesedés kulcs-szereplője
Aberráns fehérje-fehérje kölcsönhatások szerepe a neurodegenerációban
Abhd4 szerin-hidroláz, az endokannabinoid rendszer ismeretlen elemének molekuláris, anatómiai és funkcionális jellemzése a fejlődő agykéregben
Abiotikus környezeti tényezők hatása a búza betegség ellenállóságára
Abiotikus stresszben szerepet játszó fehérjék azonosítása árpában
Abiotikus stresszhatások okozta káros változások vizsgálata és csökkentésének lehetőségei gyümölcs- és dísznövények in vitro szaporítása során
Abiotikus stressztényezők hatása a kukorica (Zea mays L.) anyagcseréjére és egyedfejlődésére
Abiotikus tényezők szerepe a felvehető nyomelem-tartalom alakításában, ártéri ökotópok esetében
Aboralis pótgyomor prospektív randomizált összehasonlítása hagyományos orális pótgyomorral totális gastrectomia után
Absztrakt automaták és formális nyelvek
Acél Zsolt: Orpheus éneke
Acélkeretek és szerkezeti kapcsolataik elmozdulás-képességei. Kísérleti és numerikus vizsgálatok.
Acélok karbidkiválási folyamatainak vizsgálata; a szemcsehatárok és szemcseorientáció szerepe
Acélszerkezetek méretezése virtuális kísérletek alapján
Acetilcholin-receptor elleni autoantitestek vizsgálata és pathogenetikai szerepük meghatározása Sjögren syndromában
Acetolaktát-szintetáz (ALS) enzim inhibitor érzékenységének vizsgálata Sonchus arvensis populációkban
ACM Digital Library
AcrB homológ membrán transzporterek vizsgálata (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
AD FONTES: a magyar egyházzene története, elmélete és gyakorlata
Ad hominem -- Modern filozófiai szakkönyvtár
ADA2 tartalmú hiszton acetiltranszferáz komplexek szerepe a génműködés szabályozásában
Adalékanyagok hatása a hulladékhasznosítás szempontjából fontos hőbomlási folyamatokban
Adalékok a magyarországi, 19-20. századi művészet történetéhez. Egy több generációs művészcsalád levéltári hagyatékának és művészi munkásságának tükrében.
Adalékok az Árpád-kori művészet történetéhez. I.
Adaptáció, koevolúció és stabilitás a gazda-költésparazita kapcsolatokban
Adaptív és maladaptív jelátviteli mechanizmusok vizsgálata humán és emlôs szívben és agyszövetben
Adaptív klaszteranalízis strukturális átalakulások közben detektált zajeseményekre
Adaptív ökológia változó környezetben
Adatalapú problémák módszertani megoldása mélytanulással multimédia és pénzügy területén
Adatbiztonság és adatvédelem a mindent átható számítógépes technológia világában
Adatkezelésre alkalmas kristályos és üveges rendszerek vizsgálata és optimalizálása
Adatok a régi szlavóniai viseletről - egy 1967-68-as terepmunka eredményeinek feldolgozása
Adatok Nyugat-Magyarország kora bronzkori történetéhez
Adatszerkezet a kognitív szemantikai elméletekben
Adattár a magyarországi tárgykultura történetéhez (16–19. század)
Adattípusok integrációja a diskurzusjelölők kutatásában
Adattól az elméletig: csapatsportok dinamikájának elemzése
Addiktív Zavarok Budapesti Longitudinális Vizsgálata: Protektív- és rizikófaktorok az addikciós folyamatok hátterében
Addiktológiai problémák az általános populációban: a trendek nyomonkövetése és az alkalmazott módszertan megújítása
Additív és multiplikatív számelmélet
Additív gyártástechnológiával gyártott 3D erősítő struktúrájú vázszerkezet inzertként történő alkalmazásának elemzése fröccsöntött polimer kompozitokban
Additív problémák
Additiv problemak es Fourier analizis
Additív számelméleti problémák pozitív karakterisztikában
Adenovírusok és egyéb vírusok diverzitásának vizsgálata gerinces állatokban
Adenozin által okozott T limfocita diszfunkció szepszisben
Adiabatikus kontroll a kvantumoptikában és a kvantuminformatikában
Adipocitokinek hatása a HDL mennyiségére és funkciójára az atherosclerosis szempontjából veszélyeztetett betegcsoportokban
Adóráták és korrupció hatásai a munkaerőpiac látható valamint rejtett szegmenseire és az adóbevételekre (Keresztmetszeti és idősoros elemzések 28 OECD és 24 átmeneti ország mintája alapján)
Adszorpciós és katalitikus vizsgálatok DRIFT spektroszkópiai módszerrel
Adszorpciós/adhéziós kölcsönhatások jellemzése polarizációs reflektometria interferencia spektroszkópiával
Affektív prozódia éberen és hipnózisban: összehasonlító vizsgálatok
Affektivitás, fantázia, emlékezet: nem-intencionális tudatformák Kanttól a fenomenológiáig
Afrotropikus csupaszemlegyek (Diptera, Pipunculidae) taxonómiai és faunisztikai kutatása
Afrotropikus legyek (Diptera) taxonómiai kutatása
Ágazati innovációs és termelési rendszerek egy nyitott, átalakuló gazdaságban: A járműipar, az elektronika és a távközlési berendezésgyártás esete Magyarországon
Agrár-ökoszisztéma szolgáltatások értékelése részvételi technikák alkalmazásával
Agrin, a novel basement membrane component in human and rat liver, accumulates in cirrhosis and hepatocellular carcinoma
Agroökológiai tényezők hatása az őszi búza (Triticum aestivum L.) termés minőségére és szermaradvány tartalmára
Agrotechnikai és abiotikus tényezők hatása a magyarországi szója- és olajtök-vetések gyomnövényzetére
Agrotechnikai és abiotikus tényezők hatása a magyarországi szója- és olajtök-vetések gyomnövényzetére
Agy-gép interfészek támogatása gépi tanulással
Agy-gép interfészek új perspektívában: a neocortex egyidejű vizsgálata nagy sűrűségű mikroelektród rendszerekkel és kétfoton mikroszkópiával
Agyi görcsaktivitás, citokin szekréció és lokális transz-endotheliális, aktivált T-lymphocyta invázió összefüggésé-nek vizsgálata patkány telencephalon és diencephalon struktúrákban
Agyi hypoperfúzió korai stádiumának jellemzése patkányban
Agyi receptor-rendszerek vizsgálata neurológiai kórképekben: speciális és hagyományos autoradiográfiás módszerek alkalmazása Parkinson-kórban, Alzheimer-kórban és az öregedés során
Agykérgi funkcionális kapcsolatok érése serdülőknél a csontkor függvényében
Agykérgi idegsejtek csoportosítása nagy téri felbontással regisztrált kétdimenziós akciós potenciál hullámformájuk alapján
Agykérgi kúszó depolarizáció az ischemiás patkányagyban: Öregedéssel összefüggő változások, és a kapcsolódó hemodinamikai válaszok mechanizmusai
Agykérgi szinkron populációs aktivitás vizsgálata epilepsziás és nem epilepsziás tumoros betegekben.
Agykérgi szinkronizációs folyamatok kölcsönhatása a szenzoros információ feldolgozással
Agytumorok kezelése hipoxiás sejtekre célzottan ható génterápiás módszerekkel egér tumor modellen
Akadémiai nagyszótár
Akadémiatörténeti kutatások
Akarológia: a taxonómiától a biológiai védekezésig
Akítv részvétel az Európai és Amerikai Aritmológiai Társaságok 2022. éves kongresszusain
Aktin-szabályozó fehérjék molekuláris organizációja hippokampális idegsejtekben, különös tekintettel az idegi plaszticitás szabályozásában betöltött szerepükre
Aktinoida vegyületek vizsgálata kvantumkémiai számításokkal
Aktív és passzív áramlásszabályozás vizsgálata numerikus szimuláció és áramlástani mérések útján
Aktív részvétel a világ vezető aritmológiai tudományos kongresszusain
Aktív részvétel az Európai és az Amerikai Aritmológiai Társaságok 2022 éves kongresszusain
Aktiváció és konformációváltozás: az antitrombin III és a véralvadás XIII-as faktorának "A" alegysége
Aktiválási paraméterek és izokinetikus összefüggések alkalmazása szerves vegyületek reakciókészségének értékelésében, a szubsztituenshatás és oldószerhatás szétválasztásában.
Aktivált T-limfociták, dendritikus sejtek és immunreguláló mechanizmusok kimutatása melanómás és fej-nyaki daganatos betegek őrszemnyirokcsomóiban - klinikai jelentőség és immunterápiai vonatkozások
Aktivitás- és információfüggő szinaptikus plaszticitás in vitro neuronhálózatokban
Aktuálási elvek mozgó 3D mikroszerkezetekben
Aktuális magyar alapkutatások - Sorozat az Élet és Tudomány hetilapban
Akusztikai célú anyagok dinamikai tulajdonságainak kutatása
Akusztikus kavitáció és reakciókinetika: GPU programozás és gépi tanulás szerepe szonokémiai reaktorok felskálázásában
Akusztikus kavitáció szabályozása megerősítéses tanulással
Akut leukémia mikro-RNS és metabolomikus profiljának tanulmányozása transzlációs medicina módszereivel a betegség klinikai és biológiai tulajdonságainak összefüggésében
Akut leukémiák liquor biomarkereinek vizsgálata
Al és Ti alapú tömbi amorf és nanoszerkezetű kompozitok előállítása és vizsgálata
Al és Ti alapú tömbi amorf és nanoszerkezetű kompozitok előállítása és vizsgálata
al-Marqab kutatási program - a történeti források
Alacsony dimenziójú nanoanyagok szerves molekulák optikai érzékelésére folyadék és gáz határfelületeken
Alacsony dimenziós kombinatorika
Alacsony dimenziós kvantumtérelméleti modellek vizsgálata
Alacsony dimenziós topológia
Alacsony fermentálható szénhidrát tartalmú (FODMAP) tönkölybúza vonalak fejlesztése modern és klasszikus kutatási módszerekkel
Alacsony hátterű nukleáris asztrofizikai mérések
Alacsony hőmérsékleti stressztolerancia és antioxidáns aktivitás közti kapcsolat vizsgálata gabonaféléknél
Alacsony immunreaktivitású alakor genotípusok immunanalitikai vizsgálata és reológiai jellemzése
Alacsony károsanyag kibocsátású égő fejlesztése korszerű folyékony tüzelőanyagokra
Alacsony képzettségűek foglalkoztatása Magyarországon
Alacsony sűrűségű faanyag fiziko-mechanikai és felületfizikai tulajdonságainak komplex elemzése
Alacsony végzettségű roma és nem-roma nők gyermekvállalása a hátrányos helyzetű térségekben
Alacsonydimenziós anyagok kémiai módosítása és spektroszkópiája
Alacsonydimenziós anyagok spektroszkópiai vizsgálata
Alacsonydimenziós kvantumtérelméletek vizsgálata
Alacsonyhőmérsékletű és erősen csatolt plazmák modellezése és szimulációja
Alacsonyhőmérsékletű és erősen csatolt plazmák modellezése és szimulációja
Alacsonyhőmérsékletű és erősen csatolt plazmák modellezése és szimulációja
Alacsonyhőmérsékletű és erősen csatolt plazmák modellezése és szimulációja
Alagutazó mágneses ellenállás (TMR) ferromágneses/szigetelő nanoszerkezetekben
Alagúthatás újonnan előállítandó hidroxikarbénekben
Alagúthatás újonnan előállítandó hidroxikarbénekben
Alakfejlődés és az egyensúly geometriája
Alakhoz kapcsolódó új jelenségek az atommagban
Alakzatkutatás
Alakzatok lineáris deformációinak becslése és orvosi alkalmazásai
Alap- és gerjesztett állapotban lejátszódó kémiai reakciók elméleti vizsgálata
Alapkutatás a hazai Duna-ártér és Dráva-mellék erdeinek összehasonlító-cönológiai vizsgálatához, tekintettel a térség természetvédelmi célú rekonstrukciójára
Alapkutatások a fizika magyarországi története körében
Alapkutatások a kémia magyarországi története körében
Alapkutatások a magyar közegészségügy történetéből
Alapkutatások a tudománytörténet és a művelődéstörténet határterületein
Alapkutatások az orvostudomány és gyógyszerészet magyarországi története köréből
Alapkutatóink
Alapvető kölcsönhatások és egzotikus magállapotok vizsgálata lézerekkel és részecske nyalábokkal
Alapvető numerikus reprezentációk működése és sérüléseik
Alapvető numerikus reprezentációk működése és sérüléseik
Alapvető szimmetriák vizsgálata antiprotonokkal
Albánia edényes flórájának kritikai revíziója
Album amicorumok magyarországi bejegyzőinek adatbázisa
Alexandros és a barbár nők találkozása az ókori és a kora középkori görög és latin nyelvű forrásokban
Alfa-hélix és béta-hordó fehérjék membránba ágyazódása
Alföld-kutatás II.: A Kiskunság - a Duna-Tisza köze déli része - nyelvi-nyelvföldrajzi vizsgálata, különös tekintettel a nyelvjárásszigetekre, a kun szubsztrátumra és a szóföldrajzi eltérésekre
Alföldi András tudományos éltműve
Alga alapú biomassza gazdaságos előállítása és megújuló energetikai hasznosítása
Algebra és algoritmusok
Algebra és algoritmusok
Algebra és számítások
Algebra- és műveletosztályok
Algebrai és komputer-algebrai témák
Algebrai Geometria
Algebrai geometria és határterületei
Algebrai geometria és határterületei
Algebrai invariánsok és számítási problémák
Algebrai logika; relativitáselmélet logikai struktúrájának vizsgálata
Algebrai logika; relativitáselmélet logikai struktúrájának vizsgálata
Algebrai logika; relativitáselmélet logikai strukturájának vizsgálata
Algebrai módszerek a bonyolultságelméletben
Algebrai módszerek a Galois-geometriában
Algebrai módszerek differenciálegyenletek alkalmazásához
Algebrai modszerek kvantumterelmeleti modellekben
Algebrai struktúrák és algoritmusok
Algebrai struktúrák és fixpont műveletek a számítástudományban
Algebrai struktúrák és rendezett halmazok
Algebrai strukturak kohomologia- es deformacioelmelete
Algebrai szingularitások topológiai tulajdonságai
Algebrai vizsgálatok gyűrűelméleti módszerekkel
Algebrák és kísérőstruktúráik
Algebrák és osztályaik: struktúra és bonyolultság
Algebrák és relációs struktúrák
Algebrák, varietások és algoritmusok
Algebraosztályok és klónok
Algebraosztályok és klónok
Algoritmikus játékelmélet párosítási és cserepiacokon
Algoritmikus számelmélet és alkalmazásai a kriptográfiában
Aliciklusos beta-aminosavak új felhasználási lehet?ségei: enantioszelektív átalakítások, kombinatorikus kémia, foldamer szintézis
Aliciklusos β-aminosavak szelektív funkcionalizálása
Alkáliföldém-titanát alapú fotokatalizátorok: előállítás, stabilitás és környezeti alkalmazások
Alkalmazásorientált Fuzzy szabály-interpolációs módszerek
Alkalmazkodási stratégiák a vidék gazdaságában
Alkalmazkodóképesség és helyi identitás vidéken
Alkalmazott algoritmusok nagyméretű feladatokra
Alkalmazott faggyú-immunbiológia - Új szemlélet a gyulladásos bőrbetegségek hátterének tisztázásához és eredményes kezeléséhez
Alkalmazott matematikai módszerek a geodéziában
Alkalmazott tudástér-elmélet
Alkaloidszármazékok szintézise
Alkotmány- és jogtörténeti kutatások. 1790-1949
Alkotmányjogi kérdések a munkajogban
Állam és egyházpolitika 1945 és 1956 között
Állam és társadalom viszonya a 19. századi magyar politikai kultúrában
Államelvű fordulat a piac gazdasági szabályozásában
Államhatalom és politikai sajtó Magyarországon (1861-1875)
Állami beavatkozások és fejlesztői tevékenységek hatása hátrányos helyzetű roma közösségekre
Állami beavatkozások és fejlesztői tevékenységek hatása hátrányos helyzetű roma közösségekre
Állami intézmények hatékonyság-elemzése Magyarországon
Állapotfüggő perceptuális teljesítmények és zavaraik sztoc-hasztikus és determinisztikus elektrofiziológiai jellemzői-nek vizsgálata emberen és állatkísérletekben
Állategészségügyi és közegészségügyi jelentőségű vírusok molekuláris diagnosztikája és filogenetikai analízise
Állatgyógyászati és mezőgazdasági felületaktív anyagok mechanizmusfüggő teratogén, hormonmoduláns és egyéb toxikus hatásai
Állatgyógyászati és mezőgazdasági felületaktív anyagok mechanizmusfüggő teratogén, hormonmoduláns és egyéb toxikus hatásai
Állati eredetű adenovírusok genetikai jellemzése az evolúciót hűen tükröző rendszertan kialakítása céljából
Állati eredetű melléktermékek környezetbarát feldolgozása című kutatási projekt eredményeinek közzététele
Állati és humán eredetű Candida fajok összehasonlító molekuláris genetikai vizsgálata teljes genom szekvenálással
Állati és humán eredetű Candida fajok összehasonlító molekuláris genetikai vizsgálata teljes genom szekvenálással
Állati rotavírusok összehasonlító genomvizsgálata
Állati rotavírusok összehasonlító genomvizsgálata
Állatökológia tankönyv
Állatorvosi jelentőségű Pasteurellaceae fajok antibiotikum-érzékenységének és az e mögötti genetikai háttér vizsgálata
Állatorvosi összehasonlító farmakokinetika és gyógyszerlebomlás című kézikönyv kiadása
Állatpopulációk genetikai múltja, jelene és jövője a klímaváltozás tükrében - távoktatási és tudományos ismeretterjesztő multimédiás tartalmak gyártása az X, Y, Z generációk számára
Állattartó telepek és emberi települések patkánypopulációinak virológiai, bakteriológiai és parazitológiai felmérő vizsgálata különös tekintettel a zoonózisokra és aktív járványainkra.
Allergia genomika: ismert és teljes genomszűréssel kiemelt asthmára hajlamosító gének vizsgálata emberben és transzgenikus állatmodellen valamint európai összevetésre alkalmas hazai asthma biobank létrehozása
Állományalkotó kemény lombos fafajok szaporítóanyag-termelési erőforrásainak fejlesztése
Almabetegségek járványdinamikai eredményeinek nemzetközi publikálása
Almafajták molekuláris elkülönítése és rezisztenciagén markerek azonosítása
Álmok, emlékek és érzelmi működés az alvó agy hálózataiban
ALON kerámiák környezetkímélő előállítása és vizsgálata
Alsónyék: az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig
Alsónyék: az élelemtermelés kezdeteitől az újkőkor végéig
Általános és magyar szófajtörténet
Általános topológiájú szabadformájú felületek modellezése 3D-ben
Általanosított tenzorhálózat módszerek kvantumkémiában.
Alternatív agrárpiaci lehetőségeink az EU-csatlakozás után
Alternatív elektrontranszport folyamatok vizsgálata cianobaktériumokban számítógépes modellezés és kísérleti megközelítések alkalmazásával: A fényreakciók szabályzásától a megújuló energiatermelésig
Alternatív növekedési stratégiák és pályák az EU csatlakozás után: Vizsgálatok a csatlakozó országok központhoz való közeledésének illetve perifériára szorulásának esélyeiről a modern növekedési elméletek és a közgazdasági földrajz alapján
Alternatív növénytáplálási módszerek hatása a talaj szervesanyag- és növényi tápelem-tartalmára
Alternatív sejtelhalási mechanizmusok, mint a tumor ellenes terápia célpontjai
Alternatív tematikus ábrázolási módszerek a kartográfiában
Alternativan aktivált makrofágok szabályozása és végrehajtó funkciói
Altruizmus, munkamegosztás és csalás társas fajokban
Alvási oszcillációk az emberi agykéregben és thalamus magokban
Alvászavarok, hangulatzavar és életminőség krónikus betegségekben szenvedők körében
Alvilágjárások és pokolbeli büntetések. A dantei Commedia antik és középkori irodalmi forrásai
Alzheimer-kór elleni béta-amiloid antagonista peptidek előállítása és vizsgálata
Amenhotep főorvos thébai sírja (A thébai -61- sz. sziklasír)
Amfifil polimer kotérháló alapú gélek és nanohibridjeik, mint új típusú nanoszerkezetű anyagok platformja
AMFIFIL POLIMER KOTÉRHÁLÓK, MINT ÚJ NANOHIBRID ANYAGOK TEMLÁTJAI ÉS KOMPONENSEI
Amfifilikus polimerek és blokk-kopolimerek szintézise és karakterizálása
Amfipatikus molekulák agregációjának vizsgálata
Amino-foszfonsavak és foszfinsavak sztereoszelektív szintézise
Aminofoszfonát- és aminofoszfin-oxid-származékok szintézise és hasznosítása
Aminosavak és peptidek folyadékkromatográfiája. Királis elválasztások.
Aminosavak és származékainak kromatográfiás vizsgálata. Királis kromatográfia
Amorf és kristályos vékonyréteg-elektródok elektro-kemo-mechanikai tulajdonságainak és mechanikai változásainak vizsgálata hajlítható szilárdtest Li-ion akkumulátorokban
Amorf ötvözetek deformáció-mechanizmusai
Amorf- és polikristályos-jellegű biológiai eredetű fotonikus nanoarchitekúrák szerkezeti és optikai tulajdonságainak vizsgálata
Amyloid oligomerek szerkezetének vizsgálata nem természetes modelrendszeren
Amyloid ß-fibrillumok nanomechanikája
Anaerob mikrobiális közösség mag mikrobiomjának és funkciónális kapcsolatainak feltárása és új baktérium és archaea fajok genom centrikus azonosítása
Anafilatoxinok vaszkuláris hatásainak celluláris és molekuláris mechanizmusai és szerepük az abdominális aorta aneurizma pathogenezisében.
Analitikai elválasztások mikrofluidikai csipeken
Analitikus és kombinatórikus számelmélet
Analitikus és kombinatórikus számelmélet
Analitikus és kombinatorikus számelméleti kutatások
Analitikus filozófia, kontinentális filozófia, pragmatizmus
Analitikus konvex geometria
Analitikus módszerek a számelméletben
Analitikus számelmélet és automorf spektrum
Analitikus, kombinatorikus es szamitogepes szamelmelet
Analógikus általánosítási folyamatok a gyereknyelvben
Analysis of interactions between inflammatory and vasoregulatory pathways in chronic heart failure: application of logical analysis of data, a novel data-mining tool
Analysis of the transcriptional activation and cross-regulatory functions of the p53 family members in tumour suppression by functional genomics
Anatómiai és paleopatológiai vizsgálatok háziállatok csontozatán: recens megfigyelések a régészeti leletek értelmezésében
Anatómiai képletek jegyzéke egészségtudományi hallgatók részére magyar és angol kiadás
Andrológiai jellemzők szezonális változásának összefüggése a sperma mélyhűthetőségével és in vitro fertilizációs képességével fekete Racka kosoknál
Aneszteziológiai beavatkozások hatásai a légzőrendszer mechanikai állapotára
Angiotenzin konvertáló enzim endogén szabályozása poszttranszlációs módosításokkal és ennek szerepe a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásában
Angyalok, démonok, látók, és szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megítélésben (Tanulmányok a transzcendesről.) (Balassi Kiadó)
Anhidro-aldóz oximok átalakítási lehetőségeinek vizsgálata
Anisusi mikroba-zátonyok?
Anizometrikus szemcsés anyagok
Anizotrop lágy anyagok felületi topológiája
Anjou-kori oklevéltár
Anjou-kori oklevéltár XL. (1356)
Anjou-kori Oklevéltár XXII. (1338)
Anjou-kori Oklevéltár XXXII. 1348.
Anjou-kori Oklevéltár XXXIII. 1349.
Anjou-kori regeszták (az 1350-es évek)
Anjoukori okmánytár 8-9. kötet
Antagonista gomba-baktérium kölcsönhatások metabolomikai hátterének vizsgálata
Antiandrogén kardenolid analógok szintézise és biológiai hatásvizsgálata
Antiangiogén és kemoterápiás gyógyszerek intratumorális eloszlásának és hatékonyságának vizsgálata primer tumorokban és tüdőáttéteikben
Antianyag-vizsgálatok a CERN Antiproton-lassítójánál
Antiaritmiás és proaritmiás mechanizmusok elemzése
Antiaromás molekuláris félvezetők és kapcsolók
Antiarrhythmiás hatású mechanizmusok in vivo és in vitro tanulmányozása
Antibakteriális hatású peptidek izolálása nyúltej kazein frakciójából
Antibiotikum és endokrin rendszert károsító anyagok együttes hatásának vizsgálata a halnövekedés ütemére
Antibiotikum rezisztencia alakulása klinikailag releváns aerob és anaerob baktériumok körében; a rezisztencia mechanizmus genetikai hátterének tanulmányozása molekuláris módszerekkel
Antibiotikum rezisztencia gének megoszlása magyar és szlovén eredetű húsmintákban
Antibiotikum termelő baktériumok nagy áteresztőképességű laboratóriumi evolúciója rezisztens patogének jelenlétében – egy új antibiotikum felfedező platform
Antidepresszáns vegyületek nem konvencionális hatásai: receptor ioncsatornák modifikációjának vizsgálata az ionáramok kinetikai elemzésével
Antidiabetikus hatóanyagok izolálása a Morus alba L. leveléből
Antifungális ciklusos lipodepszipeptidek membránra kifejtett hatásának vizsgálata
Antifungális proteinek – Antifungális hatásmechanizmus és biológiai szerep vizsgálata új terápiás megközelítésekhez
Antigén-bemutató sejtek és polarizált TH-limfociták kapcsolata; kostimulációs kölcsönhatások és az immunológiai szinapszis
Antik és modern én: feszültség vagy komplementaritás?
Antik Pénzek a Dunától Keletre
Antik Pénzek a Dunától Keletre II
Antik szobrászmesterek azonosítása - Mesterkéz-attribúció 3D analízissel
Antik tradíció, hazai gyakorlat, kortárs európai inspirációk a XVII. század eleji magyar költészetelméleti gondolkodásban (Rimay János és köre)
ANTIKOLESZTERIN ELLENANYAGOK (PATO)FIZIOLÓGIÁS SZEREPÉNEK FELTÁRÁSA ÉS LIPID RAFT-KAPCSOLT BETEGSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSUK LEHETŐSÉGEI
Antimikrobiális peptidek in vitro vizsgálata csirke és sertés eredetű bél-máj modellrendszerekben
Antimikrobiális peptidek szerkezetének és hatásmechanizmusának vizsgálata szilárd fázisú mágneses magrezonanciával
Antimonformák terepi elválasztása és atomspektrometriás meghatározása
Antinociceptív neurotranszmitterek / modulátorok hatásmechanizmusa: homológ és heterológ receptor kölcsönhatások vizsgálata és új, endogén peptid-kötőhelyek azonosítása
Antioxidáns anyagcsere és transzportfolyamatok az endo/szarkoplazmás retikulumban.
Antioxidáns hatású kompozitok az oxidatív stressz ellen
Antioxidáns hatású nanokompozit anyagok fejlsztése
Antioxidáns inspirált felfedező gyógyszerkutatás: a kémiai tér kiterjesztése új vér-agy gát protektív anyagok előállításához
Antioxidánsok, mint oxidatív stress aktivált prodrug-ok: egy figyelmen kívül hagyott kémiai tér antitumor potenciálja
Antiphonale Waradiense. Facsimile kiadás és tudományos kommentár
Antiploriferatív anyagok biológiai vizsgálattal irányított izolálása növényekből és biotechnológiai forrásokból és azok in vitro/in vivo tanulmányozása
Antiploriferatív anyagok biológiai vizsgálattal irányított izolálása növényekből és biotechnológiai forrásokból és azok in vitro/in vivo tanulmányozása
Antiproliferatív hatású, gyűrűhöz kondenzált szteránvázas heterociklusok előállítása
Antivirális és antibakteriális vegyületek szintézise veszélyes vírusok és rezisztens baktériumok ellen
Antivirális és rákellenes hatóanyagok sejtbejutásáért felelős humán hCNT1 nukleozid transzporter szubsztrátkötő centrumának meghatározása új kísérleti rendszer kifejlesztésével (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Antraciklin terápia farmakogenetikai vizsgálata gyermekkori akut limfoid leukémiában
Antropogén élőhelyek növényi sokféleségét és természetvédelmi értékét befolyásoló tényezők
Antropogén hatásra bekövetkezett állapotváltozások értékelése a karsztokon az erdők és a tavak változásai alapján
Anyagi kultúra és etnikai identitás az erdélyi gábor roma csoportban
Anyagok és rendszerek nagysűrűségű optikai adattároláshoz
Anyagok extrém terahertzes térben
Anyagtranszport hengeres nanoszerkezetekben
Anyatej oligoszacharidok analitikai jellemzése
AOVET Lócsontsebészeti mesterkurzuson való részvétel
Apai fehérjék öröklődésének összehasonlító vizsgálata a korai embriogenezis során
Apoláros polimerek lágyionizációs tömegspektrometriája
Apoptótikus sejtek fagocitózisát szabályozó folyamatok molekuláris mechanizmusa
Apoptózis és autofágia szerepe iszkémia/reperfúzió indukálta szívizomkárosodásokban: mechanizmusok és terápia.
Apoptózis, fagocitózis és a gyulladás kialakulásának megakadályozása
Appell sorozatokkal kapcsolatos diofantikus eredmények
Approximációelméleti kérdések. Klasszikus és súlyozott eset.
Approximációs algoritmusok összefüggő részgráfokra és bejárásokra
Aprítógépek automatikus vezérlésének őrléskinetikai és energetikai megalapozása
Aquincum megszállásának kezdetei és a vizivárosi település fejlődése a római korban
Aquincum polgárváros keleti temetőjének régészeti anyagfeldolgozása
Arab irodalomelmélet és kritika
Arab irodalomelmélet és kritika
Arabidopsis kutatási eredmények hasznosítása a repce nemesítésben
Arabidopsis receptor-szerű citoplazmatikus kinázok (RLCK VI osztály) jellemzése
Arabidopsis SCF-SnRK ubiquitin-ligáz komplexek szerkezetének vizsgálata és az alegységek funkcionális analízise
Aragonit: szerkezet és képződés
Áramlás által keltett zaj numerikus szimulációja
Áramlásba helyezett egyszabadságfokú lengőrendszerek dinamikus viselkedése, szelepstabilitási alkalmazásokkal
Áramlási ellenállás csökkentése miniatűr örvénygenerátorok segítségével
Áramlási és terjedési jelenségek városi környezetben
Áramlási holtterek eloszlása és ökológiai jelentősége a Tisza magyar szakaszán
Áramlási jelenségek folyadékkristályokban
Áramlások dinamikájával kapcsolatos kutatási eredmények népszerűsítése
Áramlások és reakciók környezetünkben
Áramlások stabilitásának tudományos megvitatásában való részvétel
Áramlástani viszonyok optimalizálása szennyvíz membránszűrő modulba integrált 3D nyomtatott elemekkel
Áramlásvezérelt csapadékképződés vékony folyadékrétegben és pórusos közegben
Arany és módosító TiO2, CeO2 és CuO oxidokból felépülő nanoszerkezetek inert hordozón: az aktív határfelület szabályozott kialakítása és katalitikus tulajdonságai
Arany János és a parodisztikus hagyomány
Arany János kritikai kiadása
Arany János kritikai kiadása
Arany János kritikai kiadása
Arany János kritikai kiadása
Arany János kritikai kiadása
Arany János kritikai kiadása
Arany János Összes Művei, 18. kötet
Arany János tanulmányok
Arany katalizátorokon lejátszódó heterogén katalitikus folyamatok IR és XPS vizsgálata
Árazás és szabályozás a digitális gazdaságban
Arbitrázs és árazó funkcionálok pénzügyi piacmodellekben
Arbuszkuláris mikorrhiza gombák hatása a körömvirág, a majoránna és a citromfű fejlődésére, hatóanyag-termelésére
Argonauta Program (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Arisztotelész Nikomakhoszi etikájának fordítása és kommentálása
Arisztotelészi és peripatetikus természetfilozófia: Az égi természet problémaköre
Aritmetikai függvények, egyértelműségi halmazok, általánosított számrendszerek
Árnyékbanki kihívások Közép-Kelet-Európában
Ároktő -Dongóhalom középső bronzkori települése és tájtörténet a Bükk és az Alföld találkozásánál
Ároktő-Dongóhalom középső bronzkori települése és tájtörténet a Bükk és az Alföld találkozásánál
Aromás szénhidrogének mikrobiális biodegradációja felszín alatti közegekben: a mikroaerob lebontás genetikai hátterének tisztázása stabil izotópos és „omikai” módszerekkel
Aromás szénhidrogének mikrobiális lebontásának vizsgálata oxigénlimitált közegekben mikrokozmosz kísérletek segítségével
Árpa annexinek vizsgálata a növényi abiotikus stressz-válaszban
Árpád-kori és Anjou-kori magyar vonatkozású, feltáratlan horvátországi és dalmáciai okleveles anyag feltárása és kiadásra való előkészítése
Árpád-kori oklevéltár, 1197-1300. II.
ARRS LEAD AGENCY: Trombocita- és extracelluláris vezikula-dúsított autológ plazma optimálása krónikus és posztoperatív sebek otorinolaringológiai kezelésére
ARRS Lead Agency: »FunContrAPest: Novel Fungal proteins for biopesticidial Control of challenging invasive alien Agricultural Pests«
Ars compilandi: A későközépkori prédikációs segédkönyvek forráshasználata (Universitas Könyvkiadó)
Arteria renalis stenosisos haemodialyzált betegek stenttel történő kezelése
Arterivírusok vizsgálata, különös tekintettel a hazai izolátumok genetikai tulajdonságaira
Artikulációs mozgás alapú beszédgenerálás
Ártranszmisszió a magyar agrár-élelmiszer piacokon. Egy átfogó szemlélet
Aspergillus és Penicillium fajok szerepe a hazai gabonafélék mikotoxin szennyeződésében
Aspergillus fajok filogenetikai és filogenomikai vizsgálata
Asszimiláció, nyelvhasználat, identitás-kettős identitás összehasonlító vizsgálata a magyarországi német, horvát, szerb, szlovák és szlovén kisebbség körében: szinkron és diakron dimenzióban
Astaxanthin bioszintézis genetikai befolyásolása Phaffia rhodozyma-ban
Astroglia-derived retionic acid is a key factor in glia-induced neurogenesis
Ásványok szerkezetébe épülő "víz" kvantitatív infravörös spektrometriai és izotópgeokémiai vizsgálata
Ásványtani és geokémiai vizsgálatok karbonátokon, különös tekintettel talajok-paleotalajok és metamorf kőzetek karbonátfázisaira
Aszimmetrikus szintézisek heterogén királis katalizátorokon
Aszimmetrikus vegyületek nemlineáris kölcsönhatásainak kutatása a reszolválás folyamataiban
Aszimptotikus approximációk a sztochasztikában
Aszimptotikus módszerek a sztochasztikában
Aszimptotikus módszerek a sztochasztikában
Aszimptotikus módszerek a sztochasztikában
Aszód–Papi földek késő neolitikus lelőhely: kapcsolat kelet és nyugat között
Aszód–Papi földek késő neolitikus lelőhely: kapcsolat kelet és nyugat között
Asztma és allergia pathomechanizmusának genetikai és immunológiai vizsgálata
Asztrofizikai modellek tesztelése és kozmikus távolságmeghatározás csillagpulzációval
Átalakuló emberi erőforrás menedzsment nemzetközi cégek helyi leányvállalatainál Közép- és Kelet-Európában
Átalakuló lokális lakáspiacok hazai nagyvárosokban
Átalakuló szolidaritások. Közép- és kelet-európai munkavállalók a menekülteket ellátó ausztriai intézményekben
Atero-hem és vaszkuláris kalcifikáció
Átfogó magyar nyelvtan
Atlantisz filozófiai könyvprogram
Atlantisz filozófiai könyvprogram
Átmenetifém-katalízis a klórfenolok teljes kémiai lebontásában
Átmenetifém-komplexek mint a Gd(III)-alapú mágneses rezonanciás képalkotás kontrasztanyagainak biztonságosabb alternatívái: tervezés, előállítás és kémiai jellemzés
Átmenetifémionok kölcsönhatása peptidekkel – koordináció, oxidáció, aggregáció
Atmoszférikus hidegplazma eljárással kezelt polimer-felületek adhéziós és tribológiai tulajdonságai
Atomi méretű memóriák vizsgálata
Atomi rendszerek elektronsűrűségei és energia funkcionáljai: Hierarchikus megközelítés és gyakorlati alkalmazások
Atomi réteg leválasztással előállított WO3 alapú fotokatalizátorok és gázszenzorok
Atomi topológiai elrendeződés: a potenciális energia és az elektronszerkezet kapcsolata
Atomi vékony anyagok heteroszerkezeteinek kvantumos tulajdonságai
Atomi vékony nanoszerkezetek
Atomi- és mágneses szerkezetek neutrondiffrakciós vizsgálata
Atomizációs folyamatok vizsgálata elektrolitkatódos, atmoszférikus ködfénykisülésben
Atomizációs folyamatok vizsgálata elektrolitkatódos, atmoszférikus ködfénykisülésben
Atommagok egzotikus bomlásai, állapotai és szimmetriái
Atommagok különleges körülmények között
Atommagok kvantumeffektusa kémiai folyamatokban
Atomok kvantumállapotának koherens manipulációja egymást részben átfedő lézerimpulzusokkal
Atopiás dermatitis gyermekkorban. A családi struktúra, a lakókörnyezet, a táplálás és bakterialis superantigének szerepe.
Átprogramozott anyagcsere folyamatok jellemzése és új antivirális szabályozó mechanizmusok azonosítása humán plazmacitoid dendritikus sejtekben
Átprogramozott tumor lipidmetabolizmus a szervezet és egyedi sejttípusok szintjén - modellektől az emberig
Attenuated pseudorabies virus-evoked rapid innate immune response in the rat brain (Elsevier)
Attikai szónokok, papírusztöredékek kutatása illetve feldolgozása
Attométeres fizikai jelenségek kísérleti és elméleti tanulmányozása a CERN LHC ALICE kísérletnél
Aurora-forráskiadás
Autofágia (sejtes önemésztés) gének új egyedfejlődési/sejttani funkcióinak és transzkripciós faktorainak feltárása
Autofágia, egy lehetséges kompenzációs mechanizmus a glikogén tárolási betegség I-es típusában
Autoimmun betegségekben szerepet játszó új, diagnosztikus epitópok, valamint Fc receptorhoz kötődő és effektor funkciót kiváltó IgG Fc peptidkimérák azonosítása, szintézise és funkcionális jellemzése
Autoimmunitáshoz és gluten-érzékenységhez vezető és azokat blokkoló molekuláris mechanizmusok
Automaták , fixpontok, es logika
Automaták teljes rendszereinek és strukturális tulajdonságainak vizsgálata
Automaták, fák és logika
Automatikus és feladatfüggő információ-feldolgozás: változásdetekció feladathelyzetben
Automatikus fonológiai frázis és prozódiai eseménydetektálás szintaktikai, szemantikai és pragmatikai információk közvetlen kinyerésére a beszédből
Automatizált járművek garantált minőségű irányításának robusztus tervezése
Automorf formák analitikus elmélete
Automorf formák és L-függvények
Automorf formák és L-függvények
Autonóm földi, légi és vízi robotok korszerű irányításelmélete és mesterséges intelligencia eszközei
Autonóm légi járművek összevont akusztikai és aerodinamikai elemzése, új zajcsökkentési irányelvek megalapozása érdekében
Autonóm mobil anyagmozgató robotok intelligens irányítási stratégiáinak kidolgozása
Autonóm robotok korszerű irányításelméletének, navigációjának és az intelligencia növelésének kutatása
Autonómiák és ellenőrzési eszközök a közoktatásban: két város iskolarendszerének kvantitatív és kvalitatív kutatása
Autonómiák Magyarországon 1848-1998
Autonomisták és patentálisok. A Protestáns Pátens körüli küzdelmek Magyarországon, 1859-1867
Avar kori vasművesség az interdiszciplináris kutatások tükrében.
Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube c. régészeti tanulmánykötet kiadása
Axiális átömlésű áramlástechnikai forgógépek korszerű tervezési módszerének kidolgozása a háromdimenziós áramlás figyelembevételével, szimulációs és kísérleti eszközök alkalmazásával
Axonális feszültségjelek mérése kisméretű moharost terminálisokban közvetlen elvezetés és imaging módszerekkel
Az öregedés hatása a neurovaszkuláris csatolás szabályozására patkányban
Az "alacsony T3 szindróma" kialakulásáért felelős központi idegrendszeri szabályozó mechanizmusok tanulmányozása patkányban
Az "ázsiai" és az "alexandriai" gondolkodás útjai a korai kereszténységben
Az "európai kormányzás" és a magyar csatlakozás
Az 'ECHO' megalkotása és annak fázisai - mesterkurzus
Az (U-Th)/He geokronológiai módszer meghonosítása az Atommagkutató Intézetben
Az 1515-ös bécsi fejedelmi találkozó forrásai és története
Az 1524. évi váradi egyházi zsinati határozatai
Az 1526. évi mohácsi csata 16–19. századi képzőművészeti recepciója
Az 1843-44. évi országgyűlés kerületi üléseinek naplója
Az 1848 és 1945 között működött magyarországi egyetemi tanárok adattára (rekrutáció – tőkék – hálózatok – életutak)
Az 1945 és 1989 közötti sajtó társadalomtörténeti elemzése a természetesnyelv-feldolgozás (NLP) módszereivel
Az 1956 utáni menekültválság és a magyar emigráns közösségek a hidegháború idején
Az 2-es típusú cukorbetegség központi idegrendszeri vonatkozásainak genomikai megközelítése
Az 5'UTR-ban található "open reading frame-ek" hatása a növényi mRNS-ek stabilitására.
Az 5-aminolevulinsav (ALA) által indukált protoporphyrin IX fluoreszcencia jelentősége a garat és gégedaganatok endoszkópos (photodynamikus) diagnosztikájában (PDD)
Az 5q31 kromoszóma régió funkcionális variánsai: kapcsolat poligénes betegségek és a karnitin rendszer között.
Az ABA jelátvitel epigenetikai szabályozása: a ZFP3 cink ujj fehérje szerepe a kromatin szerkezet szabályozásában.
Az ABC-fehérjék Tudományos Iskolája: a gének regulációjától a transzport-mechanizmusig
Az ABCA1 membránfehérje funkciójának és fehérje-kölcsönhatásainak vizsgálata
Az ABCC6 gén és a kódolt fehérje átfogó vizsgálata: a genetikai betegséget okozó gén traszkripciós szabályozásától a transzporter működésének feltárásáig.
Az ABCC6 gén és a kódolt fehérje átfogó vizsgálata: a genetikai betegséget okozó gén traszkripciós szabályozásától a transzporter működésének feltárásáig.
Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata
Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata
Az aberráns hipermutáció okozta genetikai instabilitás szerepe a B-sejtes non-Hodgkin lymphomák kialakulásában és transzformációjában
Az abiotikus és a biotikus stressz és stresszellenállóság kapcsolata növényekben
Az abiotikus stressz és patogén fertőzés által kiváltott szisztemikus szerzett rezisztencia (SZSZR) szignálátviteli elemeinek jellemzése és összehasonlítása dohány növényekben
Az abiotikus stressztűrést befolyásoló fényreceptorok irányította jelátvitelben szerepet játszó HY5 és PIF transzkripciós faktorok funkcionális vizsgálata árpában
Az abortuszszabályozás szigorításának hatása az újszülöttek egészségére, valamint a gyerekek és a szülők gazdasági, társadalmi jellemzőire
Az absence epilepszia alapmechanizmusainak vizsgálata
Az absence epilepszia alapmechanizmusainak vizsgálata
Az ACC szintáz-(1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase) gén expressziójának vizsgálata a szamóca hazai fajtáiban és azok antiszensz ACC-szintáz génnel transzformált vonalaiban
Az acne kialakulásában szerepet játszó faktorok vizsgálata
Az activin jelátvitel szerepe kissejtes tüdőrákban
Az adaptív immunválasz kialakulása és szabályozása fiziológiás és kóros körülmények között: dendritikus sejtek, hízósejtek és a komplementrendszer szerepének vizsgálata
Az addikciós zavarok spektrumszemléletének személyiségpszichológiai megalapozása
Az adenovírus hexonfehérje antigénszerkezete és funkcioná-lis szerepe az endocitotikus transzportban
Az adenozin szerepe az alternatív makrofág aktiváció szabályozásában
Az adipokin profil és a lipidanyagcsere összefüggéseinek vizsgálata elhízottakban
Az adó- és a nyugdíjrendszer együttes modellezése
Az adójogi jogkövetelés gyakorlati kutatása
Az ADP-riboziláció szerepe az EGFR jelátviteli útvonal szabályozásában rákos sejtekben
Az adrenerg mechanizmusok szerepe és jelentősége a terhes patkány cervix és corpus összehangolt működésének szabályozásában
Az adrenomedullin szerepe bronchiolitis obliterans szindrómában
Az adverbiumok mondattani és jelentéstani kérdései
Az Aegilops umbellulata és az Ae. comosa géntérképének előállítása single-gene FISH segítségével a markerfejlesztés és a búzába történő fajidegen génátvitel elősegítése céljával
Az aeroszol részecskék víztartalmának hatása a tömegkoncentrációra
Az affektivitás a filozófiában
Az agglomerációk intézményesítésének sajátos kérdései a közigazgatási struktúrán innen és túl
Az agglomerációk intézményesítésének sajátos kérdései a közigazgatási struktúrán innen és túl
Az agrár és vidékfejlesztési politikák hatása a helyi élelmiszertermelésre
Az agrár-biotechnológiai szektor társadalmi legitimációs stratégiái Magyarországon
Az agrárpolitika hatása a mezőgazdasági regionális alkalmazkodására: Egy magyar-szlovén összehasonlítás
Az agrárszféra lehetőségei és kihívásai a hálózati gazdaságban
Az agrin immunhisztokémia alkalmazása a benignus és malignus hepatocellularis laesiók differenciál-diagnosztikájában
Az Agrobacterium vitis agrocin termelését kódoló DNS szakasz izolálása, jellemzése és a termelt agrocin növénykórtani értékelése
Az agy öregedése és a neurodegeneráció: A neuroendokrin szabályozás szerepe
Az agy vérellátásának szabályozása újszülöttkori kísérletes hypoxiában
Az agyi endotélium és a daganatos sejtek kölcsönhatásának szerepe az agyi metasztázisok kialakulásában
Az agyi endotélsejtek és periciták szerepe a neurovaszkuláris egység gyulladásos folyamataiban.
Az agyi periciták szerepe a központi idegrendszeri metasztázisok kialakulásában
Az agykérgi szenzoros válaszok állapot függő változásainak vizsgálata.
Az agykérgi szenzoros válaszok állapot függő változásainak vizsgálata.
Az agytörzsi hálózatos állomány gátló sejtjeinek szerepe a viselkedések közötti váltásban
Az akáctermesztés fejlesztésének biológiai alapjai különös tekintettel a száraz termőhelyekre
Az akrolein és más abiotikus stresszorok hatásmechanizmusa és szerepe a környezeti, az agrár és élelmiszerbiztonságban
Az aktin citoszkeleton aktin és tropomiozin izoforma specifikus szabályozásának molekuláris alapjai
Az aktin citoszkeleton szabályozásához vezető jelpályák vizsgálata
Az aktin citoszkeleton szabályozásának molekuláris aspektusai
Az aktin és aktin-kötő fehérjék szerepe a nukleoszkeleton működésében
Az aktin filamentum összeszerelődés mechanizmusa a fejlődő muslica izomban
Az aktin kölcsönhatása aktin-kötő fehérjékkel és peptidekkel: fluoreszcencia spektroszkópiai vizsgálatok
Az aktinkötő Moesin fehérje sejtmagi kapcsolatainak és mRNS exportban betöltött szerepének vizsgálata
Az aktív szociálpolitikai megoldások hatásai és eredményei a rurális térségekben - a szociális földprogramok kedvezményezettjeinek helyzete alapján
Az aktivációs és inaktivációs kapu csatolásának molekuláris mechanizmusa feszültség kapuzott K+ csatornákban
Az aktivációs módszer kiterjesztése nukleáris asztrofizikai kutatásokban
Az akut asztrocita duzzadás fokozza az iszkémiás sérülés mértékét
Az akut és krónikus pancreatitis kezdeti szakaszának vizsgálata: a betegágytól a laboratóriumi vizsgálatokig
Az akut GVHD prognózisának javítása csontvelő transzplantáción átesett betegek kombinált mikrobiom és immungenomikai analízisen alapuló vizsgálatával
Az akut izületi vérömleny patomechanizmusának vizsgálata
Az akut pancreatitis pathomechanizmusának és terápiájának a vizsgálata
Az akut pankreatitisz során kialakuló vér-agy gát változások vizsgálata állatkísérletes és sejttenyészetes modellek segítségével
Az alacsony iskolázottság reprodukciója Magyarországon
Az alacsony szintű foglalkoztatás okai Magyarországon
Az alacsonyhőmérsékleti stressz hatására indukálódó regulátor gének vizsgálata búzában
Az alakfejlődés mechanikai és geometriai modelljei
Az alaktani konvergencia kísérletes vizsgálata a magyar nyelvben
Az alapelektrolit oldat ionjainak szerepe az elektrolitkatódos, atmoszférikus nyomású ködfénykisülésben
Az alapjogi jogalanyiság koncepciója
Az alapjogok a bírósági ítélkezésben
Az alfa galaktozidáz és béta glükocerebrozidáz lizoszomális enzimdiszfunkciók okozta krónikus gyulladás egy-sejt szintű molekuláris patomechanizmusának vizsgálata
Az Alföld és a Dunántúl időrendi, kulturális és populációs kapcsolatai a kései újkőkorban. Pusztataskony-Ledence 1. lelőhely és környezete anyagának multidiszciplináris összehasonlító elemzése
Az Alföld nyugati peremének plio-pleisztocén üledékeinek tagolása és párhuzamosítása
Az Alföld nyugati peremének plio-pleisztocén üledékeinek tagolása és párhuzamosítása
Az alföldi város és tanyarendszer átalakulása az új gazdasági környezetben (1990-2003)
Az Algyői-aljzatmagaslat és a környező mélymedencék (Dorozsmai-medence, Makói-árok) integrált diagenezis-történeti és fluidumevolúciós rekonstrukciója
Az alkohol és a dohányás szerepe a nyelőcső epitél sejtek iontranszport folyamataira
Az alkoholfogyasztás mutagenikus hatásának molekuláris és genomikai vizsgálata
Az állam aktív gazdasági szerepvállalásának EU jogi keretei
Az állam és a jog vizuális reprezentációja
Az állam strukturális átalakulásaira adott intézményi és egyéni válaszok különböző földrajzi kontextusokban
Az állami szerepvállalás jelentős változása a kockázatitőke-ágazatban a válságot követően
Az állatgyógyászati bakteriális biofilmek vizsgálata, károsításának lehetőségei
Az állattartás automatizált információs eszközrendszere (Precíziós állattartás)
Az allelopátiát befolyásoló tényezők vizsgálata gyom- és kultúrnövényeken
Az allergia és az allergiás asztma pathomechanizmusának molekuláris biológiai és genetikai vizsgálata
Az alpha2-plazmin inhibitor és szerepe a trombotikus megbetegedésekben
Az alpha2-plazmin inhibitor természetes heterogenitásának szerepe a trombotikus megbetegedésekben
Az alsó naplégkör 3d dinamikája
Az általános rezisztencia felhasználása szőlőben az agrobaktériumos golyvásodással szemben
Az általunk leírt általános növényi rezisztencia patológiai, biokémiai és molekuláris mechanizmusának további feltárása
Az alternatív földhasználat hatása a globalizációval kapcsolatos externáliák modellezésére
Az alternatív makrofágpolarizáció transzkripciós faktor kaszkádjainak genomszintű vizsgálata újgenerációs szekvenálási eljárások integrációjával
Az alternatív splicing és a membrán nélküli testek kialakulásának kapcsolata
Az alternatívan polarizált makrofágok egyedi gyulladásos válaszkészségének hátterében álló molekuláris mechanizmusok felderítése
Az áltudomány mint alternatíva ellen (BME Szolgáltató Kft., Műegyetemi Kiadó)
Az alvás mikrostruktúrájától a szubjektív élményekig: Kérgi hálózatok, információfeldolgozás és álomélmények pszichofiziológiai vizsgálata
Az alvás, az álmodás és az emlékezeti funkciók összefüggéseinek pszichofiziológiai vizsgálata
Az Alzheimer-kór új rizikógénjeinek keresése és ismert rizikógének összehasonlító vizsgálata hazai roma és nem-roma populációkban
Az Alzheimer-kórban szerepet játszó Tau fehérje átmenetifém komplexeinek oldategyensúlyi vizsgálata
Az Amerikai Kémiai Társaság folyóiratainak on line elérése
Az amigdala-függő félelmi tanulás szabályozása azonosított idegsejtcsoportokon keresztül
Az amin oxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás)
Az amygdalába vetítő VIP tartalmú középagyi idegsejtek szerepe az averzív memórianyomok kialakulásában
Az anaerobiózis-indukált H2 termeltetés korlátozó tényezőinek vizsgálata zöldalgákban
Az analitikus filozófia és a fenomenológia kapcsolatai – történeti perspektívában
Az analitikus filozófia és a fenomenológia kapcsolatai – történeti perspektívában
Az analízis alkalmazása a számelméletben
Az andezit mállása természetes és az épített környezetben
Az andezit mállása természetes és az épített környezetben
Az Andrásssy út körül
Az Andrássy úti villanegyed - monográfia előkészítő munkáinak folytatása és lehető befejezése
AZ ANGIOGENEZIS SZABÁLYOZÁSA A TERHESSÉGI IMPLANTÁCIÓ SORÁN GONADOTROPINOK ÉS CITOKINEK ÁLTAL, ÉS KLINIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK TERHESPATHOLÓGIAI KÓRKÉPEK KIALAKULÁSÁVAL
Az angol irodalom magyar története
Az angol reneszánsz dráma kritikatörténete
Az angolna mesterséges szaporítása
Az anizotrópia szerepének kutatása a polikrisztallin fémek mechanikai tulajdonságaira és ultraprecíziós forgácsolhatóságára
Az Anjou dinasztia országainak, tartományainak hatalmi elitje (13-15. század). Prozopográfiai adatbázis, összehasonlító társadalom- és kormányzattörténeti vizsgálat
Az Anjou-kori Magyarország nyugati elbeszélő forrásai. Narratív kútfők és külpolitika
Az anti-apoptosis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben
Az antiaritmiás gyógyszerek proaritmiás hatását befolyásoló tényezők vizsgálata
Az antifoszfolipid szindrómás betegek multiplex immunfenotipizálása és SARS-CoV-2 immunitás vizsgálata
AZ ANTIGÉNPREZENTÁLÓ SEJTEK , A REGULATÓRIKUS T SEJTEK ÉS AZ NKT SEJTEK VIZSGÁLATA ATOPIÁS DERMATITISBEN
Az antik líra határterületei
Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban
Az antioxidáns rendszert befolyásoló tényezők vizsgálata emlős állatfajokban
Az antioxidánsok és a poli(ADP-ribóz) polimeráz szerepe a gabonafélék abiotikus stresszek által indukált öregedésében
Az antivirális RNS csendesítés molekuláris mechanizmusainak vizsgálata Solanaceae növényekben
Az antropogén környezet-átalakítás evolúciós-ökológiai következményei: a stressztől az ivarig
Az anya immunológiai tolerancia mechanizmusai a terhesség során és azok zavarai pathológiás terhességekben: pre-eclampsiás és habituálisan vetélő betegek vizsgálata (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Az anyag attoszekundumos dinamikája ultraintenzív lézerterekben optikai cikluson belülii időbeli és hullámhosszon belüli, nanométeres térbeli tartományokban
Az anyag attoszekundumos dinamikája ultraintenzív lézerterekben optikai cikluson belülii időbeli és hullámhosszon belüli, nanométeres térbeli tartományokban
Az anyag vitalista elméletei a 17. századi Angliában
Az anyagcsere homeostasist szabályozó hypothalamikus neuronrendszerek szerepe a reprodukció központi vezérlésében
Az anyagcsere sokféleségének mintázatai és evolúciós mozgatórugói élesztőkben
Az anyagi kultúra változó horizontjai: a mindennapi és szimbolikus tevékenységek színtereinek vizsgálata a késő rézkori települések leletanyagának többszintű értelmezésével
Az anyagtudomány és a mechanika szerepe az anyagok és szerkezetek élettartam növelésében
Az anyai túltápláltság az utód testtömeg-szabályozásának korai öregedéséhez vezet
Az apela funkcionális szerepe a kardiális fibroblasztok fenotípusát szabályozó folyamatokban
Az apelin molekula szerepének vizsgálata a nyirokérképződés folyamatában
Az apelin/APJ jelátvitel vizsgálata mellkasi daganatokban
Az apelin/APJ receptor rendszer szerepe humán endotheliális progenitor sejtekben
Az apikális anion transzporterek/csatornák szerepe a pancreas duktális sejtek szekréciójában
Az apoptótikus sejtek eltakarításában résztvevő új mechanizmusok azonosítása
Az apoptótikus sejtek fagocitózisa és gyulladási folyamatok kapcsolata
Az apoptotikus sejtek hatása a dendritikus sejt-B sejt kommunikációra HIV-fertőzött és autoimmun betegekben
Az apoptózis és a fagocitózis összefonódása
Az aquaporinok szerepe akut pankreatitiszben
Az aquaporinok szerepe az uterusz kontraktilitás szabályozásában és a koraszülés megelőzésében
Az arab tudományos próza görög és muzulmán gyökerei
Az arab tudományos próza görög és muzulmán gyökerei
Az Arabidopsis CRK5 protein kináz szerepe az auxin jelátvitel és gravitropizmus szabályozásában
Az Arabidopsis CRK5 protein kináz szerepe az auxin jelátvitel és gravitropizmus szabályozásában
Az Arabidopsis stresszválaszát szabályozó transzkripciós faktorok jellemzése
Az Arabidopsis thaliana halofita rokonában azonosított új hormonszerű kis fehérje funkcionális jellemzése
Az arabinóz és a laktóz metabolizmus kölcsönhatásainak vizsgálata Aspergillus nidulans-ban
Az arcészlelés párhuzamos útvonalainak vizsgálata
Az arcfeldolgozás korai folyamatainak vizsgálata az arcfelismerési zavar veleszületett változatában - neuropszichológiai és EEG vizsgálatsorozat
Az arcfelismerési zavar komplex viselkedéses és elektrofiziológiai vizsgálata
Az archi- és neocortex morfológiai elváltozásai tumor és agykérgi fejlődési rendellenesség által indukált epilepsziában
Az Argonauta fehérjék szerepének feltárása az ausztrál vad dohány (Nicotiana benthamiana) RNS csendesítési folyamataiban
Az ARHGAP25 szerepe gyulladással járó betegségek patomechanizmusában
Az aritmogén kamrai alternánsok farmakológiai gátlása: egy új lehetőség a kamrafibrilláció indukált hirtelen szívhalál megelőzésére?
Az árkos erózió szerepe Magyarország jelenkori felszínfejlődésében
Az árkos erózió szerepe Magyarország jelenkori felszínfejlődésében
Az árpa hálózatos levélfoltosságát okozó Pyrenophora teres f. teres elleni rezisztencia genetikai és élettani hátterének feltárása
Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza - Sáros és Somogy megyék
Az Árpádok külpolitikája: diplomácia, diplomaták és kulturális kapcsolatok az Árpád-korban
Az arterializálódás folyamata kísérletes májmetasttázisokban
Az artikuláció és az agyi jelek elemzése beszéd alapú agy-gép interfészhez
Az árvízveszély lehetséges ökológiai mérséklése Magyarország és Szlovénia dombságain
Az arzén geokémiája az Alföld termálvizeiben
Az arzén toxicitás metabolikus háttere
Az arzenát toxicitását meghatározó transzport és redukciós folyamatok
Az ASME IDETC/CIE 2022 konferencián való részvétel
Az Aspergillus fumigatus humán patogén gomba kombinatórikus stresszválaszai
Az Aspergillus nidulans és az Aspergillus fumigatus stresszválaszainak jellemzése
Az Aspergillus nidulans fonalas gomba sterigmatocystin bioszintézisének indukciója laktóz szénforráson
Az asszír birodalmi expanzió
Az asszír hadsereg
Az ásványképződést befolyásoló természetes és mesterséges tényezők hatása a Balatonban
Az aszályok ökológiai hatásai: kísérletek, megfigyelések és szintézis
Az aszkorbát transzportja és bioszintézisének szabályozása növényekben és zöldalgákban
Az aszkorbinsav koncentráció és redox státusz szabályozása növényi sejtekben bioszintézis és intracelluláris transzport révén
Az asztrocita duzzadás és térfogat-szabályozás központi szerepe az agyi iszkémiás sérülések kialakulásában
Az asztrocita területi pufferrendszer modulációs lehetőségei: a Cx43 foszforiláció cADPR-függő gátlása
Az asztrociták szerepe az epilepszia kialakulásában: új gyógyszercélpontok azonosítása
Az asztrofizikai gamma folyamat szempontjából releváns magreakciók vizsgálata új kísérleti módszerekkel
Az asztrofizikai p-folyamat kísérleti vizsgálata
Az asztrofizikai p-folyamat kísérleti vizsgálata befogási reakciókban
AZ AT1-R G-FEHÉRJE FÜGGETLEN JELÁTVITELÉNEK VIZSGÁLATA (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Az ATAC és SAGA hiszton acetiltranszferáz komplexek specifitását meghatározó kölcsönhatások
Az átalakulás évszázadai – települési struktúrák, települési stratégiák a Kárpát-medence központi részein a 8-11. században
Az atherosclerosis és Chamydia pneumoniae fertőzések összefüggésének genetikai háttere
Az átmenet önkormányzati gazdálkodása
Az átmeneti (puffer)-zóna geológiai értékvédelemben játszott szerepének bemutatása az Egri-Bükkalja mintaterülete alapján
Az átmenetifémionok peptidekkel alkotott komplexei. A fémion-fehérje kölcsönhatás modellezése.
Az atomi ionizáció vizsgálata
Az atomi környezet hatása a rezonáns és nem rezonáns belsőhéj átmenetekre
Az atomi környezet hatása erősen kötött elektronok atomi átmeneteire
Az ATP-szenzitív K+ -csatornák szerepe a szív iszkémiás adaptációjában hiperlipidémiában
Az ATP-szenzitív káliumion-csatorna nyitók neuroprotektív hatásának vizsgálata újszüllött malacban
Az átprogramozott anyagcsere folyamatok és a mitokondriumok szerepe a plazmacitoid dendritikus sejtek antivirális funkcióiban
Az autizmus kognitív neuropszichológiai tényezőinek alvásélettani vizsgálata
Az autizmus neurokognitív alapjainak egy új transzlációs modellel való vizsgálata.
Az autofág gének szerepe az öregedési folyamat szabályozásában a fonálféreg Caenorhabditis elegansban
Az autofág membránforgalom változásai a szekréciós autofágia és a daganatképződés során
Az autofágia és redox fehérjék szerepe a szívben
Az autofágia mechanizmusának, szabályozásának, sejt és fejlődésbiológiai szerepének komplex jellemzése sejtbiológiai és genetikai módszerekkel Caenorhabditis elegansban
Az autofágia mikro-RNS alapú génszabályozási mechanizmusának vizsgálata ecetmuslicában
Az autofágia szabályozásában és mechanizmusában részt vevő új gének/géntermékek azonosítása
Az autofágiában szereplő kinázok és foszfatázok azonosítása in vivo RNSi teszteléssel ecetmuslicában
Az autofagocitózis transzkripcionális szabályozása C. elegansban
Az autofagoszóma érés szabályozása
Az autofagoszóma kialakulás jellemzése Drosophila-ban
Az autofagoszóma-mozgatás molekuláris mechanizmusainak feltárása
Az automaták és formális nyelvek elméletének kiterjesztései
Az autoritárius stabilitás vége a Közel-Keleten? Politikai reformok a Közel-Keleten: visszatekintés és kilátások
Az Avalanche 2022 nemzetközi konferencia magyarországi megrendezése
Az Avatamszaka szútra kínai kommentárjai
Az axon növekedés szabályozásának vizsgálata a Drosophila központi idegrendszerében.
Az axon növekedést szabályozó DAAM alcsaládba tartozó forminok funkcionális analízise
Az azolrezisztencia háttere és következményei mucormikózisokat okozó gombákban
Az ázsiai pontyok élőhelye, állománya, szaporodása és genetikai változékonysága a Balatonban
Az E. coli genomjának és metabolikus hálózatának minimalizálása integratív rendszerbiológiai megközelítéssel
Az édeskömény (Foeniculum vulgare Mill.) minőségi drogelőállítását megalapozó virágzásbiológiai és kemotaxonómiai összefüggések vizsgálata
Az efferocitózis zavarainak szerepe az elhízással asszociált gyulladás kialakulásában
Az éger állományok új típusú fitoftórás megbetegedésének vizsgálata
Az egészséges prion
Az egészséges személyiségfejlődés és a pszichológiai immu-nitás szociális kontextusa: longitudinális elemzés
Az egészségügy gazdasági szerepe
Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények
Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés szerepe az egészségegyenlőtlenségekben Magyarországon
Az EGFR-ellenes terápia hatásfokának befolyásolása a RAS-jelpálya modulációjának segítségével
Az éghajlatváltozás hatása légköri terjedési folyamatokra - dinamikai megközelítés
Az egyeden belüli viselkedési változatosság ökológiai és evolúciós jelentősége
Az egyedfejlődés során bekövetkező táplálékváltások és azok növekedést, illetve táplálékbázis felosztást érintő hatásainak vizsgálata balatoni halakon.
Az egyéni gazdálkodás területi különbségei.
Az egyéni jogok és az informális intézmények szerepe a gazdasági fejlődésben
Az egyenlő foglalkoztatás követelménye a változó munkajogi elvárásokat tükröző HR tendenciák keretei között
Az egyes fehérjesejt-integrinek élettani szerepének vizsgálata génhiányos (knockout) egerek segítségével
AZ EGYETEMES ÉS MAGYAR LÉGI HADVISELÉS ELMÉLETÉNEK ÉS GYAKORLATÁNAK A FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE
AZ EGYETEMES ÉS MAGYAR LÉGI HADVISELÉS ELMÉLETÉNEK ÉS GYAKORLATÁNAK A FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE
Az egyházak növekvő szerepvállalása a közoktatásban és az oktatáspolitikában
Az egyházi felsőktatási intézmények érték és normaközvetítése
Az egyi vérkeringés autoregulációs dinamikájának analízise a fraktál- és káoszelmélet alapján
Az egységes lélek koncepciója az ókori filozófiában
Az egysejtű Tetrahymena szignalizációs rendszerének vizsgálata
Az együttes vírusfertőzések hatása az antivirális RNS interferencia folyamatokra, évelő fásszárú (szőlő és gyümölcsfák) gazdanövényekben
Az együttműködési attitűdök gazdasági-társadalmi hatótényezői az Észak-magyarországi Régióban működő kkv-kban
Az együttműködési attitűdök gazdasági-társadalmi hatótényezői az Észak-magyarországi Régióban működő kkv-kban
Az éhség és a gastrointestinális hormontermelés változásának vizsgálata totális gastrectomizált, valamint kóros kövérségben szenvedő betegekben
Az éjszakai fényviszonyok feltérképezése és monitorozása
Az ÉK-magyarországi paleozoikum és mezozoikum dinári-hellenid korrelációja
Az ektopikus kalcifikáció megakadályozásának új útja: a pirofoszfát hatásának preklinikai vizsgálata
Az elbeszélő diskurzus (elmélet, történet, műfaj)
Az elbeszélő diszkurzus II. (elmélet, történet, műfaj)
Az elbeszélő diszkurzus II. (elmélet, történet, műfaj)
Az elektrokémiai folyamatok hatása biológiai eredetű termékek elektrodialízissel történő szeparációjára
Az elektron lokalizáció hatása felületek és felületi nanostruktúrák elektronszerkezetére és mágneses tulajdonságaira
Az élelemtermelés kialakulásának kezdete és korai fázisai a Dél-Dunántúlon, a Balaton és a Duna-völgy között
Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói
Az élelmezésbiztonság világgazdasági dimenziói
Az élelmiszer minőségi rendszerek és rövid élelmiszer ellátási láncok gazdasági és társadalmi hatásai Magyarországon
Az élelmiszer minőségi rendszerek és rövid élelmiszer ellátási láncok gazdasági és társadalmi hatásai Magyarországon
Az élelmiszer termelés és fogyasztás innovációs alkalmazkodása
Az élelmiszer-fogyasztás természeti erőforrás-igénye a társadalmi metabolizmus szempontjából
Az élelmiszeripar logisztikai helyzetének felmérése, a kiszervezés lehetőségei
Az elemek nukleoszintézise lassú és robbanásos folyamatokban
Az élet keletkezésének és jelenkori modellorganizmusok evolúciójának számítógépes vizsgálata
Az életforma és a hatóanyagprodukció összefüggései néhány termesztett gyógynövényfaj esetében
Az életminőség demográfiai, társadalmi és regionális egyenlőtlenségeinek pszicho-szociális meghatározói a magyar népesség körében és a beavatkozás lehetőségei. Életminőség és esélyerősítés
Az életmód hatásának vizsgálata stroke hajlamú spontán hipertóniás patkányokban: A gyulladás és az oxidatív stressz hatása a RAAS útvonalra
Az elhízás és cukorbetegség kezelésére alkalmas új molekuláris targetek meghatározása és validálása
Az elit szerepe a kora újkori városi vezetésben és az elit tagjainak társadalmi kapcsolatai, 15-17. század
Az ellés körüli időszak és a hőstresszre adott élettani válaszok tanulmányozása szarvasmarhákban és kiskérődzőkben
Az elméletileg elérhető legjobb irányítás algoritmusainak kutatása
Az élő retorika. Retorikai fogalomrendszerek relevanciája az irodalmi művek befogadásában
Az előagyi glukóz-monitorozó neuron-hálózat működési sajátságainak vizsgálata egészséges és kóros szervezetben: komplex neurofiziológiai kísérletek
Az élőhely urbanizáció hatásai a madarak táplálékbázisára és szaporodási sikerére
Az élőhely-urbanizáció ökológiai és viselkedési következményeinek vizsgálata házi verebeken
Az élőhelyszerkezet tegzesfauna összefüggése kisvízfolyásokban
Az elsajátítási motíváció (Műszaki Könyvkiadó)
AZ ELSAJÁTÍTÁSI MOTIVÁCIÓ ÉS A VÉGREHAJTÁSI FUNKCIÓ SZEREPE AZ ISKOLAI TELJESÍTMÉNYBEN
Az első eukarióta nikotinsav degradációs útvonal feltárása Aspergillus nidulansban
Az első eukarióta nikotinsav katabolikus útvonal feltárása az Aspergillus nidulans modellszervezetben
Az első magyar népének
Az első magyar történelemtankönyvek nemzetdiskurzusa (1777-1848)
Az elsődleges fájdalomérző neuronok inzulin és IGF-I érzékenysége
Az elsődleges immunválasz tokképző reakciójának molekuláris genetikai alapjai Drosophila melanogasterben
Az ELTE tudományos és innovációs eredményeinek társadalmi disszeminációja a közösségi tudomány erősítése céljából
Az ember és a kutya szociális ingerekre való érzékenységének neurohormonális háttere: az oxytocin szerepe.
Az ember mint korlátozott erőforrás - új paradigma a kutya társas viselkedésének megértéséhez
Az ember szerepe a növényi magvak terjesztésében
Az emberélet fordulóihoz fűződő szokások a kisázsiai törököknél
Az emberi ABC multidrog transzporterek vizsgálata normális és daganatos őssejtekben
Az emberi agy érzelmi és kognitív fejlődésének idegélettani mutatói a gyerekkori álmodás kialakulásának és ontogenezisének tükrében
Az emberi agy számreprezentációs készségének normál és sérült funkciója és fejlődése
Az emberi emlékezet és tanulás jobb megértése felé
Az emberi erőforrások menedzselése – Koncepciók, technikák nemzetközi kitekintésben
Az emberi és mesterséges futás dinamikája - lépések a modell alapú predikciók felé
Az emberi kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre
Az emberi komplement H-faktor molekulacsalád funkcionális vizsgálata
Az emberi melanóma progressziójának genomikai elemzése
Az emberi mentális képzelet objektív viselkedéses mérése és agykérgi hálózati korrelátumai
Az emberi multidrog rezisztencia fehérjék működése és fiziológiás szerepe
Az emberi szabadság történeti és szisztematikus megközelítésben
Az emberi tényező beépítése a forgalmi modell szerkezetébe
Az emberi zavaráshoz történő alkalmazkodás genetikai alapjainak vizsgálata városi madárpopulációkban
Az emberkereskedelem elleni nemzeti büntetőjogi fellépés nemzetközi jogi alapjai és alapjogi korlátai
AZ EMBRIÓ ÉLETKÉPESSÉGÉNEK KORAI BIOKÉMIAI INDIKÁTORAI
Az embrionális érhálózat önszerveződése
Az embrionális GAD formák szerepe a fejlődő szagló-rendszerben
Az emésztőrendszeri peptikus fekély kialakulása
Az emfizéma strukturális és funkcionális összefüggései kísérletes modellekben
Az emlékezet egészséges és sérült működésének életszerű megközelítése
Az emlékezeti konszolidáció neurokognitiv jellemezői: a tanulástól a készségszintű tudásig
Az emlős és humán szívizom ioncsatornáinak vizsgálata a kamrafal különböző régióiban
Az emlőtumor terápiára adott válaszának előrejelzésére alkalmas biomarkerek azonosítása
Az endocannabinoid rendszer szerepe a praeeclampsia kialakulásában
Az endocannabinoid rendszer szerepe és szabályozása a humán faggyúmirigyben (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Az endocannabinoid-mediált szignalizáció funkciója a hippocampus neuronhálózatainak normális és kóros működéseiben
Az endokannabinoid jelátvitel szerepe a kihívásokra adott válaszok és a traumák hatásaival szembeni ellenállóképesség szabályozásában
Az endokannabinoid jelátviteli útvonal molekuláris sokfélesége és plaszticitása agykérgi szinapszisokban (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Az endokannabinoidok által mediált kardiometabolikus változások kísérletes menopauzában
Az endoplazmás retikulum piridin-nukleotid rendszerének redox változásai: összefüggés az elhízással, a 2-es típusú diabetes-szel és a metabolikus szindrómával
Az endoplazmás retikulum redox rendszereinek élettani és kórélettani szerepe
Az endoplazmás retikulum stressz által kiváltott autofágia-apoptózis közti döntési folyamat rendszer szintű tanulmányozása
Az endoplazmás retikulum stressz során indukált túlélési folyamatok rendszerbiológiai vizsgálata gyulladásos bélbetegségben
Az endoplazmás retikulumhoz kapcsolódó anyagcserebetegségek vizsgálata
Az endoplazmatikus retikulum - plazma membrán mikrodomének összetétele és fiziológiai szerepe a polarizált epitél sejtekben
Az endothel sejtek funkciójának vizsgálata a herediter angioneuroticus oedemás betegekben
Az endothelfunkció és intravaszkuláris trombotikus folyamatok összefüggésének tanulmányozása szív- és érrendszeri betegekben
Az energetika biotelemetriás vizsgálata TRPV génhiányos és vad típusú egérben: testhőmérsékleti és aktivitási ritmusok változásai különböző tápláltsági és stressz állapotokban
Az energia metabolizmus és a konformációs betegségek kapcsolata: kísérlet és biológiai modellezés.
Az energia-megtakarítás egységes energetikai és környezetvédelmi értékelési metodikájának, a támogatás indokolt mértékének és módszereinek kidolgozása
Az energiaforgalom és a SIRT1 aktivitás szabályzása a poli(ADP-ribóz) polimerázok aktivitásának és a szervezet NAD+ szintjének farmakológiai gátlásával
Az energiaháztartásért felelős neuronok elektronmikroszkópos és molekuláris jellemzése rágcsáló hippokampuszban
Az energiaháztartást szabályzó hormonok hatásmechanizmusának vizsgálata a hypothalamusban: pajzsmirigyhormon, ösztrogén, leptin és ghrelin interakciók
Az energiaszektor légköri kibocsátásának éghajlati hatása szempontjából fontos primer és szekunder aeroszolok jellemzése
Az entero-inzularis tengely (dipeptidyl peptidase-4-incretin rendszer) jelentősége diabetesben és különböző kóros glükóztoleranciával járó állapotokban
Az enzim és nukleotid közötti pi-pi kölcsönhatás katalizálja a foszfát-észter hidrolízist dUTPázban
Az ép és kóros porcszövet változása in vitro kísérletekben
Az epesavak és a tripszin hatása a pankreász vezeték sejtek bikarbonát szekréciójára: klinikai és kísérletes vizsgálatok
Az epesavak szerepe a daganatok patológiájában
Az epidermal growth factor receptorok és az integrinek tumorinvázióban betöltött szerepének vizsgálata intrakraniális daganatokban
Az epilepsziás aktivitás hatása az Alzheimer-kór progressziójára
Az Epimodern Kutatócsoport (ERA- Epimodern Research Alliance) éves konferenciája és műhelyrendezvénye Budapesten (2023)
Az Epipactis nemzetség RAD-seq filogeográfiája - egy modell-nemzetség fajképződésének megértése
Az epiteliális-mezenchimális átmenetet szabályozó fehérje-RNS komplexek szerkezeti és funkcionális jellemzése
Az Epstein-Barr vírus és az INK4a/ARF tumor-szuppresszor lókusz közötti kölcsönhatás szerepének vizsgálata az orális laphámsejtes carcinoma és a B-sejtes lymphomák etiopatogenezisében
Az erbB proteinek asszociációjának kvantitatív jellemzése
Az ErbB receptorok szignalizációs platformjainak kvantitatív karakterizálása és szerepük humán daganatokban
Az ErbB4 biofizikai tulajdonságainak globális analízise
Az Erdélyi Fejedelemség kormányzat- és jogtörténetének forrásai
Az erdélyi fejedelmek címeradományainak motívumvizsgálata
Az erdélyi fejedelmek udvari reprezentációja
Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (10. szakasz)
Az erdélyi magyar nyelvjárások anyagának feldolgozása és közzététele (11. szakasz)
Az erdődegradáció és szukcesszió ökofiziológiai háttérfolyamatainak kutatása Bükk-hegységi ILTER területeken
Az erdőtelepítés hatása a talajfaunára, különösen a Collembola diverzitásra
Az erekben expresszálódó vanilloid receptor-1 (TRPV1) jellemzése
Az erény természete. Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség
Az érés és a szénhidrogén-képződés folyamatainak összeha-sonlítása növényieredetű (III-as és II/III-as átmeneti tí-pusú) és kénben gazdag II-es és III-as típusú szerves anya-gok esetében
Az érett T-sejtes lymphomák funkcionális patogenezise
Az érfal trombogenitása és annak szabályozása
Az érfal trombogenitása és hatása a trombolizisre
Az Eriococcidae pajzstestű család fontosabb nemeinek világreviziója
Az erőforrás-hatékony és élhető városok fejlesztési lehetőségei Magyarországon
Az erős kölcsönhatás vizsgálata a XXI. század gyorsítóira jellemző energiákon
Az erős,a gyenge, meg a ravasz: Hatalom és stratégiai viselkedés szavazási játékokban
Az erőszak társadalomtörténete Magyarországon a 20. században: gyakorlat, dinamika és emlékezet összehasonlító perspektívában
Az erózió által mozgatott talaj szerves szén összetételének térbeli változásai
Az érték és a tradíció antropológiája: változó identitások egy dél-etióp nomád közösségben
Az értéktőzsde gazdasági szerepe és jelentősége Magyarországon 1864 és 2005 között
Az értéktőzsde gazdasági szerepe és jelentősége Magyarországon 1864 és 2005 között
Az értelmezés tropológiája című könyv kiadása
Az értelmi fejlődés, a viselkedésszervezés egyidejű és longitudinális összefüggésmintázatai a perinatális rizikó és a környezeti feltételek függvényében: koraszülött és időre született gyerekek követése iskoláskorig
Az érvénytelenség és hatálytalanság kérdéskörének vizsgálata az új Ptk. tükrében
Az Erwinia amylovora (Burill) Winslov et al. bakteriofágainak jellemzése és biológiai védekezésben való felhasználásuk vizsgálata
Az Erwinia amylovora (Burill) Winslov et al. bakteriofágainak jellemzése és biológiai védekezésben való felhasználásuk vizsgálata
Az érzelemfeldolgozás neurális hátterének összehasonlító elemzése kutya és ember esetében
Az érzelemfelismerés és a percepció közötti kapcsolat szkizofréniában: Egy kiváltott válasz vizsgálat
Az érzelmi arousal szerepe a média által kiváltott stressz-felépülésben
Az érzelmi és a szociális kompetencia fejlődése óvodáskorban
Az érzelmi valencia hatása a prospektív emlékezetre
Az Escherichia coli mutációs folyamatai: analízis, átalakítás, alkalmazás
Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig?
Az eskü (adé) szerepe az Újasszír Birodalom adminisztrációjában
Az ESLA-7 génexpressziós mintázat prognosztikai értéke I stádiumú tüdő adenocarcinomában
Az esszenciális zsírsavak metabolizmusának zavarai és terápiás befolyásulásuk lehetőségei a gyermekgyógyászati gyakorlatban
Az észak-magyarországi miocén robbanásos tűzhányótevékenység folyamatai, termékei és kronológiája: a szilíciumgazdag piroklasztitok rétegtana
Az észlelt-megélt mozgástér, a társak és a személyes ténye-zők szerepe hazai értelmiségiek pálya- és életútjának ala-kulásában
Az esztétikai ítéletek tere
Az etnicitás szerepe a lakóhelyi mobilitás és a lakhatási preferenciák terén multietnikus régiókban
Az etnikai gazdaság intézményesülésének a kísérletei a romániai és a szlovákiai magyarok körében
Az etnikai, vallási, nyelvi diverzifikálódás dinamikájának, és a társadalmi kohézióra gyakorolt potenciális hatásainak modellezése egy új paradigma, a „diverzitás-kutatás” elméleti keretében
Az etnikai, vallási, nyelvi diverzifikálódás dinamikájának, és a társadalmi kohézióra gyakorolt potenciális hatásainak modellezése egy új paradigma, a „diverzitás-kutatás” elméleti keretében
Az EU Adaptáció és versenyképesség
Az EU tagállamainak közigazgatási rendszere
Az EU tagság jóléti hatásai a magyar élelmiszer fogyasztókra és termelőkre
Az EU-hoz csatlakozott és csatlakozó közép-keleteurópai és balkáni országok mezőgazdaságának népgazdasági szerepe történelmi megközelítésben
Az EU-s versenyjog dogmatikai rendszere: versenykorlátozó megállapodások
Az eurázsiai és észak-afrikai Noctuoidea taxonómiai atlasza 6. Noctuinae 1
Az eurázsiai hód gátépítő tevékenysége révén létrejövő folyó diszkontinuum hatása a funkcionális biodiverzitásra a planktonikus és a bentikus közösségek alapján
Az euro-csatlakozás Kelet- és Közép-Európában: kilátások és kihívások a pénzügyi válság tükrében
Az euro-csatlakozás Kelet- és Közép-Európában: kilátások és kihívások a pénzügyi válság tükrében
Az európai adatgazdaság és adatvagyon szabályozási keretei
Az Európai Agrárközgazdász Szövetség 16-ik nemzetközi fórumán való részvétel
Az európai belső piac szabályozásának új tendenciái és ezek hatása a közigazgatás szervezetére, működésére
Az európai integráció fejlődési tendenciái, különös tekintettel az integrációs modellekre és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának fejlődésére
Az európai polgári eljárásjog alapintézményei
Az európai projekt átpolitizálódásának következményei
Az Európai Unió és közvetlen környezete a kibővítésen túl
Az Európai Unió gazdasági joga globális kontextusban
Az Európai Unió közpolitikai hatásának percepciói: a magyar közvélemény európaizációja
Az Európai Unió normatív szerepe
Az Európai Unió tagállamait célzó illegális online gyógyszertárak elterjedtsége és illegális gyógyszerforgalmazás kockázatai
Az Európai Uniós csatlakozás gazdálkodásra, társadalomi viszonyokra és életmódra gyakorolt hatásának néprajzi vizsgálata a dél-bihari régióban
Az európai uniós gazdaságpolitikák hatékonyságának elemzése és mérése
Az evolúció nagy lépései és robusztus genetikai rendszerek
Az evolúciósan konzervált Fehérje Foszfatáz 4 új célpontjainak azonosítása és jellemzése
Az exogén és endogén szalicilsav közötti jelátviteli út tanulmányozása búzában és modellnövényekben stresszkörülmények között
Az exokrin-endokrin pankreász interakció jelentősége normál és patológiás körülmények között
Az exoszómák és mikrovezikulák szerepe a szív stressz-adaptációjában
Az exportot befolyásoló tényezők - három európai régió összehasonlítása
Az extracelluláris mátrix és az immun-mikrokörnyezet szerepe a colitis-asszociált neuroinflammatio és dysmotilitás patogenezisében
Az extracelluláris mátrix proteombeli eltéréseinek szerepe a multifaktoriális, inflammációs betegségek patomechanizmusában
Az extracellularis matrix szerepe az egyensúlyozó rendszer plaszticitási folyamataiban
Az extracelluláris vezikula kutatásban elért legújabb eredményeink bemutatása az ISEV 2022 éves konferenciáján
Az extracelluláris vezikulák heterogenitásának vizsgálata
Az I. fotokémiai rendszer abszorpciós hatáskeresztmetszetének növelése fokozott fotoszintetikus energiaátalakítási hatékonyság érdekében
Az idegen nyelvi motivációs vizsgálatok eredményének közzététele
Az idegenforgalom fejlesztésének földrajzi alapjai és lehetőségei DK Pest meyében
Az idegrendszeri környezet szerepe a melanóma sejtek vér-agy gáton való átvándorlásában
Az identitás terei. Kulturális topográfiák az Osztrák-Magyar Monarchia német nyelvű kultúrájában
Az idő-függő számítási paradigma bemutatása
Az IDO1 onkometabolit-termelő enzim farmakogenomikai vizsgálata
Az időjárási elemek ingadozásának hatása gyepekre: közösségi és fajszintű megközelítés
Az ige történeti morfoszintaxisa az iberoromán nyelvekben
Az igekötős szerkezetek kialakulása a magyar nyelvben: korpuszvezérelt megközelítés
Az igenem mondattani és szövegszemantikai vizsgálata a latintól a mai franciáig
Az IgG kötő neonatális Fc receptor szerkezet-funkció összefüggés vizsgálata
Az imidazolgyűrű biológiai szerepének modellezése bisz(imidazolil) és hisztidin-analóg származékok átmenetifém komplexeinek vizsgálatával
AZ IMMUNELLENŐRZŐPONT-GÁTLÓ TERÁPIA HATÉKONYSÁGÁNAK ELŐREJELZÉSE HÚGYHÓLYAGDAGANATOS BETEGEKBEN A TUMOR MOLEKULÁRIS MINTÁZATÁNAK, VALAMINT A SZÉKLET MIKROBIOM-ÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATÁVAL
Az immuntolerancia vizsgálata autoimmun kórképekben
Az immuntolerancia vizsgálata terhességben
Az implantáció immunológiája: Az anyai immunrendszer szabályozási mechanizmusainak vizsgálata a beágyazódás során
Az implicit szekvenciatanulás egységes modellje felé
Az implicit tanulás egész életen át tartó fejlődése és patológiái
Az implicit tanulás egész életen át tartó fejlődése és patológiái
Az impulzivitás transzdiagnosztikus vizsgálata: személyiségvonásokkal, gátló funkciózavarral, gyermekkori bántalmazással és genetikai vulnerabilitással való összefüggéseinek feltérképezése
Az individuális sugárérzékenység szerepe és jelentősége a sugárterápiában
Az indukált és genetikai rezisztencia mechanizmusának összehasonlító elemzése a napraforgó két jelentős kórokozója, a Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. et de Toni és a Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary esetében
Az indvidualizált farmakoterápia lehetőségének kidolgozása - súlyos bőrgyógyászati mellékhatásokkal is járó adverz gyógyszerreakciók farmakogenomikai és etiológiai vizsgálata, genetikai megelőzése, preventív rendszerek, tesztek fejlesztése
Az infokommunikációs eszközök diffúziója Magyarországon
Az információ szerepe a polgári eljárásban
Az információ szerepe a versenypolitikában és a piacszabályozásban
Az információcsere szerepe a bizalomalakulásban és hatása a szervezeti kapcsolatok hatékonyságára és igazságosságára
Az információs technikák fejlődésének és az információs társadalom kialakulásának területi hatásai (különös tekintettel egy relatíve elmaradott régióra, az Alföldre)
Az inkonzisztencia problémája az elméleti nyelvészetben
Az innate limfoid sejtek szabályozó szerepének tisztázása az immunrendszer hemopoetikus őssejt-transzplantációt követő regenerálódásában és az akut graft-versus-host betegség megelőzésében
Az innováció térbeli terjedése
Az innovatív üzleti modellek fenntarthatósági kihívásai - a 'prosumption' esete
Az integrált gyártástervezés ́és ̈ütemezés ́új matematikai modelljei ́és algoritmusai
Az integrált gyomszabályozás és a talajvédelem lehetőségei a környezetkímélő növénytermesztésben
Az integratív Ortega.
Az intelligenciával kapcsolatos vélekedések jelentudatos fejlesztése
Az intencionális ágensek megértésének szocio-kognitív mechanizmusai a tipikus és az atipikus fejlődésben (autizmusban)
Az intenzív tartás körülmények szelekciós hatásának vizsgálata süllő populációkban
Az intenzíven nevelt süllő és kősüllő növekedésének és testösszetételének összehasonlító vizsgálata
Az interferon szabályozó faktor 7 szerepe a gyermekkori elhízásban
Az Interferon-gamma által indukált jelátvitel mechanizmusa humán újszülöttek mononukleáris fagocitasejtjeiben
Az interferonok összetett szerepe a vírus ellenes immunválasz koordinálásában
Az interleukin 19 alcsalád citokinjeinek szerepe a krónikus veseelételenség pathomechanizmusában
Az interleukin-15 receptor molekuláris kölcsönhatásainak vizsgálata humán sejtvonalakon
Az intermedier anyagcsere és a szabadgyökképzés kapcsolata izolált idegvégkészülékekben és mikroglia sejtekben.
Az interocepció és az affektivitás összefüggései
Az interocepció kritikai vizsgálata
Az intestinalis toll-like receptorok (TLR) expressziójának változásai és hatásuk az immunaktivációra immunpatogenezisű bélbetegségekben
Az intracelluláris jelátvitel szerepe a sejtproliferáció és differenciálódás szabályozásában
Az intracelluláris XIII-as faktor lehetséges szerepe a monocita/makrofág sejtvonalban
Az intraluminális hidrogén peroxid elimináció mechanizmusai az endoplazmás retikulumban
Az intraluminális kalcium szerepe az endoplazmás reticulum redox homeosztázisának szabályozásában
Az intraspecifikus polimorfizmus és prokarióta szimbionták vizsgálata klonálisan szaporodó amöboid egysejtű szervezeteknél
Az intravazális volumenstátusz elemzése
Az inváziós tölgy-csipkéspoloska (Corythucha arcuata) tölgyesekre gyakorolt hatásainak vizsgálata, valamint a faj elleni biológiai védekezési program lehetőségeinek felmérése
Az inzulin jelpálya és az oxidatív stressz szerepe az életmenetek evolúciójában
Az ion implantáció alapfolyamatai, hőhatás és kristályoso-dás
Az ionkromatográfia retenciós elmélete és alkalmazásai a kémiai analízisben
Az ionok jellemzőinek szabályozása felületkezelési eljárásokban alkalmazott alacsony nyomású rádiófrekvenciás gerjesztésű gázkisülésekben
Az ipar társadalma. Szociálpolitika, munkaviszony, érdekszervezetek, konfliktusok Magyarországon a 19. század végétől a második világháborúig
Az ipari beruházások és közlekedési kapcsolataik térszerkezeti kihatásai
Az ipari beruházások és közlekedési kapcsolataik térszerkezeti kihatásai
Az ipari munkásság alakváltozása: Az 1990 utáni szakmunkásréteg társadalmi-politikai tagozódása Németországban és Magyaroszágon
Az ipari munkásság alakváltozása: Az 1990 utáni szakmunkásréteg társadalmi-politikai tagozódása Németországban és Magyaroszágon
Az IPS összehasonlító pártállami modell főbb fejlődési patternjeinek konkrét bemutatása Románia, Magyarország és Kína példáján, valamint a patternek empirikus tesztelése Kínában, megyei szinten.
Az irodalmi formák ideológiája
Az irodalmi nyilvánosság az antikvitásban
Az irodalom filozófiai alapjai - A filozófia irodalmi gyökere
Az ischaemiás agykárosodásban szerepet játszó TrpM2 kationcsatorna szerkezet-funkció vizsgálata
Az iskola nem sziget. Oktatási és társadalmi rezliencia multietnikus környezetben
Az iskola szervezeti kultúrájának, tanulási környezetének szervezetpszichológiai elemzése
Az iskolába rendezett gyerek. Kiváltság és különbségtétel a közoktatásban. (Gondolat Kiadó Kör Kft.)
Az iskolában elsajátított tudás minőségének értékelése
Az iskolai attitűd kutatásának kérdései: elméleti modellek, perspektívák, lehetséges mérőeszközök
Az iskolai intézményi szelekció hosszú távú hatása a hátrányos helyzetű tanulók munkaerőpiaci esélyeire - természetes kísérletek lengyel és magyar adatokon
Az iskolázottság térszerkezete a két világháború közötti Magyarországon
Az ismeretek megértését elősegítő oktatási módszerek
Az ISSP 2006. és 2007. évi kutatásában való részvétel
Az Istállós-kői-barlang ásatásának folytatása és a Bükki Aurignaci kérdése
Az istenek természetéről
Az iszkémia/reperfúzió okozta akut veseelégtelenség proteomikai analízise: új terápiás célpontok azonosítása
Az iszkémiás és posztiszkémiás vaszkuláris és kardiorespiratorikus károsodások tanulmányozása
Az iszkémiás stroke kimenetelének javítása az izom-agy tengelyen keresztül
Az iszlám misztika (szúfimus) és a zsidó misztika kölcsönhatásai
Az ivararány-manipuláció rátermettségkövetkezményei
Az ivardetermináció molekuláris genetikai alapjainak vizsgálata halakban
Az ivari ciklus feltárása folyóvízi pontyféléknél különös tekintettel a márnára (Barbus barbus) és a paducra (Chondrostoma nasus)
Az ivarsejtek kialakulásának és működésének vizsgálata
Az izomváltozások szabályozása a smoothelin-like 1 fehérje által
Az MBL-hez kapcsolódó szerin proteázok szubsztrát specificitása és fiziológiai jelentősége
Az MHC I. sejtfelszíni szerveződése
Az MI-várakozások szociológiája: víziók a mesterséges intelligencia társadalmi és munkaerőpiaci szerepéről
AZ MMP7 SZEREPE ÉS PROGNOSZTIKUS ÉRTÉKE A PROSZTATARÁK PROGRESSZIÓJÁBAN ÉS KEMOTERÁPIA REZISZENCIÁJÁNAK KIALAKULÁSÁBAN
Az MNL OL 1526-1570 közötti iratainak feldolgozása és online publikálása
Az MTA Irodalomtudományi Intézet története és dokumentumai
Az N-cadherin szerepe az emlősök idegrendszerének korai fejlődésében és a hippocampus GABAerg neuronjainak differenciációjában
Az Ncb5or flavohem reduktáz szerepe a zsírsav deszaturációban és a metabolikus szindróma kialakulásában
Az Nkx2-3 transzkripciós faktor szerepe a hasüregi nyirokszövetek veleszületett limfoid sejt-megoszlásának és a gyulladásos bélbetegségek lefolyásának szabályozásában
Az NLRP3 inflammoszóma működésének molekuláris tényezői inflammatorikus és anti-inflammatorikus makrofágokban
Az NMDA receptor-alegységek szerepe kisagyi szemcsesejtek fejlődésében: vizsgálatok egy transzgenikus egértörzsben
Az NMNAT-1 szerepe a daganatsejtek kemoszenzitivitásának szabályozásában
Az NPHS2 interallelikus interakcióinak vizsgálata in vivo
Az nukleáris asztrofizika kulcsreakciója: a 3He(alfa,gamma)7Be reakció átfogó vizsgálata
Az Óbányai Aleurolit Formáció kőzettani és geokémiai vizsgálata
Az Oersted mesterséges hold mágneses mérési adatainak feldolgozása és értelmezése
Az ökológiai versengés vizsgálata; fajok együttélési feltételeit és a biodiverzitást meghatározó tényezők
Az okos desztinációk és az okos turizmus kialakításának esélyei és lehetőségei Magyarországon különös tekintettel a pandémia utáni időszak kihívásaira
Az ökoszisztéma szolgáltatások és állapot térbeli mintázatainak elemzése az antropogén terhelés és a klímaváltozás tükrében
Az olympiai Zeus-templom oromcsoportjainak virtuális 3D rekonstrukciója (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Az önazonosság konfigurációi az abszurd színházban és a modern tragikomédiában
Az önbizalom szerepe az iskolai tudás megszerzésében
Az önkéntesek kapcsolathálóinak rejtett ereje. Fesztivál önkéntesek dinamikus kapcsolathálózatainak összehasonlító kutatása
Az onkogének és funkcionális fehérjék korszerű módszerekkel történő tanulmányozása trofoblaszt betegségekben
Az onkogének és funkcionális fehérjék korszerű módszerekkel történő tanulmányozása trofoblaszt betegségekben
Az önkormányzati beruházási hajlandóság becslése a magyar kistelepülések körében
Az önvezető járművek elfogadásának felelősségteljes innováció szempontú vizsgálata: társadalmi és technológiai szempontok ötvözése neurotudományos és urbanisztikai módszerekkel
Az operett újjáépítése. Játéktörténet az államosítás és a forradalom között.
Az Ophrys fuciflora komplex filogeográfiai vizsgálata
Az optikai lumineszcens kormeghatározás pontosságának növelése futóhomok-területekről származó minták esetében
Az optimális élmény objektív markerei és az optimális élmény megteremtésében szerepet játszó személyiségtényezők
Az óragének és a környezeti fényviszonyok szerepe az N-acetiltranszferáz génexpressziójának szabályozásában csirke retinában
Az orbita kötőszövet szerepe a Graves-kórhoz társuló endocrin orbitopathia pathogenesisében
Az orbita nyomásviszonyainak kórélettani szerepe endocrin orbitopathiában
Az öregedés és a rák evolúciós csereviszonya
Az öregedés során bekövetkező változások celluláris és molekuláris mechanizmusai az asszociatív memóriát kódoló neurális hálózatban
Az öregedés szerepe a daganatos megbetegedések kialakulásában
Az öregedési folyamat mechanizmusa és szabályozása
Az organikus anion transzporter polipeptid (OATP) család: szerkezet-funkció kutatás és farmakológiai vizsgálatok
Az organokatalízis alkalmazása indol alkaloidok szintézisében
Az öröklött és szerzett kataláz hiány klinikai és klinikai biokémiai vonatkozásai
Az őrültek helye a 21. századi magyar társadalomban
Az orvos-beteg kommunikáció nyelvészeti elemzése. Elmélet, gyakorlat, módszer
Az orvosi 3D nyomtatás mechanikai megközelítése
Az orvosi kamilla (Matricaria recutita L.) nemesítését megalapozó vizsgálatok
Az orvostudomány története Magyarországon 1700–1848.
Az őssejtek részvétele a máj regenerációban és a carcinogenezisben
Az őssejtek részvétele a máj rengenerációban
Az őssejtek szerepe májkárosítások által kiváltott szöveti reakciókban
Az összehasonlító alkotmányjog perspektívái. Alkotmányos gyakorlat a világ országaiban a COVID-19 pandémia idején
Az osteoporotikus csont szintézise és gyógyulása
Az oszmán-török építészet Magyarországon a kutatás legújabb eredményei alapján. /összefoglaló monográfia/
Az ószövetségi apokrifek és a folklór
Az osztály változó jelentősége összehasonlító perspektívában
Az oszteoklaszt-aktiválódás molekuláris mechanizmusainak vizsgálata a csontáttétek kialakulása során
Az osztrák és magyar történetírás vitája Nyugat-Magyarországról/Burgenlandról (1918–1945)
Az osztrák és német társasági jog intézményrendszerének jogösszehasonlító és jogdogmatikai elemzése
Az Osztrák-Magyar kelet-ázsiai expedíció és Xántus János gyűjteménye
Az Osztrák-Magyar Monarchia közös minisztertanácsi jegyzőkönyveinek kiadása
Az osztrák-magyar népszámlálások tudomány- és társadalomtörténete
Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus és a lipoproteinek, valamint egyes alvadási tényezők kapcsolata Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus szerepe a cardiovascularis betegségek rizikójában
Az OTKA által támogatott, az LHC ALICE és CMS detektorainál végzett kutatások bemutatása a laikus nagyközönségnek
Az oxigénsztöchiometria hatása ABO3 típusú (A: Ba, Sr, Ca, lantanidák, B: Fe, Co) perovszkitok és rokon oxidok szerkezetére és fizikai tulajdonságaira
Az ozmotikus stresszválasz szabályozása magasabbrendű növényekben.
Az ózon és a szén-dioxid áram mérése és modellezése kontinentális éghajlatú területen
Az Rcg1 gyökérgolyva rezisztencia gén azonosítása szőlőben
Az Rht gének hatása a hexaploid búza hő-stressz érzékenységére: meiótikus stabilitás és fertilitás
Az RN-áz L inhibitor szerepe az I. típusú receptorok jelátviteli mechanizmusában
Az RNS interferencia biológiája modell és termesztett növényekben: kis szabályozó RNS-ek biogenezisének és aktivitásának molekuláris kapcsolata.
Az RNS interferencia végrehajtó komplexének szabályozásának és működésének vizsgálata modell és gazdaságilag fontos növényekben.
Az RNS silencing mechanizmusának vizsgálata állati és növényi modelleken
Az RNS silencing szerepe, mechanizmusa a vírus gazda kölcsönhatásban
Az RNS- és fehérje-szintű minőségbiztosítási rendszerek kapcsolata növényekben
Az RNS- és fehérje-szintű minőségbiztosítási rendszerek kapcsolata növényekben
Az Sgs1 és a Rad14 DNS hibajavító fehérjék UV-indukált transzlációs szabályozása
Az SHP1 szerepe a Fas közvetített jelátviteli folyamatokban
Az SpCas9 nukleáz szekvencia specificitásának meghatározása és működési mechanizmusának megértése
Az SPW-R komplex kétirányú terjedése patkány hippocampusban, in vitro
Az Src-like adaptor protein szerepének vizsgálata a rheumatoid arthritis patogenezisében
Az ubiquitin szerepe a szekréciós granulumok krinofágia általi lebontásása során Drosophilában
Az uborka mozaik vírus fehérjék módosításának szerepe a vírusfertőzés kialakulásában
Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa
Az új algoritmusok és kódolási eljárások alkalmazása a mobil hírközlésben és informatikában
Az új Hypereidés
Az új JAK-gátlókra adott terápiás válasz multidiszciplináris megközelítéssel történő értékelése és előrejelzése fekélyes vastagbélgyulladásban szenvedő betegekben
Az új növénytermesztési rendszerek környezetbiotechnológiai kérdései
Az új Ptk. egyes szerződéseinek római jogi alapjai
Az új Ptk. egyes szerződéseinek római jogi alapjai
Az Újasszír Birodalom egy helyi igazgatási központjának intenzív régészeti kutatása
Az Újasszír Birodalom vezérkara
Az újasszír hadsereg rekonstrukciója: az asszír hadsereg hadjáraton (az asszír palotadomborművek és írott források alapján)
Az újkori külföldi magyar egyetemjárás adattárának összegyűjtése és kiadása
Az újkori külföldi magyar egyetemjárás adattárának véglegesítése és publikálásának folytatása
Az újszülöttkori hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia neurovaszkuláris pathomechanizmusainak vizsgálata transzlációs állatmodellben
Az ukrán-magyar határvidék társadalomföldrajzi vizsgálatai, kapcsolatrendszer és együttműködés a két ország határmenti térségében
Az ultrafinom aeroszol környezeti és egészségügyi hatásai
Az ultrafinom légköri aeroszol
Az ultraibolya fény immunbiológiai hatásának vizsgálata
Az ultraibolya sugárzás szerepe tavak oldott szervesanyagainak transzformációjában és degradációjában
Az uniós egyenlő bánásmód joganyag implementációja Magyarországon - jogalkotás és jogalkalmazás
Az uráli nyelvek mondattanának változása aszimmetrikus kontaktushelyzetben
Az urbanizáció és a klímaváltozás együttes hatásai természetes populációk reproduktív fenológiájára és sikerére
Az urbanizáció és a viselkedési flexibilitás kapcsolata madaraknál
Az urbanizáció és extrém hőség hatásai madarak szaporodási sikerességére
Az urbanizáció hatása vadon élő állatok emberrel szembeni viselkedésére
Az urbanizáció ízeltlábúakra gyakorolt hatása a biológiai szerveződés különböző szintjein
Az urbanizáció, a kiszáradó európai éghajlat és az invazív halak hatása a magyarországi kétéltű közösségekre
Az uridin izomerizációjának bioapparátusa: box H/ACA pszeudouridin szintáz szerkezete és katalitikus mechanizmusa
Az űrkutatás alkalmazásai
Az USA árnyékában: Kanada és a magyar kivándorlási útvonalak átalakulása az 1920-as években
Az útkeresés évei a magyar zeneszerzésben (1953-1967)
Az ütközés aktivált disszociáció (CID) emlélete és gyakorlati alkalmazásai
Az ütközési energia szerepe a tömegspektrometria alapú bottom-up és a middle-down proteomikai vizsgálatokban: alternatívák használata tripszin helyett
Az utódgondozás evolúciós átmenetei gericeseknél
Az utódgondozási rendszer szerepe a függőcinege ivari allokációjában
Az UV-B sugárzás hatása a kukorica fejlődésére
Az UV-sugárzás által károsított DNS Rad6 ubiquitin-konjugáló enzim által irányított, mutációt okozó illetve hibamentes replikációja Saccharomyces cerevisiae-ben
Az üzemszerepek hatása a tudásmegosztásra termelési és ellátási hálózatokban
Az üzleti kapcsolatok értékének integrált elméleti modellje
Az üzleti képzés jövője
Az X kromoszómán elhelyezkedő, hiperizmoltságra ható gének azonosítása
Az „egészségipar” működési zavarai és teljesítménye – nemzetközi összehasonlításban
Azonosított dorzális raphe magi neuronok tüzelése és hatásai spontán és szenzoros állaptfüggő aktivitásokban
Azonosított hadronok keletkezésének vizsgálata az LHC megnövelt luminozitású nehézionütközéseiben az ALICE kísérlettel
Azonosított idegsejtek mikrohálózatainak szerepe az ember és a rágcsálók agykérgében
Babits Dante-fordításának kritikai kiadása és Dante életműve
Babits Mihály életének kronológiája 1915-1920 (Babits-kronológia 3.)
Babits Mihály leveleinek, esszéinek, tanulmányainak, kritikáinak, a Babits Könyvtárnak és a BAbits Kiskönyvtárnak az elkészítése
Babits Mihály Művei Kritikai Kiadásának, a Babits Könyvtárnak és a Babits Kiskönyvtárnak sajtó alá rendezése
Babits Mihály verseinek és műfordításainak kritikai kiadása
Bádeni foraminiferák kvantitatív paleökológiai vizsgálata és stabil izotópos (d18O, d13C) elemzése: Paratethys paleóceanológia, paleoklíma
Bajcsy-Zsilinszky Endre életének regionális kontextusai és a budapesti 1944/1945-ös ellenállás(ok)
Bakonyi felsőkréta dinoszauruszlelőhelyek földtani és őslénytani vizsgálata
Bakteriális fertőzés és kemoattraktáns kezelés hatása attétek visszafejődésében
Bakteriális fertőzés és kemoattraktáns kezelés hatása attétek visszafejődésében
Bakteriális gének szerepe a szimbiotikus gümő inváziójában
Bakteriális lipopoliszachariddal kiváltott késői kardioprotekció az iszkémia/reperfúziós károsodással szemben
Bakteriofág életciklus biofizikája
Bakteriofágok és mikrobiomok nagyléptékű vizsgálata pángenomikai és gépi tanulási módszerekkel
Baktérium-gomba kölcsönhatások elemzése laskagomba (Pleurotus ostreatus) szubsztrát átszövése és termőtest képzése során
Baktériumok együttműködését befolyásoló ciklodextrin alapú csapdák
Baktériumok ellenállóképességének gyors evolúciója antibiotikum gradiensek jelenlétében
Baktériumok és glikoprotein antennák mannózt tartalmazó oligoszacharidjainak szintézise
Baktériumok kommunikációjának és közösségformálásának vizsgálata optikai manipulációs és mikrofluidikai módszerekkel
Baktériumok metabolikus hatékonyságának és genetikai stabilitásának növelése hibrid genomok létrehozásával
Baktériumok optikai biochipeken: alapjelenségek és modell rendszerek
Baktériumsejtek öregedésével kapcsolatos jelenségek vizsgálata holografikus optikai csipesszel
Bal kamrai remodelling szívelégtelenségben: az oxidatív miofilamentáris fehérjekárosodás, a stressz és a női nemi hormonok szerepe
Bal-jobb aszimmetrikus fejlődést szabályozó gének azonosítása és funkcionális jellemzése Drosophilában
Balaton az ezredfordulón - Jankó János nyomában
Balatonfelvidéki műemléki romok és lakóépületek helytörténeti építőanyagai
Balatoni halfajok és köztigazda szervezetek parazitológiai monitorozása
Balatoni halfajok és köztigazda szervezetek parazitológiai monitorozása
Balatoni nagyfelbontású (egycsatornás) szeizmikus szelvények szedimentológiai, sztratigráfiai értelmezése és korrelációja a Balaton környékén felszínen kibukkanó üledékekkel
Balatonőszöd-Temetői dűlő őskori településrészeinek komplex feldolgozása. A középső rézkori, késő rézkori és kora bronzkori településrészek
Ballisztikus elektron-transzport alacsony dimenziós nanoszerkezetekben
Ballisztikus elektron-transzport hibrid nanoszerkezetekben
Baracsi római katonai tábor
Barát vagy ellenség azonosítás a szimbiotikus gyökérgümő inváziója során
Barlang, mint laboratórium: Ca- és Mg-izotópösszetételek alkalmazása a cseppkövek kutatásában
Barlangi karbonátok szerkezete - Karbonát polimorf képződési folyamatok ásványtani és geokémiai vizsgálata barlangi képződményeken
Barlangi karbonátok szerkezete - Karbonát polimorf képződési folyamatok ásványtani és geokémiai vizsgálata barlangi képződményeken
Barokk irodalom Sziléziában és a Duna mentén (források, tanulmányok)
Baromfi légzőszervi megbetegedésekben szerepet játszó bakteriális kórokozók tanulmányozása
Baromfifélék komlex enterális kórképeinek etiológiai feltárása metagenomikai módszerek segítségével
Bártfay László naplója (1838-1842)
Bartholomaeus Fontius Persius-kommentárja
Bartók Béla hangszeres magyar népzenegyűjtése és a Bartók-rend hangszeres függelékének feldolgozása, előkészítése kritikai forráskiadásra
Bartók Béla műveinek kritikai összkiadása
Bartók Béla műveinek kritikai összkiadása
Bartók összkiadás
Bayesi módszerek a releváns változók kiválasztásának problémájára és alkalmazása az orvosbiológiában
Bayesi, rendszeralapú módszerek nagy mennyiségű egészségügyi adatok elemzésére
Bazídiumos gombákból származó antimikrobiális hatóanyagok a növényvédelemben
Befektetési stratégiák túl a konvenciókon
Befelé és kifelé irányuló közvetlentőke-befektetések Ausztriában és Magyarországon - egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat
Behurcolt, megtelepedett és új Phytophthora-fajok vizsgálata
Bél-mikrobiom szerepe a Parkinson kór kialakulásában
Bélbaktériumok elleni élő attenuált vakcinák létrehozása és karakterizálása
Belföldi vándorlás, kisebbségek, helyi közösségek és szolidaritás
Belső frekvenciakétszerező lézerkristályok növesztése és spektroszkópiai vizsgálata
Belső Helioszféra
Belső migrációs tendenciák Magyarországon a piacgazdasági átmenet időszakában
Benignus és malignus hiperproliferatív ill. gyulladásos bőrbetegségek pathomechanizmusának vizsgálata funkcionális genomikai módszerekkel
Bentosz foraminiferák a Mecsek, a Dunántúli-középhegység és a Bükk középső-jurájából
Berzsenyi Dániel levelezésének és költeményeinek kritikai kiadása
Bessenyei György összes művei (kritikai kiadás), 11. kötet
Bessenyei György Összes Művei, 11. kötet
Besugárzással létrehozott ponthiba és ponthibaagglomerátumok, valamint ezek optikai tulajdonságokra gyakorolt hatásának elméleti vizsgálata szilíciumkarbidban
Beszállítói hálózatok elemzése - fókuszban a viselkedéselméleti kérdések és eszközök
Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései
Beszélt nyelvi kutatások
Béta-amiloid peptidek aggregációja és kölcsönhatása fehérjékkel; új neuroprotektív vegyületek alkalmazása az Alzheimer-kór megelőzésére
Béta-aminosavaktól a biomimetikus foldamerekig és bioaktív építőelemekig
Béta-bomlások robbanásos elemkeletkezési folyamatokban
Béta-karotin oxidációjának és a képződött termékek hatásainak vizsgálata izolált szívben
Béta-laktámokhoz vezető dominó reakció: átmenetifém-katalizált ketén képződés és cikloaddíció szintetikus és elméleti vizsgálata
Béta-polipropilén alapú keverékek előállítása és szerkezet-tulajdonság összefüggések meghatározása
Betegutak a magyar egészségügyi rendszerben
Betekintés a növényi rendszerbiológiai trendekbe nemzetközi konferencia részvétellel
Bethe Ansatz és dinamikai R-mátrixok integrálható modellekben
Bethlen Farkas: Erdély története
Bevándorló közösségek tárgykultúrájának vizsgálata Budapesten
Bevezetés a hegeli filozófiába
Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés
Bevezetés a történettudományba, a történelemkutatás módszereibe és a közgyűjtemények használatába
Bevezetés az agrárerdészetbe
Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába
Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. Bibliográfia - Időrendi kötetek ( II/1. A Duna-medence múltja. Őstörténet, honfoglalás; A Jagellók kora, 1490-1526)
Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába. I/4. Városi, mezővárosi és községi levéltárak és forrásközlések. Múzeumokban őrzött kéziratos iratanyag.
bFcRn transzgenikus juh előállítása
Bifurkációk kutatása a teljesítményelektronikában és mozgásszabályozásban
Biliárdok modern elmélete és annak alkalmazásai
Bimodális kognitív interakciók érzékenysége a mentális fáradtságra
Bio- és gyógyszermolekulák mikrospeciációja
Bio-ihletésű fémkötő peptidek alkalmazása a metalloenzimek funkcionális modellezésénél
Bioaktív és antibakteriális nyomelemekkel adalékolt hidroxiapatit-biopolimer kompozit bevonatok kifejlesztése és jellemzése
Bioaktív heterociklusok sztereokémiája és sztereoszelektív szintézise
Bioaktív kondenzált heterociklusok és axiális kiralitású biaril származékok sztereoszelektív szintézise és sztereokémiai vizsgálata
Bioaktív makromolekulák és ionok: nagyhatékonyságú analitikai elválasztást meghatározó egyensúlyi és kinetikai folyamatok vizsgálata
Bioaktív molekulák nagy hatékonyságú elválasztása során fellépő anyagátadási és szorpciós folyamatok vizsgálata
Bioaktív okta- és hexadeka-merek szintézise és vizsgálata
Bioaktív polimerek fémkomplexeinek előállítása és szerkezetvizsgálata oldat- és szilárdfázisban, komplexkémiai tényezők hatása a képződő kompozitanyagok nanoszerkezetére
Bioalapú és/vagy újrahasznosítható szálerősített, égésgátolt polimer rendszerek fejlesztése
BIOCONTRACT, mutualismusok, szerződések, térbeliség és diszperzió
Biodiverzitás a mezőgazdaság és az urbanizáció szorításában
Biodiverzitás és ökoszisztéma funkciók a mezőgazdasági intenzifikáció és az urbanizáció kereszteződésében
Biodiverzitás és ökoszisztéma funkciók vizsgálata száraz gyepekben
Bioelektrokémiai fermentációs feldolgozási technika a biohidrogén termelés javítására
Bioenergetikai változások glutamát excitotoxicitásban és oxidatív stresszben
Biofilmképző, szénhidrogénbontó és ureolitikus baktériumok együtt-tenyészthetőségének vizsgálata bioremediációs céllal
Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra
Biogázok és ipari füstgázok CO2 tartalmának leválasztása
Biogén nano-hidroxiapatit alapú kompozitok szerkezeti jellemzése és biológiai tulajdonságai
Biogén nano-hidroxiapatit alapú kompozitok szerkezeti jellemzése és biológiai tulajdonságai
Biohidrogén és biomassza termelés alga-baktérium kultúrákban
Bioinspirált fémion-ligandum rendszerek egyensúlyi -, redoxi- és fotoiniciált reakcióinak vizsgálata
Biokatalitikus aktivitás mérésére alkalmas mikrofabrikált elektrokémiai bioszenzorok fejlesztése és vizsgálata
Biokémiai folyamatok populáció-dinamikai hatásai az eleveniszapos szennyvíztisztításban
Biokémiai reakcióutak szintézise és analóg feladatok megoldása
Biokémiai, molekuláris biológiai és genetikai vizsgálatok napfény okozta bőrkárosodásokban
Biokompatibilis kerámia mátrixú nanokompozitok előállítása és vizsgálata
Biokompatibilis kerámia mátrixú nanokompozitok előállítása és vizsgálata
Biokompatibilis makrociklusokhoz kötődés kinetikája és beékelődési komplexek önszerveződése
Biokompatibilis polimer mátrixok előállítása orvosbiológiai alkalmazásokhoz
Biokomplex – szérum protein kölcsönhatások vizsgálata
Bioligandumok és funkcionális fémkomplexeinek szerkezetmeghatározása szilárd és oldat fázisban
Bioligandumok fémkoordinációjának termodinamikai vizsgálata ESR spektroszkópiával
Biológiai anyagok agrofizikai paramétereinek kimérése és hőfizikai modellezése
Biológiai anyagok fotonikai alkalmazásai
Biológiai diverzitás matematikai elmélete
Biológiai eredetű fotonikus nanoarchitektúrák vizsgálata, célzott módosítása és alkalmazása funkcionális biotemplátként
Biológiai eredetű fotonikus nanoszerkezetek alkalmazása szelektív gáz-, gőzérzékelésre
Biológiai eredetű fotonikus nanoszerkezetek alkalmazása szelektív gáz-, gőzérzékelésre
Biológiai és bioinspirált fotonikus nanoarchitektúrákon alapuló gőz/gázérzékelők előállítása és tulajdonságainak vizsgálata
Biológiai gázok terápiás hatékonysága klinikailag releváns meleg és hideg ischaemia modellekben
Biológiai gráfok matematikai elemzése
Biológiai hálózatok adaptációja és az adaptációt kiváltó nódusai
Biológiai hálózatok adaptációs és tanulási folyamatai
Biológiai hálózatok reakciókinetikai vizsgálata
Biológiai indíttatású kiszámítás: formális nyelvi modellek
Biológiai jelek információjának diagnosztikai célú kutatása rendszerelméleti megközelítéssel
Biológiai makromolekulák leírásához használt QM/MM és fragmens alapú módszerek kvantumkémiai összetevőire vonatkozó referenciaszámítások elvégzése
Biológiai makromolekulák statikus és dinamikus szerkezetvizsgálata multinukleáris, multidimenzionális NMR segítségével
Biológiai membránok elektromos térszerkezetének vizsgálata
Biológiai rendszerek kombinált membrán szeparációjának és a koncentrátum mikrohullámú utókezelésének modellezése
Biológiai rendszerek vizsgálatára alkalmas stabilis nitroxid szabad gyökök szintézise
Biológiai szempontból jelentős határfelületek vizsgálata nemlineáris optikai spektroszkópiai módszerekkel
Biológiai vagy környezeti szempontból releváns határfelületi rendszerek vizsgálata számítógépes szimulációs módszerekkel
Biológiailag aktív izatin- és xantén-származékok multikomponensű szintézise, a vegyületek ciklodextrin komplexei és konjugátumai
Biológiailag aktív molekulák hatásának vizsgálata a kardiovaszkuláris rendszerben
Biológiailag inspirált ionvezető nanopórusok tervezése és készítése
Biológiailag jelentős nem-kovalens kölcsönhatások tanulmányozása: fehérje-kötődés, nukleinsav-kötődés, önszerveződés
Biomarker és fenotípus profil vizsgálata a terápiás válasszal összefüggésben major depressziós zavarban szenvedők körében
Biomarker és fenotípus profil vizsgálata a terápiás válasszal összefüggésben major depressziós zavarban szenvedők körében
Biomarkerek és B-sejt génexpressziós mintázat szerepének vizsgálata a betegség aktivitás és irreverzibilis károsodás kialakulásában szisztémás sclerosisban
Biomarkerek szerepe a koponya/agysérülés súlyosságának, kimenetelének és a therápia hatékonyságának megítélésében
Biomassza eredetű speciális felhasználású szenek előállítása és jellemzése
Biomassza hasznosítás kémiai alapfolyamatainak tanulmányozása
Biomassza különböző feltételek melletti égésének termokémiai és égéselméleti vizsgálata
Biomassza lebontásra képes anaerob gombák alkalmazása biogáz előállításra
Biomassza tüzelőanyagok optimális hasznosítását elősegítő alapkutatás termikus analízis segítségével
Biomechanikai alapelvek a bagolylepkék genitáliáinak struktúrájában és működésében, mint a reproduktív siker, illetve izoláció kényszerfeltételei
Biomérnöki up stream és down stream kutatások.
Biomimetikus nanoszenzorok alkalmazása proteolitikus folyamatok követésére
Biomimetikus peptidek átmenetifém komplexeinek vizsgálata
Biomimetikus referencia nanorészecskék előállítása extracelluláris vezikulák jellemzéséhez
BioMining: Gépi tanulás orvosbiológiai feladatokra
BioMining: Gépi tanulás orvosbiológiai feladatokra
Biomolekulák dinamikus szerkezeti sokaságainak előállítása és jellemzése
Biomolekulák és reaktív specieszek vizsgálata mátrixizolációs és lézerspektroszkópiai módszerekkel
Biomolekulák mikrospeciációja
Biomolekulák szerkezetének és kölcsönhatásainak vizsgálata informatikai és tömegspektrometriai módszerek együttes alkalmazásával
Biomolekulák, komplexek és gyökök vizsgálata mátrixizolációs spektroszkópiával
Biomolekuláris felismerésre képes makrociklusos receptorok szintézise
Biomolekuláris NMR: Szerkezet, oligomerizáció, mozgás és molekuláris felismerési jelenségek glikopeptid antibiotikumokban, cukrokban és kalcium kötő fehérjékben
Bioortogonális jelölésre alkalmas fluoreszcens reagensek szintézise
Bioortogonális jelölésre alkalmas fluoreszcens reagensek szintézise
Biopolimerek és sejtmembrán kölcsönhatásának vizsgálata különböző modell rendszerek alkalmazásával
Biopolimerek módosítása és funkcionalizálása
Biopolimerek Szintézise Alga Foszfolipid Alapú Megújuló Alapnyagokból Olefin Metatézissel
Bioszén alkalmazásának hatása a talaj nitrogén körforgalmára különböző földhasználati rendszerekben
Bioszén felületkémiai és fizikai jellemzőinek talajbiológiai hatásai különböző bioszén-talaj rendszerekben
Bioszén hatása a talaj termékenységre, szervesanyag gazdálkodásra és szerepe a klímaváltozás mérséklésében
Biotikus és abiotikus stressz-rezisztenciával kapcsolt markerek fejlesztése a burgonyában
Biotikus és abiotikus stressz-rezisztenciával kapcsolt markerek fejlesztése a burgonyában
Biotikus és abiotikus stressztűrést meghatározó tulajdonságok, valamint azok biokémiai markereinek tanulmányozása különböző körte fajokban és fajhibridekben
Biotikus és abiotikus tényezők hatása a szülői szereposztás változására
Biotikus és abiotikus tényezők hatása a szülői szereposztás változására
Biotikus és abiotikus tényezők hatásának vizsgálata a Kárpát-medencében műholdas távérzékelés alapján
Biotikus stresszrezisztencia vizsgálata génexpressziós megközelítéssel burgonyában.
Birodalmi átmenetek helyi kontextusban, 1918 – 1925. Helyi és regionális átmenettörténetek összehasonlító szemszögből az Osztrák–Magyar Monarchiától az utódállamokig
Bisphosphonat kezelés hatása a csontok fibrosus dysplasiájára
Bisz-C,C-glikopiranozil vegyületek előállítása és spirociklizációja
Biszfoszfonát-indukálta állcsont necrosis: megelőzési és terápiás alternatívák
Bizalom és diszkrimináció a közösségi gazdaságban-Különös tekintettel a közösségi fogyasztás online felületeire
Bizalom és kormányzás összefüggései helyi szinten
Bizánc Közép- és Kelet-Európában (régészeti és művészettörténeti kutatások)
Bizánc Közép- és Kelet-Európában (régészeti és művészettörténeti kutatások)
Bizonytalanságban történő ítéletalkotás időskori sajátosságai
Biztonságkritikus diagnosztikai célú informatikai rendszerek kutatása
Biztonságos ivóvízellátó rendszerek
Biztonságos optikai kommunikációs hálózatok
Biztosítási alapú jóléti ellátások hozzáférését csökkentő reformok hatása munkapiaci kimenetekre és egészségi állapotra
Blaschke János (1770-1833) rézmetsző életrajzának, pályaképének és oeuvre-katalógusának összeállítása
Bogyósgyümölcsök antioxidáns anyagainak vizsgálata, összefüggésben a fajtahasználattal, termőhelyi adottságokkal és a nitrogénellátottsággal
Bolygókeletkezés élőben
Bolygórendszerek keletkezése és Föld-típusú bolygók pályafejlődése
Bolyongások és Harmonikus Függvények Véletlen Közegben és Csoportokon
Bonyolult komplex vegyületek előállítása, szerkezetük, tulajdonságaik vizsgálata spektroszkópiai, diffrakciós és elméleti módszerekkel
Bonyolult sztochasztikus rendszerek dinamikájának és strukturájának vizsgálata
Bonyolultságelmélet és algebra
Borát és fluoroalkil típusú reagensekre épülő új szerves kémiai eljárások fejlesztése
Borát-kristályok és hibahelyeik térbeli, rezgési és elektronszerkezete
Bordetella bronchiseptica virulencia tényezői és gazdafaj adaptációja
Bordetella bronchiseptica virulencia tényezői és gazdafaj adaptációja
Borókaszú: a kémiai- és akusztikus kommunikáció megfejtése, valamint a mérsékelt övhöz alkalmazkodott populációk szerepének tisztázása a ciprus-rák kórokozóinak terjesztésében
Bose-Einstein kondenzátumok tanulmányozása inverz és algebrai szóráselmélet segitségével
BOSS konferencia
BOSS XVII konferencia részvétel
BOSS XVII konferencia részvétel
BOSS XVII részvétel
BOSS XVII részvétel
Bozótos Fluoros Kémia
BRAF és RAF1 szerepe az endotél sejtek mechanikájában
Brane-kozmológiák és gravitációs sugárzási jelenségek
Breviarium Notatum Strigoniense saec. XIII, Proprium de Sanctis. A 13. századi esztergomi hangjelzett breviárium 2. kötetének tudományos kommentárral kísért hasonmás kiadása
Briefwechsel des Karl Gottlieb Windisch (Magyarországi tudósok levelezése, 5)
Brodarics István levelezésének kritikai kiadása
Bronzkincsek, deponálási szokások a késő bronzkorban.
Brú fono-foto-video-téka
Búcsú a parasztságtól I-III. megjelentetése
Búcsú a parasztságtól. A paraszti életforma fölbomlása.
Buda (1246/1247–1686) Magyar Várostörténeti Atlasz 4.
Buda Oppugnata - Wolfgang Lazius elfeledett történeti műve
Budapest földrengés-veszélyeztetettsége és mikrozonációja
Budapest – egy várostérség környezettörténete
Budapesti beszélt nyelvi vizsgálatok
Budapesti erkölcsrendészeti iratanyag forrásfeltárása 1873-1883
Búg a róna
Bükkös és a tölgyes erdők holocén elterjedési dinamikájának vizsgálata a Kárpát-medencében
Büntetőjogunk szabályozási újdonságai – a jogtudatban
Búvárrobottal az elárasztott világok nyomában
Búza glutenin alegységfehérjék molekuláris és funkcionális tulajdonságainak vizsgálata sikérmentes környezetben
Búza tartalékfehérjék funkcionális tulajdonságainak tanulmányozása modell rendszerben
Búza-évelő rozs (Secale cereanum) introgressziós vonalak, mint új nemesítési génforrások előállítása és molekuláris genetikai/citogenetikai azonosítása
bZIP típusú transzkripciós faktorok funkcióanalízise Aspergillus flavusban - genetikai és omikai megközelítés
C-Glikopiranozil-heterociklusok új típusai és új biológiai alkalmazásai
C-Glikozil heterociklusok előállítása a glikogén foszforiláz gátlására
C1-inhibitor interakciók komplex vizsgálata
Ca2+ szignalizáció BRAF-mutáns daganatokban: terápia rezisztencia és gyógyszer kombinációk
Ca2+ szignalizáció BRAF-mutáns daganatokban: terápia rezisztencia és gyógyszer kombinációk
CABCD, FSTA, Zoological Record
Candida fajok kolonizációjának és patogén disszeminációjának vizsgálata, a korai diagnosztika és terápiás lehetőségek kifejlesztésének érdekében. (ERA-NET PathoGenoMics)
Candida parapsilosis fertőzések által kiváltott immunválasz vizsgálata
Candida parapsilosis virulenciájának vizsgálata
Cannabinoidok szerepe a traumák által előidézett viselkedési zavarok kialakulásában
Capsaicin-szenzitív neurogén mechanizmusok a meningeális nocicepcióban és a dura mater vaszkuláris reakcióinak modulációjában
Carotis bifurcatio stenosisok kezelése percután transluminaris angioplasticával (PTA) és / vagy stent behelyezéssel.
Caskin1-függő molekuláris mechanizmusok azonosítása a posztszinaptikus fehérjehálózatban
CB1 antagonizmus: egy lehetséges új támadási pont az izomgyengeség enyhítésére Duchenne féle izomdistrófiában
Cellulóz alapú anyagokkal erősített/töltött biodegradábilis polimer kompozitok kifejlesztése, és tulajdonságainak elemzése
Cellulóz alapú fotoaktív nanohibrid membránok fejlesztése vírusok ivóvízből történő eltávolítására
Cellulóz alapú szálas- és rostos anyagok környezetbarát és energiatakarékos technológiai folyamatait megalapozó kutatások
Cellulóz alapú szálasanyagok módosítása alkalmazási lehetőségeik bővítése céljából
Cellulóz gének kifejeződése Trichoderma reesei-ben: a laktóz általi indukció mechanizmusa
Célok, önszabályozás és pozitív működés követéses vizsgálata pároknál
Célzott biológiai kezelés sikerességét előrejelző prediktív biomarkerek azonosítása tüdőrákban
Célzott hatóanyagbevitelre alkalmas feltételesen fotoaktiválható rendszerek
Célzott növényi szekunderanyag izolálások új farmakológiailag aktív természetes vegyületek felkutatására
Célzott rákterápiás gyógyszerekkel szembeni rezisztencia vizsgálata sejtkultúra modell segítségével
Célzott terápiára alkalmas új peptidkonjugátumok szintézise és alkalmazása rosszindulatú daganatok kezelésében.
Centrális artériás hemodinamika betegspecifikus, modell-alapú meghatározása
Centrális eredetű tremorok generátorainak vizsgálata klinikai elektrofiziológiai módszerekkel
Cerebrovaszkuláris endotélsejtek funkcióinak javítása kis molekulák és mRNS bevitel segítségével sztrók modellben
CERME részvétel
CERME részvétel
CERME részvétel
Chalkédóni Leó élete és munkássága
Changes of endoplasmic reticulum chaperone complexes, redox state and impaired disulfide reductase activity in misfolding alpha-1 antitrypsin transgenic mice. (FASEB Journal. nyomtatás alatt)
Chlamydia pneumoniae fertőzés szerepe a makula degeneráció kialakulásában angiográfiával igazolt koszorúérbetegekben
Chronic Ethanol Exposure Impairs Neuronal Nitric Oxide Synthase in the Rat Intestine (Alcoholism: Clinical and Experimental Research)
Cianobakteriális és alga- tömegprodukciók toxintartalmának analízise magyarországi vízterekben és a toxintermelés vizsgálata izolált alga- és cianobaktérium törzseken
Cianobakteriális tömegprodukciók toxintartalmának vizsgálata magyarországi vízterekben és a környezeti faktorok cianotoxintermelés-szabályozó hatásának fiziológiai és bioanalitikai vizsgálata izolált cianobaktérium törzseken.
Cianobakteriális toxinvariabilitás és funkció
Cigány és nem cigány kultúrák interetnikus kapcsolatai a Kárpát-Medencében
Cikkek az OTKA által támogatott kutatásokról
Cikkek az OTKA által támogatott kutatásokról—színesben
Ciklikus klímaváltozások kimutatása dél-magyarországi pleisztocén rétegsorok üledéktani, geokémiai és őslénytani vizsgálatai alapján
Ciklodextrinek farmakokinetikai és siRNS hordozó tulajdonságainak vizsgálata
Ciklomodulinokat és AB5 citotoxinokat termelő Escherichia coli törzsek és fágjaik molekuláris jellemzése
Ciklomodulinokat és AB5 citotoxinokat termelő Escherichia coli törzsek és fágjaik molekuláris jellemzése
Ciklusos béta-aminosavak szelektív szintézisei és átalakításai
Ciklusos béta-aminosavak szeletív szintézisei és átalakításai
CIL III Pannonia
Cinkiont tartalmazó oldatok és felületek szerkezetkutatása
Ciprusfélék kártevőinek kémiai ökológiája: egy inváziós díszbogár átrendezi az illatanyagokra épülő kommunikációs csatornákat
Circadian ritmusos biológiai folyamatok mechanizmusának vizsgálata madár tobozmirigy modellen.
Cirkontakt – Módszertani fejlesztés a cirkon termokronológia jobb megértéséhez
Cirkuláció és disszenzus a magyar kulturális elitben
Cirkuláris dikroizmus, Fourier transzformációs infravörös és vibrációs cirkuláris dikroizmus spektroszkópia alkalmazása a peptidek, fehérjék és szupramolekuláris komplexek vizsgálatában
Cisztein perszulfidáció szerepe oxidatív stressz elleni védelemben és fehérjék funkcióinak szabályozásában
Citokin-gén polimorfizmusok kapcsolata koraszülöttek perinatális szövődményeivel
Citokinek és kemokinek mRNS-szintű változásainak vizsgálata gyulladás-szenzitizált hipoxiás-iszkémiás enkefatopátia újszülött malac modellben
Citokinek génszabályozó elemeinek vizsgálata dendritikus sejtekben és makrofágokban
Citokininek hatásvizsgálata alma in vitro hajtás regenerációjában
Citokróm P450 enzimek DNS-károsító metabolitjainak kvantumkémiai és QM/MM vizsgálata: A bioaktivációtól a hatás kifejtéséig
Citoszkeletális fehérjék szerkezete, dinamikája, mechanikája és kölcsönhatásai: egyedi molekuláktól szupramolekuláris rendszerekig
Citoszkeletális fehérjék szerkezete, dinamikája, mechanikája és kölcsönhatásai: egyedi molekuláktól szupramolekuláris rendszerekig
Citoszkeletális izomfehérjék molekuláris mechanikája nanobiotechnológiai módszerekkel
Citoszkeletális szeptinek szerepének vizsgálata vázizomban
Citoszkeletális változások vizsgálata neuropsychiátriai kórképekben
Citoszólikus szenzorok aktivitásának és szabályozó mechanizmusaiknak vizsgálata plazmacitoid dendritikus sejtekben
Civil stratégiák és helyi fejlesztés: a társadalmi integráció átalakulása
Civil társadalom, ellenségképek, redisztribúció: A strukturális tényezők és a politikai cselekvés összjátékának szerepe a demokrácia leépülésének folyamatában
Cloning and characterization of the dromedary (Camelus dromedarius) neonatal Fc receptor (drFcRn) (Developmental and Comporative Immunology/ELSEVIER)
CNC fogazógépeken, kettős legördítéssel gyártott íveltfogú kúpkerekek és hipoid fogaskerekek optimizálása
CO2-elárasztás geokémiai hatásainak vizsgálata természetes és kísérleti kőzet-(pórus)víz rendszerekben valamint numerikus modellekben
CO2-elárasztás geokémiai hatásainak vizsgálata természetes és kísérleti kőzet-(pórus)víz rendszerekben valamint numerikus modellekben
CO2-elárasztás geokémiai hatásainak vizsgálata természetes és kísérleti kőzet-(pórus)víz rendszerekben valamint numerikus modellekben
CO2-gazdag szuperkritikus fluidum - kőzet kölcsönhatásának vizsgálata a mélylitoszférában: ultramafikus xenolitok fluidumzárványainak komplex kutatása
Cornea disztrófiák genomikai vizsgálata
Corpus Poeticarum. Hálózati metrikai repertóriumok összehangolása
Corvina Graeca
CR3 és CR4 komplementreceptorok expressziós és funkcionális különbözőségeinek feltárása dendritikus sejteken
CRAC csatorna inhibitorok fejlesztése fénnyel aktiválható peptidmimetikumokkal
Cristoforo Castelletti színpadi művei és hatása Balassi Bálintra
Cross-Categorial Case
CSA anyagtudományi és műszaki adatbázisok
CSALÁD 2.0 (EGYÜTTÉLÉSI FORMÁK A POLGÁRI CSALÁDTÓL A JELENKORIG).
Család, háztartás, gazdálkodás. Torna megye társadalma a 19. században
Családi történetek és mítoszok elemzése droghasználó fiatalok elbeszéléseiben
Családnévmutató Csánki Dezső történelmi földrajzához
Csalás és machiavellizmus: döntési mechanizmusok társas dilemmahelyzetekben
Csapdázott atomgázok
Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa
Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa: 2. szakasz
Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa: 3. szakasz
Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa: 4. szakasz
Császárkori latin feliratok számítógépes nyelvtörténeti adatbázisa: 5. szakasz
Csáth Géza naplóinak és levelezésének kiadása, életművének monografikus feldolgozása
Csatolási, anizotrópia és domén-jelenségek mágneses vékonyrétegekben
Csatolt diszkrét és folytonos dinamikai rendszerek stabilitása és nemlineáris rezgései
Csatolt kémiai rendszerek dinamikája: koherens viselkedés, kontroll és szinkronizáció
Csecsemőkortól serdülőkorig: epigenetikai változások a társas-érzelmi környezet hatására
Csehszlovákia története dokumentumokban
Csekély makropórusos diffúziós ellenállással rendelkező zeolit adszorbensek és katalizátorok előállítása tágpórusú természetes hordozók felhasználásával
Cselekvő elmélet. Az építészetelmélet változó szerepe az ezredfordulón
Cselekvőképesség a felsőoktatásban - Az egyénitől a globális szintig
Cseremisz etimológiai adatbázis
Csíkszendomokosi népmesék
Csillagászat
Csillagászati és űrtudományi szabadegyetem
Csillagfolt-hőmérsékletek a Hertzsprung-Russell diagramon
Csillagok Alatt - országos természettudományi ismeretterjesztő médiakampány
Csillagok emberi időskálán megfigyelhető ciklikus változásai
Csillagok mágneses aktivitása és annak hatásai a környezetre
Csillagrezgések kutatása a Kepler-űrtávcsővel: a mikromagnitúdós forradalom
Csillagszeizmológiai laboratóriumok
Csípőszúnyog közösségek komplex állattani vizsgálata Magyarországon: modern védekezési sémák megalapozása a vektorok megismerésén keresztül
Csípőszúnyogok kettős szerepben: beporzók és vírusvektorok
Csírázás molekuláris mechanizmusának vizsgálata mezőgazdaságilag fontos haszonnövényekben
Csiszolt kőeszköz és szerszámkő nyersanyagok nagyműszeres vizsgálata a Kárpát-medence és környezete őskori távolsági és regionális kereskedelmi hálózatainak feltérképezéséhez
Csökkentett adaléktartalmú égésgátolt kompozitok fejlesztése reciklált PET értéknövelése érdekében
Csomók, láncok és komplex szingularitások
Csontanyagcsere és szív-érrendszeri rizikófaktorok klinikai és genetikai vizsgálata urémiás és transzplantált gyermekekben, valamint állatkísérletes modellen.
Csontrendszeri és genetikai elváltozások az idiopathiás scoliosis etiológiájában.
Csoportelmélet
Csoportelmélet
Csoportgyűrűk
Csoportgyűrűk és keresztszorzatok
Csoporthatások
Csoportok és gráfkonvergencia
Csoportok és más algebrai struktúrák
Csoportok és reprezentációik
Csoportok és reprezentációk
Csoportok, algebrák, loopok
Csoportos döntéshozatal és csoportos feladatmegoldás autonóm repülő robotokkal
Csoporttechnológia-alapú tervezés és ütemezés támogatása diszkrét matematikai modellekkel és módszerekkel
Csúszási rendszerek, Burgers vektor és rétegződési hibák meghatározás köbös, ortorhombos és hexagonális rendszerekben a röntgen vonalprofil analízis módszere alapján
Cucumovírus fehérjék működésének vizsgálata bioinformatikai és proteomikai eszközökkel
Cukor imin, valamint glikál származékok új típusú kémiai átalakításai
Cytokin gén-poliorfizmus vizsgálata mikrobiális, valamint komplex aetiológiájú kórképekben
DAAMBA – Régészeti talaj- és növénytani módszerek integrált alkalmazása bronzkori települések háztartás régészeti kutatásában.
Daganatos sejtek rezisztenciáját gátló vegyületek fejlesztése
Dante Alighieri "Isteni Színjáték" című művének magyar nyelvű kommentárja. Dante életművének magyarországi recepciója
Dante filozófiája
Darwini esztétika: fizikai vonzerővel összefüggő párválasztási preferencia evolúciós vizsgálata
Debrecen Colloquium on Carbohydrates című nemzetközi konferencia megszervezése
Debreceni cívis szótár
Decreta Regni Hungariae IV
Decreta Regni Mediaevalis hungariae - The Laws of Medieval Hungary IV. és VI. kötet
Decs - Ete mezőváros régészeti kutatása II.
Decs-Ete mezőváros régészeti kutatásának monografikus feldolgozása
Decs-Ete mezőváros régészeti kutatásának monografikus feldolgozása
Deiminált fehérjeantigének szerepének vizsgálata a rheumatoid arthritis patomechanizmusában és diagnosztikájában
Dekoherencia, inelasztikus szórás és méretfüggés erősen korrelált kvantum szennyezés-modellekben
Dél-Alföldi Ifjúságkutatás: életmód, szabadidő, értékorientációk, egészségmagatartás
Dél-amerikai és európai vadállatok adenovírusainak kimutatása és összehasonlító molekuláris jellemzése földrajzi és evolúciós különbségek feltárása céljából
Delaminált rétegelt kompozit és szendvicsszerkezetek analitikus és numerikus mechanikai modelljei
Deliberatív igazságosság. Erkölcs és politika a globális világban.
Délkelet-ázsiai denevérek és vírusaik szisztematikája és filogenetikája
Délszláv levéltári források Magyarországról 1918-1941
Demencia és nyelv - az Alzheimer-kór korai nyelvi előjelei
Demográfiai folyamatok és a demográfiai viselkedés térbeli differenciái a 18-20. századi Magyarországon
Demokrácia az identitáspolitika korában: egy realista demokráciaelmélet
Demokratikus innovációk és a magyar pártok
Demokratikus viselkedés és joghoz való viszony családtörténeti háttérben
Dendrimer pszeudofázisok fizikai kémiai tanulmányozása: dendrimerek módosítása, oldategyensúlyainak, szerkezetének és dinamikájának vizsgálata
Dendrimer pszeudofázisok fizikai kémiai tanulmányozása: dendrimerek módosítása, oldategyensúlyainak, szerkezetének és dinamikájának vizsgálata
Dendritikus nikotin receptorok hatása a visszaterjedő akciós potenciálra és az hosszúm távú potenciációra
Dendritikus sejt altípusok együttműködése fiziológiás és kóros állapotban
Dendritikus sejtek differenciálódásának szabályzása hormonreceptorok által
Dendrokronológia geológiai és paleoklimatológiai alkalmazásokkal
Dendrokronológiai kutatások Erdélyben
Denevérek által hordozott vírusok epizootiológiai vizsgálata és konzervációbiológiai hatása
Denevérek által terjesztett virális kórokozók jelentősége: potenciálisan új, zoonótikus vírusok kimutatása, izolálása és molekuláris karakterizálása
Denevérvírusok és gazdáik molekuláris evolúciója
DeNOx reakciók mechanizmusának tanulmányozása nemesfém katalizátorokon
DeNOx reakciók szintetikus kabazit (SSZ-13) katalizátorokon
Depresszív tünetek kezelése egy nem-szerotoninerg raphe-hippokampális pálya modulációjával állatmodellben
Déry Tibor levelei 1956--1960
Déry Tibor Összegyűjtött levelek 1945–1950
Déry Tibor Összegyűjtött levelek 1951-1955
Déry Tibor: Összegyüjtött levelek
Desingn and Development of Highly Active and Stable Nano-Structured Catalyst for Dry Reforming of Methane with CO2
Desztillációs eljárások és konfigurációk gazdasági és környezeti szempontú optimalizálása
Desztillációs és abszorpciós szétválasztási eljárások hatékonyságának növelése
Detailed characterization of the mouse glioma 261 tumor model for experimental glioblastoma therapy (Cancer Science, Blackwell Publishing)
Determination of different polytopic models of the prototypical aerolastic wing section by TP model transformation (Journal of Advanced Computational Intelligence Informatics, Fuji Technology Press Ltd.)
Determinisztikus és véletlen fraktálok geometriája
Development and molecular cytogenetic identification of new winter wheat - winter barley ('Martonvásári 9kr1'- 'igri') disomic addition lines (Genome NRC Resarch Press)
Dezoxinukleozid kinázok szerepe a DNS repair és az apoptózis folyamatában
DH_Budapest_2022 Konferencia és DARIAH Nap
Diadikus és többszemélyes interakció-dinamika vizsgálati metodikafejlesztése
Diagnosztikus és terápiás célpontok azonosítása gastrointestinális tumorokban és kapcsolt folyékony biopsziákban.
Diákoldalak: Internetes tartalomfejlesztés (Tudományos Ismeretterjeszto Társulat)
Diazinszármazékok szintézise; szerkezet-reaktivitás és szerkezet-biológiai hatás összefüggések vizsgálata
Differenciáció és apoptózis indukálta jelpályák kölcsönhatása korai mieloeritroid és eritroid sejtekben
Differenciáció és apoptózis indukálta jelpályák kölcsönhatása korai mieloeritroid és eritroid sejtekben
Differenciációs, anti-mitogénikus és túlélési jelátviteli utak vizsgálata PC12 sejtekben
Differenciál- és differenciaegyenletek elmélete és alkalmazásai
Differenciál- és differenciaegyenletek kvalitatív és kvantitatív elmélete alkalmazásokkal
Differenciál- és differenciaegyenletek kvalitatív tulajdonságai
Differenciál- és differenciaegyenletek megoldásainak kvalitatív tulajdonságai
Differenciáldiagnosztikai és prognosztikai markerek alkalmazása korai arthritisekben, különös tekintettel a rheumatoid arthritisre
Differenciálegyenletek globális dinamikája
Differenciálegyenletek időkésleltetéssel
Differenciálegyenletek kvalitatív elmélete alkalmazásokkal
Differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedése
Differenciálegyenletek megoldásainak kvalitatív tulajdonságai
Differenciálgeometria és alkalmazásai
Differenciálgeometria és határterületei
Differenciálgeometriai kutatások
Differenciálrendszerek geometriai alkalmazása
Diffúzió és szegregáció nanoszerkezetekben
Diffúzió- és konvekció-szabályozott mintázatképződés
Diffúziós anyagtranszport folyamatok és felületi jelenségek vizsgálata pásztázó elektrokémiai mikroszkópiás módszerrel
Diffúziós folyamatok nanoskálán
Diffúziós folyamatok, hálózati dinamika, és önszerveződés az írott sajtóban
Digitális átalakulás és digitális vállalkozások: feljebb lépési stratégiák és lehetőségek Magyarország számára
Digitális fotogrammetriai kutatások az erdészet területén
Digitális média és történetmesélés a felsőoktatásban
Digitális mikrofluidika
Digitálisan szabályozott gépészeti rendszerek dinamikája
Digitalizált középkori zenei források online európai katalógusának létrehozása és karbantartása
Dilemmák és stratégiák a család és munka összehangolásában
Dilepton és ritka részecskék keltése nehézion reakciókban
Dimenzióváltás a transzmembrán fehérjék szerkezet-kutatásában.
Dimetil triszulfid: egy ígéretes hatóanyag kísérletes akut pancreatitisben
Dinamika és kódolás különböző hippokampális állapotokban: hogyan alakítja a serkentő és gátlósejtek kölcsönhatása az aktivitást?
Dinamika és összefonódás kvantumtérelméletben
Dinamikai folyamatok vizsgálata űrtávcsövekkel pulzáló változócsillagokban
Dinamikai modellek az élet keletkezésében
Dinamikai modellek az élet keletkezésében
Dinamikai rendszerek robusztus stabilitása
Dinamikai rendszerek sztohasztikus tulajdonsagai es ezek paraméter érzékenysége
Dinamikus elektrokémiai impedancia spektroszkópiai (DEIS) mérőrendszer kifejlesztése és alkalmazása platina elektrokémiai vizsgálatokhoz
Dinamikus folyamatrendszerek modellezése és irányítása
Dinamikus kompartmentalizáció fehérjekondenzátumokban: a bakteriális genomanyagcsere új szervezőelve
Dinamikus kvarkok és a topológikus töltés vizsgálata rácson
Dinamikus rendszerek kvalitatív és kvantitatív tulajdonságainak vizsgálata és alkalmazásai
Dióda lézeres spektroszkópiai módszerek
Diofantikus számelmélet és alkalmazásai
Diofantikus számelmélet: kvalitatív, kvantitatív és numerikus vizsgálatok
Diplomáciai források a Magyar Királyság oszmán kapcsolatainak történetéhez (16–17. század)
Diplomata Hungariae antiquissima 2
Dirac elektronok nem-egyensúlyi dinamikája
Dirac fermionok szilárdtestekben
Direkt és indirekt autoagresszív viselkedésformák kapcsoló-dása és veszélyeik (diagnosztikus, terápiás és preventív lehetőségek)
Direkt és indirekt természetes ellenség-kártevő kapcsolatok kaszkád hatásai egy pók-kabóca-növényvírus-növény rendszerben
Direkt fotonok keresése nehézion-ütközésekben
Discovering the vector and tensor glueballs at CERN LHC with the TOTEM and CMS experiments
Disszipáció másodfajú szupravezetőkben
Diszfluenciás és kóros beszéd automatikus leiratozása és orvosi alkalmazása
Diszkrét és folytonos idejű sztochasztikus folyamatok viselkedése
Diszkrét és folytonos: a gráfelmélet, algebra, analízis és geometria találkozási pontjai
Diszkrét és kombinatórikus geometriai kutatások
Diszkrét és konvex geometria
Diszkrét geometria
DISZKRET GEOMETRIA
Diszkrét geometria és geometriai algebra
Diszkrét geometria és geometriai konvexitás
Diszkrét geometria és kombinatorikus konvexitás
Diszkrét látens változós modellek és alkalmazásaik a fogyasztói kultúra szinterein
Diszkrét matematika
Diszkrét matematika és alkalmazásai
Diszkrét módszerek a digitális képfeldolgozásban
Diszkrét optimalizálás és alkalmazásai
Diszkrét tomográfia hiányos és bizonytalan adatokból: Modellezés, algoritmusok, alkalmazások
Diszkrimináció a pedagógiai értékelésben vagy hálózati hatások? Az etnikai és nemi iskolai teljesítménykülönbségek mechanizmusai
Diszlokáció rendszerek statisztikus tulajdonságainak vizsgálata
Diszlokációk kollektív tulajdonságainak vizsgálata
Diszlokációlavinák kísérleti és elméleti vizsgálata
Disztrofin fehérjék a neuronokban és a glia sejtekben
Diszubsztitutált 1,2,3-triazolt és β-aminosavakat tartalmazó peptidek kölcsönhatása foszfolipid kettősrétegekkel
Dithyrambos, a görög ünnep- és dalkultúra próteusi műfaja a töredékek, feliratok és ábrázolások tükrében.
Ditranzitív szerkezetek a manysi nyelvben
Diverzitás a nap alatt: támogatják-e a napelemparkok a biodiverzitás és az ökoszisztéma szolgáltatások megőrzésést?
DNS (citozin-C5) metiltranszferázok szekvenciaspecifitása
DNS helikáz motorok enzimológiája
DNS húzókísérletek mechanikai modellezése
DNS-beli uracil tartalom kvantitatív meghatározása egylépcsős valósidejű PCR módszerrel
dNTP homeosztatikus hálózatok kvantitatív rekonstrukciója: rákellenes és antimikrobiális kutatást támogató alkalmazás fejlesztése
Documents d'archives français sur I'histoire du Bassin des Carpates 1918–1932 sorozat ötödik kötete
Dolomitnövényzet stabilitása és regenerálódása
Dominancia hatás genetikai értékelése házinyúlban
Dominóhatás: Az éghajlat, a környezet és a termelő gazdálkodás változásainak nyomon követése a neolit életmód összeomlásakor Közép-Kelet és Délkelet-Európában (DOMINÓ-KLÍMA)
Döntések pontatlan valószínűségek mellett
Döntések pontatlan valószínűségek mellett
Döntések pontatlan valószínűségek mellett
Döntéshozatal konfliktus alatt: egy amigdala-sztriatális pálya szerepe a megközelítés-elkerülés dilemmában
Döntési mechanizmusok a madarak viselkedésökológiájában: anyai eredetű biomolekulák környezetfüggő átvitele a petesejtbe
Döntéstámogatás a felsőoktatásban gépi tanulási és ökonometriai módszerekkel
Döntéstámogatás fuzzy módszerekkel, optimalizálással
Drámakéziratok kiadása (1600-1837)
Drámapedagógiai Világkongresszus és Nemzetközi Kutatói konferencia
Drusen proteóma analízis MALDI tömegspektrometriával
DTTTA - Debrecen 1870-72. évi tér- és társadalomszerkezetének rekonstrukciója
Dualizmus kori parlamentarizmus regionális nézőpontból
Dudith András levelezésének kritikai kiadása
Duna teraszok kormeghatározása kozmogén 10Be izotóppal, a tektonika és a klíma hatása a negyedidőszaki folyóbevágódásra Magyarországon
Duna teraszok kormeghatározása kozmogén 10Be izotóppal, a tektonika és a klíma hatása a negyedidőszaki folyóbevágódásra Magyarországon
Dunántúli árterek tájszerkezetének és földhasználatának tájföldrajzi értékelése
Dunántúli-középhegységi felső-perm és triász dolomitok összehasonlító vizsgálata és genetikai értelmezésük
Durva térléptékű funkcionális mintázatok pannon gyepekben
Dzsámik és mecsetek a hódolt Magyarországon
E-kaprolaktám alapú égésgátolt poliamid 6 kompozitok fejlesztése
É-Kelet Magyarország természeti erőforrásainak kutatása, elsősorban a megújuló energiaforrások potenciáljának felmérésére, az EU csatlakozásból adódó követelmények figyelembe vételével
E-orvosok és e-páciensek Magyarországon: a digitalizáció szerepe és lehetőségei az egészségügyben
Édesvizi algák által termelt cianotoxinok hatásai vizi gerinctelen szervezetekben – idegrendszeri háttérmechanizmusok in vivo és in vitro modell rendszereken
Édesvízi gerinctelenek Közép-Európában
Édesvízi halfajok spermatogóniumainak interspecifikus átültetése
Édesvízi kagylók geokémiai-paleoklimatológiai elemzése
Effektív elméletek nehézion ütközésekben
Effektív, kvantitatív és számítógépes vizsgálatok a diofantikus egyenletek elméletében
Effektív, kvantitatív és számítógépes vizsgálatok a diofantikus számelméletben
Effektív, kvantitatív és számítógépes vizsgálatok a diofantikus számelméletben
Égbolt-polarimetria a felhők felismerésére és a polarimetrikus viking-navigációnak kedvező meteorológiai viszonyok vizsgálatára
Egér klónozás testi- és embrionális ős-sejtekből: A donor sejtek eredetének és kezelésének hatása a genetikai újraprogramozás folyamatára
Égerpatogén Phytophthora-fajhibridek mitokondriális genomjainak tanulmányozása
Égésekben szerepet játszó OH-gyök és H-atom reakciók kinetikája
Égésgátló szereket tartalmazó műanyagok hőbomlása
Égésgátolt gélbevonattal ellátott szénszál erősítésű epoxigyanta kompozitok gyártástechnológiájának hatása az éghetőségre
Égésgátolt polimer kompozitok fejlesztése mérnöki alkalmazásokhoz
Égésgátolt polimerek szintézise olefin metatézissel
Egészségcélok társas ökológiai kontextusban: az egészség Személyes Niche modelljének kidolgozása
Egészségi és jövedelmi egyenlőtlenségek, s ezek hatása a nyugdíjrendszerekre: elméleti és empirikus modellek (2018–2022)
Egészségturizmus és életminőség Magyarországon: az egészségorientált mobilitás társadalmi, gazdasági és környezeti problematikájának földrajztudományi szintézise
Egészségügyi ellátások és kimenetek: a szocioökonómiai és földrajzi tényezők szerepe
Egészségügyi fókuszú új optimalizálási modellek és eredmények disszeminációja
Éghajlati előrejelzésekkel kapcsolatos bizonytalanságok csökkentése regionális és lokális skálán
Éghajlatváltozás és légköri terjedési folyamatok
Éghajlatváltozás hatása a Föld konvektív áramlási rendszereire
Éghajlatváltozás kicsiben: a terepkísérletek erősségei és korlátai
Éghajlatváltozási hatásvizsgálatok a fenntartható hazai turizmusfejlesztés érdekében
Égi rádióforrások vizsgálata a legnagyobb szögfelbontással
Egressy Béni (1814–1851)
Egy ''reális'' interpretációs rendszer és számítógépes implementációja
Egy 19. századi református professzor világa, Sárvári Pál levelezése
Egy aktinkötő citoszkeletális fehérje sejtmagi funkcióinak vizsgálata
Egy anya tudja a legjobban: A vonulási viselkedés anyai programozása
Egy átfogó geno-glikomikai megközelités új tüdőrák markerek felfedezésére
Egy biomembránban működő molekuláris motor, a vakuoláris proton-ATPáz forgási mechanizmusa
Egy birodalomépítő ősi állam: az Inka Birodalom
Egy dunántúli falu zenei élete
Egy elhanyagolt láncszem –a visszavándorlás esélye és jelentősége normál és sokkidőszakban
Egy észak-kaukázusi török nép, a karacsájok népzenéje
Egy észak-kaukázusi török nép, a karacsájok népzenéje
Egy fontos szabályozó szerin-proteáz a MASP-3 újonnan felismert szerepkörének feltárása a veleszületett immunitásban és az embriogenezisben
Egy fork-head típusú transzkripciós faktor sejtosztódásban játszott szerepének elemzése
Egy gén, számos betegség: az ABCC6 szerepe az érfalak meszesedésében
Egy germán közösség a római kora császárkori Pannoniában. A Vinár-cseraljai temető komplex régészeti elemzése
Egy globális humanitárius akció hétköznapjai
Egy gomba specifikus protein foszfatáz regulációs mechanizmusainak felderítése
Egy határrégió élete a magyar államalapítás korában. A Mosoni síkság kora Árpád-kori települései, életmódja a környezeti adottságok tükrében
Egy innovatív technológia fejlesztése, ill. tudományos és gyakorlati alkalmazása az inváziós szúnyogfajok magyarországi monitorozására „citizen science” alapján
Egy kardiovaszkuláris rizikófaktor, az ABCC6 gén transzkripciós szabályozása
Egy kaukázusi török nép, a karacsájok népzenéje
Egy kétszülős utódgondozással rendelkező bogárfaj, a Lethrus apterus pángenom vizsgálata
Egy klímaadaptív földhasználati rendszer megvalósítása az Alföld egykori vizes élőhelyein
Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása
Egy költésparazita madárfaj forráskihasználása: a szociális struktúra, a populációs fluktuációk és a klímaváltozás szerepe
Egy konzervált nem-kodoló RNA család szerepének vizsgálata a zárvatermők megtermékenyítésében
Egy központi fehérjekölcsönhatási motívum biológiai szerepeinek és baktériumnövekedés-gátló potenciáljának felderítése
Egy kullancs-encefalitisz góc három éves felmérő vizsgálata, kecskék és rágcsálók szerepe a vírus terjesztésében.
Egy kullancs-encefalitisz góc három éves felmérő vizsgálata, kecskék és rágcsálók szerepe a vírus terjesztésében.
Egy landmark alapú módszertan kidolgozása eltérő fogmorfológiájú gerincesek taxonómiai és filogenetikai szempontú vizsgálatához
Egy lehetséges európai nagystratégia határai - az illegális migráció mint indikátor
Egy lépés a fenntartható infrastruktúra felé - napelemekkel kombinált földgázellátó rendszer háztartási fogyasztóknál
Egy magreceptor, a peroxisoma proliferátor aktivált receptor (PPAR) patogenetikai szerepe psoriasisban és UV indukálta nonmelanoma bőrdaganatokban
Egy molekuláris kapcsoló szerepe, működése és felhasználási módszerei
Egy nitrogénkötésben hibás és erőteljes patogén válaszreakciót mutató Medicago truncatula mutáns molekuláris vizsgálata
Egy nitrogénkötésben hibás és erőteljes patogén válaszreakciót mutató Medicago truncatula mutáns molekuláris vizsgálata
Egy növényi G2/M fázis specifikus promóter izolálása és jellemzése: Hogyan szabályozódik a Cdc2Ms F kináz?
Egy nyomon haladó járművek dinamikai modellezése és stabilizálása
Egy online közösségi hálózat életciklusa: big data elemzés
Egy ősi biológiai rendszer sajátosságai: bakteriális filamentumok szerkezeti és funkcionális tulajdonságai
Egy összetett szignalizációs mechanizmus: a madárének lokális, regionális és evolúciós mintázatai
Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram
Egy receptor csapat, két biológiai funkció: efferocitózis, mioblaszt fúzió
Egy rendhagyó rézkori település - Balatonőszöd-Temetői dűlő
Egy specializált növényi szerv, a szimbiotikus gyökérgümő kialakulásához kapcsolódó folyamatok funkcionális genomikai vizsgálata.
Egy szárazföldi refúgium a késő-kréta nyugat-tethysi szigetvilágban: paleobiológiai és biogeográfiai vizsgálatok az iharkúti gerinces faunán és annak összehasonlítása más európai faunákkal
Egy többnemzetiségű környezetben élő kisebbségi kultúra írott hagyománya: az ojrát írásbeliség kulturális és nyelvészeti aspektusai
Egy török misztikus rend zsoltárai és népdalai
Egy új antiaritmiás mechanizmus vizsgálata: az IK,ATP és IKr kombinált modulációja a kamrai repolarizáció diszperziójának mérséklése érdekében
Egy új citotoxinnak, cytholethalis distending toxinnak (CDT) magyarországi előfordulása és molekulárbiológiai jellemzése
Egy uj DNS motivum tipus in silico jellemzése és szerepe a génzsabályozésban
Egy új PHAEO/PGL nematóda modell jellemzése: klinikailag releváns, malignus neuroendokrin tumorokat okozó SDHB mutációk anyagcsere zavarainak elemzése
Egy új Phytophthora-faj jellemzése és formális leírása
Egy uj PPARg null egértörzs létrehozása, a receptor működésének tanulmányozására
Egy új roncsolásmentes geokémiai módszer - a PGAA - archeometriai alkalmazásai
Egy új típusú agyi organoid-vér-agy gát ko-kultúra modell kifejlesztése mikrofluidikai biochipen
Egy új városfejlődési modell szerveződése? Átmenet és globalizáció a magyarországi ún. új városokban és térségeikben
Egy új városfejlődési modell szerveződése? Átmenet és globalizáció a magyarországi ún. új városokban és térségeikben
Egy új, a szimbiotikus gümőfejlődésben szerepet játszó ubiquitin ligáz funkcionális jellemzése.
Egy új, általános védekezéshez hasonló betegség ellenállóság élettani és molekuláris sajátosságai
Egy virulencia regulátor mutáns Salmonella enterica törzs mint kereszt-immunitást biztosító orális vakcina jelölt vizsgálata
Egy- és többkomponensű folyadék-folyadék fázisszeparációs rendszerek hatékony azonosítását szolgáló predikciós módszer fejlesztése
Egydimenziós nanostruktúrák szabályozott morfológiájú nagy hálózatainak előállítása és vizsgálata (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Egyedi csontpótló implantátumok készítése 3d nyomtatás alkalmazásával
Egyedi heteroatomokkal módosított kétdimenziós átmenetifém kalkogenid kristályok
Egyedi minőség és rátermettség: komplex és újszerű megközelítések egy vonuló madárfajnál
Egyedi sejtek jelölésmentes érzékelése és manipulációja: új irányok a biomérnöki kutatásokban
Egyedi variancia a madarak vérparazitás fertőzöttségében: okok és következmények
Egyén és közösség változó terekben: gazdasági stratégiák, lokális megoldások, mindennapi életvilágok etnográfiája és antropológiája
Egyenesszárnyú rovarok akusztikus szignáljainak elemzése és a fajspecifikus párfelismerésben betöltött szerepük kísérletes vizsgálata
Egyéni egészségügyi paneladatokon alapuló egészségpolitikai értékelések
Egyéni különbségek és érzelmek az idegennyelv-tanulás folyamatában: többperspektívás megközelítés
Egyéni különbségek és szituatív tényezők szerepe a készségtanulásban
Egyéni különbségek és szituatív tényezők szerepe a készségtanulásban
Egyéni magángazdaságok összehasonlító ökonómiai elemzése Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Egyenlőség: Morális elvek, kommunikáció és a valós morális ítéletek
Egyenlőség: Morális elvek, kommunikáció és a valós morális ítéletek
Egyenlőségi viszonyok, hierarchikus kapcsolódások. Interetnikus kapcsolatrendszerek kommunikációs stratégiái a füvespuszta és tajga határán a Bajkál-tó környékén élő evenkik és burjátok példáján
Egyenlőségi viszonyok, hierarchikus kapcsolódások. Interetnikus kapcsolatrendszerek kommunikációs stratégiái a füvespuszta és tajga határán a Bajkál-tó környékén élő evenkik és burjátok példáján
Egyenlőtlen fejlődés és a munka világa Magyarországon
Egyenlőtlenség, szegénység, mobilitás és stabilitás Magyarországon, 2003-2005
Egyenlőtlenségek az algebrában és az analízisben
Egyenlötlenségek az információelméletben
Egyenlőtlenségek és egyensúlytalanságok a nagy hálózatokban
Egyensúlyi fázisdiagrammok számítása ESTPHAD módszerrel
Egyensúlytól távol: mintázatok, fluktuációk és extrém statisztikák
Egyes fontos Oribatida csoportok taxonómiai kutatása palearktikus és tropikus területeken valamint meghatározásuk elősegítésére kulcsok készítése
Egyes fuzáriotoxinok génexpresszióra, a lipidperoxidációs folyamatokra és a glutation redox rendszerre gyakorolt hatásának felmérése házityúk és ponty fajban
Egyes humán betegségek hátterében álló citoszkeletális rendellenességek alapjainak vizsgálata biofizikai módszerekkel
Egyes környezeti terhelések (kadmium, króm, nikkel, ólom) hatásának vizsgálata baromfi embrió modellben különös tekintettel a lipidperoxidációra és a glutation redox rendszer működésére
Egyes Medicago truncatula gümő-specifikus cisztein-gazdag (NCR) peptideket kódoló gének esszenciális funkciójának vizsgálata a rhizobium terminális bakteroid differenciációjában.
Egyes metabolikus és hormonális jellemzők alakulása ellés után és hatása az első ovuláció időpontjára valamint az asszisztált reprodukciós technológiák eredményességére anyajuhokban
Egyes mikroRNS-ek szerepe a retina fejlődésében és retinabetegségek állatkísérletes modelljeiben
Egyes nucleus cochlearis neurontípusok jelentősége a hangingerek primér feldolgozásában és a hallás párhuzamos felszálló útvonalainak kialakításában
Egyes viselkedésformák öröklődhetőségének és a szelekció lehetőségének vizsgálata lúd fajban
Egyes vizes élőhelyek vegetációjának hidrológiai létfeltételei
Egyetemek és főiskolák működésének térségfejlesztő hatása Magyarországon
Egyfoton forrásként alkalmazható ritkaföldfémmel adalékolt nanokristályok előállítása és vizsgálata
Egyház és népszokás Erdélyben a XVII-XX. században, különös tekintettel a székely falvakra és szórványtelepülésekre
Egyház, jog és társadalom: az Apostoli Penitenciária magyarországi kérelmeinek kiadása és feldolgozása
Egyházi emlékek felmérése a Kárpát medencében
Egyházi emlékek felmérése és kutatása a Kárpát medencében
Egyházi műkincsek felmérése a Kárpát medencében
Egyházi műkincsek felmérése a Kárpát medencében
Egyidejű hő- és anyagátadás vizsgálata kényszerített gázáramlás melletti, nyíltfelszínű folyadék párolgása esetén
Egyiptománia és Aegyptiaca-gyűjtés Magyarországon a 18. századi kezdetektől a 2. világháborúig
Egyiptomi ásatások és egyéb kutatások, az eredmények publikálása
Egyiptomi etimológiai szótár, 3 és 4. kötet (3. kötet publikálása, 4. kötet előkészítése)
Egykristály nemesfém elektródok felületi tulajdonságainak tematikus vizsgálata
Egymásba gabalyodva: Kamaszok kapcsolati dinamikája a státuszverseny, a teljesítménytaktikázás, a kirekesztés és az integráció tükrében
Egységes talajmechanikai paraméterrendszer kidolgozása terepjáró járművek számára
Egyszikű és kétszikű fajok szomatikus embriogenezisének összehasonlító vizsgálata biorekatorban, különös tekintettel a tenyésztés fizikai környezetére
Együtt-párologtatott négykomponensű félvezető vékonyréteg fotovoltaikus célra
Együtt-párologtatott négykomponensű félvezető vékonyréteg fotovoltaikus célra
Együttéléstan - az ökopolitika filozófiája
Együttes (joint) inverziós módszerek fejlesztése felszín közeli 2-D és 3-D szerkezetek kutatására
Együttes inverziós módszer fejlesztése rétegzett földtani szerkezetek 3D kutatására
Együttműködő számítógép processzorok modellezése és megvalósíthatóságának vizsgálata
Együttműködő számítógép processzorok modellezése és megvalósíthatóságának vizsgálata
Egzisztencia és értelmezés
Egzotikus atomfizikai folyamatok plazmákban és szilárdtestek felületén
Egzotikus atommagátalakulások preciziós vizsgálata
Egzotikus magok, atomok és mezoszkopikus rendszerek
Éhség hatása az öregedésre
Ektomikorrhizák diverzitása magyarországi bükkösökben
Elágazásos multi-epitóp konjugátumok a szintetikus vakcina-fejlesztésében
Elasztomerek feldolgozhatóságának és mechanikai tulajdonságainak javítása CBT oligomer olvadása és kristályosodása révén
Élclapok nemzetiség- és ellenségképei a párizsi békék között (1919-1947)
Electrophysological characterization of neural stem/progenitor cells during in vitro differentiation: a study on an immortalized neuroectodermal cell line
Elégedettség és boldogságérzet vizsgálata ökológiai és fogyasztási korlátok mellett
Elekrofil reagensek és átmenetifém alapú katalitikus rendszerek fejlesztése és alkalmazása
Elektro és fotomechanikai jelenségek szerves lágy anyagokban
Elektro és fotomechanikai jelenségek szerves lágy anyagokban
Elektro-szálképzett termoplasztikus nanoszálak és kompozitjaik fejlesztése
Elektroaktív polimer filmek és polimer kompozitok alkalmazhatóságának vizsgálata környezetvédelmi szempontból fontos ionok detektálására és vizes oldatokból történő eltávolítására
Elektrokémiai adszorpcióval kapcsolatos vizsgálatok
Elektrokémiai rendszerek hőmérsékletfüggésének vizsgálata mérések alapján
Elektrokémiai úton modulált planáris optikai hullámvezető szenzorok fejlesztése
Elektrokémiailag-, párologtatással, ionkeveréssel és gyorshűtéssel előállított, mikrokristályos, amorf és kristályos ötvözetbevonatok és másként előállított rokonanyagok összehasonlító vizsgálata Mössbauer-spektroszkópiával és egyéb módszerekkel
Elektrokinetikai jelenségek erős elektromos terekben
Elektrolit oldatok vizsgálata elméleti és kísérleti módszerekkel
Elektromágneses hullámok mesterséges periodikus szerkezetekben
Elektromágneses impulzusokkal kiváltott és kontrollált elektronok dinamikája atomi és szilárdtest struktúrákban
Elektromágneses módszerfejlesztések a mérési adatokban lévő földtani információ hatékonyabb és stabilabb feltárása céljából
Elektromágneses térszámítási problémák vizsgálata széles mérettartományban
Elektron transzfer rendszerek élettani szerepe
Elektron transzport mezoszkopikus rendszerekben
Elektron transzport molekuláris nanostruktúrákban
Elektron transzport nanokontaktusokban
Elektron-elektron kölcsönhatás szilárdtestekben – DFG - IRTG
Elektronban gazdag polifoszfán vázak kapcsolható aktiválása
Elektronsugár litográfia felbontásánál kisebb nanoáramkörök vizsgálata
Elektrontranszfer folyamatok egyszerű modelljeinek tanulmányozása kvantum és klasszikus dinamikai módszerekkel
Elektrontranszfer folyamatok egyszerű modelljeinek tanulmányozása kvantum molekuladinamikai módszerekkel: víz- és metanolklaszter anionok, és negatívan töltött víz/levegő határfelületek
Elektronvezető polimer alapú összetett (kompozit) anyagok előállítása és tulajdonságaik tanulmányozása in situ kombinált elektrokémiai technikákkal
Elektroszorpciós vizsgálatok: híd az elektrokémiai, elektrokatalitikus korróziós és kolloidkémiai kutatások között. (Szintézis és témalezárás)
Elektrosztatikus porleválasztó modell fejlesztése
Elektrosztatikus szálképzésű nanoszálas szerkezetek kidolgozása és modellezése
Élelmi polifenolok és anyagcseretermékeik átfogó feltérképezése tömegspektrometriás módszerekkel
Élelmi polifenolok és anyagcseretermékeik átfogó feltérképezése tömegspektrometriás módszerekkel
Élelmi polifenolok és anyagcseretermékeik átfogó feltérképezése tömegspektrometriás módszerekkel
Élelmiszer-gazdasági termelői szervezetek interdiszciplináris elemzése, különös tekintettel az emberi tényezőre
Élelmiszeralkotó egészségvédő növényi hatóanyagok - fitonutriensek - kémiai-biokémiai tulajdongágainak vizsgálata
Élelmiszeralkotók biológiai hozzáférhetőségének vizsgálata in vitro emésztésszimulációs modellben
Élelmiszerek konjugált linolsav-tartalma, és annak mennyiségét befolyásoló tényezők
Élelmiszerek mirohullámú dielektromos jellemzőinek vizsgálata és alkalmazása a technológiai fejlesztésben és minőségbiztosításban
Élelmiszerek oxidációs és mikrobiológiai változásainak követése, műszeres gyorsmódszerekkel az eltarthatósági idő és a mikrobiológiai biztonság előrejelzése megalapozásában.
Élelmiszerek roncsolásmentes analitikai vizsgálata fototermikus módszerekkel
Élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokból kioldódó összetevők vizsgálata
Elemi reakciók dinamikájának és kinetikájának elméleti vizsgálata
Elemi szabályosságok reprezentációja a látásban: Pszichofiziológiai vizsgálatok
Elemi szabályosságok reprezentációja a látásban: Pszichofiziológiai vizsgálatok
Elemzés vagy megérzés: a stratégiai döntéshozatal gyakorlata Californiában és Magyarországon
Élesztő sejtciklusának modellezése
Élesztőgombák sejtosztódási ciklusának tanulmányozása
Élesztőközösségek rendszerszintű vizsgálata
Élet egy aktív csillag körül - hogy befolyásolja a csillagaktivitás bolygóik lakhatóságát?
Élet és testi épség elleni bűncselekmények a 19. század első felében
Élet és Tudomány - OTKA cikkpályázat sorozat
Élet és Tudomány - OTKA cikkpályázat sorozat
Élet és Tudomány - OTKA cikkpályázat, sorozat
Élet és Tudomány - OTKA cikkpályázat: zsűrizés - eredményhirdetés - témakövetés
Élet és Tudomány - OTKA cikkpályázat: zsűrizés – eredményhirdetés - témakövetés
Életérzés és társadalomkép
Életkeretek a börtönön innen és túl. Szubjektív reszocializációs esélyek
Életkor és tápláltsági állapot az energiaforgalom szabályozásában: a leptin, a melanocortinok és a neuropeptid Y szerepe
Életmenet-stratégiák és a korai környezet szerepe madaraknál
Életminőség vizsgálata dél-magyarországi idősödő férfiak és nők körében
Életmód-stratégiák a hun és gepida kori Kárpát-medencében
Életreform mozgalmak és a reformpedagógia
Életreform mozgalmak és a reformpedagógia
Életstílus alapú fogyasztói szegmentumkutatás
Élettartam meghatározás gördülő felületek között
Élettörténet és pszichoterápia
Élettörténeti stratégiák társas-érzelmi kimeneteinek egyéni különbségei
Életünk a kémia?!
Elfejlődött kompakt csillagok a fotometriai űrtávcsövek korában
Elhelyezések és fedések
Eljárási alkotmányosság, különös tekintettel az alapjogvédelmi eljárásokra
Eljárások, módszerek kifejlesztése atomok és molekulák elektronszerkezetének vizsgálata
Eljárástechnikai berendezések zaja és technológiai-műszaki jellemzői összefüggésének kutatása
Ellátási lánc és hálózat teljesítmény és kapcsolatok az agribusiness szektorban
Ellebodius poétikájának kritikai kiadása
Ellebodius poétikájának kritikai kiadása
Ellenforgó légcsavarok aeroakusztikai és aerodinamikai vizsgálata, nyalábformálási módszerek felhasználásával
Elmélet és alkalmazás a matematikai analízisben
Elméleti és módszertani kérdések az affektív idegtudományban
Elméleti eszközök a ma és a jövő gyorsítóihoz
Elméleti Kozmológiai Kutatások
Elméleti módszerek molekulák forgási-rezgési mozgásainak leírása
Élő sejtek közötti kölcsönhatás nano-dinamikája
Előadás a 24. bizantinológiai világkongresszuson
Előadás a Turbo Expo 2022 konferencián
Előadás két európai fordítástudományi konferencián
Előadás tartása az Elemementary and Analytic Number Theory konferencián
Előadás tartása Bihar vármegye levéltári anyagának megosztásairól (1928–1950)
Előadás tartása és publikáció a 26th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems 2022 konferencián
Előadás tartása két nemzetközi konferencián historikus adatokat használó mesterséges intelligencia alapú ütemezés témájában
Előadás tartása nemzetközi konferencián komplex műszaki rendszerek bizonytalan környezeti paraméterektől függő folyamatainak optimalizálása témakörben (141083)
Előadás tartása nemzetközi tudományos konferencián
Előadások tartása digitális bölcsészettel és 18. századi tanulmányokkal foglalkozó külföldi konferenciákon
Élőhelyek térbeli szerkezete, populációk fennmaradása - dinamikai modellek
Élőhelyi faktorok és táji környezet szerepe a szárazgyepek fajszerveződésében
Élőhelyi faktorok és táji környezet szerepe a szárazgyepek fajszerveződésében
Élőhelyi heterogenitás és környezeti grádiensek a Kárpát-medence homoki erdőssztyeppjeiben: lokális és regionális elemzések
Előhívás-alapú tanulás, mint készséggé váló deklaratív folyamat: automatizáció és a teszthatás
Előítéletek, csoportnormák és reziliencia tizenévesek körében: új megközelítés az előítéletek csökkentésére
Élők, holtak és adósságok. A halottak szerepe egy erdélyi falu társadalmában
Élőlények kollektív viselkedésének statisztikus fizikája
Előmunkálatok Laonikos Chalkokondylés történeti művének kiadásához
Előrelépés a napciklus térbeli szerkezetének és időbeli változásainak megértésében: 3D modellezés
Elosztott érzékelő rendszerek: szemantikai & geometriai modellezés
Elosztott és önszerveződő informatikai rendszerek tervezése
Elosztott funkcionális programok helyessége
Elosztott, moduláris termelési struktúrák modellezése, tervezése és irányítása
Előtérbe nyomuló multirezisztens Salmonella Infantis törzsek evolúciója és pathogenetikai profilja
Elrettentés, címkézés és reintegráció - egy átfogó büntetési elmélet felé
Első lépések az integráció felé: a bölcsődei közszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosításának intézményi variációi
Első- és másodrendű algoritmusok kiterjesztése optimalizálási problémák bonyolultabb osztályaira ipari kérdések megoldása céljából
Eltérő élettani szereppel rendelkező zsírsavak vizsgálata háziállatokkal
Eltérő fonetikai és fonológiai feldolgozási folyamatok az anyanyelv-elsajátításban
Eltérő kifejeződést mutató NCR gének azonosítása és vizsgálata Medicago truncatula vonalakban.
Eltérő környezetterhelésű gazdálkodó egységek és technológiák költség-jövedelem viszonyainak vizsgálata a mezőgazdaságban
Eltérő korú almaültetvények állományklímájának összehasonlító vizsgálata
Eltérő származású, szélsőséges élőhelyű közép-kelet európai erdeifenyő (Pinus sylvestris L.) populációk térbeli genetikai mintázatának vizsgálata, adaptív jellegek nyomon követése: vegetáció és tájtörténeti vonatkozások a klimatikus korlátok mentén
Eltérő származású, szélsőséges élőhelyű közép-kelet európai erdeifenyő (Pinus sylvestris L.) populációk térbeli genetikai mintázatának vizsgálata, adaptív jellegek nyomon követése: vegetáció és tájtörténeti vonatkozások a klimatikus korlátok mentén
Élvezeti szerek (nikotin, koffein, alkohol) pszichoaktív hatásának komplex pszichofiziológiai vizsgálata
Élvezeti szerekhez történő hozzászokás in vivo és in vitro vizsgálata
Ember és állat kapcsolata Dél-Dunántúlon a kora bronzkor idején
Ember és környezet hosszú távú kapcsolata a Kárpát-medencében
Ember és környezet kapcsolata a Maros mentén az avar kor első felében a régészeti leletanyag és interdiszciplináris vizsgálatok alapján
Ember környezetében élő állatok virális fertőzései: a felfedezéstől a diagnosztikáig
Ember-Gép interakció eto-robotikai eszközei
Emberi bazális ganglionok feltáratlan gonadotropin releasing hormone neuron rendszere
Emberi és társadalmi tőke: átmenet a felnőttkorba, generációk közötti mobilitás és fertilitás
Emberi tevékenység és a levegő összetétele, különös tekintettel a légköri aeroszolra
Emberi zavarások hatása az édesvízi biodiverzitásra
Emberi zavarások hatása az édesvízi biodiverzitásra
Emblematika és képzőművészet: nemzetközi konferenciaelőadások
Emergencia és evolúció Polányi Mihály filozófiájában
Emlékezeti előhívás és végrehajtó funkciók kényszerbetegségben
Emlékezettörténet Keleten: Magyarország 1945-2004
Emlősspermiumok vizsgálata domén-specifikus fluoreszcens jelöléssel
Empirizmus és atomizmus a huszadik századi angolszász filozófiában
Emulziós rendszerek előállítása nanorészecskék, polielektrolitok és tenzidek határfelületi asszociációjára építve
Én-formálás a szépség által: a személyiségfejlesztés technikái az ókeresztény korban
Enantiomeregységes 2-izo-oxa- és 2-izocefém származékok szintézise
Enantiomerek elválasztása szuperkritikus oldószerben
Enantiomerek elválsztása, hatékonyságának javítása membrán eljárások alkalmazásával
Enantiomerek és diasztereomerek elválasztása szuperkritikus állapotú oldószerekben
Enantiomerek meghatározása környezeti mintákból és szintézis termékekből kromatográfiás módszerekkel
Enantiomerek preferenciális kristályosításának tervezése folyamatmérnöki eszközökkel: kísérletektől a gépi tanulásig többcélú optimalizáláson keresztül
Enantiomerszelektív katalizátorok, szenzor- és szelektormolekulák előállítása, vizsgálata és alkalmazása
Enantioszelektív heterogén katalitikus hidrogénezések
Enantioszelektív heterogén katalitikus reakciók
Endocardiális myocardiális pacemaker elektródák hatása a szívizomzatra
Endofiton-növény interakciók vizsgálata metabolomikai eszközökkel tormában
Endogén és exogén PACAP szerepe időskori degeneratív folyamatokban
Endogén és exogén tényezők hatása a bélpermeabilitásra és a felszívódásra betegekben és állatkísérletes modellben
Endogén glutamát jelentősége neuroendokrin rendszerek szabályozásában
Endogén ligandok interakciója gerincvelői szinten
Endogén pszichózisok klinikuma, összehasonlító nozológiája, genetikai, pszichometriai szociológiai és experimentális vizsgálata, 21-33 éves követéses vizsgálatuk alapján
Endogén szubsztanciák kardiovaszkuláris regulátor szerepének molekuláris biológiai és biokémiai vizsgálata sebészi szívbetegségekben és állatkísérletes modellekben
Endogén szubsztanciák kardiovaszkuláris regulátor szerepének molekuláris biológiai és biokémiai vizsgálata sebészi szívbetegségekben és állatkísérletes modellekben
Endokannabinoid szignalizáció szerepe a reprodukció hypothalamikus szintű szabályozásában
Endokrin diszruptorok ösztrogén- és pajzsmirigyhormon receptorok expressziójára kifejtett hatásainak vizsgálata fejlődő patkányok kisagysejtjeiben.
Endokrin diszruptorok ösztrogén- és pajzsmirigyhormon receptorok expressziójára kifejtett hatásainak vizsgálata fejlődő patkányok kisagysejtjeiben.
Endokrin diszruptoroknak mitokondriumok által mediált, a neuronok magreceptoraira kifejtett hatásai.
Endoprotézis beültetés hatásának biomechanikai elemzése in-vivo mozgáselemzéssel
Endotél BRAF mechano-jelátvitele tumor metasztázis képzésben
Endoteliális prekurzor sejtek szerepe az agyi mikroerek regenerációjában
Endothelális diszfunkció és oxidatív stressz szerepe a juvenilis esszenciális hypertóniában és obezitásban.
Endothelialis fenesztráció és permeabilitás szerepe és szabályozása a vese afferens arteriolában
Endothelium diszfunkció az atherosclerosis korai szakaszában: az autotaxin lehetséges szerepe
Endotoxinok szerkezet - funkció kapcsolata
Endotoxinok, citokinek, szabad gyökök szerepének, farmakogenetikai eltéréseknek a vizsgálata Crohn-betegség kezelésében és aktivitásának nyomon követésében
Energetikai és környezetvédelmi rendszerek kísérleti és számítástechnikai modellezésének és a vonatkozó szerkezetek és folyamatok optimálásának összekapcsolása
Energetikai hálózatok és rendszerek játékelméleti modellezése és mechanizmustervezése
Energia sűrűségfunkcionálok és deriváltjaik az alapállapoti és az időfüggő sűrűségfunkcionál elméletében
Energiafogyasztási és felhasználói profilok létrehozása jellegzetes épülettípusokra nagyméretű okos mérőkre épülő adatbázis alapján
Energiaföldrajz és fenntarthatóság
Energiakomponensek számítása molekulákban és reagáló rendszerekben
Energiakutatási szempontból fontos elektrokémiai folyamatok vizsgálata
Energiarendszerek átalakításának politikai gazdaságtana Kelet-Európában
Energizált ionok viselkedésének és az ion-hullám kölcsönhatásnak a vizsgálata a földi lökéshullám előtti térségben
Energizált ionok viselkedésének és az ion-hullám kölcsönhatásnak a vizsgálata a földi lökéshullám előtti térségben
Enlightenment in Crisis: August Ludwig Schlözer and East-Central Europe in the Age of Revolutions
Enolát/enoil katalízis: Enolizáló organokatalizátorok fejlesztése
Éntudatos érzelmek szerepe a perceptuális döntéshozatali folyamatokra - sportolók és nem sportolók összehasonlítása
Enyhe koponya-agysérülés transzlációs vizsgálata MRI módszerekkel
Enzim-katalizálta kinetikus és kinetikus dinamikus rezolválások alkalmazása enantiomertiszta vegyületek szintézisében
Enzimreakciók vizsgálata a moduláris szerveződés, az atomi kölcsönhatás és a kvantummechanika szintjein. A fehérje biofizika tudományos iskolája
Enzimreaktorok és kromatográfiás/elektroforetikus elválasztási egységek integrálása mikrofluidikai csipekbe
Enzimspecifitás megváltoztatása in vitro evolúciós stratégiával
Eötvös József levelezésének kiadása
Eötvös József levelezésének kiadása 2
Eötvös-inga mérések geodéziai alkalmazása
Epeutak immunhisztokémiai jellemzése normál humán májban
Epigenetikai eltérések diagnosztikus jelentőségének vizsgálata a vastagbél- és gyomorrák rákelőző állapotaiban
Epigenetikai faktorok szerepe a paradicsom fejlődésében és stresszválaszában
Epigenetikai folyamatok analízise a reumatoid artritisz patogenezisében
Epigenetikai kutatásokban felhasználható, látható fénnyel aktiválható aminosavak tervezése és szintézise
Epigenetikai összetevők szerepe embrionális őssejtek differenciációjában
Epigenetikailag és terápiásan fontos peptid komplexek szerkezetének és termodinamikájának számítása
Epigenetikus reguláció a Drosophila melanogaster bithorax komplexében
Epigenetikus szabályozás szerepe a pajzsmirigyhormon negatív feedback mechanizmus fejlődésében
Epikarsztos rendszerek természeti és antropogén folyamatok hatására bekövetkező változásainak komplex vizsgálata két hazai mintaterületen
Epilepsziával összefüggő agyi strukturális és funkcionális eltérések azonosítása mágneses rezonancia képalkotással
Epiteliális mezenhimális tranzició jelentősége a vese fibrózis kialakulásában - új bio és terápiás markerek azonosítása
Építési faanyagok technikai szilárdságainak kísérleti meg-határozása
Építéstan 150 - Faépítészeti konferencia
Építészeti rajz és építészképzés - adalékok egy tudományág fejlődéstörténetéhez
Epitópok illetve antimikrobiális hatású peptidek, peptidszármazékok célzott bevitele makrofág típusú sejtekbe
Epoxi gyanta alapú alakemlékező polimer rendszerek kifejlesztése és vizsgálata
Épületek és épületszerkezetek életciklus- és épületfizikai szemléletű optimalizációja komplex numerikus modellezéssel
Épületszerkezetek építésökológiai és -biológiai értékelő rendszerének összeállítása az építési anyagok hazai gyártási/előállítási adatai alapján
Ér-anasztomózisok, vaszkuláris malformációk és a véráramlás - Faktorok, optimalizálás, predikció
Ér-inkorporáció malignus pleurális mesotheliomában
ERA-NET Concert Japan: Femtoszekundumos lézeres eljáráson alapuló csiplabor fejlesztés, FEASIBLE
ERA-NET Concert-Japan; Plazmonnal segített THz-es emisszió nanostrukturált fém/félvezető felületen femtoszekundumos lézer hatására
ERA-NET E-Rare - Az endoplazmatikus retikulum proteosztázisának fokozása az alfa1-antitripszin hiány (ERAAT) kezelése érdekében
ERA-NET E-Rare 3. Repetitív DNS-mediált genom instabilitás vizsgálata humán neurodegeneratív kórképekben
ERA-NET HIVERA: Természetes és természetes alapú szintetikus HIV integráz gátlók új családjának fejlesztése
ErbB Receptor tirozinkinázok molekuláris interakciói, mint potenciális terápiás célpontok
ErbB receptorok szerepe emlőtumorok terápiájában és prognózisában
ErbB receptorok szerepe epitél eredetű tumorokban: receptor tirozinkinázok, mint a tumor ellenes terápiák lehetséges target molekulái.
Erdei fák fitoftórás betegségei
Erdei fákon kórokozó Phytophthora fajok molekuláris azonosítása
Erdei fás növények válaszreakciója környezeti tényezők változásának hatására
Érdek-képviseleti és érdekvédelmi szervezetek Magyarországon és az Európai Unióban 1945 – 2004
Erdély és a Partium társadalma és gazdasága a 17-19. században
Erdély Miklós / kritikai monográfia /
Erdély néprajzi képe a 19-20. században. Alapkutatás a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységéhez
Erdélyi gótikus és korabarokk oltárok topografikus felmérése (15-17. század)
Erdélyi János színművei
Erdélyi okmánytár III. (1340-1359)
Erdélyi okmánytár IV. (1360-1369)
Erdélyi Okmánytár V. (1373-1389)
Erdélyi Okmánytár VI. (1390-1399)
Erdélyi pénzek a Déri Frigyes Numizmatikai Gyűjteményében
Erdélyi román politikusok és a magyarság a 20. században
Erdélyi szász városok a Habsburg-uralom kezdetén (1685-1711) Szeben és Brassó példáján
Erdélyi történeti faszerkezetek és faberendezések dendrokronológiai kutatása
Erdélyi városok pénzügyigazgatása a középkorban és a koraújkorban. Beszterce és Brassó esete
Erdészeti fahasználatok termőhelyre, felújulásra és biodiverzitásra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata
Erdészeti kezelések termőhelyre, felújulásra és az aljnövényzetre gyakorolt hatásának vizsgálata
Erdő talajok szén forgalmának radioaktív szén izotopós vizsgálata különböző talaj rétegekben a Max Planck Institute-ban
Erdőfelújulás mesterséges lékekben – A folyamatos erdőborítást fenntartó erdőgazdálkodás és a természetvédelmi célú erdőkezelések ökológiai megalapozása
Erdőgazdálkodás a különböző birtoktípusokon a 19. század első felében
Erdősült kisvízgyűjtők hidrológiai és vízminőségi jellemzői
Erdővédelmi jelentőségű ökoszisztéma szolgáltatások számszerűsítése magyarországi tölgyesekben
Eredményesség, esélyegyenlőség és termelékenység a közoktatásban nemzetközi összehasonlításban
Erélyes szervetlen oxidálószerek redoxireakciói: kinetika és mechanizmus
Ergolinvázas alkaloidok és analogonjaik enantioszelektív szintézise
Érintkező és súrlódó mechanikai rendszerek stabilitásvizsgálata
Eritropoetin receptor variánsok szerepének vizsgálata emlőkarcinómában
Erkel Ferenc Bánk bán és Sarolta c. operáinak kritikai kiadása
Erkel Ferenc és műhelye
Erkölcs, kötelesség és bűn fogalomrendszerének hálózata Cicerótól Szent Istvánig
Erőforrás allokáció általános célú számítási architektúrákban
Erőforrás korlátozott WLAN és BioMed alkalmazások új kommunikációs elveken alapuló, átkonfigurálható fizikai rétegeinek és protokolljainak kutatása
Erőművi póttápvíz környezetbarát és energiahatékony előállítása
Erőművi szerkezeti anyagok leromlásának mágneses vizsgálata
Erős kód obfuszkációs algoritmusok és alkalmazásaik
Erős korreláció és összefonódás az atommagoktól a molekulákon át az ultra hideg atomi és kondenzált anyagi rendszerekig
Erős korreláció és összefonódás az atommagoktól a molekulákon át az ultra hideg atomi és kondenzált anyagi rendszerekig II
Erős kovalens kötések aktiválása metalloenzimekben: elméleti tanulmányok
Erős spin-pálya csatolás indukálta mágneses és topologikus fázisok korrelált elektronrendszerekben
Erősen csatolt kvantumrendszerek leírása funkcionális módszerekkel
Erősen csatolt sokrészecske-rendszerek szimulációja
Erősen kölcsönható anyag viselkedése extrém körülmények között QCD effektív modelljeiből
Erősen korrelált alacsony dimenziós rendszerek elméleti vizsgálata
Erősen korrelált kvantumrendszerek dinamikája
Erősen korrelált rendszerek megvalósítása ultrahideg atomokkal
Erősen korrelált rendszerek szimulációja fermionos alkáli föld atom izotópokkal optikai rácsokon és az átmeneti-fémek kapcsolódó kvantumkémiája
Erózió hatására történő talajátrendeződés vizsgálata ritkaföldfém-oxid nyomjelzőkkel hagyományos és kímélő talajművelés esetén
Értékek változásai Európában. Huszonnégy európai társadalom összehasonlító vizsgálata. Az Európai Társadalmi Vizsgálat harmadik magyarországi felvétele.
Értékrendszer, életminőség, egészségi állapot
Értelmezett videó-tartalmak indexelése és visszakeresése
Erza-mordvin szótárak
Érzékelő nanoszerkezetek fejlesztése és optikai monitorozása
Érzékelő-értelmező topografikus számítógépek - természet motiválta architektúrák és elektronikai implementációk (multidiszciplináris tudományos iskola)
Érzelem-szabályozási stratégiák: Egyéni különbségek és társas kapcsolatok az adaptív-maladaptív spektrumban
ÉRZELMI ÉS KOGNITÍV FOLYAMATOK KÖLCSÖNHATÁSÁNAK ÉLETKORFÜGGŐ BIOELEKTROMOS KORRELÁTUMAI
ÉRZELMI ÉS KOGNITÍV FOLYAMATOK KÖLCSÖNHATÁSÁNAK ÉLETKORFÜGGŐ BIOELEKTROMOS KORRELÁTUMAI
Érzelmi információ-feldolgozás: észlelés, (át)értékelés, egyéni különbségek
ESEAC 2022 konferencia
Esemény anticipáció, prospektív emlékezet és végrehajtóműködés az epizodikus emlékezetben
ESPAD 2011 (Európai Iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól) ötödik hullámának magyarországi adatfelvétele
Északi-mérsékeltövi arboreális pihésszövő- (Thyatiridae) és bagolylepke- (Noctuidae) csoportok taxonómiai revíziókra alapozott történeti állatföldrajza
Eszközfüggetlen kvantuminformáció elmélet
Eszközfüggetlen kvantumprotokollok nem desztillálható kvantumrendszerek tesztelésére
Esztétika - politika - teatralitás
Esztétikai gondolkodás a korai modernitásban (1450-1600)
Esztétikai kommunikáció Európában (1700–1900)
Etilén 2022 Konferencia részvétel
Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között a két világháború közti Romániában és Csehszlovákiában
Etnikai és felekezeti kontaktzóna néprajzi vizsgálata Északkelet-Magyarországon
Etnikai és szociális törésvonalak helyi társadalmakban
Etnikai sztereotípiák a mai Magyarországon
Etnikai, néprajzi és kulturális jelenségek a horvátországi magyarság körében az 1991-es déli szláv háború után
Etnikailag homogén (cigány) településeken élő közösségek belső differenciáltságának és tagoltságának vizsgálata
Etnobotanikai és etnofarmakobotanikai kutatás Székelyföldön
Etnopolitikai modellek Európában
Etológiai kutatások mesterséges szociális ágensek fejlesztéséhez
EU konform, környezetkímélő hibrid eljárások tervezése és irányítása
EUCHARISZTIA ÉS OLTÁRMŰVÉSZET. A Nyugat-Dunántúl barokk oltárművészete, XVII–XVIII. sz.
Eukarióta mikróbák diverzitása és jelentősége sekély tavakban különös tekintettel a téli körülményekre
Euphorbia fajok diterpénjeinek izolálása, szerkezet-meghatározása és farmakológiai vizsgálata
Eurázsia népzenei kultúráinak összehasonlító vizsgálata matematikai módszerekkel
Eurázsia népzenei kultúráinak összehasonlító vizsgálata matematikai módszerekkel
Eurázsia népzenei kultúráinak összehasonlító vizsgálata matematikai módszerekkel
Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet 1945-től napjainkig
Európai frazeológia univerzálék. Az európai frazeológiakincs közös elemei.
Európai Graduális Kollégium
Európai iskola vizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról (ESPAD) 2007 - Magyarországon
Európai jogegységesítés a házassági jog területén
Európai kormányzás: az EU25 integrációja
Európai szintű sebességmodell létrehozása permanens GNSS állomás-hálózatok integrációja alapján
Európai szintű sebességmodell létrehozása permanens GNSS állomás-hálózatok integrációja alapján
Európai uniós agrár-környezetgazdálkodási programok hatékonyságát növelő indikátor protokollok fejlesztése
Európai uniós agrár-környezetgazdálkodási programok hatékonyságát növelő indikátor protokollok fejlesztése
Európán kívüli feltörekvő piacok multinacionális vállalatai Kelet-Közép-Európában
Evangélikus Templomépítészeti és Egyházművészeti Kutatások - Kelet - Magyarország
Evangélikus templomépítészeti és egyházművészeti kutatások - Központi Régió
Évelő Thinopyrum fajok, mint a kenyérbúza harmadlagos génállományának FISH kariotipizálása és fizikai térképezése
Evenki emberek és evenki kultúra
Evidencialitás az uráli nyelvekben
Evolúció
Evolúció és tanulás
Evolúciós játékok gráfokon
Evolúciós játékok gráfokon
Evolúciós játékok statisztikus fizikája
Evolúciós módszerek alkalmazása a szerkezetoptimálásban
Evolúciós potenciáljátékok vizsgálata tenzorrenormálásicsoport-módszerrel
Evolúciós stratégiák, kognitív mechanizmusok
Evolúciós versenyfutás vagy evolúciós egyensúly: egy gazda-költésparazita kapcsolat elemzése
Ex vivo epitél-stróma kokultúrák fejlszetése a krónikus pankreatitisz betegség-specifikus modellezésére a transzlációs kutatásban
Excimer lézerekkel keltett plazma vizsgálata és alkalmazása különleges vékonyrétegek és mikrostruktúrák előállítására
Exobolygó rendszerek dinamikai vizsgálata
Explicit módszerek a diofantikus számelméletben
Extenzív szántók gyomcönológiai vizsgálata Észak-nyugat Dunántúlon
Externális tényezők a tudományban és a tudásban
Externalizációs zavarok dimenzionális megközelítése: agresszivitás, szuicidalitás és szociális aspektusok
Extracelluláris fehérje gének működésének és regulációjának tanulmányozása
Extracelluláris mátrix fehérje gének működésének és regulációjának tanulmányozása
Extracelluláris mátrix funkciója a fejlődő bélidegrendszerben és a neurointestinalis betegségek őssejtes kezelésében
Extracelluláris mikroRNS-ek vizsgálata hypophysis betegségekben
Extracelluláris szignálok vizsgálata az axonnövekedésre ép és kóros körülmények között in vitro és in vivo gerinctelen modellekben
Extracelluláris vezikula vizsgálatok gyermekkori malignus hematológiai kórképekben
Extracelluláris vezikulák biomedicinális alkalmazhatóságának vizsgálata
Extracelluláris vezikulák infravörös spektroszkópiája: a felfedező kutatásoktól az IR-alapú diagnosztikáig
Extracelluláris vezikulák prognosztikai és patogenetikai szerepe rheumatoid arthritisben
Extracelluláris vezikulák redox folyamatainak gyulladásban játszott szerepe
Extracelluláris vezikulumok által közvetített kommunikációs útvonalak kóroki szerepe a praeeclampsia kialakulásában
Extracorporális hemoadsorpciós kezelés hatásának vizsgálata szeptikus sokkban és COVID-19 okozta akut respiratorikus distressz szindrómában
Extrahepatikus és hepatikus szövődmények pathogenezise idült májbetegségekben
Extraszolaris bolygo es valtozocsillag kutatas nagylatomezeju fotometriaval
Extrém aszály és csapadékmanipuláció ökológiai hatásai gyepekben
Extrém események várható változása regionális klímamodell-eredmények alapján
Extrém nagy térerősségű terahertzes impulzusok előállítása és alkalmazása
Extremális és véletlen struktúrák
Extremális gráfelmélet és extremális halmazrendszerek
Extremális gráfelméleti problémák algebrai és valószínűségi módszerekkel
Extremális kombinatorika és alkalmazásai a matematika más területein
Extremális kombinatorika és véges geometriák
Extremális kombinatorikai problémák
Extremális Problémák Diszkrét Struktúrákban
Extremális problémák hipergráf elméletben és geometriában
Extremalis problémák többváltozós és súlyozott polinomokra
Extremális struktúrák
Extremális struktúrák modern elmélete
Extremális vektorrendszerek és határalakzatok
Ezüst gazdaság - Helyi és határokon átívelő szereplők Magyarországon
Faanyagú teherviselö vázszerkezet mechanikus kapcsolatainak viselkedése dinamikai terhek hatására
Fabrication of 150 nm period grating in fused silica by two -beam interferometric laser induced backside wet etching method (Optics Express)
Faépítészeti virtuális adatbázis
Fagocita NADPH-oxidáz és protoncsatorna aktivitását szabályozó fehérjék azonosítása RNS-interferencia felhasználásával
Fajfelismerés és szexuális szelekció lomhaszöcskék (Orthoptera) akusztikus kommunikációja során
Fajkészlet, magbank és növényi sajátságok szerepe a vegetációdinamikában
Fajközti hibridizálás és horizontális géntranszfer Saccharomyces-eknél
Falazott szerkezetek mechanikájának diszkrét elemes vizsgálata
Falazott-, húzószilárdság nélküli szerkezetek mechanikája
Falu a városban - Miskolc városrészeinek társadalomtörténete, kulturális változásai a 19-20. században
Falusi életmód és társadalom a Kádár-korszakban. Néprajzi diakron vizsgálat.
FAMILIÁRIS MYELODYSPLASIAS SZINDRÓMÁK (MDS) ÉS AKUT MYELOID LEUKÉMIÁK (AML) GENETIKAI HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA
Fánlakó, korhadék- és talajlakó növény- és állatközösségek kapcsolata trópusi esőerdőkben.
Faragással díszített magyar nyergek a Kárpát-medencében
Farmakológiailag aktív természetes és szintetikus származékok előállítása és sztereokémiai vizsgálata
Fás biotóprendszerek létesítésének és fenntartásának elemzése
Fás szárú növények ökoszisztéma mérnök hatásának újszerű aspektusai
Faye-anomáliák meghatározásának pontossági vizsgálata az EOMA újramérése kapcsán
Fázisátalakulás és kollektív dinamika kétdimenziós sokrészecske rendszerekben
Fázisátalakulás és kollektív dinamika kétdimenziós sokrészecske rendszerekben
Fázisátalakulások és szimmetriasértő fázisok dinamikája
Fázisátalakulások és szimmetriasértő fázisok fázisok dinamikája
Fázisegyensúlyok egy- és többkomponensű rendszerekben
Fázisok közötti anyagtranszport hatékonyságának növelése fokozatszerű fázisérintkeztetés esetén, mozgó töltet alkalmazásával.
FcRn mediates elongated serum half-life of human IgG in cattle (International Immunology/Oxford Journal)
Federált mesterséges intelligencia az egészségügyben
Fegyver mellékletes sírok az 5–6. századi Kárpát-medencében. Tipológia, kombinációk, kronológia és a férfi társadalom rekonstrukciója
Fehérje és nanokristályos félvezető rétegek szenzorikához és fotovoltaikához
Fehérje és nanokristályos félvezető rétegek szenzorikához és fotovoltaikához
Fehérje és peptid típusú humán dUTPáz inhibitorok kutatása
Fehérje kötőhelyek feltárása alternatív splicing és paralóg fehérje információ vizsgálatával
Fehérje kötőhelyek feltárása alternatív splicing és paralóg fehérje információ vizsgálatával
Fehérje kötőhelyek jóslása rendezetlen fehérjékben
Fehérje szintet szabályozó degron motívumok azonosítása
Fehérje-DNS kölcsönhatások és metilációs mintázat analízise Epstein-Barr vírus onkogénjeinek regulátor régióiban nazofaringeális karcinóma sejtekben
Fehérje-fehérje kölcsönhatások a JNK jelátviteli útban: a sejtes funkciók mögött rejlő szerkezetek és molekuláris interakciók vizsgálata
Fehérje-kölcsönhatások szerkezeti alapjainak feltárása és a kölcsönhatás szelektív gátlása irányított evolúciós eljárásokkal
Fehérje-szénhidrát kölcsönhatások vizsgálata in vivo kísérletekben
Fehérjék aktiv állapotának elemzése modellezése és predikciója
Fehérjék belső dinamikájának vizsgálata modern NMR-spektroszkópiai módszerekkel
Fehérjék előállítása kémiai módszerekkel szerkezeti és funkcionális vizsgálatok céljára
Fehérjék funkcionális szabadenergia-hiperfelszíne
Fehérjék glikozilációjának összehasonlító vizsgálata Rheumatoid Arthritisben
Fehérjék konformációs dinamikája mint a biomolekuláris felismerés és jelátvitel meghatározó eleme
Fehérjék konformációs dinamikája mint a biomolekuláris felismerés és jelátvitel meghatározó eleme
Fehérjék ligandumfelismerésének vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel
Fehérjék másodlagos szerkezetének és foldjának meghatározása CD spektroszkópiával: módszerfejlesztés és alkalmazása kóros fehérjeaggregátumok és amiloid szálak vizsgálatára
Fehérjék membránba ágyazódásának, szerveződésének és lipidekkel való kölcsönhatásának biofizikája
Fehérjék térszerkezeti modelljének építése kísérletes, kiroptikai spektroszkópiai adatok alapján
Fehérjeszenzorok és antibakteriális peptidek irányított evolúciója mikrofluidikai cseppekben
Fejezetek a magyarországi csillagászat történetéből
Fejlett eljárások a priori információn alapuló diszkrét tomográfiához és alkalmazásai
Fejlődés specifikus gének expressziós mintázatának összehasonlítása pluripotens nyúl embrionális és epiblaszt őssejtekben.
Fejlődési dinamika, egyedi minőség és tollazati jelzések
Fejlődési stádiumtól függően expresszálódó gének izolálása és jellemzése mikotoxin termelő Gibberella fujikuroi törzsekben
Fekete Aspergilus fajok szerepe az élelmiszerbiztonságban és humán egészségügyben (mint mikotoxin termelők, allergének és patogének) hazánkban
Feladatfüggő felépítésű többprocesszoros célrendszerek szintézis algoritmusainak kutatása
Felekezetiség és múltteremtés.
Felekezetiség és nemzetépítés a magyar és román történelemben a reformációtól a kommunizmusig (különös tekintettel a magyar-román-német kulturális transzferzónákra)
Felelősségi kérdések és konfliktuskezelés az egészségügyi szolgáltatások területén
Felelősségteljes turizmus - lehetőségek és kihívások a poszt-Covid korszakban
Felhagyott alföldi homoktalajok mikrobiális közösség összetételének, biomasszájának és aktivitásának vizsgálata.
Felhőfizikai folyamatok mezoskálájú modellezése
Felső tápcsatornai daganatos betegségek és megelőző állapotaik patogenetikai, diagnosztikus, prognosztikus és prediktív tényezőinek klinikopatológiai és kísérletes vizsgálata
Felső-jura ammonitesz biosztratigráfia és fácies vizsgálatok a Gerecse- és a Pilis-hegységben
Felső-jura faunák összehasonlító vizsgálata és a jura/kréta határ a Bakonyban
Felsőoktatás-finanszírozási modellek és eszközök az expanzió, a minőség, a széleskörű hozzáférhetőség és esélyegyenlőség szolgálatában - nemzetközi helyzetkép és hazai tapasztalatok
Felsőoktatás-menedzsment kézikönyv
Felsővégtag és kéz contracturáinak etiologiája, pathologiája és terápiája (Posttraumás-, ischaemiás-. Dupuytren-, perinatalis, cerebralis spasticus-, és congenitális)
Félszáraz homokterületek inváziós növényeinek arbuszkuláris mikorrhiza képzö gombái
Felszín alatti vizek eredete és mozgása kémiai és izotópos vizsgálatok alapján töréses és nem töréses szerkezetek felett az Alföldön
Felszínalatti vízáramlások hatása a Pannon-medence közép-dunavölgyi régiójában tanulmányozható aktuogeológiai folyamatokra
Felszíni és felszín alatti áramlások számításának új eszköze: a hálónélküli véges elem módszer
Felszíni inhomogenitások figyelembe vétele a területi párolgás térképezésekor
Félszintetikus glikopeptidek és multivalens szénhidrátok előállítása és antibakteriális vizsgálata
Feltalált Tárgyak Osztálya - a felfedezés eszközei
Feltalált Tárgyak Osztálya - a felfedezés eszközei II.
Feltáratlan drámai és színi emlékeink (17-18. század)
Feltáratlan drámai és színi emlékeink (17-18. század)
Feltételesen fotoaktiválható vegyületek szintézise és felhasználása biológiailag aktív molekulák kontrollált célbajuttatására
Felület-morfológiai eljárás kifejlesztése szilárd peremek adaptív optimalizálására
Felületcsoportok illesztése geometriai kényszerekkel
Felületi atomi kölcsönhatások szerepe többfázisú vékonyréteg nanomorfológiák kialakításában
Felületi lenyomatú polimer nanoszerkezeteken alapuló szintetikus receptorok fehérjék meghatározásához
Felületi nanoszerkezeteken adszorbeált formák IR, elektron-, foton- és ion spektroszkópiai vizsgálata
Felületi reliefek kialakítása és alkalmazása amorf multirétegekben
Feluleti Ultragyors Plazmon Dinamika
Felületkémia és szelektivitás nagyfelületű szeneken
Felületkezelés és amorfizáció nagy plasztikus deformációval
Felületszingularitások és kontakt topológia
Félvezető szenzorok elektronikus zajának eredete
Félvezető szol-gél bevonatok szélessávú abszorbancián alapuló fotoaktivitása
Felvilágosodás és ellenfelvilágosodás
Fém nanorészecskék szabályozott növesztése atomi vastagságú 2D szigetelő és vezető filmeken és felületi reakciókban mutatott katalitikus tulajdonságaik vizsgálata
Fém-ligandum kölcsönhatás vizsgálata gázfázisú molekulaspektroszkópiai módszerekkel
Fém-polimer hibrid csövek élettartam gazdálkodása
Fém/elektrolitoldatok határfelülete magas hőmérsékleten
Fémek adszorpciója idegen fémfelületeken (gyakorlati vonatkozások)
Fémek szerepe a fehérjeszerkezetben és - működésben
Fémek, ötvözetek és oxidok vizsgálata a Sűrűség Funkcionál Elmélet segítségével
Fémesség szén alapú konjugált elektronrendszerekben (szerződés megszűnt)
Fémion-adszorbeált duzzadó agyagásványok és talajagyagok kristályszerkezeti, kristálykémiai és ásványtani jellemzése laboratóriumi nedvesítési-kiszárítási ciklusokban
Fémion-fehérje kölcsönhatást gyengítő kismolekulák védőszerepe a biomolekulák oxidációja ellen
Fémion-fémnanoklaszter aktívhely együttesek. Képződésük, szerkezetük és katalitikus sajátságuk felderítése
Fémionok által vezérelt fehérje-DNS kölcsönhatás: fémion-függő molekulák potenciális alkalmazási lehetőségekkel
Fémionok és fémkomplexek kölcsönhatása makromolekuláris bioligandumokkal.
Fémionok homeosztázisa növényekben
Fémkatalizátorok aktív helyeinek kialakulása; hozzáadott komponensek hatása
Fémkomplexek előállítása és kémiai jellemzése teragnosztikai alkalmazásokhoz
Fémkomplexek mint az orvosi diagnosztika és terápia eszközei: előállítás és kémiai jellemzés
Fémkomplexek mint enzimmodellek és biológiailag aktív vegyületek
Fémközi vegyületek Mössbauer spektroszkópiai és mágneses vizsgálata
Fémmentes aszimmetrikus katalizátorok szintézise és fenntartható alkalmazása
Fémorganikus katalízis vizes közegben - molekuláris mechanizmusok és új alkalmazások
Fémorganikus komplexek katalitikus alkalmazásai
Fémorganikus vegyületek termokémiai vizsgálata fotoionizációs módszerekkel
Femto- és attoszekundumos fény-szilárdtest kölcsönhatások vizsgálata kontrollált hullámformájú lézerimpulzusokkal
Femtoszekundumos plazmondinamika nanorendszerekben
Fenntartható ellátási lánc
Fenntartható és felelős vállalkozások a Nemnövekedés szcenáriójában
Fenntartható és precíziós mezőgazdasági rendszerek módszertani támogatása
Fenntartható fejlődés és fogyasztás tiszta technológiákkal valamint megújuló nyersanyagokkal és energiákkal
Fenntartható fejlődés zöld technológiákkal történő megvalósításának kutatása
Fenntartható fluoros kémia
Fenntartható fogyasztás? Trendek és lehetőségek Magyarországon.
Fenntartható fogyasztási mintázatok, viselkedési stratégiák és tudáshasználat a magyar társadalomban. A fenntartható élelmiszer- és energiafogyasztás társadalomtudományi elemzése
Fenntartható folyékony bioüzemanyag (bioetanol, biodízel) előállítása és multifunkcionális hatása
Fenntartható gyermekétkeztetés - Élelmiszer hulladékok mennyiségének csökkentése és az újrahasznosítás lehetőségeinek feltárása
Fenntartható hazai szántóföldi tápanyagellátás szimulációs módszerének kidolgozása
Fenntartható közbeszerzés
Fenntartható oldószerek vizsgálata és katalitikus alkalmazása
Fenntarthatóság és jog
Fenntarthatóság és ütemezés területen elért optimalizálási és szimulálási eredmények disszeminációja nemzetközi fórumokon
Fenntarthatósági szempontok az ellátási láncban
Fénnyel manipulált összefonódott atomi állapotok és kvantumos kapuk
Fenoloid komponensek felhalmozódásának háttere és összefüggései gyógynövényekben
Fenoloid komponensek felhalmozódásának háttere és összefüggései gyógynövényekben
Fenoloidok funkcionális plaszticitása szőlőlevelekben: A mikrolokalizáció és az élettani szerepek összefüggései
Fény hatására végbemenő folyamatok önszerveződő rendszerekben
Fény indukálta fagyállóság hátterének felderítésére génexpressziós mintázat, metabolom, lipid-és hormontartalom analízis segítségével gabonában és alacsonyabb rendű organizmusokban
Fény lassítása frekvencia-csörpölt lézerimpulzusok segítségével: Alkalmazások a kvantuminformatikában és a rezonáns nemlineáris optikában
Fenyegető ingerek feldolgozása a bed nucleus of stria terminalis-ban: a tanult és veleszületett félelmi válaszokat mediáló neuroncsoportok azonosítása
Fenyegető ingerek hatásának vizsgálata a vizuális figyelmi teljesítményre viselkedéses és fiziológiás módszerekkel
Fényelnyelést követő folyamatok változtatása biokompatibilis makrociklusokkal és elektrolitokkal
Fényemittáló és nagyspinű polimerek előállítása és vizsgálata
Fényérzékeny molekulák és fotoreceptorok a gerincesek retinájában és tobozmirigyében
Fényhullámhosszon és rezgésidőn belüli skálákon szuperintenzív lézerterekben keltett legújabb nemlineáris ''attofizikai'' folyamatok elméleti és kísérleti vizsgálata.
Fényindukált konformáció-változások jellemzése és dinamikájuk feltárása a második fotokémiai rendszerben
Ferenc József Magyarországon. Politika és reprezentáció.
Ferences (csíksomlyói) iskoladrámák ( RMDE 6/1.) Kritikai kiadás
Ferenczi Sándor jelentősége napjainkban: az életmű értelmezése történeti, elméleti és klinikai szempontból
Ferrocén-szubsztituált heterociklusok és származékaik szintézise, szerkezetigazolása és komplex spektroszkópiai vizsgálata
Ferrocenil-származékok, heterovegyületek, poli-, illetve makrociklusos és glükozid-származékaik szintézise, szerkezete, sztereokémiai, molekuladinamikai és szisztematikus spektroszkópiai vizsgálata
Ferroelektromos mag-héj nanogömbök és autokatalitikus frontreakciók kölcsönhatásainak vizsgálata - pH-változás alapú választ adó kombinált vizuális/RFID szenzorbélyegek fejlesztésének megalapozása
Fészekaljszabályzás és utód-szexarány, szülői minőség és párhűség az éjszakai ragadozó madarak szaporodásában
Fészekhigiéniai viselkedés: meghatározó tényezők és rátermettség-következmények
Feszített kötél- és ponyvaszerkezetek optimalizálása
Feszültségmezőre épülő magasabb rendű végeselem-modellek a szilárd testek mechanikájában
Fiatal és senior kutatók szimpóziuma a kölcsönös tanulás jegyében a változó világban
Fiatal férfiak életminősége - az izomdiszmorfia epidemiológiája és személyiségjellemzői
Fiatal hazai homokmozgások korának, különböző talajtípusok szélerózió-veszélyeztetettségének, valamint a deflációcsökkentés lehetőségeinek vizsgálata
Fiatal törmelékkorongok por- és gázanyagának tanulmányozása infravörös és milliméteres technikákkal
FIATALOK ÍZLÉSE ÉS ÍZLÉSNEVELÉSE
Fiatalok mentális és szomatikus egészsége a perszeveratív kogníciók kontextusában
Fiatalok társadalomszemlélete nemzedéki metszetben
Fiatalon és aktívan - rádiósugárzó galaxismagok a legfinomabb szögfelbontással
Fibrin és NET interakciók szerkezeti és funkcionális jellemzése
Fibrinolízis a gyulladás és atherosclerosis határterületén
Fibroblasztra specifikus aptamerek arthritis diagnosztikára és terápiára
Figyelem és elterelődés a hallási modalitásban
Figyelem és emlékezet kölcsönhatásának vizsgálata pupillometria segítségével – hogyan befolyásolja az arousal szintje az információk kódolását és előhívását.
Figyelmi fókuszterület megtalálása véletlen szenzor hálózatban
Filiczki János, a „magyar Ovidius” költői életműve és kapcsolati hálója
Film és irodalom kapcsolata az 1945 utáni magyar filmművészetben
Filmturizmus és versenyképesség - Budapest példáján keresztül
Filogenomikai betekintés a tölgy gubacsdarazsak radiációjába
Filológia, szövegköziség, értelmezés (Esterházy Péter Termelési-regényének kritikai kiadása és újraolvasása)
Filozófia, teológia és tudomány a késői antikvitásban
Filozófiai elvek a korai keresztény exegézisben
Filter alapú társulási modellek alkalmazása a homokpusztagyepek restaurációjában
Finnország és Magyarország hosszú távú összehasonlító elem-zése és előrejelzése
Finnugor nyelvű közösségek nyelvtechnológiai támogatása online tartalmak létrehozásában
Finomdiszperz fémhulladékok flotációs visszanyerésének fenomenológiai modellezése
Finsler geometria és alkalmazásai
Fitokróm-A irányította jelátviteli hálózatok Arabidopsis thaliana-ban
Fitoplankton ökológia és taxonómia nemzetközi workshop szervezése
Fizika és számelmélet
Fizikai és kémiai előkezelések hatása lignocellulózok összetételére és termikus tulajdonságaira
Fizikai rendszerek összetett szimmetriái
Fizikai szimuláció és inverz problémák nagypárhuzamosságú rendszerekben
Fiziokraták versus merkantilisták. Közgazdasági viták a 18. században
Fiziológiás és patológiás jelátviteli komplexek vizsgálata a sejtmembránban és a sejtmagban egyedi molekula érzékenységgel
FLAG-ERA III-nitrid és II-oxid 2D rétegek formájában
Flag-Era Spin struktúrák létrehozása van der Waals heteroszerkezetekben
FLAG-ERA Többfunkciós kerámia-grafén vastag rétegek fejlesztése új feltörekvő alkalmazásokhoz
FLAG-ERA Ultragyors funkcionális ultrahang leképezés az éber egér agy magas felbontású funkcionális kapcsolatainak vizsgálatára
FLAG-ERA: Rigid és plasztikus hálózatok szerepe a hippokampusz működésében
Flagelláris kötegek és térbeli behatároltság a baktériumok úszómozgásában
Flagellin alapú mágneses nanocsövek létrehozása (szerződés megszűnt)
FlagERA: Topologikus állapotok létrehozása grafénban
FLAG–ERA A szenzoros integrációért felelős kanonikus kérgi hálózat vizsgálata
Flavonoidok széles spektrumú és ROS specifikus antioxidáns képességének összehasonlító vizsgálata, és szerepük a csemegeszőlő biológiai értékének UV fénnyel történő utólagos (post-harvest) javításában
Florális diverzitás mintázatok: egy komparativ funkcionális megközelités
Florális diverzitás mintázatok: egy komparativ funkcionális megközelités
Fluid határrétegek tulajdonságainak szabályozása polielektrolitok és tenzidek elegyeiben: az egyensúlyi és a nem-egyensúlyi tulajdonságok szerepe
Fluidumok a Bakony-Balaton-felvidék litoszférájában
Fluidumok azonosítása és szűrése egydimenziós nanostruktúrák kontrollált morfológiájú nagy hálózataival
Fluktuációk egyensúlytól távoli rendszerekben
Fluktuációk egyensúlytól távoli rendszerekben
Fluktuációk és frontok egyensúlytól távoli állapotokban
Fluktuációk és zajok alap- és interdiszciplináris kutatása fizikai, neurocardiológiai és nanotechnologiai szakterületeken
Fluktuáló megújuló energiák tárolása flexibilis módszerekkel: energia és nyersanyagok
Fluktuáló szelekció a fenotípusos polimorfizmus mögött: barlangi és felszíni rákok empirikus vizsgálata
Fluortartalmú ligandumok, Mn(II)- és Fe(III)-komplexeik előállítása és kémiai jellemzése sejtek 19F Mágneses Rezonanciás Képalkotással történő jelölésére/követésére
FMRFamid-rokon neuropeptidek és receptoraik hatásmechanizmusának genetikai analízise Drosophila melanogaster-ben
Föderatív elméletek és közép-kelet-európai megvalósítási kísérletek
Fog extracelluláris mátrixának és mikrocirculációjának vizsgálata
Fogalom algebrák hálózata
Fogeredetű őssejtek izolálása és jellemzése
Fogeredetű posztnatális őssejtek izolálása és jellemzése
Foghiányokat kísérő egyszerű nukleotid polimorfizmusok hypodontiában
Foglalkozás és kreativitás
Foglalkoztatás és bérek a közszférában. Mikroökonometriai elemzések
Foglalkoztatottság, egészségi állapot és szubjektív jóllét
Fogpótlástan egyetemi tankönyv
Fogyasztói döntések, ösztökélés és szabályozás
Fogyasztóvédelmi jog a magyar jogrendszerben és az Európai Unió jogában
Fogyasztóvédelmi büntetőjog
Fogyatékos emberek háztartásában élők munkakínálata
Fokozott fahozamú nemesített akácfajták faanyaga fizikai, mechanikai és anatómiai jellemzőinek vizsgálata
Fokozott fajlagos teljesítményű axiális átömlésű forgógépek többcélú optimalizálása
Fokozott terhelésű axiális átömlésű járókerék-lapátrácsok aerodinamikai és zajkeltési mechanizmusainak együttes vizsgálata
Fokszámsorozatok realizációjának mintavételezése (DegreeSampling)
Fókuszált ionsugaras és elektronsugaras nano-megmunkálás fizikai-kémiai alapjainak vizsgálata különös tekintettel a potenciális nanoelektronikai alkalmazásokra
Föld- (és ég-) gömbök 3D-s előállítása (Virtuális Földgömbök Múzeuma és digitális virtuális restaurálás)
Foldamer-alapú antitest mimetikumok kismolekulával nem kezelhető célmolekulák felismerésére
Földgáz-égési reakciómechanizmusok vizsgálata és összehasonlítása
Földhasználati konfliktushelyzetek tájföldrajzi elemzése dunántúli mintaterületeken
Földigiliszta bioszferoidok stabil szén- és oxigénizotóp arányai, mint ígéretes őskörnyezeti és paleoklíma proxik – tanulmányok lösz-paleotalaj sorozatokból
Földköpeny-konvekció dinamikájának és felszíni megnyilvánulásainak numerikus modellezése
Földrajzi és társadalmi periférián élő népcsoportok szociálgeográfiai szempontú vizsgálata Észak-Cserehát aprófalvas térségében
Földrengés-populációk komplex statisztikus vizsgálata, kapcsolódásokkal földrengésprognózishoz
Földtörténeti kutatások és módszertani fejlesztések a K/Ar és Ar/Ar geokronológia területén
Földtudományi képződmények természetvédelmi értékelésének módszertana: a ritkasági-gyakorisági érték, a veszélyeztettségi érték és az oktatási-nevelési érték meghatározása, valamint az értékkataszte
Folklórtörténet
Folklórtörténet II
Folyadék és amorf szerkezetű anyagok vizsgálata diffrakcióval és számítógépes modellezéssel
Folyadékkristály elasztomerek
Folyadékkristályok és polimerfilmek kölcsönhatása
Folyadékok és amorf anyagok szerkezetvizsgálata diffrakcióval és számítógépes modellezéssel
Folyamatbányászat kutatási területhez kapcsolódóan részvétel nemzetközi tudományos képzésen és konferencián
Folyamatos gyógyszerhatóanyag kristályosítási eljárás fejlesztése polimer segédanyagok jelenlétében
Folyamatos kristályosítási technológiák fejlesztése PAT eszközökkel
Folyami áramlás és mederfenék kölcsönhatásának vizsgálata
Folyami műanyagvándorlás vizsgálata
Folyó, táj és település a középkorban: tájrégészeti, környezettörténeti és lelőhelydinamikai kutatások a Körösvidéken
Folyók eutrofizálódási hajlamának vizsgálata távérzékeléssel és vízgyűjtő modellezéssel
Folyóvízi nádasok összehasonlító ökológiai vizsgálata
Folyóvízi övzátony testek mikro és makroléptékű 3D szedimentológiai modellezése
Folytonos és impulzusüzemű lézerek szilárd felszínek megmunkálásában: lézeres vékonyréteg-átmásolás és direkt írás
Folytonosság és megszakítottság a debreceni pedagógiai iskola képző tevékenységében, működésében
Fonalas növekedési állapot génexpressziós vizsgálata egy nem-patogén, haploid, dimorf gombában (Schizosaccharomyces japonicus)
Fonalas szerkezetek a biomechanikában
Főnemesi diákok a Magyar Királyság és Erdély 17–18. századi jezsuita iskolahálózatában
Fonetikai paraméterek beszélők közötti és beszélőn belüli variabilitása a magyar beszédben
Fontos magyarországi fafajok savasságának vizsgálata
Fordulópontos Japán és Dél-Kelet-Ázsiai: Tények, tapasztalatok, okok és kilátások . Tanulságok a modernizálódó közép-kelet-európai gazdaságok számára
FORENSICspeech: Kriminalisztikai célú hangelemzés új, magyar nyelvű beszédadatbázis segítségével
Forgalom modellezési módszerek fejlesztése
Forgalomirányítás nagyméretű hálózatokban
Forgatott könyvek A magyar film és az irodalom kapcsolata (1945–1995)
Forma-aktív és adaptív szerkezetek
Forminok hatása az aktin filamentum konformációjára
Forráskiadások a magyar képzőművészet és műkritika történetének feldolgozásához
Források a magyar rádiózás történeti kutatásához 1945-1994
Források az ukrán nyelv történetének kutatásához
Fostering regeneration and functional improvement in the injured spinal cord by a novel, stem cell secretome-based combined treatment
Foszfolipidek szerepe a gyulladásban és a szeptikus szövődmények kialakulásában
Foszfor-hatások és -utóhatások vizsgálata erdőmaradványos csernozjom talajon beállított trágyázási tartamkísérletekben
FOSZFORFORGALOM JELLEMZÉSE ÉS MODELLEZÉSE KÜLÖNBÖZŐ TALAJOKON REPCE TESZTNÖVÉNNYEL
FOSZFORFORGALOM JELLEMZÉSE ÉS MODELLEZÉSE KÜLÖNBÖZŐ TALAJOKON REPCE TESZTNÖVÉNNYEL
Foszforheterociklusok szintézise és hasznosítása
Foszforheterociklusok szintézise és hasznosítása
Foszforiláció hatása a titin nanomechanikájára
Foszforvegyületek optikai izomerjeinek elválasztása
Foto- és neutronrefraktív anyagok és jelenségek
Fotoaktív fehérjék optogenetikai alkalmazása
Fotogrammetriai úton végzett humán morfológiai mérések számítógépes támogatása
Fotokatalitikus mineralizáció és hidrogén fejlődés mechanizmusa UV-látható fénnyel gerjesztett fotokatalizátorokon
Fotokatalízis: számításos kémiai kihívások
Fotokémiai eszköztár újszerű ATP-kompetitív Topoizomeráz IIalfa inhibitor hatású kémiai próbák fejlesztéséhez
Fotokémiai reakciócentrumok szerkezeti és spektroszkópiai sajátságai különböző molekuláris környezetben
Fotometriai vöröseltolódások és az SDSS adatbázis
Fotonikus kristályszálak tervezése és alkalmazása femtoszekundumos optikai szállézerekben, erősítőkben valamint optikai parametrikus oszcillátorokban
Fotonikus kristályszálak tervezése és alkalmazása femtoszekundumos optikai szállézerekben, erősítőkben valamint optikai parametrikus oszcillátorokban
Fotonindukált elektrontranszport spektroszkópiai vizsgálata adatkezelési és orvosi alkalmazásokhoz
Fotooxidációs eljárások a vízkezelésben
Fotoreceptorok funkcionális dinamikájának vizsgálata ultragyors spektroszkópiai módszerekkel
Fotoszférikus horizontális áramlások vizsgálata
Fotoszintetikus reakciócentrum/szénnanocső biohibrid rendszerek
Fotoszintézis, prolin és aszkorbát metabolizmus a stresszválaszban.
Fourier analízis: elmélet és alkalmazás
Fowling in Lowlands: Neolithic and Chalcolithic bird exploitation in South-East Romania and the Great Hungarian Plain
Fragmensekből építkező ab initio módszer fejlesztése polinukleotidok gerjesztett állapotainak és transzporttulajdonságainak leírására
Fragments across borders. Tracing lost medieval music manuscripts in Central Europe: részvétel a Nemzetközi Zenetudományi Társaság (International Musicological Society) 21. kongresszusán Athénban
Fragments across borders. Tracing lost medieval music manuscripts in Central Europe: tudományos szekció szervezése és előadás tartása a Nemzetközi Zenetudományi Társaság (International Musicological Society) 21. kongresszusán Athénban
Fragments across borders. Tracing lost medieval music manuscripts in Central Europe: tudományos szekció szervezése és előadás tartása a Nemzetközi Zenetudományi Társaság (International Musicological Society) 21. kongresszusán Athénban
Fragments across borders. Tracing lost medieval music manuscripts in Central Europe: tudományos szekció szervezése és előadás tartása a Nemzetközi Zenetudományi Társaság (International Musicological Society) 21. kongresszusán Athénban
Fraktálgeometria és alkalmazásai
Fraktálok és valószínűségszámítás
Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről. II. kötet 1919-1920; III. kötet 1920-1921
Francia diplomáciai iratok Kárpát-medence történetéhez IV. és V. kötet
Francia-magyar irodalmi kapcsolatok a 20. században
Francis Bacon: Szöveg és szövegkörnyezet
Frazeológiai kézikönyv megírása és publikálása
Frekvenciafüggő kettősréteg-kapacitások
Friss és feldolgozott gyümölcsök antioxidáns kapacitása, antioxidáns vegyületeik azonosítása és bioszintézisük vizsgálata
Frusztrált Lewis párok reakcióinak elméleti vizsgálata
Függőségekkel kapcsolatos pszichológiai távolságok hatásának vizsgálata a leszokásra való hajlandóságra
Függvényegyenletek és egyenlőtlenségek
Függvényegyenletek és egyenlőtlenségek
Függvényegyenletek és egyenlőtlenségek
Függvényegyenletek és egyenlőtlenségek
Függvényegyenletek és egyenlőtlenségek
Függvényegyenletek, függvényalgebrák
Fullerének és szén nanocsövek elektrokémiai vizsgálata
Fullerének és szén nanocsövek elméleti vizsgálata
Fullerénkémiai vizsgálatok különös tekintettel új endohedrális, szupramoekuláris és biokompatibilis fullerén vegyületekre és radiofullerénekre valamint azok alkalmazására
Fumonizin-termelő fuzáriumfajok meghatározása PCR-eljárással és uj fumonizin származékok azonosítása
Fumonizin-termelő fuzáriumfajok meghatározása PCR-eljárással és uj fumonizin származékok azonosítása
Fumonizineket-termelő Fusarium verticillioides genotípusok azonosítása, elterjedésük felmérése a hazai kalászos gabona- és kukorica-termőhelyeken
Fungal siderophores function as prophylactic and protective agents against vascular disorders and cancer and promising drugs for treatment of atherosclerosis and lead-poisoning
Fungicidrezisztencia termesztett és vadon élő növények lisztharmatgombáinál
Funkcionál-differenciálegyenletek a matematikai járványtanban
Funkcionál-egyenlőtlenségek és elliptikus parciális differenciálegyenletek: a görbület hatása
Funkcionális anyagok előállítása szabályozott szerkezetű polimerekből és társított rendszereikből
Funkcionális bioaktív heterociklusok szintézise fenntartható eljárásokkal
Funkcionális Bioanyagok Mechanikája
Funkcionális biokompatibilis és biodegradábilis gélek szintézise és orvosi alkalmazhatóságának vizsgálata
Funkcionális célú DH tönkölybúza törzsek dietetikai hasznosíthatóságának kutatása: öröklődés-, környezet-, feldolgozástechnológiák hatása a fermentálható szénhidráttartalomra
Funkcionális dinamika
Funkcionális diverzitás – ökoszisztéma működés kapcsolata fitoplanktonra
Funkcionális elektromágneses metafelületek tervezése
Funkcionális élelmiszerek piaci helyzetének vizsgálata
Funkcionális és morfológiai változások jellemzése krónikus agyi hipoperfúzió során patkányban
Funkcionális és morfológiai vizsgálatok mozgászavarok tanulmányozásában: Párhuzamosan végzett elektrofiziológiás és MRI volumetriás vizsgálatok alkalmazása a mozgászavarok patofizilógiájának kutatásában, a gyógyszeres és műtéti terápia hatékonyságána
Funkcionális genomikai kutatások a ritka örökletes neurológiai betegségek genomikai architektúrájának vizsgálatára
Funkcionális genomikai rendszer kidolgozása gyermekkori acut lymphoid leukémiában DNS és cDNS chip analízis valamint immunfenotipizálás alapján
Funkcionális genomikai, mikro-RNS és fehérjeszintű vizsgálatok a sporadikus mellékvese daganatok patogenezisének tanulmányozására eddig ismeretlen patomechanizmusok felderítése céljából.
Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás
Funkcionális kognitív nyelvészeti kutatás
Funkcionális kompozit fémhabok
Funkcionális módszerek végeshőmérsékletű kvantumtérelméletben
Funkcionális molekulák és nanorendszerek időfeloldott vizsgálata
Funkcionális nanokompozitok, mint vízbontó fotoelektródák
Funkcionális nanoszerkezetű bevonatok
Funkcionális növényi jellegek szerepe a gyepdinamikában és a restaurációban
Funkcionális szulfid nanorétegek atomi rétegleválasztása és alkalmazásai
Funkcionális taktilis kérgi reprezentációk huzalozása: kombinált „optical imaging” valamint fény- és elektronmikroszkópos pályajelöléses vizsgálatok a főemlősök szomatoszenzoros kérgében
Funkcionális taktilis kérgi reprezentációk huzalozása: kombinált „optical imaging” valamint fény- és elektronmikroszkópos pályajelöléses vizsgálatok a főemlősök szomatoszenzoros kérgében
Funkcionális tripodális metallopeptidek
Funkcionálisan különböző szinapszisok molekuláris ujjlenyomata
Funkcionálisan rétegzett biokerámiák újszerű előállítása szikrakisüléses plazmaszinterléssel
Funkcionalizált felületű szilárd anyagok katalitikus alkalmazása
Funkcionalizált lineáris és hiperelágazásos poliglicidolok mint hatóanyag szállító rendszerekként alkalmazható komplex makromolekulák építőkövei
FunOpEC: az ökoszisztémák állapota és szolgáltatásai közötti funkcionális kapcsolatok szisztematikus áttekintése
Fúrási geofizikai módszerfejlesztés felszínközeli szerkezetek kőzetfizikai paramétereinek megbízhatóbb meghatározása érdekében
Fúrólégy fajok összehasonlító szaglószervi vizsgálata és evolúciós ökológiája: új megközelítés a dióburok-fúrólégy (Rhagoletis completa) elleni csalétek fejlesztésben
Furor Normannorum - A 9-11. századi kétélű kardok kutatása: régészeti, metallurgiai megközelítések.
Furoxánok és átmenetifém komplexeik előállítása és szerkezetvizsgálata
Fusarium-fajok mitokondriális DNS diverzitása, mitokondriális plazmidok vizsgálata
Futóbogár közösségek változása egy urbanizációs élőhelygradiens mentén
Fűtött, többhajós, többtechnológiás fóliaházak néhány fontos, egymásra ható fizikai paraméterének vizsgálata
Füves területek gyökérkolonizáló sötét szeptált endofiton gombái — diverzitás, taxonómia és másodlagos metabolitok
Fúziós fehérjék fázisátmeneteinek szerepe rákban
Fuzzy operátoros módszerek alkalmazása az intelligens járműinformatikai rendszerekben
Fuzzy rendszerek és modellek elemzése és identifikációja
FWF Lead Agency-Hallásra születve: fejlődés és adaptáció a hallásban a humán életút során
FWF Lead Agency: A gyulladásos hő hiperalgézia kialkulása: a mitogén és stressz aktivált kináz 1 szerepe az elsődleges érző idegsejtekeben
FWF Lead Agency: Felhő alapú hálózatok megbízhatósága
FWF Lead Agency; Gerinces metaközösségek szerveződése dinamikus folyami rendszerekben - innovatív megközelítés környezeti DNS alkalmazásával
FWF Lead Agency; Gerinces metaközösségek szerveződése dinamikus folyami rendszerekben - innovatív megközelítés környezeti DNS alkalmazásával
G fehérjéhez kapcsolt receptorok új jelátviteli mechanizmusai
g-tubulin komplex poszttranszlációs szabályozása növényi tubulin nukleációban és sejtciklus kontrollban
GABA, glutamát és nitrogén monoxid tartalmú myentericus neuronok térbeli mintázatának ontogenetikus és pathológiás változása
Gabona és lombhullató fás növények fagyállóságának fény és hőmérséklettől függő molekuláris szintű szabályozása
Gabonafélék és olajosmagvak szárításának műszaki, technológiai és minőségi összefüggései
Gabonafélék petesejtjeinek és zigótáinak krioprezerválása
Gabonafélék stresszadaptációját befolyásoló jelátviteli folyamatok tanulmányozása
Gabonaminősítő módszerek fejlesztését megalapozó kutatások
Galaktikus archeológia: a Tejútrendszer története a nagy égboltfelmérő programok korában
Galambcsapat vezetési és irányítási elveinek kutatása és alkalmazása csoportosan repülő robotokhoz
Galanin jelentősége a vízanyagcsere szabályozásában, a neurohipofízis hormonok szintézisében és kiválasztásában in vivo és in vitro körülmények között patkányban
Galanthamin és származékai szintézise
Galaxismagok fekete lyukai
Galectin-9/TIM-3 útvonal szerepe a terhességi immuntolerancia kialakításában és patológiás terhességekben
Gáll Erwin: Az Erdélyi-medence, a Partium és a Bánság 10-11. századi sírleletei
Gallina Zsolt – Varga Sándor: A Kalocsai Sárköz 10-11. századi sír- és kincsleletei
Gamma kitörések dinamikai vizsgálata
Gamma kitörések és kapcsolatuk a csillagközi anyaggal
Gamma kitörések statisztikus vizsgálata
Gamma-aminovajsav intracelluláris és extracelluláris megjelenésének, potenciális daganatbiológiai szerepének vizsgálata emlőtumorokban
Gap junction alkotó connexin fehérje expressziót befolyásoló külső és belső tényezők.
Garantált stabilitás szabályozott dinamikai rendszerekben időkéséssel
Gasztroenterológiai betegségek gyógyszeres kezeléseinek mitokondriális (mellék)hatásai
Gátlási folyamatok változása időskorban: előnyök és hátrányok
Gátló folyamatok az emlékezeti előhívásban
Gáz természetű mediátorok szerepe a terhességi szövődmények kialakulásában
Gazda(g)ság és kultúra - a jövőorientált versenyképesség kulturális meghatározottsága (a GLOBE kutatás alapján)
Gazda-parazita kölcsönhatások egy gyakori tritrofikus rendszerben
Gazda-parazita-kórokozó koevolúciós stratégiák: a kórokozók fontossága a denevérek és elősködőik populáció-dinamikájában
Gazda-patogén kapcsolatok változásai a gyors klímaváltozás időszakában
Gazda-Patogén kölcsönhatások nyomában: Candida parapsilosis virulencia faktorainak strukturális és funkcionális vizsgálata.
Gazda-vendég kölcsönhatások tanulmányozása NMR módszerrel kalixarének és királis ródium vegyületek körében
Gazdálkodás, társadalom, vidéki élet. Aquincum északnyugati hátországa
Gazdanövénykört és betegségtüneteket meghatározó vírusgének analízise, különös tekintettel a cucumovírusokra
Gazdaság és etnicitás. Mezőgazdasági társulások mint a társadalmi és gazdasági reziliencia motorjai a szatmári sváb falvakban a rendszerváltozástól napjainkig
Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra, régészet: angol nyelvű kötet
Gazdaság és vallás: A gazdasági spiritualitás modelljei
Gazdasági növekedés – területi egyenlőtlenségek – működőtőke-áramlás Kínában
Gazdasági döntések modellezése
Gazdasági felzárkózás és szerkezeti változások az EU új tagállamaiban: szolgáltatások versus áruk, és a bérszint-felzárkózás kérdései
Gazdasági növekedés, értékelés, stabilitás
Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség: Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig
Gazdasági növekedés, termelékenység és strukturális átrendeződés: az Európai Unió és Magyarország
Gazdasági ösztönzők a gépi tanulás, az információbiztonság és az adatvédelem határterületein
Gazdasági szabadság és növekedés
Gazdasági szempontból jelentős lisztharmatgombák életciklusa
Gazdasági tulajdonságokat befolyásoló DNS-polimorfizmusok azonosítása és jellemzése diploid és poliploid gyümölcsfák esetében
Gazdasági válság és az európai elitek változó EU-képe
Gazdasági válság és nemzetközi agrárkereskedelem
Gazdasági-szociális reformelképzelések és társadalmi modellek a két világháború között
Gazdaságilag jelentős hal-vírusok azonosítása/izolálása és újgenerációs prototípus vakcinák fejlesztése
Gazdaságilag jelentős hal-vírusok azonosítása/izolálása és újgenerációs prototípus vakcinák fejlesztése
Gazdaságilag jelentős lisztharmatgombafajok eredete, életciklusa és egyéb vonatkozásai
Gazdaságilag jelentős lisztharmatgombafajok eredete, életciklusa és egyéb vonatkozásai
Gazdaságirányítás,bányaigazgatás az Erdélyi Fejedelemségben (1600-1630)
Gazdaságos, alternatív zárószigetelési rendszerek vizsgálata
Gázdiffúziós elektródok szén-dioxid folyamatos üzemű elektrokémiai átalakításához
Gázok anaerob átalakítása kevert miroba közösségekkel
Gázok keverése nagy hőmérsékleten
Gekkók által ihletett száraz ragasztók mechanikája
GeLexi terv (lexikalista nyelvtan és diskurzusreprezentációs szemantika számítógépes implementációval)
Gén amplifikációk prognosztikai és biológiai jelentősége humán melanomákban
Gén-környezet interakciók vizsgálata stressz-válasz és monoamin rendszerek pszichopathológiás vonatkozásaiban
Géncsendesítésben résztvevő RNS-ek és mechanizmusok a vírus növény kapcsolatban
Genetic and Bacterial Programming for B-Spline Neural Networks Design (journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics, Fuji Technology Press Ltd)
Genetikai diverzitás vizsgálatok őshonos közép-európai Pinus cembra L. populációknál: populáció-ökológiai, populáció-genetikai, erdészeti, táj-, és vegetációtörténeti vonatkozások.
Genetikai és epigenetikai eltérések vizsgálata az endokrin rendszer daganataiban
Genetikai és funkcionális vizsgálatok a magyar cylindromatózis családokban azonosított CYLD mutációk jellemzésére - egy új génterápiás módszer bevezetése
Genetikai és környezeti hatások kölcsönhatása a csecsemőkori kötődés alakulásában
Genetikai és környezeti tényezők együtthatásának vizsgálata krónikus pankreatitiszben: a dohányzás hatása a betegség lefolyására CPA1 mutáns egerekben
Genetikai és környezeti tényezők hatása a tőgyegészségre és a fejhetőségre
Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és adolescens korúak essentialis hypertoniájában
Genetikai klasszifikáció és precíziós kezelés tervezés diffúz nagy B-sejtes lymphomában
Genetikai kórképek hazai roma populatióban
Genetikai polimorfizmus és földrajzi varibilitás kárpámedencei endemikus lepke taxonok populációiban
Genetikai polimorfizmus vizsgálata rendszertani és ökológiai szempontokból moha-populációkon
Genetikai polimorfizmusra alapozott rokonsági vizsgálat kukoricában
Genetikai rizikó és szülői gondozás a dezorganizált kötődés hátterében
Genetikai, immunológiai és környezeti tényezők szerepe a hepatitis C virus (HCV) infekció patogenezisében és kimenetelében
Genetikailag módosított humán organotipikus szelettenyészet fejlesztése epilepszia kutatáshoz
Génexpresszió Fuchs-dystrophiában, pseudophakiás bullosus keratopathiában és keratoconusban
Génexpressziós profil vizsgálata a pajzsmirigy hámeredetű tumoraiban
Génexpressziós változások összehasonlító vizsgálata, a tünetkialakulásban és a vírusfertőzésben szerepet játszó gének azonosítása növényekben
Genezis és teremtés. A bibliai teremtés történet értelmezési hagyományai a Mediterraneumban a 2-4.sz.között
Genom annotáció
Genom annotáció
Genom elimináción alapuló precíziós mutagenezis kidolgozása búzán
Genom szerkesztés megalapozása árpában és egyéb gazdaságilag fontos növényekben kutatási és fajta javítási célokra.
Genom-evolúció és-stabilitás vizsgálata az Esherichia coli genom redukciójával
Genom-kimerizálódás élesztőgombák alloploid fajközötti hibridjeiben
Genomiális eltérések és génexpresszió közötti kapcsolat vizsgálata, melanomák metasztázisképzésre jellemző genetikai markerek kutatása
Genomiális mutagenezis és kemoterápia-rezisztencia vizsgálata
Genomikus elemek functionális annotálása Mendeli öröklésmenetű fenotípus variánsok array CGH és NGS analízisével.
Genomkarbantató enzimek összetett aktivitásai élethűen zsúfolt környezetben
Genommérnöki módszerek fejlesztése az antibiotikum rezisztencia kialakulásának tanulmányozására
Genomszerkesztett halfajok dajkanevelése
Genomszintű mRNS és kis RNS transzkriptom vizsgálata és jellemzése Capsicum annum-ban.
Genotoxikus hatásra bekövetkező funkcionális és strukturális DNS változások
Génsebészeti módszerekkel sugárérzékenyített daganatsejtek sugárterápiája és angiogenezist gátló terápia kombinációja kísérletes agytumorok kezelésében.
Geo-hidrodinamika: folyadékdinamikai jelenségek a Föld belsejében
Geodetikus loopok Lie elmélete
Geodiverzitás és fajmegőrzés: a karsztdolinák mint mikrorefúgiumok
Geoeffektív szoláris és interplanetáris jelenségek vizsgálata
Geoelektromágnesség és a változó Föld
Geokémiai folyamatok vizsgálata prompt-gamma aktivációs analízis segítségével: a bór szerepe szubdukciós övekhez kapcsolódó magmás kőzetekben
Geokémiai transzport modellezés érzékeny vízgyűjtők szennyezésődés kockázatvizsgálatára (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Geolingvisztikai módszerek a történeti személynévkutatásban
Geológia-őslénytani monográfia megjelentetése a Bakony jura és kréta korú rétegeiről
Geomatematika a föld- és környezettudományokban nemzetközi konferencia
Geometria a számelméletben, algebra a geometriában
Geometria hipergráfok színezése
Geometria, analízis és konvexitás
Geometriai és kombinatorikus fedések
Geometriai mértékelmélet
Geometriai mértékelméleti, dinamikai és ergodelméleti kérdések
Geometriák, gráfok, csoportok és kapcsolataik
Geometrikus Szilárdságtan
Geopolitikai folyamatok és térképzetek Közép-Európában: Államok, határok, integráció és területi fejlődés
Geotermikus energiatermelő rendszerek hőveszteségeinek minimalizálása
Gépi beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban
Gépi tanulási módszerek a gyógyszerbiztonság előrejelzésére
Gepida Corpus. Gepida temetők kiadása
Gepida telepek az Alföldön
Gépipari környezetkímélő megmunkálási eljárások vizsgálata, modellezése
Gépszerkezetek érintkezési paramétereinek azonosítása nemlineáris dinamikai kísérletekkel
Gerinc-szegmentumokban műtéti és konzervatív kezelés hatására lejátszódó mechanikai változások kísérleti és numerikus vizsgálata
Gerinces maradványok ritkaföldfém összetételén alapuló tafonómiai vizsgálatok a kevert leletanyagok paleoökológiai, biosztratigráfiai és paleobiogegoráfiai vonatkozásainak megismerése céljából
Gerinctelen taxanokon belül előforduló agrobiont fajok ökológiai karakterének vizsgálata agrár és természetes élőhelyeken
Gerincvelői neuronhálózatok szerveződése, pre- és posztnatális fejlődése, és plasztikus változásai neuropátiás és gyulladásos fájdalom modellekben
Gerjesztési Energiaátadási folyamatok fotoszintetikus pigment-protein komplexekben és modell membránokban
Gerjesztett állapotok közötti relaxációs folyamatok manipulációja funkcionális átmenetifém-komplexekben
Gerjesztett állapotok sűrűségfunkcionál elmélete
Giambattista Vico életműve a XVIII századi olasz irodalom kontextusában
Gliko és foszfopeptidek szintézisének lehetőségei
Gliko-immunológiai vizsgálatok autoimmun folyamatok kialakulásának felderítésére
Glikoenzim-inhibítorok előállítása
Glikomimetrikumok előállítása anhidro-aldiminekből
Glikopeptid és ciklitol antibiotikumok szintetikus módosítása, biológiai vizsgálata
Glikozil-azidok szerepe az anomer szénatomhoz nitrogénen kötődő funkciós csoportok kialakításában
Globális energia
Globális és regionális deformációs terek
Globális környezeti folyamatok fizikai mechanizmusai
Globális környezeti problémák lehetséges megoldása: adaptív tájhasználat
Globális mezőgazdasági versenyképesség a nemzetközi kereskedelemben
Globális mintázatoktól a molekuláris problémákig a lichenológia területén
Globális optimalizálási módszerek elhelyezési feladatok megoldására
Globális optimalizálási módszerek elhelyezési feladatok megoldására
Globális optimalizálási problémák ellenőrzött pontosságú megoldása mérnöki alkalmazásokban
Globális regulátor mutációknak mint az attenuálás lehetőségének vizsgálata Escherichia coli-ban
Globális, regionális és lokális elektromágneses környezetünk tanulmányozása ELF tranziensek felhasználásával
Globális, regionális és lokális elektromágneses környezetünk tanulmányozása ELF tranziensek felhasználásával
Globalizáció és intézményi változások, Magyarország világgazdasági illeszkedési stratégiái
Globalizáció és nyelvhasználat - Kontrasztív pragmatikai model
Globalizáció- EU integráció. Magyarország felzárkózási stratégiája és lehetőségei
Glucagon-like peptide 1 szignalizáció szabályozó mechanizmusai a GnRH idegsejtek működésében és a reprodukció hypothalamikus szintű szabályozásában
Glukokortikoid receptor gén polimorfizmusok és a primer és szekunder osteoporosis összefüggéseinek vizsgálata
Glukokortikoidok és magatartási rendellenességek: agresszió, szorongás, és depresszió integrált vizsgálata
Glutamáterg neuronok a nucleus raphe medianus-ban: egy új kéreg alatti modulátor
Glutation transzferázok és a paradicsom abiotikus stressztoleranciájának kapcsolata
Glutation transzferázok mint redox közvetítők?
Glutation-függő antioxidánsok és redox folyamatok kapcsolata, szabályozásuk vizsgálata gyökérben
Gluténmentes tészta minőségének javítása hemicellulóz hálózat kialakításával
GOCE gravitációs gradiensek értelmezése és hasznosítása
Gomba eredetű inulináz enzim termelése és tanulmányozása
Gombák komplexitásának időbeli változásával kapcsolatos kutatási eredmények bemutatása az Amerikai Egyesült Államokban megrendezésre kerülő 31. Gomba Genetika Konferencián
Gombaölő szerek elleni rezisztencia nem-cél organizmusokban: endofiton, mikorrhizaképző és szaprotróf gombákban
Gombarezisztencia gének térképezése szőlőben
Gömbhéj szerkezetű félvezető oxidok fotokatalitikus környezeti alkalmazásokhoz
Gombos Albin: Catalogus Fontium... II-III-IV
Görbék és felületek a geometriai modellezésben
Görög nyelvű feliratos emlékek nyelvészeti és történeti vizsgálata
Görög városok a római Nyugat-Kis-Ázsiában: Asia Provincia és Bithynia-Pontus nyugati fele az antoninusok idején
Görögkatolikus egyház- és művészettörténeti források feldolgozása és közreadása, adattárak (történeti névtár és sematizmus) kiadása, digitalizált adatbázisok készítése (18-20. század)
Gorzsa és a Dél-Alföld késői újkőkora
Gorzsa és a Dél-Alföld késői újkőkora
Gorzsa és a Dél-Alföld késői újkőkora
GOULASH-PLUS: a krónikus pancreatitis korai fázisának diagnózisához szükséges biomarkerek vizsgálata
Gőzfázisú újraömlesztéses forrasztási technológiák vizsgálata és fejlesztése numerikus eszközökkel
GPU-alapú vizualizáció és képfeldolgozás
GPU-val gyorsított kémiailag aktív buborékklaszter szimulációk: részvétel az Európai Szonokémiai Társaság 17. találkozóján
GRADUALIA
GRADUALIA
Gráf alapú optimalizálás és nagy adathalmazok
Gráfelmélet és kombinatorikus tudományos számítások
Grafén alapú terahertz modulátorok
Grafén alapú terahertz modulátorok
Grafén atomi- és elektronszerkezetének finomhangolása mechanikai feszültséggel
Grafén atomi- és elektronszerkezetének finomhangolása mechanikai feszültséggel
Grafén nanoarchitekturák létrehozása és jellemzése
Grafén nanoarchitekturák létrehozása és jellemzése
Grafén, MoS2, és nanorészecske alapú hibrid szerkezetek előállítása és fénnyel való kölcsönhatásának vizsgálata
Grafén-ezüst nanorészecske hibrid szerkezetek előállítása és vizsgálata
Grafén-fém hibrid nanoszerkezetek előállítása és jellemzése
Grafén/kerámia hibrid töltésű hővezető polimerek fejlesztése
Gráfok ábrázolása és reprezentálása
Gráfok és algoritmusok
Gráfok, csoportok, konfigurációk és geometriák
Gráfok, geometria, véletlen, algoritmusok
Gráfszínezések és gráfok felbontásai
Gránát szétesési reakciójában kialakult szimplektitek képződési mechanizmusa, mikroszerkezet-fejlődése és reakciókészsége
Gravitációs hullámforma jóslatok
Gravitációs hullámkeltési folyamatok vizsgálata az általános relativitáselméletben
Gravitációs hullámok az asztrofizikában
Gravitációs hullámok és forrásaik az általánosított gravitációelméletek erős tér tartományaiban
Gravitációs hullámok és sugárzási jelenségek az általános relativitáselméletben
Gravitációs terek aszimptotikus viselkedésének elméleti vizsgálata
GRC Calcium Signaling konferencián történő részvétel
GRC Calcium Signaling konferencián való részvétel
Green függvények és polinomok
GTPáz aktiválo fehérjék (GAPok) élettani szerepe és szabályozása
Guignardia bidwellii - betekintés a feketerothadás fekete dobozába
Gyakorlati reológia
Gyártási rendszerek szintézise és ütemezése
Gyenge és erős függés a valószínűségszámításban, analízisben és kombinatorikában
Gyenge kölcsönhatások karbonilezési reakciók során
Gyenge többségi függvények
Gyengén nemlokális mechanika
Gyepes sávok szerepe a talajerózióban
Gyepvegetáció CO2-gázcsere komponensei és reflektancia-sajátságau közötti kapcsolatok vizsgálata
Gyerekegészség, gyerekbetegségek Magyarországon a 21. században
Gyermekek az iskolában: Jóllét és azon túl
Gyermekgyógyászati örökletes megbetegedéseket okozó mutációk kimutatásának új lehetőségei a humán genom térkép felhasználásával
Gyermekkor-kutatás interdiszciplináris keretekben
Gyermekkori akut lymphoid leukaemia genetikai eltéréseinek vizsgálata multicolor-FISH (M-FISH) módszer segítségével
Gyermekkori gastroenteritisekben szerepet játszó vírusok molekuláris epidemiológiai vizsgálata
Gyermekkori lágyrészszarkómák klonális evolúciójának jellemzése és terápiás célpontjainak vizsgálata molekuláris genetikai módszerekkel
Gyermekvédelem az iskolában: az iskolai szakemberek jelzési magatartását meghatározó tényezők
Gyógy- és termálfürdőhelyi versenyképességi tényezők felmérése hazai és közép-európai régiókban
Gyógyszer kölcsönhatások és kemoterápiás válasz új megközelítésben
Gyógyszer maradványok lebontása vízben, ionizáló sugárzással létrehozott hidroxil gyökökkel
Gyógyszerek irányított átjuttatása a vér-agy gáton nanorészecskék segítségével
Gyógyszeres terápia által indukált amyloid prekurzor protein metabolizmus és amyloid képződés változásának vizsgálata in vitro és in vivo
Gyógyszeresen befolyásolható patomechanizmusok vizsgálata a mellékvesekéreg, mellékvesevelő és más endokrin szervek daganataiban
Gyógyszerhatóanyag jelöltek biospeciációjának vizsgálata elválasztási és spektroszkópiás módszerekkel
Gyógyszeripari és élelmiszeripari diffúziós műveletek energetikai kutatása
Gyógyszernyomok eltávolítása tisztított szennyvizekből nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokkal
Gyógyszertámadáspontok azonosítása iszkémiás szívbetegségben és komorbiditásaiban transzkriptomikai adatok bioinformatikai predikciójával és a támadáspontok kísérletes validálásával
Gyógyszervegyületek és fehérjék kölcsönhatásainak tanulmányozása affinitás elektroforézis alkalmazásával kapillárisban és mikrofluidikai csipben
Gyökérből hajtásba való széntranszport vizsgálata Arabidopsis-ban és árpában, a szárazságtűrés és a fotoszintetikus hatékonyság növelése céljából
Gyökérzet dielektromos válaszának kis időléptékű nyomon követése roncsolásmentes eljárással
Gyomnövények hatása a talaj nedvesség és anyagforgalmára
Gyorshűtéssel, mechanikus ötvözéssel, illetve nagy deformációval előállított nanokristályos anyagok mikroszerkezete, termikus és mechanikai tulajdonságai
Gyulladásellenes terápiák a szöveti regeneráció szolgálatában
Gyulladásos bélbetegség modellezése Drosophila-ban
Gyulladásos bélbetegségek kimenetelének vizsgálata rendszeres anti-TNF szérumszint és anti-TNF ellenes antitest mérés mellett a biológiai terápia alkalmazása során: multicentrikus, prospektív klinikai vizsgálat
Gyulladásos és neuropátiás fájdalom farmakológiai befolyásolása primér szenzoros neuronokon ható szerekkel
Gyulladásos és oxidatív markerek és a HDL funkció közötti összefüggések vizsgálata
Gyümölcsfák csillapítási tulajdonságai rázáskor
Gyümölcsfapusztulásokért felelős kórokozók vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel
Gyümölcsfarázás paramétereinek optimalizálása a váz- és gyökérszerkezet rezgéselemzése alapján
Gyűrűelmélet és határterületei
Gyűrűk és rokon struktúrák
Gyűrűk, félcsoportok, kategóriák
H+ és HCO3- transzporterek szabályozása humán pancreas ductus sejtekben
Habok dinamikus viselkedésének törvényszerűségei, szimmetria tulajdonságok
Hadronfizika a CMS detektorral
Haemorheologiai és mikrokeringési változások komplex és korszerű vizsgálata gonadectomiát és hormonkezelést követően, valamint végtagi ischaemia-reperfusio során kísérletes sebészeti modelleken
Hagyomány és rugalmasság Oroszország biztonság- és védelempolitikájában
Hagyományos és a talajkímélő termesztéstechnológiai rendszerek talaj fizikai állapotára gyakorolt hatásának értékelése
Hagyományos és újszerű módszerek az extremális kombinatorikában
Hagyományos malmok Erdélyben
Hajdúnánás-Tedej-Lyukas halom – egy tipikus alföldi kurgán interdiszciplináris vizsgálata. Esettanulmány
Hajlítóin rekonstrukció aktív szilikon implantátummal
Hajtás-gyökér jelátvitel növényekben stresszkörülmények alatt
Hal és makrogerinctelen együttesek sokfélesége a Balaton vízgyűjtő kisvízfolyásaiban – egy hosszú távú monitorozó rendszer alapozása
Hal-parazitológiai monitoring a Balatonon és vízrendszerén
Halak ivarát szabályozó tényezők vizsgálata a genomika eszközeivel
Halak ivarát szabályozó tényezők vizsgálata a genomika eszközeivel
Halakban élősködő mételyek és a puhatestűekben fejlődő lárvastádiumok vizsgálata molekuláris módszerekkel
Halélősködő kokcidiumok előfordulásának, fejlődésének, fajlagosságának és kórtani hatásának vizsgálata
Halélősködő nyálkaspórások (Ph: Myxozoa) okozta fertőzések összehasonlító vizsgálata
Halélősködő nyálkaspórások (Ph: Myxozoa) okozta fertőzések összehasonlító vizsgálata
Halláscsökkenést okozó közép- és belsőfül betegségek etiopathogenezisének vizsgálata - otopathológiai regiszter létrehozása
Halmazelmélet
Halmazelmélet
Halmazelmélet és halmazelméleti topológia
Halmazelmélet; Partíció kalkulus, Végtelen gráfok elmélete
Halmazelméleti módszerek a topológiában és analízisben
Halmazelméleti topológia
Halmazelméleti topológia
Halmazok, terek és függvények
Halmazrendszerek extremális problémái
Halmazrendszerek, hipergráfok, kombinatorikus keresés
Halmozott diszkrimináció: egyéni és intézményi percepciók, hatások és cselekvések
Hálóelmélet
Hálóelmélet és geometria által motivált kérdések, valamint speciális hálók
Hálóelmélet és hálókhoz kapcsolódó témák
Halogén- és kéntartalmú oxianionok reakcióinak kinetikája és mechanizmusa
Halogén- és kéntartalmú oxianionok reakcióinak kinetikája és mechanizmusa
Hálók és más algebrák
Hálózati adatsík programok elemzésének megalapozása
Hálózati folyamatok dinamikus modelljei
Hálózati folyamatok, parciális differenciálegyenletek és alkalmazásaik
Hálózatok
Hálózatok és externáliák a laboratóriumban
Hálózatos lokalitás: A közösségi média helyi politikában játszott szerepének vizsgálata
Hálózatszennyezést megszüntető impulzusszélesség-modulációs áramirányítók fejlesztése
HÁLÓZATTUDOMÁNY - HÁLÓZATKUTATÁS - A Természet Világa Különszáma
Halparazita nyálkaspórások (Myxozoa) gazdafajlagosságának összehasonlító vizsgálata
Halparazita vízi penész fajok (Oomycota: Saprolegniales) patogenitása, genetikai variabilitása, és a biológiai védekezés lehetőségei
Halparazita vízi penész fajok (Oomycota: Saprolegniales) patogenitása, genetikai variabilitása, és a biológiai védekezés lehetőségei
Halpatogén nyálkaspórás paraziták lehetséges terápiás célgénjeinek vizsgálata
Halpatogén nyálkaspórás paraziták lehetséges terápiás célgénjeinek vizsgálata
Halsperma vitrifikációja
Halszaporítás új módszere: spermainjektálás petefészeklebenybe
Halvány égi rádióforrások szerkezetének nagy felbontású térképezése
Hangolható katalitikus és optikai tulajdonsággal rendelkező nemesfém nanoszerkezetek
Hangolható korrelált rendszerek nem egyensúlyi dinamikája
Hangolható szén nanorészecskék előállítása és jellemzése
Hans-Georg Gadamer filozófiai hermeneutikája
Hantavírus fertőzések hazai előfordulásának felmérése elsősorban erdészeti és mezőgazdasági dolgozók vérmintáinak szerológiai vizsgálata alapján
Harántcsíkolt izom SR kalcium csatornájának modulációja egészséges és kóros körülmények között
Harmadkori vulkáni horizontok korrelálása paleomágneses mérésekkel É-Magyarországon
Hármas határok vizsgálata Magyarország délnyugati, délkeleti és északkeleti térségében
Hármas határok vizsgálata Magyarország délnyugati, délkeleti és északkeleti térségében
Harmonikus analízis és additív kombinatorika
Harmonikus analízis és alkalmazásai
Harmonikus analízis és diszkrét geometriai problémák
Három fontos Gram-pozitív baktérium: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae és Staphylococcus aureus tünetmentes hordozásának jelentősége
Háromdimenziós, királis N-heterociklusok előállítása szénhidrátokból
Hasonlósági és különbözőségi indexekre vonatkozó új fúziós stratégiák
Hatalmi egyensúly és nemzetközi nyilvánosság. Magyarországkép a 17. századi német pamfletekben
Hatalmi viszonyok, a gazdasági válságokra adott állami reakciók, túlfűtött beruházások és ezek ciklusai a pártállamokban Kína példáján
Hatalom és kultúra a Kárpát-medencében a korai középkorban
Határainkon kívüli nyelvjárási és névtani kutatások
Határeloszlás-tételek és alkalmazásaik
Határeloszlás-tételek és alkalmazásaik
Határeloszlástételek és alkalmazásaik
Határfelületek kialakulása és mozgásának vizsgálata nanoskálán
Határfelületek mozgása nanorendszerekben
Határfelületi energiák és jelenségek vizsgálata fémolvadék fázist tartalmazó rendszerekben
Határfelületi rendszerekben lejátszódó molekuláris folyamatok vizsgálata
Határok és hatások. Érintkezések, keveredések a vallási életben a jelenkori Magyarországon
Határon átnyúló együttműködések Magyarországon
Határon átnyúló PTE szennyeződés modellezése és kockázatelemzése a fenntartható talajművelés, az élelmiszerbiztonság és a természetes folyóvízi élőhelyek védelme érdekében a Dráva ártér példáján
Határontúli református gyülekezetek tárgyi emlékei
Hatás és értelmezés az újplatonikus hagyományban
Hatásos üzleti stratégiák a különböző vállalati fejlődési szakaszokban
Hatékony algoritmusok
Hatékony algoritmusok allokációs feladatokra
Hatékony búzatranszformációs módszer kidolgozása
Hatékony és specifikus genommódosítás Cpf1(Cas12a) nukleáz változatokkal: az endogén, tagelt prion fehérjecsaládba tartozó fehérje lokalizációjának vizsgálata
Hatékony módszerek kidolgozása heparin és heparán szulfát vegyülettárak előállitására biológiai vizsgálatokhoz
Hatékony nimodipin terápia az ischemiás agykárosodások mérséklésére nanopartikulumok alkalmazásával
Hatékony rendszer-szintű hatásanalízis módszerek és alkalmazásuk a szoftverfejlesztés folyamatában
Hatékony reverzibilis kémiai hidrogéntárolás - egy gyakorlatban is alkalmazható lehetőség
Hatékony tumorellenes készítmények előállítása target és drug molekulák kombinációjával
Hatóanyag szállító nanokapszulák és bioszenzorok kifejlesztése eritrocita-membránból
Hatóanyag tartalmú nanoszálak előállítása, szerkezetvizsgálata és gyógyszertechnológiai alkalmazása
Hatóanyagok átjuttatása a vér-agy gáton célzott sokkarú polipeptid nanohordozókkal
Hatókör és nyelvtani munkamegosztás. A szintaxis együttműködése a szemantikával, az információszerkezettel és a prozódiával a hatókör-hatások előállításában.
Hátrányos helyzetű kistérségek népesedési viszonyai, különös tekintettel egyes etnikai különbségek vizsgálatára
Hatvany Lajos transzkulturális hálózatai
Hauser Arnold pályaképe és recepciója
Hazai és külföldi levéltárak feltáratlan magyar matematikatörténeti dokumentumai. A Riesz-testvérek levelezésének és a Fejér Lipót-dokumentumoknak és levelezésnek a feldolgozása
Hazai fafajok fotoszintézisválaszai és fotoprotektív mechanizmusai stresszkörülmények közt
Hazai fitoftórás növénybetegségek felmérése és a kórokozók feno- és genotípusos vizsgálata
Hazai földrengések forrásparamétereinek átfogó vizsgálata
Hazai holocén cseppkövek paleoklimatológiai elemzése uránsorozatos korhatározás és stabil izotóp vizsgálatok alapján
Hazai kétéltűfajok filogeográfiai mintázata és védelme
Hazai lombos faanyagok tartósságának és dimenzióstabilitásának javítása termikus modifikációval
Hazai lombosfák juvenilis (bél körüli) faanyagának anatómiai és fizikai sajátosságai, különös tekintettel a hazai erdőgazdálkodási viszonyokra
Hazai nagygombafajok biológiailag aktív metabolitjainak izolálása és szerkezetvizsgálata
Hazai nyárak populációgenetikai és élettani vizsgálata az erdészeti célú felhasználás fejlesztése céljából
Hazai PVY izolátumok levéltetű átvitelében szerepet játszó gének molekuláris jellemzése
Hazai sertésállományokból izolált Actinobacillus pleuropneumoniae törzsek jellemzése
Hazai sertésállományokból izolált Actinobacillus pleuropneumoniae törzsek jellemzése
Hazai szárazföldi karbonátképződmények komplex geokémiai, paleoklimatológiai és tektonikai vizsgálata
Hazai szőlőültetvények virológiai vizsgálata
Hazai takarmányok szterigmatocisztin kontamináltságának monitoringja és biodetoxifikációs lehetőségeinek feltárása
Héber források Magyarország és a magyarországi zsidóság történetéhez - 18. század: források feltárása és tudományos kiadása
Héber kézirattöredékek magyarországi közgyűjteményekben
Héber kézirattöredékek magyarországi közgyűjteményekben
Hegesztett szerkezetek gazdaságos méretezése, különös tekintettel a tűzvédelemre és a hatékony optimáló algoritmusokra
Hegy- és dombvidéki kisvízfolyások szélsőséges árhullámai-nak vizsgálata
Heidegger és a nemzetiszocializmus - filozófiai megközelítések
Heidegger és a nemzetiszocializmus - filozófiai megközelítések
Helyettesítő modellek alkalmazása elektromágneses inverz feladatok megoldására
Helyi élelmiszer rendszerek és rövid ellátási láncok a poszt-COVID társadalomban
HELYI FEJLESZTÉSPOLITIKA EGY EURÓPAI PROJEKTÁLLAMBAN - AZ INTÉZMÉNYI BRIKOLÁZS RENDSZERSZEMLÉLETŰ ELEMZÉSE (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Helyi közpolitikák és a marginalitás (újra)termelődése hanyatló városokban
Helyi központú és irányítású vállalatok nemzetközi szerepvállalása és innovációs tevékenysége a versenyképesség növelése érdekében
Helyi önkormányzati szerepek és eszközök az ökológiai fenntarthatóság megvalósításában
Helyi szereplők innovációs képességei és lehetőségei a perifériákon
Helyi vallás Magyarfaluban
Helynévtörténeti vizsgálatok az ómagyar korból
Helyreállítási potenciál tájökológiai értékelése a Dráva-ártér magyarországi szakaszain
Helyszínelemzés és -rekonstrukció hiányos téradatok alapján
Hem-fehérjék okozta lipoprotein modifikációk: Oxidatív vascularis károsodások kialakulása és az endothelialis adaptáció indukciója
Hemo- és hidrodinamikai rendszerek numerikus és kísérleti vizsgálata
Hemokompatibilis mágneses nanostruktúrák teranosztikai célra
Henszlmann Imre levelezése 1837–1870
HER2 célpontú átprogramozott (CAR) T-sejt alapú daganatterápia optimalizálása
Herediter és immunológiai bőrgyógyászati kórképek pathomechanizmusának molekuláris biológiai vizsgálata
Hermeneutika és esztétika. Kép és szöveg viszonya az esztétikai modernségben
Hermeneutika, esztétika, metafizika, nyelvfilozófia. Interdiszciplináris kutatások a humán tudományok elméletének és történetének köréből
Hermetikus irodalom Közép-Európában és a Kárpát-medencében
Herpeszvírusok génkifejeződésének multiplatform alapú vizsgálata
Herz Miksa pasa "Kairói utcája" az 1893-as chicagói világkiállításon
Heteroatommal módosított grafén származékok felületi aktivitása
Heterociklus egységet tartalmazó koronaéterek szintézise, molekuláris felismerésének tanulmányozása és alkalmazása
Heterociklus egységet tartalmazó szenzormolekulák előállítása és tanulmányozása
Heterociklus egységet tartalmazó tiokarbamid-, amid-, illetve szulfonamid-típusú organokatalizátorok szintézise és alkalmazása
Heterociklusok kiroptikai, NMR és reakciómechanizmus vizsgálata
Heterociklusos aminofoszfonát- és aminofoszfin-oxid-származékok szintézise multikomponensű reakciókkal
Heterociklusos molekulák funkcionalizálására szolgáló új módszerek kidolgozása
Heterociklusos vegyületek átmenetifém-katalizált szintézise
Heterociklusos vegyületek szelektív szintézise telítetlen ketonok reakcióival
Heterociklusos vegyületek szintézise fotokémiai átalakításokban
Heterodonor ligandumok katalitikus alkalmazása a fenntartható kémia irányában
Heterogén adat- és tudásfúzió genomikai elemzések támogatására
Heterogén felületi tulajdonságú nanorészecskék előállítása és önszerveződése
Heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezés mechanizmusa.
Heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezések mechanizmusa
Heterogén katalitikus oxidációk vizsgálata a kombinatorikus katalízis eszközeivel - újszerű megközelítések az alapkutatásban
Heterogén Katalízissel a klímaváltozás ellen - ACS Spring 2022 konferencia előadás
Heterogén kémiai környezet baktériumokra való hatásának vizsgálata mikrofluidikai eszközökkel
Heterózishatást eredményező genetikai lókuszok azonosítása és vizsgálata növényekben
Hétköznapok és birodalmi politika a Köprülü-restauráció idején
Heveny hasnyálmirigy-gyulladás a laboratóriumtól a betegágyig
Hiányzó (színház)történetek I.
Hibabecslések nemfolytonos Galjorkin-módszerekhez: konform megközelítés
Hibadetektálás korszerű analitikus módszerei járműipari alkalmazásokkal
Hibák és szuperrács effektusok kölcsönhatásának multiskálás modellezése Van der Waals heteroszerkezetekben
Hibakorrekciós algoritmusok a koordináta méréstechnikában
Hibrid és lágy számítási módszerekre épülő intelligens na-vigációs modellek és algoritmusok
Hibrid kompozitok: szerkezet, tulajdonságok, funkcionalitás
Hibrid kvantumrendszerek dinamikája
Hibrid mágneses szerkezetek
Hibrid polimer nanokompozitok kifejlesztése
Hideg atomnyaláb előállítása magneto-optikai csapdából, és tulajdonságainak vizsgálata
Hidegstresszben szerepet jatszó jelátviteli utak azonosítása génexpressziós vizsgálatokkal gabonafélékben (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Hidraulikus hajtások dinamikus jelenségeinek vizsgálata
Hidrogélek kölcsönhatása biológiai szempontból jelentős vegyületekkel
Hidrogén előállítása biomasszából származó anyagok felhasználásával
Hidrogén előállításának új lehetőségei kis szénatom számú vegyületek reakcióiban
Hidrogénatom- és elektronátlépési reakciók szerepe n,π* típusú karbonilok fotoreakcióiban.
Hidrogenáz enzimek szabályozó szerepe a hidrogenotróf metanogének metán termelésében
Hidrogénezési reakciók rögzített komplexekkel
Hidrogénkötés tulajdonságai kondenzált fázisokban
Hidrogénkötéses folyadékok szerkezete és termodinamikája: a tiszta víztől az alkohol-víz keverékekig
Hidrogeológiai modellek megbízhatóságának növelése geostatisztikai módszerek fejlesztésével
Hidrolízisreakciók mechanizmusának vizsgálata
Hidrosztatikus nyomással kiváltott elektronszerkezeti változások szilárd testekben
Hidroxilcsoportot tartalmazó vegyületek vizes oldatainak szerkezete
Hiedelemlények a Volga-vidéki törökség népi epikájában
Hierarchikus szerveződés komplex rendszerekben
Hilbert terek operátorai
Hiperbolikus dinamikai rendszerek és fraktálok
Hiperbolikus dinamikai rendszerek szingularitásokkal
Hiperbolikus dinamikai rendszerek sztochasztikus tulajdonságai
Hiperbolikus dinamikai rendszerek: attraktorok és korreláció lecsengés.
Hipergráfok
Hiperlipidémia-indukálta szülői epigenetikai változások hatásai a szív funkciójára és kondícinálhatóságára az utódokban
Hiperpolarizáció vizsgálata vizes közegben para-hidrogénnel
Hiperspektrális távérzékeléses módszerek alkalmazása térbeli folyamatok jellemzésére
Hipertermofil szerin oligopeptidázok szerkezete és működése
Hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) szerepe prenatális és korai posztnatális pathológiás folyamatokban
Hipogén karsztosodási folyamatok tanulmányozása különös tekintettel a mikrobák szerepére
Hipoid fogaskerekek és íveltfogú kúpkerekek optimális módosítása az új CNC szerszámgépek adta lehetőségek alapján
Hipoxia aktivált, potenciálisan rákellenres hatású kétmagvú fémkomplexek kifejlesztése, előállítása és vizsgálata
Hippokampális hálózati aktivitás-átmenetek in vitro: Hogyan vezet a serkentő és gátlósejtek kölcsönhatása periódikus hálózati aktivitásmintázatok kialakulásához egészséges és epileptikus rendszerben?
Hippokampális szinapszisok különböző funkcionális tulajdonságainak molekuláris ujjlenyomata
Híres-hírhedt Balassa Menyhárt
Historia Critica – Historia Litteraria Historiográfia és irodalomtörténet Katona István (1732-1811) életművében
Historia Critica – Historia Litteraria Historiográfia és irodalomtörténet Katona István (1732-1811) életművében
Historia litteraria a XVIII. században: Tanulmányok (Universitas Könyvkiadó)
Historia litteraria. A magyar irodalomtudomány és kritika története 1701-1772
História, politika és mentalitás Magyarországon a XVI. században. Forgách Ferenc és a Commentarii
Historiae: A Szépművészeti Múzeum története. - I.
Hisztamin hatása a sejtdifferenciációra, összehasonlító vizsgálatok tumor - és embrionális őssejteken
Hisztidin-gazdag fehérjék fémkötő sajátságainak modellvizsgálata oligopeptid fragmensek fémkomplexeivel
Hiszton acetiláció és ubikvitiláció szerepe és dinamikája ecetmuslica idegsejtekben
HIV dupla fertőzés és a korai fázis HIV-gazdasejt interakciói
HIV entry mechanizmus jellemzése antivirális hatású hazai fejlesztésű tiolált pyrimidin származékokkal
HIV variánsok genotipus meghatározása: gyógyszer-rezisztens HIV mutánsok kimutatása nem kezelt HIV fertőzöttekben
Hízósejt eredetű extracelluláris vezikulák immunomodulációs hatásai
Hő és szárazság stressztűrés genetikai alapjainak elemzése komplex megközelítéssel búzában
Hő stressz kapcsolt RNS interferencia és termés minőséget befolyásoló gének vizsgálata genomszerkesztési eljárásokkal árpában.
Hő- és anyagátadási folyamatok vizsgálata konvekciós szárításnál
Hoffmann Alfréd és a dualizmus könyvkereskedelme
Hogyan befolyásolják a társadalmi csoportok közti nem-kognitív képesség különbségek az oktatási egyenlőtlenségeket - egy feltáró vizsgálat
Hogyan és miért kapcsolódik az autofágia és endocitózis folyamata egymással?
Hogyan hatnak a kisgyermekkori körülmények az emberi tőkére?
Hogyan hatottak az oktatási intézményi változások a tanulói teljesítményekre nemzetközi összehasonlításban.
Hogyan imádkozott a korai egyház? A legkorábbi keresztény imák papiruszon
Hogyan jönnek létre a “szuperbaktériumok”? - Rezisztencia- és virulenciagének átadásának szisztematikus vizsgálata a humán mikrobiom és patogén baktériumok között
Hogyan keletkeztek a csillagok és bolygórendszereik? - új irányok a csillagkörüli korongok fizikájának megértésében
Hogyan képzeljük el? Cobotokról, mesterséges intelligenciáról, autonóm járművekről gyerekeknek
Hogyan követhető nyomon az általunk leírt feromon törzs-specifikus kukoricamoly delta-11-deszaturáz marker expressziója egyedi lárvák szintjén, és ennek segítségével hogyan jellemezhetők a különböző populációk?
Hogyan modulálja a bazális előagyból eredő kevert kolinerg-GABAerg pálya a neocortex eltérő területeinek aktivitását?
HOGYAN TEHETŐ KLÍMASEMLEGESSÉ A HÁZTARTÁSI ENERGIAFOGYASZTÁS MAGYARORSZÁGON KARBON ÁRAZÁS NÉLKÜL?
Hogyan változik az evolúció sebessége? - átfogó molekuláris filogenetikai vizsgálat gomba modelleken
Hogyan, pontosan hová és milyen sorrendben kötődnek a transzkripciós faktorok a DNS-hez
Hol van az eredmény? A magyar rezultatív és mozgást kifejező predikátumok argumentumszerkezete
Holocén éghajlati és környezeti változások rekonstrukciója magyarországi és horvátországi cseppkövek komplex geokémiai vizsgálata alapján
Holocén és pleisztocén klímaváltozás és emberi hatás vizsgálata hosszú környezeti és genetikai adatsorokon a Kárpát-medencében
Holografikus módszerek a szerkezetkutatásban
Hőmérséklet szerepének vizsgálata a gabonafélék virágzásában
Hőmérséklet-kompenzáció kémiai oszcillátorokban
Homodimer aszpartil proteázok összehasonlító vizsgálata
Homogén katalitikus reakciók kvantumkémiai tanulmányozása
Homogén katalízis alternatív oldószerekben - alapkutatások a környezet védelmében
Homogén katalízis többfázisú folyadékrendszerekben
Homogén katalízis: alapok és speciális területek
Homogénkatalitikus aszimmetrikus karbonilezési reakciók és mechanizmus-vizsgálatuk
Homokpusztagyepek nem-egyensúlyi dinamikájának kísérletes vizsgálata
Homokpusztagyepi fajok reproduktív fenológiájának és transzgenerációs plasztikusságának vizsgálata egy csapadékmanipulációs terepkísérletben
Homológ rekombinációs fehérjék új funkcióinak kutatása a mutagenezis genetikai vizsgálatával
Homológiafüggő DNS-hibaelkerülő útvonalak mechanizmusa és a mutagenezisre gyakorolt hatása
Honfoglaláskori köznépi temetők archaeogenetikai vizsgálata újgenerációs szekvenálással
Hopf monoidok keresztezett modulusai
Horatius arcai
Horatius és az antik esztétikai gondolkodás
Horatius és az antik esztétikai gondolkodás
Horatius poétikái és a magyar lírai hagyomány
Hordozós nanorészecskék morfológiájának szerepe szelektív hidrogénezési reakciókban
Hordozós zeolitmembránok előállítása, fizikai-kémiai jellemzése és katalitikus alkalmazása
Hőre lágyuló ütésálló nanokompozitok előállítása ömledékes kompoundálással az adalékok szuszpenzióban való bevitelével
Horizontális génátvitel és enzim-promiszkuitás a mikrobiális anyagcserehálózatok evolúciójában
Horváth Ciprián: Győr és Moson megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei
Horváth Ciprián: Nógrád megye honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei
Hősokk és metabolikus stressz pályák kölcsönhatásai az öregedésben (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Hősokk transcripciós faktorok és MAP kinázok szerepe a növények stressztűrésének szabályozásában.
Hosszú memóriájú sztochasztikus rendszerek skála-limeszei
Hosszú nem-kódoló RNS-ek szerepe a hőmérsékleti stressz válasz szabályozásában növényekben
Hőstressz hatása árpa modellnövény védekezési folyamataira gombakórokozók fertőzése során
Hőstressz transzkripcionális és epigenetikai szabályozása káposztafélékben
Hsp90-függő szabályozó mechanizmusok az öregedésben
Húgyúti kórokozó Escherichia coli virulenciájára irányuló vizsgálatok
Hulladéklerakók és környezetük állapotfelmérése geofizikai módszereinek fejlesztése
Hulladékok átalakítása tüzelőanyaggá termikus módszerekkel
Hullámok és részecskék nemlineáris kölcsönhatásai térelméletekben, és ezek fizikai következményei az asztrofizikában és a kozmológiában
Hüllő és madár reovírusok: diverzitás, evolúció és klasszifikáció
Humán adipociták hőtermelő képességének vizsgálata új elhízás- ellenes hőtermelő aktiválási mechanizmusok megismerésére
Humán agykérgi neuronok biofizikai és ultrastrukturális tulajdonságai
Humán alkalikus foszfatázt termelő transzgenetikus nyulak előállítása lentivirus géntranszferrel
Humán anyagok in vitro vizsgálata és azon alapuló anyagmodellek definiálása
Humán daganatokban termelődő fehérjék alap és alkalmazott klinikai kutatásai
Humán daganatsejtek mozgásának mechanikája és szabályozása
Humán daganatsejtek mozgásának mechanikája és szabályozása
Humán daganatsejtek mozgásának mechanikája és szabályozása
Humán dendritikus sejtek működésének szabályozása komplementfehérjék és receptoraik által; exosomák jelentősége a T-sejt válasz kialakításában
Humán dUTPáz: kooperativitás és sejtbeli kölcsönhatások
Humán és bakteriális hősokkfehérjék komplementaktiváló képességének összehasonlító vizsgálata
Humán és nyúl betegségek tesztelése Venus riporter fehérjét expresszáló transzgénikus nyulakban
Humán figyelmi torzítások modellezése kutyákon
Humán indukált neuronok aktivitásfüggő differenciálódása és érése
Humán malignus melanomák szervspecifikus metasztázis képzésének molekuláris háttere
Humán papillomavírus és humán herpeszvírusok kóroki szerepének molekuláris vizsgálata
Humán papillomavírus fertőzések
Humán papillomavírus onkoproteinek hatása celluláris gének expressziójára
Humán papillomavírusok szerepe a szájüreg daganatos elváltozásaiban
Humán polyomavírusok: genom funkcionális analízise és prevalencia felmérés
Humán Tükör: Szerep és kompetencia elvárások az emberi erőforrás menedzsment területtel szemben
Humánbiológiailag aktív cukorszulfátészterek analógjainak, cukor-C-szulfonátok és a cukor-metilén-szulfonátok szintézise
Hume az igaz vallásról
Hume-értelmezések
Hume-értelmezések
Hungaria Pontificia
Hungarica Kézikataszter (HKK)
Hungarikumok a Cseh Irodalmi Múzeum, a Památník národního písemnictví levéltárának gyűjteményében
Hungarikumok a Cseh Irodalmi Múzeum, a Památník národního písemnictví levéltárának gyűjteményében
Hungarikumok Ján Kollár életművében
HUSSE Magyaroroszág Nemzetközi Tudományos Konferencia szervezés
Húsz éves szerves anyag kezelés hatása a talaj biológiai aktivitására, AM fehérje mennyiségére és labilis szénforgalmára
Huszárok, harcmezőkön innen és túl. Nemzeti csapatnemünk a „hosszú” 19. században
Huszárok, vértesek, ulánusok. A császári-királyi hadsereg magyar, német és lengyel lovastiszti elitjének összehasonlító vizsgálata a francia háborúk időszakában (1792–1815)
Hydrocortison terápia a hypothermiás kezelés ideje alatt oxigénhiányt átélt újszülöttekben
Hypercholesterolemiás szívizom iszkémiás károsodásának vizsgálata, összefüggésben a mitokondriális gének működésével
HYPOPHYSIS ADENILÁT-CIKLÁZ AKTIVÁLÓ POLIPEPTID (PACAP) HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ TÉNYEZŐK KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULÓ COCHLEARIS- ÉS RETINALIS KÁROSODÁSBAN
Hypospleniás és aspleniás állapotok jelzésére szolgáló komplex laboratóriumi és morphologiai vizsgálatok eredményeinek összehasonlító elemzése egerekben a postsplenectomiás sepsis időbeni felismerése céljából
Hypothalamikus struktúrák glutamáterg innervációjának neurokémiai és funkcionális elemzése
iCrowd: innováció, digitális munkaerő és szellemitulajdon-jogok
Id. Plinius: Naturalis Historia 7-8. könyv
Idegen nyelvi és fordítási szövegalkotás: szöveg- és egyéni változók kapcsolatának vizsgálata
Idegenhonos édesvízi halak inváziójának sikeressége és hatásuk az őshonos halegyüttesekre és halfajokra
Idegi ős/progenitor sejtek fejlődésének fiziológiai jellemzése
Idegi plaszticitás és neuroprotekció lehetőségeinek kutatása triptofán metabolitokkal és származékaikkal
Idegi regeneráció és befolyásolási lehetőségei alacsonyabbrendű és emlős idegrendszerben
Idegi, valamint endothel eredetű mediátorok szerepe és kölcsönhatása a gingiva keringésének szabályozásában
Idegrendszeri károsodást okozó mitokondriális alfa-ketosav-dehidrogenáz enzimkomplex mutációk szerkezet-funkció analízise
Idegsejti hálózati oszcillációk Alzheimer-kór modellekben
Idegsejti hálózati oszcillációk Alzheimer-kór modellekben
Idegtudomány (Természet Világa különszám) Híres kutatóhelyeink (cikksorozat), fiatal kutatók (interjúsorozat) (TIT Természet Világa)
Identitásképző stratégiák a magyar és a román történelemben
Ideológiák (Kép, zene, szöveg)
Idiopátiás epilepsziák komplex genetikája
Idő-frekvencia és nemlineáris rekonstrukciós módszerek alkalmazása
Időben változó finomszerkezeti állandó az asztrofizikában
Időben változó paraméterű ökonometriai modellek gazdaságpolitikai hasznosítása
Időbontott és nemlineáris femtoszekundumos optika
Időbontott molekula-vizsgálatok rendezett molekulák XUV ionizációja révén
Időjárási fluktuációk hatása elegyes erdőállományok fafajainak növekedésére, szénallokációs folyamataira és vízgazdálkodására
Időjárási sokkok és egészségi állapot: A klímaváltozás hatása a születési kimenetelekre és halálozásra Magyarországon
Időjárási szélsőségek matematikai statisztikai vizsgálata változó éghajlati feltételek mellett
Időkésést tartalmazó dinamikai rendszerek stabilitása és nemlineáris rezgései
Idős és fiatalkori információgyűjtési folyamatok összehasonlítása
Időskori anorexia, sarcopenia: orexigén éa anorexigén peptidek energetikai hatásainak változása az életkorral rágcsálókban
Idősorok analízise és sztochasztikus fraktál modellek tanulmányozása alkalmazásokkal
Időszakos vizek táplálékhálózatai
IgA típusú autoantitestek jelenléte alkoholos májcirrhosisban: a bakteriális transzlokáció trigger szerepe kialakulásukban és patogenetikai szerepük a fibrogenesisben
Igazgatócserék
Igék és funkcióigés szerkezetek ókori indoeurópai nyelvekben (különös tekintettel a védikus óind nyelvre)
III-nitrid félvezetők kontaktusai
III-nitrid félvezetők kontaktusai
IKT eszközökkel támogatott kooperatív tanulás a testnevelésben
Illó- és nem-illó komponensek minőségi és mennyiségi változásainak nyomonkövetése korszerű analitikai és érzékszervi módszerekkel az Origanum és a Thymus genus fajainak esetében
Illóolajok és fő komponenseik, mint antimikrobás és gyulladáscsökkentő anyagok
Imidazolin 1 receptor - szfingozin 1-foszfát interakció a bélben : új célpontok a bélgyulladás terápiájában?
Imitáció és imagináció. Zrínyi Szigeti veszedelme és az epikus hagyomány
Immobilizált gerjeszthető anyagokon alapuló fotokatalitikus rendszerek vizsgálata
Immun tényezők, parvalbumin és PARP aktiváció jelentősége neurodegeneratív kórképekben
Immune checkpoint útvonalak szerepének vizsgálata az anyai immuntolerancia kialakításában és patológiás terhességekben
Immunkomplexek hatásainak jellemzése bioszenzorokkal, fehérje mikromátrixokon
Immunmoduláló humán galektin-1 által kiváltott T-sejt apoptózis molekuláris mechanizmusa
Immuno-inflammatorikus mechanizmusok antifoszfolipid szindróma atherothromboticus folyamataiban
Immunológiai folyamatok és lehetséges terápiás szerepük vizsgálata amiotrófiás laterálszklerózis egérmodellben
Immunológiai mechanizmusok jellemzése és új angiogenikus folyamatok azonosítása rheumatoid arthritisben szenvedő betegek mesenchymális őssejteiben
Immunsejtek poli(ADP-ribóz) polimeráz aktivációjának szerepe gyulladásos bélbetegségben
Impulzus kontroll zavarok Parkinson-kórban: epidemiológia, biomarkerek, rizikófaktorok és a terápiás lehetőségek vizsgálata
Impulzustérbeli sűrűségmátrix-renormálásicsoport-algoritmus fejlesztése és alkalmazása fermion modellekre.
Imrédy Béla, a bankár és miniszter
In beam Mössbauer-spektroszkópiás mérőrendszer továbbfejlesztése alacsony hőmérsékletű mérésekre és alkalmazása módosított nemesfém katalizátorok vizsgálatára
In beam Mössbauer-spektroszkópiás mérőrendszer továbbfejlesztése alacsony hőmérsékletű mérésekre és alkalmazása módosított nemesfém katalizátorok vizsgálatára
In extenso közlemény költségei
In silico virológia és immunológia: modellezés, szimuláció és adatelemzés
In situ ductails emlőcarcinoma kombinált sebészi- és sugárkezelése: Multicentrikus prospektív randomizált vizsgálat
In situ és operando vizsgálatok az NOx szelektív katalitikus átalakításában
In situ hibridizáció különböző módszereinek adaptálása és továbbfejlesztése búza genetikai alapanyagok elemzésére
In vestigis Fratrum Sancti Pauli. A Magyar Pálos Rend középkori építészeti emlékei és régészeti kutatása
In vitro ivarmirigyek létrehozása édesvízi halfajokban
In vitro kísérleteken alapuló érzékelők modelljeinek és a kapcsolódó mértékeknek létrehozása
In vitro modell a csapfejlődésben szerepet játszó faktorok tanulmányozására
In vitro rekonstruált humán kromatin epigenetikus módosításának vizsgálatára alkalmas nagy áteresztőképességű módszer kifejlesztése
In vivo betegségmodellek létrehozására alkalmas tengerimalac rendszer kialakítása
In vivo és in vitro hemosztázis vizsgálatok iv. thrombolysissel és mechanikus thrombectomiával kezelt akut stroke betegekben
In vivo megalapozó kísérletek, amelyek támogatják a klinikai kipróbálását egy allél-specifikus konformációs változásokon alapuló terápiás kezelésnek Pseudoxanthoma Elasticumban szenvedő betegekben
In-line és reflektív félvezető optikai erősítők vizsgálata szélessávú optikai hozzáférési hálózatokban
Inaktiváló hatású fehérjekomplexek szerepe és működése a Drosophila homeotikus gének szabályozásában
Indirekt és direkt hajtóerők szerepe a vegetáció változásában: a hagyományos ökológiai tudás és ökológiai emlékezet felhasználása a finom-léptékű tájökológiában
Individuális stresszválasz heterogén sejtpopulációban
Indol terpenoidok szintézise kaszkád reakciókkal
Indukálható fehérje-fehérje kölcsönhatások a sejtmembránban és a sejtmagban: interleukin receptorok és magreceptorok dinamikájának és működésének egyedi molekula szintű talnulmányozása
Induktív csatolású plazma tömegspektrometria alkalmazása alacsony radioaktivitású minták karakterizálására
Induktív csatolású plazma tömegspektrometriai módszerek kidolgozása ólom izotóparányok geológiai mintákban történő meghatározásához
Indulat és érzelem között: a szenvedélyelmélet változásai a XVIII. században
Infektív, genetikai és complement aktivációs tényezők szerepének vizsgálata az autoimmun betegségek patogenezisében
Inferencia és predikció mintavetelezés alapján a hippokampuszban
Inferencia és predikció mintavetelezés alapján a hippokampuszban
Inflammaszóma aktiváció és az Il1 béta szerepének vizsgálata Candida parapsilosis fertőzések során
Info-Bionika, Nanoelektronika és Mesterséges értés - Multidiszciplináris Információs Technológia
Infokemikália stimulusok hatásának vizsgálata recésszárnyú rovaroknál
Infokommunikácios rendszerek hálózat szintű forgalmi elemzése
Információ feldolgozás intelligens irányítási rendszerekben
Információ-visszakeresési modellek elméletének és alkalmazási lehetőségeinek kutatása, Web metakereső (fúzió), magyar nyelvű tesztkollekció, nyelvközi keresés
Információelmélet és alkalmazásai
Információelmélet és alkalmazásai
Információelmélet és alkalmazásai
Információelmélet és alkalmazásai
Információs asszimmetria, vállalti tudás, piaci szerkezet és gazdasági teljesítmény Kelet-Közép Európában
Információs rendszerek, számítógép-hálózatok biztonságának vizsgálata
Információtechnológiai szempontból kiemelten érdekes átmenetifém-vegyületek lokális és környezeti hatásai összjátékának megismerése és irányítása
Információterjedés együttműködő sztochasztikus hálózatokon - tervezés és vizsgálat
Informális piachelyek a mai Magyarországon (MTA Kisebbségkutató Intézet)
Informális piacok a mai Magyarországon
Informatikában alkalmazható új anyagok infravörös spektroszkópiai vizsgálata
Informatizált nyelvi korpusz többdimenziós nyelvföldrajzi ábrázolása
Infravörös és Raman spektroszkópia és mikroszkópia alkalmazási lehetőségeinek kutatása az emberi szervezet fiziológiai állapotának jellemzésére
Ínfű fajok és a lucerna másodlagos kémiai anyagai és hatástani vizsgálatai rovarokon
Inger-vezérelt és figyelmi integrációs folyamatok az észlelésben
Ingerek a rejtett életmódú bogarak kommunikációjában - erdészeti és mezőgazdasági kártevők
Ingold-féle gombák diverzitása vízi és szárazföldi ökoszisztémákban
Inhomogén anyagú szerkezeti elemek szilárdságtani és dinamikai vizsgálata
Inhomogenitások lehatárolása elektromágneses frekvenciaszondázások alapján
Innováció és gazdasági teljesítmény a közép-európai országokban: Az innovációpolitika közgazdasági elméleti alapjai, gyakorlata és hatásai
Innováció, kreativitás, térségi sors és pozitív visszacsatolás a vidékfejlesztésben
Innovációbarát kormányzás Magyarországon: a regionális innovációs fejlesztéspolitika kihívásai
Innovációbarát kormányzás Magyarországon: a regionális innovációs fejlesztéspolitika kihívásai
Innovációk a májsebészetben. Programozott májregeneráció kísérletes és klinikai vizsgálata
Innovációs Piac az ELTE Természettudományi Karán
INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK KOMPLEX KUTATÁSA – A MUNKAJOGI JOGALKOTÁS, JOGALKALMAZÁS ÉS A VÁLLALATI HATÉKONYSÁG ÖSSZEFÜGGÉSEI
Innovatív integrátorok vizsgálata és alkalmazása
Innovatív módszerek alkalmazása fémszerkezetek optimálásánál
Innovatív NMR módszerek fejlesztése és alkalmazása új szénhidrátszármazékok biológiailag releváns kölcsönhatásainak tanulmányozására fehérjékkel és sejtes rendszerekben
Innovatív rangsorolási módszerek a hálózattudományban
Innovatív szisztematika: genomika, mikro-CT és bioakusztika veszélyeztetett gerincesek biodiverzitásának feltárásában
Innovatív, folyamatos technológiák érzékeny hatóanyagok feldolgozására
Instabil dinamikai rendszerek stabilizálása késleltetett szabályozással
Instabil nitril-oxidok, nitril-szulfidok és nitril-szelenidek előállítása és szerkezetvizsgálata
Instant környezetmegfigyelés mobil járművekről újgenerációs térinformatikai adatbázis háttérrel
Integráció, identitás és a vallás szerepe a Közel-Keleten: az iraki jezidik
Integrálható kvantumtérelméletek alkalmazásai
Integrálható rendszerek és dualitásaik csoportelméleti aspektusai
Integrálható sokrészecske és térelméleti modellek
Integrálhatóság a mérték- és húrelméletekben
Integrálhatóság és a holografikus dualitás
Integrált (botanikai és zoológiai) konzerváció-ökológiai kutatások gyepek természetközeli állapotának visszaállítására, biodiverzitásának megőrzésére és növelésére (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Integrált áramköri környezetben megvalósítható újszerű jelfeldolgozó architektúrák kidolgozása és összehasonlító elemzése
Integrált biofolyamat tanulmányozása anaerob elfolyók metántartamának visszanyerésére membrán kontaktorral
Integrált érvelés tanulmányok
Integrált jelzésrendszerek madaraknál: kontextus és jelentés
Integrált konzervációökológiai kutatások a tájszintű biológiai sokféleség fejlesztésére és az ökoszisztéma-szolgáltatások felmérésére
Integrált környezetközpontú folyamatok kutatása elméleti és kísérleti módszerekkel
Integrált kutató módszer kifejlesztése nagyedidőszaki környezeti állapotok geofizikai vizsgálatára
Integrált optikai elemek készítése ionimplantálással és besugárzással távközlési alkalmazásra
Integrált termikus menedzsment System-on-Package eszközökben
Intellektuális önéletrajz
Intelligencia, munkamemória, és végrehajtó funkciók: Az emberi intelligencia egy új modelljének (Process Overlap Theory) empirikus tesztelése
Intelligens és lágyszámítási módszerek a digitális jel- és képfeldolgozásban
Intelligens és lágyszámítási módszerek a digitális jel- és képfeldolgozásban
Intelligens fluoreszcens polimerek előállítása és vizsgálata
Intelligens gyártórendszer irányítás
Intelligens hordozható rendszer VOC-k kimutatására
Intelligens jármű-ütközés elemző rendszer
Intelligens következtető rendszer biológiai felfedezések támogatására és annak alkalmazása a rákkutatásban
Intelligens lágy anyagok kutatása
Intelligens önvezérlő kommunikációs hálózatok
Intelligens otthon, intelligens robot
Intelligens részecskefizika: a hadronok születése
Intelligens számítási rendszerek és alkalmazásaik
Intencionalitás - antik, kora modern és kortárs analitikus
Intencionalitás és mentális reprezentáció az Újplatonizmusban
Intencionalitás és tapasztalat
Intenzív krónikus fizikai tréning indukálta elektrofiziológiai elváltozások a szívműködés automáciában: a sportolói szívhalál mechanizmusának a vizsgálata
Intenzív tenyésztésbe vont halfajok vírusainak genetikai és funkcionális vizsgálata
Intenzíven lumineszkáló színcentrumok létrehozása nanokristáyos gyémántban
Inter- és intracelluláris jelátviteli mechanizmusok tér- és időbeli szerveződése gerinctelenek idegrendszerében
Inter-kingdom alga-baktérium interakciók molekuláris mechanizmusainak feltárása és hasznosítása új antimikrobiális hatóanyagok azonosításában
Inter-molekuláris kölcsönhatások elméleti vizsgálata nanoszerkezetekben
Interakció, identitás és innováció a Kárpát-medencében az i.e. 5. évezred második felében.
Interaktiv fluidum-szilárd diszperz rendszerek modellezése populációs modellekkel
Interaktív globális illumináció
Intercelluláris funkciós molekulák működése agyi endotélsejtekben
Intercisa castellum és vicus 1967-1983. évi ásatások feldolgozása II.
Interdiszciplináris fluktuáció és zajproblémák technológiai alkalmazásokkal: nanostrukturák, sztochasztikus rezonancia, szenzorok és más releváns alkalmazások
Interferometrikus hidrosztatikus dőlésmérő fejlesztése és alkalmazása széles skálájú geodinamikai jelenségek nanoradiánnál jobb felbontású monitorozására
Interferometrikus hidrosztatikus dőlésmérő fejlesztése és alkalmazása széles skálájú geodinamikai jelenségek nanoradiánnál jobb felbontású monitorozására
Interferon rezisztencia expressziós mintázata primer és áttéti daganatokban
Interhabitat kapcsolatok szerepe gyümölcs ültetvények ízeltlábú együtteseinek szerveződésében
Interleukin receptor működés új formáinak vizsgálata: az egyedi molekula felbontástól a genomig
Intermolekuláris kölcsönhatások vizsgálata szabályozott hatóanyag-leadású rendszerekben
International Collaborative Photoionization Study of Heats of Formation and Bond Energies of Organometallic Complexes
International Neuroscience Meeting Budapest 2022 IBRO Workshop megrendezése
Internetfüggőség és következményei
Interocepció a mindennapokban - hátrányok és előnyök
Interpretáció, diskurzusszerkezet és intonáció
Interspecifikus kromoszóma átépülések indukálása és felhasználásuk a kromoszómák fizikai térképezésére a búzában
Interszekció-konszolidáció és kulturális tömbök a magyar társadalomban
Intesztinális gyulladás ozmotikus regulációja
Intézmények és szövegtípusok a XVI. század első felének magyarországi költészetében
Intézményi bizalom és a közpolitika eredményessége Magyarországon
Intézményi és kulturális transzferek a 20. századi Magyarországon: átvétel, hibridizáció és elutasítás
Intézményi konvergencia, gazdasági növekedés és fejlettség regionális szinten
Intézményi reformok öregedő társadalmakban: jogi és politikai aspektusok
Intra- és interdiszciplináris vulgarizálódás a magaskultúrában
Intracelluláris folyamatok jellemzése a Th1, Th2, regulátoros T sejtek és Th17 sejtek esetében áramlási citométerrel
Intracelluláris kalcium koncentráció szabályozása vázizom sejtekben
Intracelluláris raktárak által vezérelt kalciumbelépés módosulásának szerepe a vázizmok kalciumhomeosztázisában
Intracelluláris stresszválaszok növényekben és azok leképezése: a nitrogén-monoxid szerepe
Intracelluláris védekező mechanizmusok akut pancreatitisben: kísérletes és klinikai vizsgálatok
Intragenerációs újraelosztás gyermekszám szerint
Intraindividuális variabilitás a nyelvi és munkamemória-folyamatokban post-stroke afáziában
Intraspecifikus kommunikáció és trofikus kapcsolat manipulálásának hatása kártevő rovarfajokon
Introgresszió és petesejt aktiváció távoli búzahibridekben
Inváziós csípőszúnyogok (Diptera: Culicidae) ökológiai és molekuláris biológiai vizsgálata, különös figyelemmel patogén mikrobáik felderítésére
Inváziós fajok a Balaton vízgyűjtőjén
Inváziós növények megtelepedésének, terjedésének és kezelésének hatása természetközeli és regenerálódó élőhelyeken
Inváziós növényfajok jellegspecifikus hatásai az őshonos növény és beporzó közösségekre, és méhészek általi használatuk különböző tér- és időskálán
Invazív aranyvessző növények antimikrobiális anyagai
Invazív és nem-invazív formák közti átváltás a dimorf gombáknál: a sejtszeparációs folyamat mechanizmusa és evolúciója
Invázív gyomnövények biológiája, ökológiája és vírusepidemiológiai jelentősége
Invázív gyomnövények biológiája, ökológiája és vírusepidemiológiai jelentősége
Invazív ízeltlábú kártevők és természetes ellenségeik komplex felmérése hazai autópályák mentén
Invazív ízeltlábú kártevők és természetes ellenségeik komplex felmérése hazai autópályák mentén
Inverz feladatok differenciáloperátorokon
Inverz félcsoportok bővítései
Inverz módszerek kidolgozása a molekuláris kölcsönhatások vizsgálatára folyadékkromatográfiában
Inverz szóráselméleti kutatások
Inverzióval kombinált adatfeldolgozási eljárások fejlesztése a geofizikai értelmezés minőségének javítása céljából
Inzulinutánzó fémkomplexek biospeciációja a sejten kívüli és a sejten belüli térben
Inzulinutánzó fémkomplexek biospeciációja a sejten kívüli és a sejten belüli térben
Ion-bombázás indukált változások vizsgálata molekula dinamikai szimulációval fémötvözetekben
Ionbesugárzás okozta szerkezeti károsodás elektronsugár hatására történő rendeződése cirkonban
Ioncsatorna gátló peptid toxinok fejlesztése
Ioncsatornák jelentősége az emberi bőrsejtek növekedésének szabályozásában
Ioncsatornák szelektivitásának és vezetőképességének számítógépes szimulációs vizsgálata
Ioncsatornák szerepe az immunrendszer sejtjeinek differenciálódásában és proliferációjában
Ioncsatornák, modulációs mechanizmusok és szinaptikus kapcsolatok jelentősége a patkány nucleus cochlearis jelfeldolgozó működésében
Ionfolyadékok katalitikus és elektrokémiai alkalmazása
Ionizációs és fragmentációs folyamatok szabad atomokban és molekulákban
Ionnyalábok az anyagmódosításban és a mikro- és nanomegmunkálásban
Ionok kölcsönhatásai biológiailag aktív molekulákkal és szigetelő nano-strukturákkal
Ionok ütközése atomokkal, molekulákkal és felületekkel: magasabbrendű folyamatok
Ionos és poláros molekuláris rendszerek szimulációs vizsgálata dielektromos határfelületek jelenlétében Dirichlet-féle peremfeltétel alkalmazásával
Ionos folyadék katalizátorok felhasználása szteroid-származékok előállítására
Ionos folyadékok kolloid diszperziókban: A felületi rendeződés hatása
Ionos folyadékokban lejátszódó enzimatikus észterezési reakciók vizsgálata integrált rendszerben
Ionos tenzidek adszorpciója és önasszociációja vizes oldatokban
Ionotróp receptorok allosztérikus modulációja
Ionsugaras módszerek a fizikai nanotechnológiában (IONNANO)
Ionterelődési jelenségek szigetelő nano- és mikrokapillárisokban
IoT eszközök és alkalmazások modelljeinek vizsgálata Felhő és Köd rendszerek hatékony vezérléséhez
Iparilag fontos alifás izocianátok alkoholokkal történő reakciójának kinetikai vizsgálata
Irányított DNS-metiláció: új megközelítések a potenciális célhelyek számának és a metiláció specifitásának növelésére
Irányított tumorterápia GnRH-II analógokkal
Irodalmi élet és demokratikus kultúra a reformációtól a felvilágosodásig
Irodalmi karrierek és szövegtranszfer Magyarországon 1888-1918
Irodalmi kommunikáció és értékrend (A görög értékrend alakulása különös tekintettel a hellenisztikus korra. A római mos maiorum az Augustus-kortól a patrisztikus korig.)
Irodalmi mecenatúra és tudománypártolás – Itáliai hatás és magyar–olasz művelődési kapcsolatok Magyarországon az egyházi arisztokrácia környezetében (1750–1800)
Irodalmi műveltség Magyarországon 1500 körül
Írott és olvasott identitás az önéletrajzi műfajokban
Írott és olvasott identitás az önéletrajzi mufajokban
Irracionalitás a pénzpiacon
Ischaemiás-reperfusiós károsodások funkcionális és strukturális változásainak kivédése különböző (máj, vékonybél, szabad lebeny, amputatum) experimentalis sebészi modelleken
Iskolai jóllét és reziliencia az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú általános iskolákban
Iskolai válaszok a cigány gyermekek nevelési szükségleteire
Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása - a serdülőkorú magyar lakosság reprezentatív egészségfelmérése
Iskolázatlan munkanélküliek a poszt-szocialista gazdaságban
Ismerd fel és oldd meg! Tudósok és innovátorok egykor és ma Magyarországon.
Ismeretlen eredetű mentális retardáció vizsgálata subtelomerikus FISH módszerrel
Ismeretterjesztő kisfilmek és hanganyagok készítése a Pécsi Tudományegyetem Természettudományos Médiaműhelyében
ISNA19-Gazdag Tamás
ISNA19-Mayer Péter
ISRS Továbbképző Kurzus és Kongresszus 2022 Debrecen
ISSP - Kapcsolatok és erőforrások (2017) és Vallás (2018)
ISSP Társadalmi egyenlőlenségek (2019) és Környezet (2020)
Iszkémia/reperfúzió indukálta károsodás: aritmiák és szívfunkciók farmakológiai befolyásolása, molekuláris mechanizmusok.
IT és hálózati sérülékenységek tovagyűrűző társadalmi-gazdasági hatásai
Itakonsav túltermelés Aspergillus terreus-ban, avagy fermentációs technológia a gomba élettanának szolgálatában
Iter Pannonicum. Kapcsolattörténeti – tudománytörténeti alapkutatások
Iterált függvényrendszerek dimenzióelmélete
Iteratív képrekonstrukció és alacsony dózisú dinamikus perfúzió CT kombinált alkalmazhatóságának vizsgálata
IVAN GONCSAROV REGÉNYEI A 19. SZÁZADI IRODALOMBAN
Ivan Goncsarov regényeinek műfaji sajátosságai
Ivan Goncsarov regényeinek műfaji sajátosságai
Ivararány manipuláció madaraknál
Ivararány manipuláció madaraknál
Ivari jelzések információtartalma és szerepe territoriális gyíkok szaporodási sikerében
Ivari szelekció, ivararány és ivari dimorfizmus gazda-parazita rendszerekben
Ivarplazmában lokalizált RHS-ek azonosítása DNS microarray tecnikával Drosophila melanogasterben
Ivóvízellátó hálózatok topológia optimalizációja
Ivóvízhálózatok sebezhetősége
Ízeltlábúak spektrális érzékenységének mérése elsősorban sötétedés után rajzó kérészek védelme és kártevők elleni küzdelem érdekében
Izolált mezőföldi löszvölgyek fragmentált növényzetének tájökológiai vizsgálata
Izomdystrophiák differenciál-diagnosztikai vizsgálata molekuláris genetikai, valamint immunhisztokémiai és immunoblot analízisek segítségével
Izomsejtek intracelluláris kalciumraktárainak szerepe a kalciumhomeosztázis szabályozásában fiziológiás és kóros körülmények között
Jagelló Zsigmond herceg udvarának számadáskönyve (1504-1507)
Jankovich Miklós gyüjteményei
Janus kináz inhibitorok kutatása
Janus Pannonius műveinek kritikai kiadása
Japán agrárpolitikája (1950-2000)
Japán-Magyar Diszkrét Matematika és Alkalmazásai Szimpózium
Járásvizsgáló rendszer a medence és a csípő mozgásainak rögzítésére
Jármű-orientált becslési algoritmusok tervezése klasszikus és gépi tanulási módszerekkel
Járműdinamikai rendszerek integrált fuzzy-sztochasztikus modellezése és identifikációja
Járművázszerkezetek terhelésének modellezése és alkalmazása élettartam-számításokra fuzzy szabálybázison alapuló valamint statisztikai módszerek segítségével
Járművek gumikerék okozta öngerjesztett rezgései
Járművek vezetéstámogató, illetve önvezető funkcióinak kutatása
Jászkunság 2007 (MTA Jászkun-Nagykun-Szolnok Magyai Tudományos Egyesület)
Játékelmélet
Játékelmélet: az egyensúly és az elosztás számos arca
Játékelmélet: Koncepciók, módszerek, alkalmazások
Játékelméleti kutatások
Játéknyelv és interpretáció. A kortárs (zenés) színház alakzatainak feltáró elemzése
Jégbe zárt múlt: a jelen és a múlt tanulmányozása a jégrétegek izotóp- és elemösszetétele alapján
Jelátvitel és génexpresszió a B sejtek fejlödése során, jelentösége az autoimmunitás kialakulásában
Jelátvitel kölcsönhatások növényekben: a prolin metabolizmust szabályozó stress és fény szignálok.
Jelátvitel-specifikus agonisták hatásainak vizsgálata
Jelátviteli fehérjék kölcsönhatása lizofoszfolipid mediátorokkal
Jelátviteli fehérjék kölcsönhatása lizofoszfolipid mediátorokkal
Jelátviteli kompartmentek és proteolózis az immunválasz, valamint az immun- és idegrendszer közötti kommunikáció szabályozásában
Jelátviteli terápia tumoros és gyulladásos megbetegedésekben
Jelenkori és múltbeli hidrogeológiai folyamatok sztochasztikus modelljei, ezek értékelése és földtani értelmezése
Jelenkori folyóvizi felszínformáló tevékenység és a szabályozások hatásainak vizsgálata a Tiszán és a Maroson
Jelentés, kommunikáció; szószerinti, figuratív: Kortárs nyelvfilozófiai kutatások
Jelentős ektomikorrhiza-képző nagygombanemzetségek taxonómiája és diverzitása Magyarországon
Jelentős változások a Nap és más csillagok mágneses ciklusaiban – értjük-e okaikat és képesek vagyunk-e előrejelzésükre?
Jelfeldolgozás a sejtben: a kalpain és protein kináz rendszerek és kölcsönhatásaik
Jelleg-alapú társulászerveződés vizsgálatok: a forráshasznosítás jellegek bevonása teljesebb képet ad?
Jellegzetes mechatronikai termékek gyártási-szerelési folyamatai integrált logisztikai rendszerének elméleti megalapozása.
Jelölésmentes optikai bioszenzorok élő sejtek kutatására
Jelöltek és képviselők: egyéni és pártképviselet
Jelzett lipoproteinek érelmeszesedéses és daganatos sejt kötődésének tanulmányozása
Jetek fragmentációja és végállapoti effektusok nehézionütközésekben RHIC és LHC energián
Jó és rosszindulatú fül-orr-gégészeti betegségek minimál invazív kezelése nanoszerkezetű hatóanyag leadó rendszerek alkalmazásával
Jobboldali radikalizmus és konzervativizmus között. Horthy Miklós, 1919–1931.
Jód akkumulációjának és transzlokációjának vizsgálata hidrokultúrában nevelt növényekben
Jogállamiság és rendőrség
Jogélet. Jogi okiratok az ókori Puteoliból
Jogi érvek hétköznapi használata
Jogi érvelés a XXI. században
Jogi, bölcsész és teológus diplomások Magyarországon (1867-1919). Prozopográfiai alapvetés és tanulmány a honi humánértelmiség rekrutációjáról, képzési viszonyairól, szellemi alkotókészségéről s a társadalmi elitben elfoglalt helyéről a nemzetállam m
Jogszabály és jogélet. Empirikus és elméleti kutatások az Imperium Romanum szerződési jogáról és annak továbbéléséről az európai magánjogi rendszerekben, különös tekintettel a magyar szerződési jogra.
Jogszabály és jogélet. Szerződéstani tanulmányok az Imperium Romanumban
Johann Wohlmuth műveinek forráskiadása
Johannes de Utino latin és német nyelvű világkrónikájának kritikai kiadása (nyomdakész kézirat)
Jókai Mór 1861-ben, 1862-ben készült elbeszéléseinek kritikai kiadása
Jókai Mór 1863-ben, 1864-ben készült elbeszéléseinek kritikai kiadása
Jókai Mór műveinek sajtó alá rendezése a kritikai kiadás számára
Jól definiált alacsony dimenziós felületi struktúrák előállítása és spektroszkópiai jellemzése
Jól definiált alacsony dimenziós felületi struktúrák előállítása és spektroszkópiai jellemzése
Jóléti attitűdök magyarázata: általános morális elvek, téma-keretezés és kutatási dizájn
Jóllét és migráció: a Magyarország - Ausztria migrációs kapcsolat (MIGWELL)
Jövedelmi differenciálódás szimulációs vizsgálata magyarországi kistérségek esetében
Jövőkutatás az interaktív társadalomban
Joyce-kutatások
József Attila prózai műveinek (1930-1937) kritikai kiadása
József Attila: Tanulmányok és cikkek (1930-1937)
JST V4 Nagybiztonságú GaN MOS kapcsolótranzisztor
JST V4: Nanofotonika fém és negyedik csoportbeli félvezető nanokompozitokkal: egyedi nanorészecskéktől funkcionlizált sokaságig (NaMSeN)
Juncaceae fajok biológiailag aktív vegyületeinek izolálása és szerkezetmeghatározása
Júra faunák visszatérése a toarci anoxikus sokk után (magyarországi vizsgálatok)
Justh Zsigmond írói életművének és levelezésének kutatása
K+ csatornák és a T sejt receptor jelátvitelének kapcsolata
K2, avagy kombinatorika és kriptográfia
Kairomonális kommunikációs csatornák sajátosságai és mezőgazdasági alkalmazási lehetőségek káposztafélék földibolháinál
Kalcium ion szolvátok és komplexek oldatkémiai vizsgálata
Kalcium-függô ionáramok vizsgálata kutya kamrai szívizomban
Kalcium-függő kloridáram profilok vizsgálata a kutyaszív különböző régióiból származó szívizomsejteken akciós potenciál feszültség-clamp technikával
Kalcium-szenzitív GSH transzporter azonosítása az endoplazmás retikulum membránban
Kalciumhoz kapcsolódó ingerületi folyamatok szerepe szívizomsejtek frekvenciaadaptációjában
Kálium ion-csatornák szerepének vizsgálata szívizomsejtekben a génkifejeződés RNS interferencia révén történő blokkolásával
Kalixarén alapú receptorok szintézise
Kalmár György Művei: digitális kritikai kiadás
Kalmodulin konformációs dinamikája időfüggő Ca2+-jelekben: egy lehetséges mechanizmus a célfehérjék szelektív aktiválására
Kamarai autonómiák Magyarországon és az Európai Unióban - 1990-2004.
Kamatprémium és gazdasági növekedés: a közép-kelet európai országok tapasztalatai
Kamrai szívizomsejtek késői nátriumáramának dinamikus szabályozása
Kánonok és sztenderdek a premodern Dél-Ázsiában: formálódás, megőrzés, újítás, recepció
Kanyarulati paraméterek és vízhozam, illetve kanyarulatvándorlási sebesség közötti kapcsolat vizsgálata alföldi folyókon
Káosz elméleti kutatás véges számu teljesitmény kapcsolókat tartalmazó, nemlineáris. dinamikus, szabályozott rendszerekben
Káosz, Környezet, Komplexitás - A Természet Világa különszáma - 2013
Kaotikus dinamika és önszerveződő kommunikációs hálózatok
Kapcsolati hálózatok és informális szerkezetek a 19. századi nagybirtokokon
Kapcsolati tőke a háztartáson belül
Kapcsolatok a lipid metabolizmus és a DNS repair rendszer között - a stresszválasz és a metabolizmus kapcsoalta
Kapcsolatrendszerek és kulturális interakciók modellezése az urnamezős időszak kezdetén a Kárpát-medencében
Kapcsolódó felületpárok mikrotopográfiájának statisztikai feldolgozása és kölcsönhatásuk elemzése különböző kopási folyamatokban
Kapcsolt problémák a nemegyensúlyi termodinamikában
Kapcsolt Rendszerek Stabilitása és Teljesítménye: Hálózati Irányítási Rendszerektől a Folyadékdinamikáig
Kapisztrán János magyarországi levelezésének kiadása
Karakterisztikus Kárpát-medencei halfajok filogenetikai és evolúció-ökológiai vizsgálata tradícionális és alternatív módszerekkel
Karakterisztikus Kárpát-medencei halfajok filogenetikai és evolúció-ökológiai vizsgálata tradícionális és alternatív módszerekkel
Karakterisztikus microRNS vizsgálatok gyermekkori gyulladásos bélbetegségben szenvedők bélmukózájában, szérumában és vizeletében.
Karbonátásványok képződése a Balatonban
Karboxilált nanorészecske-diszperziók orvosbiológiai felhasználása
Kardiogén ágensek interaktív hatásainak kísérletes vizsgálata az intraperikardiális térben
Kardiovaszkuláris rizikóbecslés gyermekekben és fiatal felnőttekben veseátültetést követően
Kardiovaszkuláris rizikófaktorok vizsgálata gyermekkorban és állatkísérletes modellen
Karni (késő-triász) klimatikus és őskörnyezeti változások nyomai dunántúli-középhegységi szelvényekben biosztratigráfiai, paleoökológiai és geokémiai vizsgálatok alapján
Károlyi Mihály levelezése 1930-1945 IV. kötet
Károlyi Mihály levelezése IV., 1930-1944
Karotenoidok, biológiai mediátorok amelyek felelősek a fokozott vázizom működésért
Karotinoid dendrimerek és vízoldható karotinoidok
Karotinoidok és karotinoid-izomerek növénybiokémiai jelentősége
Karotinoidok kémiai átalakításai
Karotinoidok növényi eredetű drogokban
Karotinoidok, többszörösen telítetlen lipidek és PSI monomerek egymást felerősítő hatása hő- és fénystresszben
Karotinok termeltetésének befolyásolása és fokozása járomspórás gombákban
Kárpát-medence mai népességének populációgenetikai kutatása
Kárpát-medencében fellelt kőeszközök nyersanyagainak roncsolásmentes eredetvizsgálata
Kárpát-medencei külhoni magyar közoktatási atlasz megjelentetése
Kárpát-medencei vörösagyagok többoldalú vizsgálata a származási környezet, az üledékképződés és kora, a késő-kainozoos klíma- és őskörnyezeti változások vonatkozásában
Kárpátalja multikulturális néprajzi képe
Karrier utak elemzése: egyéni döntések, hálózatok, társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci következmények
Karsztformák mészkőfeküjének vizsgálata
Karsztos és nem karsztos tájak komplex (természet- és társadalomföldrajzi) összehasonlító vizsgálata a modern környezeti posszibilizmus nézőpontjából
Karsztos nemzeti parkok változó szerepe az ember-környezet kapcsolatokban, regionális összehasonlítás alapján
Kártevő és hasznos rovarok ill. gazdaszervezetük kommunikációjában szereplő kémiai és vizuális ingerek
Kártevő és hasznos rovarok ill. gazdaszervezetük kommunikációjában szereplő kémiai és vizuális ingerek
Kártevő rovarok orientációját befolyásoló szemiokemikáliák vizsgálata nőstényt is csalogató (biszex) csalétkek fejlesztése érdekében
Kártevők elleni védekezés új lehetőségei az ökológiai alma termesztésben és ennek biológiai alapjai
Kassák Lajos avantgárd folyóiratai interdiszciplináris megközelítésben (1915–1928)
Kassák Lajos és Simon Jolán 1909 és 1928 közötti levelezésének digitális kritikai kiadása és a modernségkutatás új perspektívái
Katalitikus ciklusok elméleti tanulmányozása
Katalitikus hidrogéntermelés megújuló energiaforrásokból
Katalitikus karbonilezési reakciók vizsgálata
Katalitikus reakció-szekvenciák fejlesztése iparilag releváns molekuláris építőelemek szintézisére
Katalitikus reakció-szekvenciák fejlesztése iparilag releváns molekuláris építőelemek szintézisére
Katalitikus reakciók vizsgálata biomassza alapú oldószerekben
Katalitikus reaktivitás QMMM szimulációkból
Katalízis karbén-komplexekkel
Katalízis nanokompozitokon
Katolikus iskoláztatás a kora újkori Magyaroszágon: a győri, nagyszombati, pozsonyi jezsuita gimnázium tanulói a 17‒18. században
Katolikus iskoláztatás a kora újkori Nyugat-Magyarországon: a Nagyszombat–Pozsony–Győr régió diákságának társadalomtörténeti vizsgálata
Katona József korai (a „Bánk bán” előtti) drámáinak kritikai kiadása
Katona József korai (Bánk bán előtti) drámáinak kritikai kiadása II.
Katonanaplók a harctéri hétköznapokról. A Magyar Királyi Honvédség a szovjet fronton
Katt(anj) a tudományra!
Kautz Gyulától Mark Blaugig: a közgazdaságtan és történetei
Kazinczy Ferenc és nyelvkérdés
Kazinczy Ferenc művei (kritikai kiadás)
Kazinczy Ferenc művei (kritikai kiadás)
Kazinczy Ferenc művei (Kritikai kiadás)
Kecskebúza (Aegilops) fajok kromoszómáinak kiválogatása áramlásos citometria segítségével és felhasználásuk molekuláris markerek előállítására
Kecskebúza (Aegilops) fajok stressztűrő képességének vizsgálata a termesztett búza génforrásainak bővítése céljával.
Kecskebúza (Aegilops) U és M genom specifikus mikroszatellit markerek kiválogatása búza-Aegilops biuncialis és búza-Aegilops geniculata addíciós vonalak segítségével
Kékülést okozó gombák jelentősége hazai fenyvesekben
Kelemen Lajos levelezése, Első kötet (1894-1920)
Kelet-Európa és a Balkán 1000-1800 közt: intellektuális történeti konstrukciók vagy valós történeti régiók?
Kelet-Európa közlekedésének átalakulása a rendszerváltás nyomán és a térszerkezetet befolyásoló fejlődésének kilátásai
Kelet-közép-európai nacionalizmusok az első világháború éveiben
Keleti Katalógusok
Keleti kerámia a hódoltságban
Keleti műgyűjtés Magyarországon, a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményeinek tükrében I./2. szakasz
Kemény felületek nagypontosságú forgácsolásának modellezése és dinamikai vizsgálata
Keménylombos fafajok technológiai porainak morfológiája és munkaegészségügyi összefüggései
Kemi- és biolumineszcenciás folyamatok elektronszerkezeti problémáinak tanulmányozása magas szintű kvantumkémiai módszerekkel
Kémia különszám
Kémiai kicsapódások és mikrobiális struktúrák elkülönítése földtani mintákban
Kémiai reakciók dinamikájának atomi szintű vizsgálata és szabályozása: alapvető folyamatoktól a kis biorendszerek tanulmányozásáig
Kémiai reakciók potenciálfelületének, reakcióútjának és ezek kritikus pontjainak globális vizsgálata elméleti fizi-kai-kémiai és matematikai módszerekkel.
Kémiai redukciós nikkel és nikkel alapú bevonatok előállítása alumínium ötvözetek felületén
Kémiailag módosított nanopórus alapú érzékelők biomolekuláris kölcsönhatások tanulmányozására
Kemokinek, kemokin receptorok expressziójának regulációja tumor sejteken
Kemoszenzoros rendszerek szerepe adaptív magatartásformák kialakításában gerinctelenekben
Kenyérbúza környezeti adaptációjának molekuláris-genetikai vizsgálata és hasznosítása a búzanemesítésben
Képalkotás képtérbeli végeselemekkel
Képalkotás mikroelektróda-rendszerekkel : modellek, forrásrekonstrukció és oksági elemzés
Képalkotás születő bolygórendszerekről a Nap-Föld távolság skáláján: tudományos és technikai előkészítés a MATISSE konzorcium keretében
Képezünk, de kinek? (A felsőfokú agrárszakember-képzés tudományos megalapozása)
Képi információ kódolása retinális dúcsejtek oszcillációs aktivitása segítségével
Képviselői munka és választási eredmények
Képzelt lények az ókori és kora középkori indiai irodalomban
Képzési részvétel és aspirációk, valamint a felnőttképzés előnyei a hátrányos helyzetű fiatalok körében
Kerámia depot-leletek a san potitoi (Itália, AQ) római villából
Kerámia kompozitok kopásállóságának és súrlódási tulajdonságainak hatékony javítása, grafén és más 2D adalékanyagok segítségével
Keratinizációs zavarok ultrastrukturális és genetikai vizsgálata
Keratinocita-specifikus mRNS érési folyamatok és szerepük a keratinociták nukleinsav-indukált immunválaszában és a pikkelysömörben
Keratinocyta eredetű citokineket célzó terápiák fejlesztésének új megközelítése atópiás dermatitiszben
Kerényi és Jung
Kereskedelemelmélet és magyar agrárkereskedelem
Kereskedelmi források a középkori magyar gazdaság szolgálatában
Kereszténység és Iszlám. Keresztesháború és együttélés válaszútján a 16-17. században
Keresztszalag pótlásra felhasználható allo- és autograftok szilárdságtani vizsgálata
Keringéstámogató kezelések pulmonális hatásainak vizsgálata
Keringő beta-amyloid peptid hatása az agy vérellátására, és a vér-agy gát immunsejtekkel szembeni átjárhatóságára
Keringő endothél progenitor sejtek depresszióban: egy lehetséges új kapcsolat a szív és a lélek közt
Keringő mikroRNS-ek és extracelluláris vezikulák vizsgálata a mellékvese-daganatok diagnózisában
Kert a köbön- Kultúra-ökológiai-botanika
Kertészeti növényekben rejtőzködő organizmusok és hatásuk a gazdanövényre
Kertészeti termények minőségbecslése dielektromos eljárással
Kései szárazságtűrésben szerepet játszó génjelöltek asszociációs vizsgálata árpában EcoTILLING módszerrel
Késleltetett differenciál- és differenciaegyenletek kvalitatív tulajdonságai
Késleltetett egyenletek globális dinamikája: állapotfüggő késleltetés és nemautonóm egyenletek
Késő bronzkori dunántúli fegyverek technológiája, használata és manipulációja
Késő bronzkori halomsírcsoport komplex kutatása a Hárskúti medencében
Késő bronzkori kincsek felderítése, mentése és értelmezése
Késő jura-kora kréta földtani események a Gerecse és Bükk heygségekben
Késő miocén makroflóra-, vegetáció- és környezeti evolúció a Pannon-medencében
Késő reneszánsz és barokk síremlékek Magyarországon (16-17. század)
Késő rézkori temetkezések a Kárpát-medencében – Régészeti és bioarchaeológiai elemzések új eredményei
Késő rézkori temető Budakalász-Luppa csárda lelőhelyen
Késő rézkori temető Pilismarót-Basaharcon
Késő római kori villa-táj Sopianae körül. Történelem, gazdaság, kultúra és életmód a limes mögött.
Késő-antik és kora-bizánci történetírók
Késő-antik és kora-bizánci történetírók
Késő-variszkuszi (karbon-perm) üledékképződési környezetek rekonstrukciója és azok regionális kapcsolatának feltárása a Dél-Dunántúlon
Késő-variszkuszi (karbon-perm) üledékképződési környezetek rekonstrukciója és azok regionális kapcsolatának feltárása a Dél-Dunántúlon
Késő-vaskori temető Ludas – Varjú-dűlőn
Későközépkori prédikációirodalmunk latin nyelvű forrásai
Készségek, párosítás és verseny nagyméretű munkaerőpiacokon: a városi készségprémium hátterében húzódó mechanizmusok feltárása
Készségtanulás ADHD-ban és Tourette-szindrómában
Keszthely-Fenékpuszta déli temetői
Két bZIP transzkripciós faktor szerepe az oxidatív stresszválaszok irányításában Aspergillus nidulansban
Két invázív akác-aknázómoly (Parectopa robiniella és Phyllonorycter robiniella) jelentőségének, életmódjának és természetes ellenségeinek vizsgálata
Két különböző mobilis multirezisztencia faktor együttműködésének vizsgálata: Az IncA/C plazmidok és az SGI1 típusú genomi szigetek kapcsolata.
Két különböző szerotonerg rendszer az agyban: a szociális viselkedés szabályozását érintő következmények
Két, mezőgazdaságban és szúnyoggyérítésnél gyakran alkalmazott piretriod rovarirtó letális és szubletális ökotoxikológiai hatásai kétéltűekre
Kétdimenziós anyagok tulajdonságainak célzott módosítása atomi skálájú szerkezeti hibákkal
Kétdimenziós kvantumtérelméletek és alkalmazásaik
Kétdimenziós kvantumtérelméletek és alkalmazásaik
Kétdimenziós kvantumtérelméletek nemperturbativ vizsgálata
Kétdimenziós, új típusú anyagok rezonancia-Raman-spektroszkópiája
Kétéltűek világszerte tömeges pusztulását okozó fertőző betegség, a kitridiomikózis megfékezésének új módszere és az eljárás tesztelése
Kétfokozatú hőtároló anyag termikus tulajdonságai fázisváltó anyag - víz hőcserélőben
Kétoldalú szerződéses kapcsolatok és kisebbségvédelem Közép- és Délkelet-Európában
Kétszer 1D kapilláris elektroforézis chip technológia
Kettéosztott városok tér- és társadalomszerkezete
Kettes típusú diabétesz korai felismerése vörösvérsejtek membránfehérjéinek jellemzésével
Keverés és információterjedés, Markov láncok a komfortzónán túl
Kevert tömegű húr-integrálhatóság
Kezelés-specifikus diagnosztikus módszerek fejlesztése a személyre szabott kardiovaszkuláris terápia érdekében
Kezelt és felhagyott cser- és kocsánytalan tölgy uralta erdők faállományának és gyepszintjének összehasonlító elemzése
Kézműves örökség és modernizáció
Kézművesipar Északkelet-Magyarországon (16-20. század)
Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1636–1900
Kiber-fizikai gyártórendszerek létrehozását támogató alapkutatások
Kicsi és pontos kinetikai reakciómechanizmusok fejlesztése bioüzemanyagok és más értéknövelt vegyületek szintézisére és égésére
Kiemelt állati eredetű hungarikumok marketinglehetőségeinek elemzése
Kiemelt természetvédelmi jelentőségű hazai vizicsigák (Mollusca: Gastropoda) konzerváció-genetikai, molekuláris filogenetikai és filogeográfiai vizsgálata (EGT/Norvég Alap HU0069/NA/2006-2/PA-8)
Kiértékelések konvex testeken és reprezentációelmélet
Kiértékelések rácspolitópokon
Kifinomult véletlen bolyongások és kifinomult új összeköttetések
Kihajlás és káosz: a DNS egyensúlyi konfigurációi
Kiloprocesszoros tömbszámítógép architektúrák komplex számításigényes problémák megoldására
Kiméria-technikák kidolgozása klónozás, hímesítés és genetikai manipulációk céljára
Kimotripszinogén C (CTRC) promóter mutációk vizsgálata krónikus hasnyálmirigy-gyulladásban
Kína a világpolitikában (Akadémiai Kiadó Zrt)
Kína és Oroszország infrastruktúra-építése Kelet-Közép-Európában: Eltérő válaszok egy többdimenziós kihívásra
Kína, Bizánc és a sztyeppei népek a 6-10. században: a kapcsolatok néhány kulturális aspektusa
Kínai műgyűjtés Magyarországon a 19. század elejétől 1945-ig
Kináz inaktiváló BRAF mutációk vizsgálata tüdő adenocarcinomában
Kincstári és bányaigazgatás Erdélyben és Felső-Magyarországon (1613-1657)
Kint és bent - háromszor
Kint és bent . Határ, lokalitás és etnicitás a peremvidékeken
Kinureninek és a sclerosis multiplex: preklinikai kísérletek és klinikai mérések
Királis felismerés vizsgálata termoanalitikai és szerkezeti kémiai módszerekkel
Királis koronaéterek és komplexeik, kiroptikai spektroszkópia és kromatográfia
Királis koronaéterekkel katalizált enantioszelektív szintézisek
Királis koronaéterekkel katalizált enantioszelektív szintézisek és ''deracemizációs'' reakciók vizsgálata
Királis rendszerek nem lineáris szelektív kölcsönhatásainak vizsgálata
Királis vegyületek szintézise poláris fémorganikus vegyületek regio- és sztereoszelektív reakcióival
Királis, fluoros fázisban oldható homogén katalizátor prekurzor ligandumok szintézise és alkalmazása
Királyi és arisztokrata neolatin nászének-költészet a kora újkori Magyarországon
Kirgiz népdalok
Kiroptikai spektroszkópia alkalmazása a szerves vegyületek szerkezetvizsgálatában
Kis feszült gyűrűs molekulák szintézise gyógyszerkémiai alkalmazásra
KIS G-FEHÉRJE AKTIVÁLÓDÁS VIZSGÁLATA ANGIOTENZIN HATÁSMECHANIZMUSÁBAN
Kis GTPázok és kölcsönható partnereik szerepe a lizoszomális lebontó útvonalak szabályozásában
Kis irodalmak találkozása. A holland nyelvű irodalom recepciója Magyarországon, a magyar irodalom recepciója Németalföldön.
Kis molekulák adatbázis alapú teljes spektroszkópiája
Kis molekulák asszociációs folyamatainak vizsgálata fluid fázisok határfelületén és belsejében
Kis molekulatömegű polipeptidek hatása a polimer glutenin polimerizációs fok szerinti eloszlására és a sikérkomplex reológiai sajátságaira
Kis ütközési rendszerek kollektivitásának vizsgálata azonosított részecskékkel az LHC Run 3 adatperiódusában
Kis vízfolyások és vízgyűjtőterületeik komplex vizsgálata az EU Vízügyi Keretirányelv tükrében
Kis-dózisú stresszorok stimuláló hatásának jelátviteli és hormonális háttere növényi sejtekben
Kisállattenyésztési kutatások
Kisbolygók migrációja és a bolygókezdemények keletkezésének kezdeti feltételei
Kisebbségi kérdés a magyar-román diplomáciai kapcsolatokban Bethlen István minizsterelnöksége idején
Kisebbségi magyar közösségek a 20. században (történeti források és kronológiák)
Kisebbségi nyelvek az urbanizáció folyamatában: a városi többnyelvűség összehasonlító vizsgálata sarkköri őshonos közösségekben
Kisebbségi önkormányzatok a 2006-os önkormányzati választások után - A roma, német, görög és ruszin kisebbségi autonómiák működése az átalakult viszonyok között
Kisebbségi önkormányzatok a 2006-os önkormányzati választások után - A roma, német, görög és ruszin kisebbségi autonómiák működése az átalakult viszonyok között
Kísérlet a fehérje szerkezetek szerveződésének egy egységes leírására
Kísérlet a társadalmi kontroll "Janus arcúságának" megismerésére - a droghasználat társadalmi konstrukciójának példáján
Kísérletek sertés petesejtek és embriók in vitro és in vivo termeltetésére és hűtésére vitrifikációval
Kísérletes és klinikai vizsgálatok szisztémás szklerózisban különös tekintettel az autoantitestek és a B-sejtek szerepére a fibrózis kialakulásában
Kísérleti adatok elméleti értelmezése és elméleti jóslatok kisérleti vizsgálata a nagyenergiás nehézion fizikában
Kísérleti és elméleti kutatások fotofizikai folyamatok oldószerfüggésének általánosabb leírására
Kísérleti helyzetek és csoportok összehasonlítása új statisztikai módszerekkel
Kisgazdaságok beágyazódása a modern élelmiszerláncokba Magyarországon
Kisiklott Immunvédekezés: a Bakteriális Transzlokáció Indukálta B-sejt Differenciáció Hátulütői Krónikus Májelégtelenségben
Kismolekulák szintézise makromolekuláris és szupramolekuláris rendszerek tanulmányozására
Kisüléssel gerjesztett lágy-röntgen lézer kutatása
Kiszolgáló és segítő robotok szociális viselkedésének kutatása érzelmi és kötődési modellek implementálásával
Kiszorítják-e az idős munkavállalók a fiatalokat?
Kiterjesztési- és megőrzési problémák
Kiváló minőségű cellulóz alapú textíliák előállítása környezetbarát biotechnológiai eljárással
Kivándoroltak. Az interkulturális irodalom poétikája
Klasszikus és új típusú kannabinoid jelátviteli folyamatok nanoskálájú molekuláris sokfélesége és neuropszichiátriai jelentősége
Klasszikus ókor, Bizánc és humanizmus. Kritikai forráskiadás magyarázatokkal
Klasszikus szanszkrit, ógörög, latin filozófiai szövegek magyar fordításának elektronikus kezelése
Klikk-aktivált önjelölő kinon-metidek képalkotó és terápiás alkalmazásokra
Klímaadaptáció és városi fenntarthatóság időbeli és térbeli összefüggéseinek elemzése
Klímatechnikai rendszerek energiafelhasználásának szimulációs vizsgálata
Klímaváltozás és egészség Magyarországon
Klímaváltozás és pajzstetvek: új mezőgazdasági, erdészeti és kertészeti kihívások a 21. században
Klímaváltozás hatása a gabona termésátlagokra az északi félteke síkságain
Klímaváltozás hatása a hazai nedves, mezofil és száraz tölgyesekre és azok talajainak szerves szén raktározó képességére
Klímaváltozás okozta kiszáradások hatás a vízi makrogerinctelenek közösségszerveződésére
Klímaváltozás-hatására megváltozó táplálékpreferencia és ennek közösségalakító és ökoszisztéma-szintű hatásai egy invazív rákfaj példáján
Klímaváltozás: veszélyek és válaszok – Komplex, ismeretterjesztő médiaprojekt
Klinikai - immunológiai vizsgálatok szisztémás autoimmun kórképekben
Klinikai fejlesztésben lévő terápiás antibiotikumokkal szembeni rezisztenciagének terjedésének előrejelzése
Klinikai kutatások: átfogó ismeretek a tervezéstől a közlésig
Klinikai megfigyelések matematikai modellezése a melanoma hatékonyabb detektálásához
Klonális evolúció és terápiás rezisztencia gyermekkori akut limfoblasztos leukémiában
Klonális evolúció tér- és időbeli vizsgálata krónikus limfocitás leukémia személyreszabott kezeléséhez
Kloroplaszt mutánsok alkalmazása GM növények környezeti kockázatbecslésében
Kloroplasztisz antioxidánsok szerepe az abiotikus stressz toleranciában: vizsgálatok transzplasztomikus dohány növényekkel
Kloroplasztisz antioxidánsok szerepe az abiotikus stressz toleranciában: vizsgálatok transzplasztomikus dohány növényekkel
Klórtartalmú szénvegyületek hidrodeklórozása zeolitokon
Kockázatfelosztás nem likvid piacokon és rendszerkockázat esetén
Kockázati tényezők feltárása és gazdasági vizsgálata a sertéságazatban
Kockázatok és lehetőségek a mesterséges intelligencia jogi szabályozásában és gyakorlati alkalmazásában
Kockázatok megítélésének szerepe az egészséggel összefüggő döntésekben
Kockázatok, hatékonyság és fejlődés a globális és nemzeti termelési hálózatokban
Kódelmélet és környéke
Kódexek és töredékek. Késő középkori hangjelzett forrásaink kutatása, újraértelmezése és online megjelenítése
Ködszámítási platformok hálózati modellezése, tervezése és elemzése
Koenzimek szerkezeti és dinamikai vizsgálata femtoszekundum időfelbontású fluoreszcencia spektroszkópiával
Kőeszközök felületi elváltozásainak kvalitatív és kvantitatív elemzése: digitális és fizikai referenciagyűjtemény létrehozása magyarországi kőnyersanyagok készítési és használati nyomainak jellemzésére
Koevolúciós játékok gráfokon
Koevolúciós játékok gráfokon
Kognitív alternatívák és kollektív cselekvési lehetőségek
Kognitív és fiziológiai szempontok funkciója a biofeedback szorongás csökkentő hatásában
Kognitív stilisztikai kutatás
Koherens és nyílt kvantumoptikai hálózatok dinamikája és mérése
Koherens kvantumállapotú anyagok
Kohn-Sham formalizmustól eltérő (hatványsoros) sűrűség funkcionál algoritmus kidolgozása kémiai potenciálfelületek vizsgálatára.
Kölcsey Ferenc levelezése (1820-1831) (Universitas Könyvkiadó)
Kölcsey Ferenc levelezése IV.
Kölcsey Ferenc minden munkái (kritikai kiadás)
Kölcsey Ferenc minden munkái (kritikai kiadás)
Kölcsey Ferenc minden munkái (kritikai kiadás)
Kölcsönhatás, topológia és dinamika egzotikus kvantumrendszerekben
Kölcsönhatási régiók azonosítása centroszómális fehérjékben
Kölcsönható Fermi- és Bose-rendszerek matematikai vizsgálata
Kölcsönható kvantumrendszerek dinamikája
Kölcsönható rendszerek topologikus tulajdonságai
Kölcsönható részecskerendszerek aszimptotikus viselkedése: fluktuációk, határeloszlások, hidrodinamikai limeszek
Kölcsönható részecskerendszerek és egymást nem metsző trajektóriák
Kölcsönható részecskerendszerek skálázott limeszei: fluktuációk, határeloszlások, hidrodinamikai limeszek
Koleszteril lipoproteinek előállítása és sejtmembránba juttatása
Koleszterint felismerő monoklonális IgG ellenanyagok karakterizálása
Kollaboráció a szocialista korszakban. Az állambiztonság társadalomtörténeti forrásai
Kollektív eljárások a kisebbségi csoportigények szolgálatában
Kollektív és egyrészecske mozgásformák atommagokban
Kollektív jelenségek és a sokparton-kölcsönhatás vizsgálata LHC-energiákon keletkező kis rendszerekben könnyű és nehéz kvarkokkal
Kollektív jelenségek multifrekvenciás elektron spin rezonancia vizsgálata szilárdtestekban
Kollektív viselkedés két dimenzióban
Kollektivizálás és állami erőszak
Kollikulo-talamikus hatás az amigdaláris sejthálózati aktivitásban
Kolozsvári boszorkányperek 1565--1822
Költséghatékony gépesítési megoldások kis- és közepes üzemi méretű növénytermelő gazdaságokban
Kombinált mikro-nanotechnológiai eljárások és ellenőrzésük lokális analitikai technikákkal: a mintázatképzéstől az alkalmazások felé
Kombinált mikro-nanotechnológiai eljárások és ellenőrzésük lokális analitikai technikákkal: a mintázatképzéstől az alkalmazások felé
Kombinált neuroprotekciós eljárások globális ischemia modelleken
Kombinatorika a Geometriában és a Számelméletben
Kombinatorika, algoritmusok, véletlen
Kombinatorikus es diszkret geometria
Kombinatorikus es konvex geometria
Kombinatorikus eszközök alkalmazása a multiplikatív számelméletben
Kombinatorikus Halmazelmélet
Kombinatorikus informatika
Kombinatorikus merevség és alkalmazásai
Kombinatorikus merevség és alkalmazásai
Kombinatorikus merevség és alkalmazásai
Kombinatorikus módszerek a diszkrét geometriában
Kombinatorikus módszerek gráfok és rúdszerkezetek merevségének vizsgálatában
Kombinatorikus optimalizálás alkalmazásai a villamosságtanban
Kombinatorikus Optimalizálás: Algoritmusok, Strukturák, Alkalmazások
Kombinatorikus optimalizálás: Algoritmusok, Struktúrák, Alkalmazások
Kombinatorikus Optimalizálás: Algoritmusok, Struktúrák, Alkalmazások, II.
Kombinatorikus problémák középpontban a játékokkal
Komfortterek jó minőségének biztosítása, módszertani elvek - alapadatok a tervezéshez, a hazai sajátosságok figyelembe vételével
Komi-permják korpusz
Kommunikáció, begyfoltok, figyelem felkeltés és túlélő játékok
Kommunikációs játékok: őszinteség és reputáció
Kommunikációs pragmatika csecsemőkorban: A beszéd bejóslása, a tudatelmélet, a beszélőváltás és a fogalmi fejlődés közti összjáték felderítése
Kompakt extragalaktikus objektumok vizsgálata rádió-interferométeres technikával
Komparatisztikai kutatások Kelet-Európában: regionalizmus, intertextualitás, történelmi tapasztalat
Kompetencia alapú kockázatmenedzsment szolgáltatás-projektekben
Kompetitív kölcsönhatások funkcionális polimer rendszerekben
Komplex biodiverzitás-tanulmányok kéregtelepű zuzmótaxonokon. II. További taxonok, újabb módszerek
Komplex etnikai kutatások a Fekete-Körös völgyében
Komplex fejlesztési tervjavaslat kidolgozása a Balaton vízgyűjtő területére
Komplex folyadékok elméleti és szimulációs vizsgálata
Komplex folyadékok szerkezetvizsgálata
Komplex folyadékok szerkezetvizsgálata
Komplex funkcionális mágneses rendszerek
Komplex geokémiai és geofizikai mágneses kutatási módszerek együttes fejlesztése talajok toxikus és bioesszenciális nyomelemei mobilitásának jellemzésére
Komplex hálózatok a molekuláris biológiai szabályozásban
Komplex Hálózatok Moduláris Szerkezete
Komplex hálózatok szerkezete és dinamikája
Komplex hálózatok vizsgálata
Komplex hálózatokvizsgálata statisztikus fizikai módszerekkel
Komplex intronok evolúciós és funkcionális vizsgálata fonalas gombákban
Komplex kémiai rendszerek dinamikája
Komplex kollektív döntési problémák
Komplex nem-invazív monitorozás altatást igénylő újszülöttekben: egy lépés a perszonalizált medicina felé
Komplex plazmák akcióban
Komplex rendszer biológiai anyagokban összetett energiaközlés hatására lejátszódó folyamatok vizsgálatára
Komplex rendszer elektrosztatikus veszélyek kockázatbecslésére
Komplex rendszerek dinamikája
Komplex rendszerek figyelemmel kísérése célirányos csoportosítási algoritmusokkal
Komplex rendszerek modellezése és kezelése a számítási intelligencia módszereivel
Komplex szabályozási hálózatok szerepe az egysejtű-többsejtű átalakulás során
Komplex többcélú optimalizálás alapjai a bányászati tervezésben
Komplex viselkedés klasszikus és kvantum hálózatokban
Komplex vízkezelés természetbarát anyagokkal
Komplex, többkomponensű fémötvözetek alapkérdései
Komplexképző fémionok szerkezete tömény lúgos oldatokban
Komplexképződéssel járó elemi reakciók kinetikájának leírására alkalmas elméleti módszerek fejlesztése
Kompozit anyagok törésmechanikai és dinamikai vizsgálata
Kompozit nanofilmek előállítása a komponensek rétegenkénti önrendeződéses adszorpciójával
Kompozit szerkezetek mechanikája
Kompozit vékonyrétegek optimalizálása a felületi antimikrobiális tulajdonságok javítására
Kompozitmembránok szelektív rétegének fejlesztése grafén-oxid felhasználásával
Kompozitok tönkremenetelének előrejelzése és tervezése
Kondenzált fázisú molekuladinamika: molekulafürtök, határfelületek és a tömbfázis
Kondor Béla élete, műve és utóélete
Konferencia részvétel
Konferencia részvétel a Gordon Research Konferencián
Konferencia részvétel és előadás a digitális bűncselekmények világában
Konferencia részvétel tudományos eredmény publikálása céljából
Konferenciára fel!
Konferenciarészvétel
Konferenciarészvétel az ASMEA 2022. évi konferenciáján
Konferenciarészvétel: 16th EuroBIC
Konfliktus és társulás: A politika elmélete a demokrácia válságának korában
Konfliktuskezelési módok tükröződése a Közös Rorschach Vizsgálatban
Konform geometria Riemann-Finsler típusú metrikus tereken
Konformációs viszonyok és elektronszerkezet-változások vizsgálata fehérjékben
Kongruenciák és Malcev-feltételek
Konjunktúraelemzés és prognosztizálás
Könny és csarnokvíz komplex proteomikai vizsgálata zöldhályog-műtétek komplikációihoz vezető sebgyógyulási problémák tanulmányozására
Könny plasminogen aktivátor szint változás, photorefraktiv excimer laser (PRK) kezelést követően
Könny- és szérum proteóm digitalizálása és a digitális proteómok felhasználása nagy populációkat érintő betegségek tanulmányozására
Konspecifikus és heterospecifikus szociális információszerzés lehetőségei és korlátai kutyák esetében
Kontextus és viselkedés: A teljesítmény serkentése időskorban
Kontinentális filozófia a XX. században
Kontrollált precíziós elektrokémiai leválasztással készült bevonatok és nanostruktúrák vizsgálata
Kontrollált stabilitású polimer nano- és biokompozitok kifejlesztése és ellenőrzött gyártástechnológiája
Konvencionális-cselekvésmegértés és a humán kulturális ismeret-átadás mechanizmusai 3,5 és 5 éves korban.
Konvencionális-cselekvésmegértés és a humán kulturális ismeret-átadás mechanizmusai 3,5 és 5 éves korban.
Konvergenciák és divergenciák az emberi erőforrás menedzsmentben Magyarországon és Európában
Konvex és diszkrét geometria
Konvex és diszkrét geometriai problémák
Konvex halmazok metszetei
Konvex testek elrendezései és approximációja
Könyv és kép a 19. század elején. Blaschke János (1770-1833) könyvillusztrációinak katalógusa.
Könyv és kép a 19. század elején. Blaschke János (1770-1833) könyvillusztrációinak katalógusa.
Könyv kiadása szerbiai erdei sertéstartók ökológiai tudásáról
Könyvtári adatbázis pályázat : Grove Dictionary of Art, BHA, ABM, DAAI, Marburger Index
Konzervációbiológiai szempontból jelentős fajok peremhelyzetű és terjedő populációi a Kárpát-medencében
Konzervációgenomikai kutatások Magyarországon
Konzisztencia-alapú jövőkutatási modellek fejlesztése (KJM)
Konzorcium, fő p.: A bakterioplankton működésének és sokféleségének szerepe különböző makrofiton borítottságú sekély tavakban - Előrelépés a parti régió hatásának megértésében
Konzorcium, fő p.: A bükkábrányi eltemetett miocén erdő komplex vizsgálata
Konzorcium, fő p.: A búza genomba beépült árpa kromoszóma-régiók hatásának vizsgálata a koraiságra, a minőségre és a szárazságtűrésre
Konzorcium, fő p.: A diGeorge szindróma többszervi modellezése
Konzorcium, fő p.: A hazai talajvédelmet szolgáló korszerű felvételezési és talajinformációs rendszer alapjainak kidolgozása
Konzorcium, fő p.: A klímaváltozás hatásainak mérése a hosszútávon vonuló madárfajoknál: esettanulmány a magyar partifecske (Riparia riparia) állomány alapján
Konzorcium, fő p.: A komplementrendszer aktiválódási mechanizmusa és élettani szerepe: átfogó vizsgálat irányított evolúcióval kifejlesztett, útvonal-szelektív inhibitorokkal
Konzorcium, fő p.: A kooperáció társadalmi és mentális dinamikája
Konzorcium, fő p.: A légszennyezettség és a városi zöldfelületek kölcsönhatásainak vizsgálata mérések és modellszámítások alapján
Konzorcium, fő p.: A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu-defter) feldolgozása II.
Konzorcium, fő p.: A magyarországi köz-és magángyűjteményekben fellelhető habán kerámiák művészettörténeti és archeometriai kutatása, számítógépes adatbázis és szakkatalógus elkészítése
Konzorcium, fő p.: A megújuló energiaforrások alkalmazásának tájvédelmi szempontú vizsgálata hazai mintaterületeken – kihívások és lehetőségek
Konzorcium, fő p.: A multimodális kommunikáció időszerkezete
Konzorcium, fő p.: A nagy háború hatása és emlékezete a vidéki kultúrára
Konzorcium, fő p.: A nitrogénkötő baktériumok differenciációjához létfontosságú gümőspecifikus cisztein gazdag (NCR) peptideket kódoló Medicago truncatula gének funkcionális vizsgálata.
Konzorcium, fő p.: A növény-mikróba kölcsönhatások sorsát irányító molekuláris faktorok
Konzorcium, fő p.: A porfelhalmozódás üteme és annak változásai a Kárpát-medencében, löszfeltárások nagyfelbontású vizsgálata alapján az utolsó két glaciális ciklusban - bemeneti adatok előállítása paleoklíma modellekhez
Konzorcium, fő p.: A punitív büntetőpolitika hatása a büntetéskiszabásra és ennek költségvetési hatása
Konzorcium, fő p.: A Rab19 autofágiában és fehérjeszekrécióban betöltött szerepének vizsgálata
Konzorcium, fő p.: A rekurzió interdiszciplináris vizsgálata a nyelvben
Konzorcium, fő p.: A sejtpenetráló peptidek citoplazmatikus felvételének fokozása membráninterakcióik és oligomerizációjuk megértésén keresztül
Konzorcium, fő p.: A Standard Modell ellenőrzése és egzotikus jelenségek keresése a CMS kísérletben
Konzorcium, fő p.: A Standard Modellen innen és túl: Új fizika keresése a CERN LHC CMS kísérletével
Konzorcium, fő p.: A sugárzási öv energikus elektronsűrűségének származtatása whistler-módusú kórusok frekvenciaváltozási sebességéből
Konzorcium, fő p.: A szőlő- és bortermelés éghajlati feltételeinek kvantitatív elemzése új, nagyfelbontású adatbázis alapján Észak-Magyarország történelmi borvidékein
Konzorcium, fő p.: A társas identitás hatása a csoportközi előítéletekre és a kollektív cselekvésre
Konzorcium, fő p.: A tönköly búzában rejlő genetikai, összetételi és feldolgozóipari lehetőségek feltárása
Konzorcium, fő p.: A vékony filamentumok összeszerelődésének vizsgálata a miofibrillogenezis során
Konzorcium, fő p.: Aerob szelektív oxidáció aranytartalmú kétfémes katalizátorokon
Konzorcium, fő p.: Alapvető kérdések vizsgálata a fázisátalakulások és szimmetriasértő fázisok elméletében
Konzorcium, fő p.: Antipszichotikum kezelésben részesülő betegek személyre szabott terápiájának lehetőségei
Konzorcium, fő p.: Arbuszkuláris mikorrhiza indukált rezisztencián alapuló stratégiák értékelése paradicsom lisztharmat és vírus kórokozók ellen.
Konzorcium, fő p.: Az ''Európai Társadalomtudományi Elemzések'' kutatás negyedik adatfelvételi hulláma
Konzorcium, fő p.: Az anyai immunválasz magzati szabályozásának új mechanizmusai koraterhességben: lepényi fehérjék szerepe az extracelluláris vezikulák közvetítette immunmodulációban
Konzorcium, fő p.: Az ErbB fehérjék asszociációinak összefüggése a receptor orientált daganatterápiával szembeni rezisztenciával
Konzorcium, fő p.: Az erős kölcsönhatás innovatív vizsgálata a CERN CMS kísérletben
Konzorcium, fő p.: Az erősen kölcsönható anyag szisztematikus vizsgálata SPS, RHIC és LHC energiákon
Konzorcium, fő p.: Az immunszabályozás szintjei Rheumatoid arthritis-ben: a B sejtek szerepe
Konzorcium, fő p.: Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései
Konzorcium, fő p.: Bakteriális eredetű lipopeptidek átfogó vizsgálata
Konzorcium, fő p.: Baktériumos hervadással szemben ellenálló burgonya előállítása fogékonysági gének mutációjával
Konzorcium, fő p.: Baleseti és folyamatos kibocsátás révén a légkörbe kerülő szennyezőanyagok monitorozása és terjedésük modellezése.
Konzorcium, fő p.: Bioaktív peptaibol vegyületekben rejlő lehetőségek felfedezése: lépés a gyakorlati alkalmazás felé
Konzorcium, fő p.: Biopoétika a 20-21. századi magyar irodalomban
Konzorcium, fő p.: Égési mechanizmusok fejlesztése közvetlen és közvetett mérések alapján
Konzorcium, fő p.: Egyedi változatosságot befolyásoló egyedfejlődési tényezők vizsgálata emlősökön
Konzorcium, fő p.: Egyedi változatosságot befolyásoló egyedfejlődési tényezők vizsgálata emlősökön
Konzorcium, fő p.: Eltérő nedvességviszonyok és nitrogén-tápanyagellátási módok hatása a talaj NOx és CO2 produkciójára, termékenységére és mikrobiológiai aktivitására szántóföldi és modellkísérletben
Konzorcium, fő p.: Etnikai egyensúlyhelyzetek, lokális együttélési modellek két vegyes lakosságú kisrégióban (Tövishát, Zobor-vidék)
Konzorcium, fő p.: Európai Társadalomtudományi Elemzések (EUTE)
Konzorcium, fő p.: Földből élők: agrárszereplők, vidéki fejlődési pályák és vidékpolitikák Magyarországon
Konzorcium, fő p.: Fordítás, Publicisztika, Levelezés – Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása
Konzorcium, fő p.: Geofizikai eredetű zajok a gravitációs hullámok detektálásában
Konzorcium, fő p.: Geometriai tulajdonságok kinyerése lényegi vizuális jellemzőkből
Konzorcium, fő p.: Gravitáció és asztro-részecske fizika
Konzorcium, fő p.: Gyermekellátási lehetőségek hatása a nők munkapiaci státuszára, különös tekintettel a rugalmas munkaformákra
Konzorcium, fő p.: Hadronkeletkezés és az erősen kölcsönható anyag feltérképezése SPS és RHIC energiákon
Konzorcium, fő p.: Haszonmaximalizálás szimbiózisban? Gene for gene kölcsönhatások a Medicago-Sinorhizobium kapcsolatokban
Konzorcium, fő p.: Hogyan befolyásolja a határfelületi vízréteg szerkezete a fehérjék konformációját?
Konzorcium, fő p.: Holocén eolikus felszínfejlődés, a jelenkori szélerózió és az ellene való védekezés vizsgálata magyarországi futóhomok területeken
Konzorcium, fő p.: Hőtranszport extrém közegekben és rendszerekben
Konzorcium, fő p.: Hővezetés kísérleti és elméleti vizsgálata
Konzorcium, fő p.: Időskorúak migrációja és lehetséges fejlesztési hatásai a vidéki Magyarországon
Konzorcium, fő p.: In vitro (molekuláris, ion-csatorna és sejtszintű) és in vivo szintű vizsgálatok antiaritmiás és proaritmiás mechanizmusok tisztázására: a repolarizációs rezerv szerepe
Konzorcium, fő p.: Információfeldolgozás rezisztív kapcsoló memóriákkal
Konzorcium, fő p.: Innovatív és környezetbarát eljárások bioszállal erősített égésgátolt polimerrendszerek kifejlesztésére
Konzorcium, fő p.: Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban
Konzorcium, fő p.: Kapcsolatok a komplementrendszer három aktiválódási útvonala között: A szerin proteázok egyedi funkciói
Konzorcium, fő p.: Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében
Konzorcium, fő p.: Komplex technológiai rendszerek analízise és optimalizálása energetikai alkalmazásokkal
Konzorcium, fő p.: Kvantum fázisok és fázisátalakulások hangolható korrelált rendszerekben
Konzorcium, fő p.: Lakóépület állomány- és villamos energia modellek integrált fejlesztése és dekarbonizációs forgatókönyvek elemzése
Konzorcium, fő p.: Levegőben szállított por integrált mágneses, geokémiai és ásványtani vizsgálata
Konzorcium, fő p.: M ERA-NET2 Anyagok egyensúlytól távoli szintézise
Konzorcium, fő p.: M-ERA.NET-WaterSafe: Sustainable autonomous system for nitrites/nitrates and heavy metals monitoring of natural water sources
Konzorcium, fő p.: Mágneses hiszterézis mérésén alapuló roncsolásmentes mérési módszer optimalizálása és anyagtudományi alkalmazása
Konzorcium, fő p.: Mágneses hiszterézis mérésén alapuló roncsolásmentes mérési módszer optimalizálása és anyagtudományi alkalmazása
Konzorcium, fő p.: Mágnesség és szupravezetés fémes nanokompozitokban
Konzorcium, fő p.: Magyarország a Nagy Hadronütköztető (LHC) CMS kísérletében
Konzorcium, fő p.: Magyartarka szarvasmarha húsminőségének és a marhahús élvezeti értékének javítása teljesgenom-vizsgálattal
Konzorcium, fő p.: Nanorészecskék hatásának vizsgálata növények növekedésére, fémfelvételére és vas-anyagcseréjére
Konzorcium, fő p.: Nanorészecskék hatásának vizsgálata növények növekedésére, fémfelvételére és vas-anyagcseréjére
Konzorcium, fő p.: Neurotoxikus hatású biológiailag aktív vegyületek és metabolitjaik azonosítása, és hatásuk kémiai/ökotoxikológiai jellemzése
Konzorcium, fő p.: Nitrogén hasznosítási hatékonyság jellemzése és javítása őszi búzában asszociációs térképezés segítségével
Konzorcium, fő p.: Optimális paraméterezésű interakció stratégiák féloldali bénult felső végtag robottal segített aktív-vezetett gyógytornáztatásához
Konzorcium, fő p.: Örökségkonstrukciók kortárs közösségi színtereken - Identitás, emlékezet, reprezentáció
Konzorcium, fő p.: Proprioceptív és motoros funkcionális agyi konnektivitás változás vizsgálata stroke-rehabilitáció során
Konzorcium, fő p.: Prosztata tumoros betegek túlélésének és a sugárterápia következtében kialakuló késői mellékhatások kockázatának a becslésére alkalmas citogenetikai és immunológiai markereknek az azonosítása
Konzorcium, fő p.: Radionuklidok és szálló por légköri terjedésének, koncentrációjának és ülepedésének meghatározása mérések és modellezés által
Konzorcium, fő p.: Részecskék és intenzív terek
Konzorcium, fő p.: REvPAMS: A Kárpát-Pannon térség legfiatalabb, potenciálisan aktív magmatározóval rendelkező vulkánjának (Csomád, K-Kárpátok) komplex kutatása
Konzorcium, fő p.: Rosszindulatú daganatok ereződésének mintázata és molekuláris mechanizmusa
Konzorcium, fő p.: Számelméleti kutatások
Konzorcium, fő p.: Szelekciós módszerek fejlesztése a fenntartható szőlőtermesztést szolgáló, kórokozókkal szemben magas fokon ellenálló innovatív fajták nemesítéséhez.
Konzorcium, fő p.: Táji mintázatok hatása vizes élőhelyek vasháztartására
Konzorcium, fő p.: The Timing of Life: Understanding the Consequences of Individualization for The Organisation of the Life Course in Europe
Konzorcium, fő p.: Új megoldások a szőlő vírusmentesítésében: a kemoterápia és az indukált rezisztencia alkalmazhatóságának vizsgálata.
Konzorcium, fő p.: Új szempontok a búzanemesítésben: a bioaktív komponens-összetétel javítása és annak hatásai
Konzorcium, fő p.: Új, biológiailag aktív vegyület, az S-metilmetionin-szalicilát fiziológiai és stresszvédő hatásának vizsgálata
Konzorcium, fő p.: Újfajta 2-fotonos fotokémiai anyagok és szilicium karbid alapú nanomarkarek fejlesztése neuronhálózatok aktivitásának és a dendritikus jel integrációnak gyors, három dimenziós multi-foton mikroszkópiával történő mérésére
Konzorcium, fő p.: Uracil-DNS rovarokban és humán sejtekben: élettani szerep DNS-hibaként és a jelátvitelben
Konzorcium, fő p.: Uracil-DNS rovarokban és humán sejtekben: élettani szerep DNS-hibaként és a jelátvitelben
Konzorcium, fő p.: Vizuális objektumok geometriai illesztése, fúziója, 3D rekonstrukciója és felismerése pontmegfeleltetések nélkül
Konzorcium, főpályázat: Pathogenomikai vizsgálatok a bakteriális interferencia mint alternatív kezelési lehetőség alkalmazhatóságának felmérésére visszatérő húgyúti fertőzésekben
Konzorcium, társ p.: : In vitro (molekuláris, ion-csatorna és sejtszintű) és in vivo szintű vizsgálatok antiaritmiás és proaritmiás mechanizmusok tisztázására: a repolarizációs rezerv szerepe
Konzorcium, társ p.: A bakterioplankton működésének és sokféleségének szerepe különböző makrofiton borítottságú sekély tavakban - Előrelépés a parti régió hatásának megértésében
Konzorcium, társ p.: A bükkábrányi eltemetett miocén erdő komplex vizsgálata
Konzorcium, társ p.: A diGeorge szindróma többszervi modellezése
Konzorcium, társ p.: A hazai talajvédelmet szolgáló korszerű felvételezési és talajinformációs rendszer alapjainak kidolgozása
Konzorcium, társ p.: A hazai talajvédelmet szolgáló korszerű felvételezési és talajinformációs rendszer alapjainak kidolgozása
Konzorcium, társ p.: A klímaváltozás hatásainak mérése a hosszútávon vonuló madárfajoknál: esettanulmány a magyar partifecske (Riparia riparia) állomány alapján
Konzorcium, társ p.: A komplementrendszer aktiválódási mechanizmusa és élettani szerepe: átfogó vizsgálat irányított evolúcióval kifejlesztett, útvonal-szelektív inhibitorokkal
Konzorcium, társ p.: A légszennyezettség és a városi zöldfelületek kölcsönhatásainak vizsgálata mérések és modellszámítások alapján
Konzorcium, társ p.: A légszennyezettség és a városi zöldfelületek kölcsönhatásainak vizsgálata mérések és modellszámítások alapján
Konzorcium, társ p.: A magyarországi hódoltság és hódoltsági peremvidék kataszteri iratainak (tapu-defter) feldolgozása II.
Konzorcium, társ p.: A magyarországi köz-és magángyűjteményekben fellelhető habán kerámiák művészettörténeti és archeometriai kutatása, számítógépes adatbázis és szakkatalógus elkészítése
Konzorcium, társ p.: A magyarországi köz-és magángyűjteményekben fellelhető habán kerámiák művészettörténeti és archeometriai kutatása, számítógépes adatbázis és szakkatalógus elkészítése
Konzorcium, társ p.: A magyarországi köz-és magángyűjteményekben fellelhető habán kerámiák művészettörténeti és archeometriai kutatása, számítógépes adatbázis és szakkatalógus elkészítése
Konzorcium, társ p.: A megújuló energiaforrások alkalmazásának tájvédelmi szempontú vizsgálata hazai mintaterületeken – kihívások és lehetőségek
Konzorcium, társ p.: A multimodális kommunikáció időszerkezete
Konzorcium, társ p.: A nagy háború hatása és emlékezete a vidéki kultúrára
Konzorcium, társ p.: A nitrogénkötő baktériumok differenciációjához létfontosságú gümőspecifikus cisztein gazdag (NCR) peptideket kódoló Medicago truncatula gének funkcionális vizsgálata
Konzorcium, társ p.: A növény-mikróba kölcsönhatások sorsát irányító molekuláris faktorok
Konzorcium, társ p.: A porfelhalmozódás üteme és annak változásai a Kárpát-medencében, löszfeltárások nagyfelbontású vizsgálata alapján az utolsó két glaciális ciklusban - bemeneti adatok előállítása paleoklíma modellekhez
Konzorcium, társ p.: A punitív büntetőpolitika hatása a büntetéskiszabásra és ennek költségvetési hatása
Konzorcium, társ p.: A Rab19 autofágiában és fehérjeszekrécióban betöltött szerepének vizsgálata
Konzorcium, társ p.: A rekurzió interdiszciplináris vizsgálata a nyelvben Alcím: pszichológiai alapok
Konzorcium, társ p.: A rekurzió interdiszciplináris vizsgálata a nyelvben. A neurolingvisztikai alapok
Konzorcium, társ p.: A sejtpenetráló peptidek citoplazmatikus felvételének fokozása membráninterakcióik és oligomerizációjuk megértésén keresztül
Konzorcium, társ p.: A Standard Modell ellenőrzése és egzotikus jelenségek keresése a CMS kísérletben
Konzorcium, társ p.: A Standard Modellen innen és túl: Új fizika keresése a CERN LHC CMS kísérletével
Konzorcium, társ p.: A sugárzási öv energikus elektronsűrűségének származtatása whistler-módusú kórusok frekvenciaváltozási sebességéből
Konzorcium, társ p.: A szőlő- és bortermelés éghajlati feltételeinek kvantitatív elemzése új, nagyfelbontású adatbázis alapján Észak-Magyarország történelmi borvidékein
Konzorcium, társ p.: A szőlő- és bortermelés éghajlati feltételeinek kvantitatív elemzése új, nagyfelbontású adatbázis alapján Észak-Magyarország történelmi borvidékein
Konzorcium, társ p.: A szőlő- és bortermelés éghajlati feltételeinek kvantitatív elemzése új, nagyfelbontású adatbázis alapján Észak-Magyarország történelmi borvidékein
Konzorcium, társ p.: A szőlő- és bortermelés éghajlati feltételeinek kvantitatív elemzése új, nagyfelbontású adatbázis alapján Észak-Magyarország történelmi borvidékein
Konzorcium, társ p.: A társas identitás hatása a csoportközi előítéletekre és a kollektív cselekvésre
Konzorcium, társ p.: A tönkölybúzában rejlő genetikai, összetételi és feldolgozóipari lehetőségek feltárása
Konzorcium, társ p.: A vékony filamentumok összeszerelődésének vizsgálata a miofibrillogenezis során
Konzorcium, társ p.: Alapvető kérdések vizsgálata a fázisátalakulások és szimmetriasértő fázisok elméletében
Konzorcium, társ p.: Alapvető kérdések vizsgálata a fázisátalakulások és szimmetriasértő fázisok elméletében
Konzorcium, társ p.: Antipszichotikum kezelésben részesülő betegek személyre szabott terápiájának lehetőségei
Konzorcium, társ p.: Anyagok egyensúlytól távoli szintézise
Konzorcium, társ p.: Arbuszkuláris mikorrhiza indukált rezisztencián alapuló stratégiák értékelése paradicsom lisztharmat és vírus kórokozók ellen.
Konzorcium, társ p.: Az anyai immunválasz magzati szabályozásának új mechanizmusai koraterhességben: lepényi fehérjék szerepe az extracelluláris vezikulák közvetítette immunmodulációban
Konzorcium, társ p.: Az ErbB fehérjék asszociációinak összefüggése a receptor orientált daganatterápiával szembeni rezisztenciával
Konzorcium, társ p.: Az ErbB fehérjék asszociációinak összefüggése a receptor orientált daganatterápiával szembeni rezisztenciával
Konzorcium, társ p.: Az erős kölcsönhatás innovatív vizsgálata a CERN CMS kísérletben
Konzorcium, társ p.: Az erős kölcsönhatás innovatív vizsgálata a CERN CMS kísérletben
Konzorcium, társ p.: Az erősen kölcsönható anyag szisztematikus vizsgálata SPS, RHIC és LHC energiákon
Konzorcium, társ p.: Az immunszabályozás szintjei Rheumatoid arthritis-ben: a B sejtek szerepe
Konzorcium, társ p.: Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései
Konzorcium, társ p.: Bakteriális eredetű lipopeptidek átfogó vizsgálata
Konzorcium, társ p.: Baktériumos hervadással szemben ellenálló burgonya előállítása fogékonysági gének mutációjával
Konzorcium, társ p.: Baleseti és folyamatos kibocsátás révén a légkörbe kerülő szennyezőanyagok monitorozása és terjedésük modellezése
Konzorcium, társ p.: Bioaktív peptaibol vegyületekben rejlő lehetőségek felfedezése: lépés a gyakorlati alkalmazás felé
Konzorcium, társ p.: Biopoétika a 20-21. századi magyar irodalomban
Konzorcium, társ p.: búza genomba beépült árpa kromoszóma-régiók hatásának vizsgálata a koraiságra, a minőségre és a szárazságtűrésre
Konzorcium, társ p.: Consortional main: M-ERA.NET-WaterSafe: Sustainable autonomous system for nitrites/nitrates and heavy metals monitoring of natural water sources
Konzorcium, társ p.: Égési mechanizmusok fejlesztése közvetlen és közvetett mérések alapján
Konzorcium, társ p.: Egyedi változatosságot befolyásoló egyedfejlődési tényezők vizsgálata emlősökön
Konzorcium, társ p.: Eltérő nedvességviszonyok és N-tápanyagellátási módok hatása a talaj NOx és CO2 produkciójára, termékenységére, mirrobiológiai aktivitására szántóföldi modellkísérletben
Konzorcium, társ p.: Eltérő nedvességviszonyok és nitrogén-tápanyagellátási módok hatása a talaj NOx és CO2 produkciójára, termékenységére és mikrobiológiai aktivitására szántóföldi és modellkísérletben
Konzorcium, társ p.: Eltérő nedvességviszonyok és nitrogén-tápanyagellátási módok hatása a talaj NOx és CO2 produkciójára, termékenységére és mikrobiológiai aktivitására szántóföldi és modellkísérletben
Konzorcium, társ p.: Etnikai egyensúlyhelyzetek, lokális együttélési modellek két vegyes lakosságú kisrégióban (Tövishát, Zobor-vidék)
Konzorcium, társ p.: Etnikai egyensúlyhelyzetek, lokális együttélési modellek két vegyes lakosságú kisrégióban (Tövishát, Zobor-vidék)
Konzorcium, társ p.: Európai Társadalomtudományi Elemzések (EUTE)
Konzorcium, társ p.: Európai Társadalomtudományi Elemzések (EUTE)
Konzorcium, társ p.: Földből élők: agrárszereplők, vidéki fejlődési pályák és vidékpolitikák Magyarországon
Konzorcium, társ p.: Fordítás, Publicisztika, Levelezés – Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása
Konzorcium, társ p.: Geofizikai eredetű zajok a gravitációs hullámok detektálásában
Konzorcium, társ p.: Geofizikai eredetű zajok a gravitációs hullámok detektálásában
Konzorcium, társ p.: Geometriai tulajdonságok kinyerése lényegi vizuális jellemzőkből
Konzorcium, társ p.: Gravitáció és asztro-részecske fizika
Konzorcium, társ p.: Gyermekellátási lehetőségek hatása a nők munkapiaci státuszára, különös tekintettel a rugalmas munkaformákra
Konzorcium, társ p.: Hadronkeletkezés és az erősen kölcsönható anyag feltérképezése SPS és RHIC energiákon
Konzorcium, társ p.: Haszonmaximalizálás szimbiózisban? Gene for gene kölcsönhatások a Medicago-Sinorhizobium kapcsolatokban
Konzorcium, társ p.: Hogyan befolyásolja a határfelületi vízréteg szerkezete a fehérjék konformációját?
Konzorcium, társ p.: Holocén eolikus felszínfejlődés, a jelenkori szélerózió és az ellene való védekezés vizsgálata magyarországi futóhomok területeken
Konzorcium, társ p.: Hőtranszport extrém közegekben és rendszrerekben
Konzorcium, társ p.: Hővezetés kísérleti és elméleti vizsgálata
Konzorcium, társ p.: Időskorúak migrációja és lehetséges fejlesztési hatásai a vidéki Magyarországon
Konzorcium, társ p.: Információfeldolgozás rezisztív kapcsoló memóriákkal
Konzorcium, társ p.: Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban
Konzorcium, társ p.: Kapcsolatok a komplementrendszer három aktiválódási útvonala között: A szerin proteázok egyedi funkciói
Konzorcium, társ p.: Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében
Konzorcium, társ p.: Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében
Konzorcium, társ p.: Komplex technológiai rendszerek analízise és optimalizálása energetikai alkalmazásokkal
Konzorcium, társ p.: Konzorcium, társ p.: Fordítás, Publicisztika, Levelezés – Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása
Konzorcium, társ p.: Kvantum fázisok és fázisátalakulások hangolható korrelált rendszerekben
Konzorcium, társ p.: Kvantum fázisok és fázisátalakulások hangolható korrelált rendszerekben
Konzorcium, társ p.: Lakóépület állomány- és villamos energia modellek integrált fejlesztése és dekarbonizációs forgatókönyvek elemzése
Konzorcium, társ p.: Levegőben szállított por integrált mágneses, geokémiai és ásványtani vizsgálata
Konzorcium, társ p.: Levegő